O projekte

header-norwaygrantsOdborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa uchádzal o získanie finančných prostriedkov z grantu z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009-2014, v rámci Programu dôstojnej práce a tripartitného dialógu Innovation Norway. Pod vedením zväzovej špecialistky pre projekty a vzdelávanie PaedDr. Evy Klikáčovej bol podaný projekt 2012/104597 Sociálny dialóg ako základ na vytvorenie dôstojnej práce.Prvým úspechom projektového tímu je jeho schválenie v celkovej sume 157 638 €. Z tejto sumy bude 90 % prostriedkov financovaných z grantu fondu Innovation Norway a 10 % bude finančná spoluúčasť z prostriedkov zväzu a vkladom účastníkov vzdelávania.

header-innovationnorwayProjekt má vzdelávací charakter, pričom hlavné vzdelávacie aktivity projektu sú zamerané na:

  • Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete,
  • Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach prostredníctvom sociálneho dialógu.

Z ostatných aktivít sú naplánované jedna záverečná konferencia ku projektu, tlačové konferencie a publicita projektu formou odborných článkov.

Cieľovou skupinou je spolu 800 frekventantov, pre ktorých je vzdelávanie určené, z toho 600 členov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a 200 zástupcov z radov zamestnávateľov. Za zamestnávateľov boli do projektu oslovení a spoluprácu potvrdili Združenie samosprávnych škôl Slovenska, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska a Slovenská rektorská konferencia.

V obidvoch vzdelávacích aktivitách sa spolu za každý kraj zúčastní 100 frekventantov.

V prvej vzdelávacej aktivite je počet účastníkov 51. Počet za jednotlivé združenia je úmerný počtu členov OZ PŠaV. Najpočetnejšou skupinou v prvej vzdelávacej aktivite bude Združenie základného školstva, 22 odborárov a 7 zamestnávateľov. Združenie stredného školstva bude mať 11 odborárov a 4 zamestnávateľov. Za Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií sa bude vzdelávania zúčastňovať 5 zástupcov odborárov a 2 zástupcovia zamestnancov. V druhej vzdelávacej aktivite je počet účastníkov 49, za jednotlivé združenia 22 odborárov a 6 zamestnávateľov za Združenie základného školstva, 10 odborárov a 4 zamestnávatelia za Združenie stredného školstva a 5 odborárov a 2 zamestnávatelia zo Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií.

Vzdelávanie bude prebiehať v Centre vzdelávania a regenerácie pracovnej sily v Kežmarských Žľaboch, ubytovanie a strava pre účastníkov vzdelávania je zabezpečená v Rekreačnom zariadení OZ PŠaV Crocus v Kežmarských Žľaboch. Vzdelávanie sa bude realizovať na základe schváleného rozpisu po skupinách v blokoch od januára 2013 do júna 2014 raz mesačne so začiatkom vo štvrtok na obed a s ukončením v nedeľu obedom. Termíny vzdelávacích aktivít spolu s prihláškami sa budú realizovať v spolupráci s jednotlivými združeniami OZ PŠaV na Slovensku a zástupcami partnerských organizácií.

V prvej vzdelávacej aktivite je naplánovaných spolu 30 vyučovacích hodín tematicky zameraných na pôsobenie profesijných a odborových organizácií vo vzdelávaní (6 h), vzdelávací systém a aktivity profesijných a odborových organizácií (6 h), vedenie sociálneho dialógu a výmena skúseností (10 h), rodová rovnosť a partnerstvo (8 h). Lektormi budú prednášatelia zo zahraničia.

Druhá vzdelávacia aktivita pozostáva z 35 vyučovacích hodín, ktorú lektorsky zabezpečia štyria domáci lektori. Tematické zameranie vzdelávania je na históriu sociálneho dialógu (4 h), sociálny dialóg v dokumentoch medzinárodných organizácií a Európskej únie (8 h),

sociálny dialóg v Slovenskej republike (6 h), psychologické aspekty komunikácie (4 h), efektívna komunikácia a vyjednávanie ako forma sociálneho dialógu v školách a školských zariadeniach (4 h), ekonomické aspekty sociálneho dialógu (6 h) a kolektívne vyjednávanie (3 h).

Frekventanti vzdelávacích aktivít z regionálneho školstva tak prvej, ako aj druhej aktivity po absolvovaní priameho (prezenčného) vzdelávania, doplnení si dištančnej časti a splnení podmienok ukončenia, získajú za Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 kreditov a Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach prostredníctvom sociálneho dialógu 12 kreditov v rámci zákona 317/2009 a jej novely.

Na úspešnom priebehu projektu sa budú podieľať všetci zamestnanci zväzu, tiež zamestnanci Centra vzdelávania a regenerácie pracovnej sily v Kežmarských Žľaboch a Rekreačného zariadenia OZ PŠaV Crocus v Kežmarských Žľaboch. Splnenie cieľov projektu a plynulý priebeh vzdelávacích aktivít bude garantovať manažérsky tím projektu v zložení: Ing. Pavel Ondek – projektový manažér, Ing. František Šary - asistent projektového manažéra, Ing. Tatjana Koperová – finančná manažérka, Ing. Ivan Šóš, PhD. – koordinátor I. modulu vzdelávacích aktivít, Ing. Martin Maták – koordinátor II. modulu vzdelávacích aktivít, doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. – manažér pre publicitu a PaedDr. Eva Klikáčová – manažérka pre monitoring a kontaktná osoba projektu.

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7