VPK - Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu

dátum uverejnenia: 25. 5. 2016
čas: 13:21

Druh vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 50 VH
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1590/2016 - KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 12
Doba platnosti akreditácie AVPKV: do 31. decembra 2021

  • 50 VH (35 prezenčne + 15 dištančne) – počet kreditov 10 za absolvovanie predpísaného počtu hodín + 2 za záverečnú prezentáciu pred účastníkmi a lektorom
  • najmenej 80 % absolvovať z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania
  • počet kreditov za úspešné absolvovanie programu 12
  • rozšírenie sociálnych, občianskych, komunikačných profesijných kompetencií o ucelený systému poznatkov z problematiky sociálneho dialógu, rodovej rovnosti a partnerstva v Európe a vo svete, vrátane prehĺbenia spôsobilosti implementovať  získané kompetencie do školských vzdelávacích programov v jednotlivých stupňoch vzdelávacieho systému
  • zahraniční a domáci experti
  • rozšírenie sociálnych, občianskych, komunikačných profesijných kompetencií o ucelený systém poznatkov z problematiky vytvárania pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu, vrátane prehĺbenia spôsobilosti implementovať získané kompetencie do školských vzdelávacích programov v jednotlivých stupňoch vzdelávacieho systému.

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci (v kategórii učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent)

Odborní zamestnanci (školský psychológ, školský logopéd, školský špeciálny pedagóg)

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, samostatný odborný zamestnanec, odborný zamestnanec s prvou atestáciou, odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávania vie charakterizovať základné legislatívne normy EÚ a Slovenska v oblasti vedenia sociálneho dialógu, pozná základné pravidlá rokovania a dialógu, na základe základných ekonomických znalostí, vie vytvárať návrhy dokumentov súvisiacich s kolektívnym vyjednávaním a základnou školskou dokumentáciou, prezentuje praktické zručnosti v oblasti krátkych samostatne riešených analýz a porovnávaní, vie správne, efektívne a veku primerane sprostredkovať získané vedomosti z jednotlivých tematických okruhov. V záverečnej prezentácii preukáže spôsobilosť aplikácie poznatkov z tematického okruhu venovanému efektívnej komunikácii, do pedagogickej praxe alebo odbornej praxe. Na základe znalostí a zručností získa  sociálnu kompetenciu  efektívneho vedenia sociálneho dialógu, ktorým prispeje k dodržiavaniu  pozitívnych medziľudských vzťahov a tým aj k vytváraniu priaznivej pracovnej a sociálnej klímy v školách a školských zariadeniach.

Prihláška na vzdelávanie prejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7