SDRR - Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete

dátum uverejnenia: 25. 5. 2016
čas: 12:57

Druh vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 40 VH
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1589/2016 - KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 10
Doba platnosti akreditácie AVPKV: do 31. decembra 2021 

  • 40 VH (32 prezenčne + 8 dištančne) – počet kreditov 8 za absolvovanie predpísaného počtu hodín + 2 za záverečnú prezentáciu pred účastníkmi a lektorom
  • najmenej 80 % absolvovať z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania
  • počet kreditov za úspešné absolvovanie programu 10
  • rozšírenie sociálnych, občianskych, komunikačných profesijných kompetencií o ucelený systému poznatkov z problematiky sociálneho dialógu, rodovej rovnosti a partnerstva v Európe a vo svete, vrátane prehĺbenia spôsobilosti implementovať  získané kompetencie do školských vzdelávacích programov v jednotlivých stupňoch vzdelávacieho systému
  • zahraniční a domáci experti

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci (v kategórii -  učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ)

Odborní zamestnanci (školský psychológ, školský logopéd, školský špeciálny pedagóg)

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, samostatný odborný zamestnanec, odborný zamestnanec s prvou atestáciou, odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu dokáže prezentovať poznatky z histórie, o obyvateľstve a kultúre prezentovanej krajiny, dokáže definovať  základné pojmy z oblasti právnej, sociálnej, rodovej rovnosti a partnerstva, dokáže charakterizovať vzdelávací systém, charakterizovať organizácie vstupujúce do systému vzdelávania a ich vplyv na školské prostredie z pohľadu rozvoja žiakov, spoločnosti a podmienok dôstojnej práce, získa a prezentuje  praktické zručnosti prostredníctvom  krátkych,  samostatne riešených komparácií. Absolvent v záverečnej prezentácii, vo forme Power-Pointovej prezentácie, preukáže spôsobilosť aplikácie získaných poznatkov  a zručností vo vlastnej pedagogickej  alebo odbornej činnosti.

Prihláška na vzdelávanieprejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7