PZIT_1 - Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami

dátum uverejnenia: 15. 4. 2016
čas: 11:54

Druh  a rozsah vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 40 vyučovacích hodín (ďalej VH)
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1577/2016 – KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 10
Doba platnosti akreditácie AVPKV: do 31. decembra 2021

  • 40 VH (25 prezenčne + 15 dištančne) – počet kreditov 8 za absolvovanie predpísaného počtu hodín + 2 za záverečnú prezentáciu pred účastníkmi a lektorom
  • najmenej 80 % absolvovať z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania
  • počet kreditov za úspešné absolvovanie programu 10
  • aktualizovať a rozvíjať základnú funkčnú informačnú gramotnosť pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti využívania IT ako jednej z kľúčových kompetencií celoživotného vzdelávania

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci (v kategórii - učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, s výnimkou učiteľov predmetov Informatika a Informatická výchova)

Odborní zamestnanci (psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg)

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, samostatný odborný zamestnanec, odborný zamestnanec s prvou atestáciou, odborný zamestnanec s druhou atestáciou

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu dokáže pracovať s informačnými technológiami na  základnej úrovni  praktického zvládnutia práce s textovým editorom (formátovanie písma, odseku), tvorba a tlač  dokumentov a tvorba pracovných listov, tvorba a úprava tabuľky, základné funkcie výpočtov, tvorba jednoduchej databázy, tvorba edukačnej prezentácie bez multimediálneho obsahu, vypĺňanie formulárov na webových sídlach.

Prihláška na vzdelávanieprejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7