PIKRI - Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu

dátum uverejnenia: 15. 4. 2016
čas: 12:23

Druh vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 40 VH
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1581/2016 – KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 10
Doba platnosti akreditácie AVPKV: do 31. decembra 2021

  • 40 VH (24 prezenčne + 16 dištančne) - počet kreditov 8 za absolvovanie predpísaného počtu hodín + 2 za záverečnú prezentáciu pred lektorom a účastníkmi
  • najmenej 80% absolvovať z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania
  • počet kreditov za úspešné absolvovanie programu 10
  • zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti práce s informáciami, ochrany digitálneho obsahu, majetku a prevencie pred rizikami v prostredí internetu

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci (v kategórii učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent) s výnimkou učiteľov predmetov Informatika a Informatická výchova.

Odborní zamestnanci (psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg).

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, samostatný odborný zamestnanec, odborný zamestnanec s prvou atestáciou, odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu má prehľad v oblasti informačnej bezpečnosti, ovláda zásady bezpečnosti pri práci s informáciami, internetom a počítačom, pozná a vie odhaliť riziká informačnej bezpečnosti a vie zamedziť ich zvyšovaniu. Rozumne kombinuje a využíva nástroje prevencie na zamedzenie rizika pri práci s internetom.

Prihláška na vzdelávanieprejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7