Združenie SŠ

ZDRUŽENIE STREDNÉHO ŠKOLSTVA

Združenie stredného školstva (ďalej len Združenie SŠ) Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je autonómny profesijno-odborový orgán zväzu. Zabezpečuje realizáciu záujmov zamestnancov stredných škôl, špeciálnych škôl, školských zariadení, detských domovov a iných subjektov pôsobiacich v združení. Jeho postavenie a činnosť upravuje Štatút Združenia SŠ, schválený delegátmi VII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku. Predsedníčkou Združenia SŠ je aktuálne Ing. Iveta Majerová.

Najvyšším orgánom združenia je výbor. Výbor má 9 členov:

1.    Iveta Majerová, predsedníčka Združenia SŠ a predsedníčka Rady ZO OZ Banská Bystrica, Trenčín,   Žilina

2.    Ivan Šóš, predseda Rady ZO OZ Bratislava, Nitra, Trnava

3.    Ľuboš Kvašňák, predseda Rady ZO OZ Košice, Prešov

4.    Alica Virdzeková, vedúca sekcie pedagogických zamestnancov gymnázií

5.    Jozef Ondrášik, vedúci sekcie pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl študijných a učebných odborov

6.    Božena Villinová, vedúca sekcie zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení

7.    Katarína Pecušová, vedúca sekcie technicko-hospodárskych profesií a robotníckych profesií

8.    Angelika Prevozňáková, vedúca sekcie školských internátov a školských zariadení

9.    Eva Klikáčová, vedúca sekcie zamestnancov detských domovov

Členovia výboru združenia sú zároveň aj členmi najvyššieho orgánu zväzu - Rady zväzu. Výbor sa vo svojej činnosti riadi schváleným plánom činnosti pre príslušný rok, schváleným rozpočtom združenia a programom a cieľmi pre príslušný rok.

Združenie vytvorilo tieto profesijno-odborové sekcie:

    sekcia pedagogických zamestnancov gymnázií

    sekcia pedagogických zamestnancov SOŠ študijných a učebných odborov

    sekcie technicko-hospodárskych zamestnancov a robotníckych profesií stredného školstva

    sekcia detských domovov

    sekcia zamestnancov školských internátov a zamestnancov školských zariadení

    sekcia zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení

Výkonným orgánom sekcie je výbor. Tvoria ho zástupcovia regiónov (krajov), ktorých delegujú regionálne orgány - Rady základných organizácií. Výbor vedie vedúci sekcie. Rokovania výborov sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej raz ročne. Členovia výborov zhromažďujú pripomienky, požiadavky, návrhy a námety na riešenie aktuálnych problémov členov. Vyjadrujú sa najmä k návrhom zákonov, vyhlášok a noriem vzťahujúcich sa na činnosť, pracovné a životné podmienky členov. Na svoje rokovania môžu pozývať zástupcov štátnej správy, samosprávy a i., ak si to vyžaduje prerokúvaná problematika.

Združenie počas 5 ročného funkčného obdobia reprezentuje a jeho činnosť zabezpečuje predsedníčka združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá výboru združenia. Je členkou vedenia zväzu, členkou Predsedníctva zväzu, členkou Snemu KOZ SR a členkou Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Program a ciele Združenia SŠ na rok 2016:

1.    Participovať na presadení zásadných požiadaviek zväzu a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve uvedených v Deklarácii na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike, podpísanej dňa 17. 2. 2016 do programového vyhlásenia novej vlády Slovenskej republiky.

2.    Dôsledne presadzovať zmenu kompetencií v oblasti riadenia a financovania v súlade s petíciou OZ PŠ a V na Slovensku.

3.    Podieľať sa na presadení pozitívnej zmeny financovania regionálneho školstva prostredníctvom postupného zvyšovania podielu finančných prostriedkov z HDP pre rezort.

4.    Aktívne presadzovať výrazne lepšie odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov gymnázií, konzervatórií, stredných odborných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení, ako aj detských domovov tak, aby sa začalo zvyšovať sociálne postavenie týchto zamestnancov na Slovensku.

5.    Požadovať zásadnú zmenu systému odmeňovania nepedagogických zamestnancov zamestnaných v školstve tak, aby systém platovej tabuľky začínal na úrovni minimálnej mzdy.

6.    Požadovať zosúladenie započítavania odbornej praxe vertikálne a žiadať zmenu nastavenia systému vzhľadom na posuny v dôchodkovom veku zamestnancov.

7.    Sledovať pripravované zmeny systému odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov a aktívne sa podieľať na príprave a realizácii „kreditového vzdelávania a s tým súvisiaceho odmeňovania“.


Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7