Funkcionári

Ing. Pavel OndekPredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Ing. Pavel Ondek

Narodený: 12. 12. 1956, Raslavice, okres Bardejov
Trvalé bydlisko: Raslavice
Rodinný stav: ženatý, 3 deti

Vzdelanie:

 • VŠT Košice – Strojnícka fakulta
 • SVŠT Bratislava – doplnkové pedagogické štúdium
 • UMB Banská Bystrica, Ekonomická fakulta – funkčné štúdium manažment školstva a školy

Prehľad zamestnaní:

 • ZPA Prešov – asistent konštruktéra
 • SPŠ strojnícka Prešov – učiteľ odborných predmetov
 • OZ PŠaV na Slovensku

Odborárska činnosť:

 • člen Výboru ZO
 • predseda ZO OZ PŠaV
 • predseda Revíznej komisie pri Rade ZO OZ PŠaV SŠ Východoslovenského regiónu
 • predseda Rady ZO OZ PŠaV SŠ a zariadení Východoslovenského regiónu
 • člen Predsedníctva a Rady OZ PŠaV na Slovensku
 • člen Snemu KOZ SR,
 • predseda Regionálnej rady KOZ SR Košického kraja, člen krajskej Rady pre odborné vzdelávanie pri VÚC Košice

Ing. František ŠaryPodpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predseda Združenia základného školstva

Ing. František Šary

Narodený: 8. 7. 1974, Poprad
Rodinný stav: slobodný
Trvalé bydlisko: Veľký Slavkov

Vzdelanie: UMB Banská Bystrica – Ekonomická fakulta

Prehľad zamestnaní:

 • učiteľ II. stupňa ZŠ
 • výchovný poradca a zástupca riaditeľa školy
 • starosta obce

Činnosť v odboroch:

 • predseda ZO
 • predseda Rady ZO OZ PŠaV okresu Poprad
 • predseda komisie mladých pri OZ
 • člen komisie pre rovnosť príležitostí
 • člen Rady zväzu

Ing. Martin MatákPodpredsedníčka Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predsedníčka Združenia stredného školstva

ING. IVETA MAJEROVÁ

Narodená: 12. 1. 1959 v Banskej Bystrici
Rodinný stav: vydatá, 2 deti
Trvalé bydlisko: Dolná Mičiná, okres Banská Bystrica

Vzdelanie:

 • VŠE /UMB/ v Banskej Bystrici - ekonomická fakulta

Zamestnanie:

 • CKM
 • Stredoslovenské riaditeľstvo spojov Banská Bystrica
 • ONV Banská Bystrica
 • od roku 1990 doteraz Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Bratislava

Odborárska činnosť:

 • členka zväzu
 • predsedníčka okresnej Rady ZO OZ ZZŠ Banská Bystrica
 • predsedníčka Krajskej rady Združenia ZŠ Banská Bystrica
 • predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku Združenie stredného školstva v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina
 • členka Predsedníctva zväzu
 • členka Rady zväzu
 • predsedníčka Komisie rodovej rovnosti zväzu
 • členka Snemu KOZ SR
 • členka regionálnej rady KOZ SR Banská Bystrica
 • členka Komisie rovnosti príležitostí mužov a žien KOZ SR
 • členka Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu ŽSK

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.Podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií MŠ SR

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Narodený: 2. 12. 1969, Žilina
Trvalé bydlisko: Nitra
Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Vzdelanie:

 • Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre – Agronomická fakulta – fytotechnický odbor
 • Prevádzkovo-ekonomická fakulta v Nitre – odbor učiteľstvo odborných poľnohospodárskych predmetov
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – doktorandské štúdium (PhD.) – odbor špeciálna rastlinná výroba

Prehľad zamestnaní:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Agronomická fakulta, Katedra rastlinnej výroby, odborný asistent.
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie.

Aktivita v odboroch:

 • člen OOZ PŠaV pri SPU v Nitre ako interný doktorand
 • člen OZ PŠaV pri SPU v Nitre ako zamestnanec
 • vedúci odborového úseku na Katedre rastlinnej výroby SPU v Nitre
 • predseda Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre,
 • člen Výboru vysokého školstva a priamo riadených organizácií OZ PŠaV na Slovensku
 • člen Predsedníctva zväzu OZ PŠaV na Slovensku


   

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7