Kampaň: Spojme sa za kvalitné vzdelávanie – Kvalitnejšie vzdelávanie pre kvalitnejší svet

dátum uverejnenia: 21. 11. 2013
čas: 08:38
kategórie: Zväz

Kampaň: Spojme sa za kvalitné vzdelávanie – Kvalitnejšie vzdelávanie pre kvalitnejší svet Kampaň: Spojme sa za kvalitné vzdelávanie – Kvalitnejšie vzdelávanie pre kvalitnejší svet.

 

10 kľúčových odkazov

k tomu, čo je potrebné na zlepšenie kvality vzdelávania

 

Vážení kolegovia,

 

23. októbra 2013  sa v Bruseli uskutočnilo špeciálne stretnutie v rámci prebiehajúcej kampane ,,Spojme sa za kvalitné vzdelávanie“. Základom kampane, ktorá vyvrcholí 5. októbra 2014 na Svetový deň učiteľov, sú tri piliere: kvalitní učitelia, kvalitné nástroje a kvalitné prostredie. Viac na: http://www.unite4education.org/.

Na stretnutí sa rokovalo o pripravovanom dokumente ETUCE (Európsky odborový výbor pre vzdelávanie) obsahujúcom 10 kľúčových odkazov na podporu Kvality vzdelávania v Európe. Na nasledujúcom stretnutí Výboru ETUCE sa o tomto dokumente rokovalo a zástupcovia členských organizácií, vrátane OZPŠaV na Slovensku, mu vyjadrili veľkú podporu. Zároveň schválili aj náčrt akcií na podporu presadzovania myšlienok ETUCE. Tento dokument je dôležitým príspevkom ETUCE na podporu kampane ,,Spojme sa za kvalitné vzdelávanie“ a členské organizácie sa zaviazali podporovať a propagovať  týchto 10 kľúčových odkazov:

 

1. Kvalitné vzdelanie - základné ľudské právo a verejný statok.

Kvalitné vzdelanie je základným ľudským právom a verejným statkom a vlády štátov v Európe sú zaň plne zodpovedné. Článok 26 Všeobecnej deklarácie ľudských práv uvádza, že " každý má právo na vzdelanie, " na všetkých úrovniach, vrátane vzdelávania v rannom detstve, primárneho, nižšieho a vyššie sekundárne vzdelávanie, odborného vzdelávania a prípravy, špeciálneho vzdelávania, vyššieho vzdelávania a vzdelávania dospelých. Vízia ETUCE ohľadom kvalitného vzdelávania pre všetkých žiakov, študentov a dospelých v európskom regióne, nie je definovaná iba z hľadiska učebných výsledkov, ale aj v súvislosti s plným rozvoj jedinca a jeho/jej príspevkom k demokratickej spoločnosti. Optimálna alokácia zdrojov investovaných do budúcnosti Európy je v záujme celej ekonomiky a spoločnosti v Európe, a preto je dôležité, aby bolo kvalitné vzdelávanie poskytnuté každému dieťaťu bez ohľadu na prostriedky a možnosti jeho rodičov.

 

2. Vízia Európskych školských odborov o "kvalitnom vzdelávaní“

S ohľadom na propagáciu vízie Európskych školských odborov o kvalitnom vzdelávaní a podporu kvalitného vzdelanie pre všetkých, ako jedného zo základných pilierov spravodlivej a demokratickej spoločnosti, vyzývajú členské organizácie ETUCE na univerzálny a bezplatný prístup ku kvalifikovaným učiteľom, moderným učebným pomôckam a prostriedkom a tiež k motivujúcemu a bezpečnému prostrediu na výučbu a učenie sa, ktoré rešpektuje rovnosť pohlaví a je zbavené akejkoľvek diskriminácie

 

 

 

3. Prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetkých

So zameraním na zvyšovanie povedomia verejnosti o tom, že prístup ku kvalitnému verejnému vzdelávaniu je zásadný pre každého občana, potvrdzujú členské organizácie ETUCE svoju podporu iniciatíve EI (Education International) ,,Spojme sa za kvalitné vzdelanie“ a budú sa podieľať na spoločných akciách za kvalitné vzdelávanie, ako aj za kvalitné vzdelávanie mladých učiteľov a ďalší profesijný rozvoj.

 

4. Financovanie verejného školstva

V kontexte súčasných úsporných politík uskutočňovaných niektorými vládami, ktoré boli čiastočne vyvolané hospodárskou krízou a ktoré štátom uložila Troika (EK, ECB a MMF), odmietajú členské organizácie ETUCE následky tých opatrení, ktoré sú podmienené politickými ideológiami a sú nepriaznivé k poskytovaniu verejného vzdelávania. Členské organizácie ETUCE odsudzujú rastúcu privatizáciu potenciálne ziskových služieb vo vzdelávaní nezávislými podnikateľmi, ktorá ohrozuje verejné poskytovanie vzdelávania. ETUCE a jeho členské organizácie preto vyzývajú k upevňovaniu poskytovania bezplatného verejného vzdelávania

 

5. Rovnosť príležitostí a sociálna mobilita

Kvalitné vzdelávanie by malo byť poskytované spravodlivo a na neziskovej báze. Vlády majú povinnosť zabezpečiť dostatočné zdroje pre všeobecne prístupné vzdelávanie prostredníctvom spravodlivého a progresívne zdanenie. Význam globálnej daňovej spravodlivosti nie je obmedzený len na posilnenie verejných rozpočtov na vzdelávanie; je tiež nevyhnutný pre väčšiu rovnosť príležitostí a sociálnej mobility.

 

6. Kvalitné vzdelávania učiteľov

Potvrdzujúc dôležitú úlohu učiteľov a odborových zväzov pri kvalite vzdelávania podporujú členské organizácie ETUCE angažovanosť učiteľov a ich odborových zväzov pri tom, aby sa ujali vedenia v boji za prístup k vzdelávaniu a jeho kvalitu pre všetkých študentov a tiež za rekultivácia vzdelávania v prospech verejnosti. Učitelia sú najdôležitejším profesionálnym zdrojom vzdelania pre študentov a rozhodujúcim činiteľom kvality vzdelávania; preto musia byť ich názory a postavenie primerane uznávané. Učitelia majú byť považovaní za rešpektovaných odborníkov a má im byť poskytnuté vysoko kvalitné počiatočné vzdelávanie a trvalý profesionálny rozvoj, ktorý potrebujú.

 

7. Atraktivita učiteľského povolania

Zabezpečenie vysoko kvalifikovaných a motivovaných učiteľov je kľúčom k budovaniu kvality v rámci vzdelávacích systémov. V dôsledku toho sa ETUCE a jeho členské organizácie zasadzujú za uznanie a ochranu práv učiteľov a tiež uznávanie dôležitosti:

ich profesionálnej perspektívy, potreby spravodlivých pracovných podmienok a primeranej mzdy, benefitov a spravodlivých dôchodkov rovnako pre ženy aj mužov, prístupu k odbornej príprave a trvalému profesijnému rozvoju, vhodných zdrojov pre vzdelávací proces a zdravého a bezpečného pracovného prostredia. To sú predpoklady, ktoré pomôžu k tomu, aby sa učiteľské povolanie stalo atraktívne a ktoré povzbudia viacero ľudí vydať sa na učiteľskú dráhu.

 

8. Školské odbory a nástroje sociálneho dialógu

Pokladajúc sociálny dialóg za hnaciu silu pre úspešné hospodárske a sociálne reformy zdôrazňuje ETUCE a jeho členské organizácie potenciál odborov pri zvyšovaní povedomia o dôsledkoch ekonomických a sociálnych zmien v sociálnom systéme, vzdelávaní a na trhu práce. Školské odbory zohrávajú kľúčovú úlohu pri opätovnom zavedení opatrení potrebných na podporu vytvárania pracovných miest, najmä napomáhaním hospodárskemu oživeniu, trhu práce a sociálnemu začlenenie. Je preto nanajvýš dôležité, aby vlády a zamestnávatelia zabezpečili na trhu práce prostredie, ktoré umožní školským odborom pracovať slobodne a nezávisle.

 

9. Zapojenie školských odborov do rozhodovania, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvní sektor vzdelávania.

Zapojenie školských odborov do vytvárania a uskutočňovania opatrení týkajúcich sa priamo alebo nepriamo vzdelávania je potrebné vzhľadom na ich pozíciu. Preto členské organizácie ETUCE požadujú, aby boli konzultácie sociálnych partnerov na národnej, regionálnej a inštitucionálnej úrovni včasné, zmysluplné a systematické, umožňujúce potrebné analýzy a návrhy a boli začlenené do rozhodovacích procesov. Je  obzvlášť dôležité podporovať sociálny dialóg na miestnej úrovni, ktorá zahŕňa zamestnancov škôl a vedenie školy.

 

10. Súvislé konzultácie sociálnych partnerov, ktoré smerujú k hospodárskemu a sociálnemu pokroku

Vyzývajúc na súdržný a rešpektujúci proces konzultácií národných a/alebo európskych sociálnych partnerov zo strany vlád na národnej úrovni, a Komisie EÚ, Rady EÚ a Európskeho Parlamentu na európskej úrovni, požadujú členské organizácie ETUCE, aby sociálny rozmer Európskej menovej únie prispieval k hospodárskemu a sociálnemu pokroku v EÚ. Uznávajúc význam vzdelávania ako prioritného motora pre pokrok, mali by byť opatrenia v tejto oblasti navrhnuté tak, aby prispievali k hospodárskemu a sociálnemu pokroku.

 

 

 

 

 

 

 

 Kampaň: Spojme sa za kvalitné vzdelávanie – Kvalitnejšie vzdelávanie pre kvalitnejší svet.

 

10 kľúčových odkazov

k tomu, čo je potrebné na zlepšenie kvality vzdelávania

 

Vážení kolegovia,

 

23. Novembra sa v Bruseli uskutočnilo špeciálne stretnutie v rámci prebiehajúcej kampane ,,Spojme sa za kvalitné vzdelávanie“. Základom kampane, ktorá vyvrcholí 5. októbra 2014 na Svetový deň učiteľov, sú tri piliere: kvalitní učitelia, kvalitné nástroje a kvalitné prostredie. Viac na: http://www.unite4education.org/.

Na stretnutí sa rokovalo o pripravovanom dokumente ETUCE (Európsky odborový výbor pre vzdelávanie) obsahujúcom 10 kľúčových odkazov na podporu Kvality vzdelávania v Európe. Na nasledujúcom stretnutí Výboru ETUCE sa o tomto dokumente rokovalo a zástupcovia členských organizácií, vrátane OZPŠaV na Slovensku, mu vyjadrili veľkú podporu. Zároveň schválili aj náčrt akcií na podporu presadzovania myšlienok ETUCE. Tento dokument je dôležitým príspevkom ETUCE na podporu kampane ,,Spojme sa za kvalitné vzdelávanie“ a členské organizácie sa zaviazali podporovať a propagovať  týchto 10 kľúčových odkazov:

 

1. Kvalitné vzdelanie - základné ľudské právo a verejný statok.

Kvalitné vzdelanie je základným ľudským právom a verejným statkom a vlády štátov v Európe sú zaň plne zodpovedné. Článok 26 Všeobecnej deklarácie ľudských práv uvádza, že " každý má právo na vzdelanie, " na všetkých úrovniach, vrátane vzdelávania v rannom detstve, primárneho, nižšieho a vyššie sekundárne vzdelávanie, odborného vzdelávania a prípravy, špeciálneho vzdelávania, vyššieho vzdelávania a vzdelávania dospelých. Vízia ETUCE ohľadom kvalitného vzdelávania pre všetkých žiakov, študentov a dospelých v európskom regióne, nie je definovaná iba z hľadiska učebných výsledkov, ale aj v súvislosti s plným rozvoj jedinca a jeho/jej príspevkom k demokratickej spoločnosti. Optimálna alokácia zdrojov investovaných do budúcnosti Európy je v záujme celej ekonomiky a spoločnosti v Európe, a preto je dôležité, aby bolo kvalitné vzdelávanie poskytnuté každému dieťaťu bez ohľadu na prostriedky a možnosti jeho rodičov.

 

2. Vízia Európskych školských odborov o "kvalitnom vzdelávaní“

S ohľadom na propagáciu vízie Európskych školských odborov o kvalitnom vzdelávaní a podporu kvalitného vzdelanie pre všetkých, ako jedného zo základných pilierov spravodlivej a demokratickej spoločnosti, vyzývajú členské organizácie ETUCE na univerzálny a bezplatný prístup ku kvalifikovaným učiteľom, moderným učebným pomôckam a prostriedkom a tiež k motivujúcemu a bezpečnému prostrediu na výučbu a učenie sa, ktoré rešpektuje rovnosť pohlaví a je zbavené akejkoľvek diskriminácie

 

 

 

3. Prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetkých

So zameraním na zvyšovanie povedomia verejnosti o tom, že prístup ku kvalitnému verejnému vzdelávaniu je zásadný pre každého občana, potvrdzujú členské organizácie ETUCE svoju podporu iniciatíve EI (Education International) ,,Spojme sa za kvalitné vzdelanie“ a budú sa podieľať na spoločných akciách za kvalitné vzdelávanie, ako aj za kvalitné vzdelávanie mladých učiteľov a ďalší profesijný rozvoj.

 

4. Financovanie verejného školstva

V kontexte súčasných úsporných politík uskutočňovaných niektorými vládami, ktoré boli čiastočne vyvolané hospodárskou krízou a ktoré štátom uložila Troika (EK, ECB a MMF), odmietajú členské organizácie ETUCE následky tých opatrení, ktoré sú podmienené politickými ideológiami a sú nepriaznivé k poskytovaniu verejného vzdelávania. Členské organizácie ETUCE odsudzujú rastúcu privatizáciu potenciálne ziskových služieb vo vzdelávaní nezávislými podnikateľmi, ktorá ohrozuje verejné poskytovanie vzdelávania. ETUCE a jeho členské organizácie preto vyzývajú k upevňovaniu poskytovania bezplatného verejného vzdelávania

 

5. Rovnosť príležitostí a sociálna mobilita

Kvalitné vzdelávanie by malo byť poskytované spravodlivo a na neziskovej báze. Vlády majú povinnosť zabezpečiť dostatočné zdroje pre všeobecne prístupné vzdelávanie prostredníctvom spravodlivého a progresívne zdanenie. Význam globálnej daňovej spravodlivosti nie je obmedzený len na posilnenie verejných rozpočtov na vzdelávanie; je tiež nevyhnutný pre väčšiu rovnosť príležitostí a sociálnej mobility.

 

6. Kvalitné vzdelávania učiteľov

Potvrdzujúc dôležitú úlohu učiteľov a odborových zväzov pri kvalite vzdelávania podporujú členské organizácie ETUCE angažovanosť učiteľov a ich odborových zväzov pri tom, aby sa ujali vedenia v boji za prístup k vzdelávaniu a jeho kvalitu pre všetkých študentov a tiež za rekultivácia vzdelávania v prospech verejnosti. Učitelia sú najdôležitejším profesionálnym zdrojom vzdelania pre študentov a rozhodujúcim činiteľom kvality vzdelávania; preto musia byť ich názory a postavenie primerane uznávané. Učitelia majú byť považovaní za rešpektovaných odborníkov a má im byť poskytnuté vysoko kvalitné počiatočné vzdelávanie a trvalý profesionálny rozvoj, ktorý potrebujú.

 

7. Atraktivita učiteľského povolania

Zabezpečenie vysoko kvalifikovaných a motivovaných učiteľov je kľúčom k budovaniu kvality v rámci vzdelávacích systémov. V dôsledku toho sa ETUCE a jeho členské organizácie zasadzujú za uznanie a ochranu práv učiteľov a tiež uznávanie dôležitosti:

ich profesionálnej perspektívy, potreby spravodlivých pracovných podmienok a primeranej mzdy, benefitov a spravodlivých dôchodkov rovnako pre ženy aj mužov, prístupu k odbornej príprave a trvalému profesijnému rozvoju, vhodných zdrojov pre vzdelávací proces a zdravého a bezpečného pracovného prostredia. To sú predpoklady, ktoré pomôžu k tomu, aby sa učiteľské povolanie stalo atraktívne a ktoré povzbudia viacero ľudí vydať sa na učiteľskú dráhu.

 

8. Školské odbory a nástroje sociálneho dialógu

Pokladajúc sociálny dialóg za hnaciu silu pre úspešné hospodárske a sociálne reformy zdôrazňuje ETUCE a jeho členské organizácie potenciál odborov pri zvyšovaní povedomia o dôsledkoch ekonomických a sociálnych zmien v sociálnom systéme, vzdelávaní a na trhu práce. Školské odbory zohrávajú kľúčovú úlohu pri opätovnom zavedení opatrení potrebných na podporu vytvárania pracovných miest, najmä napomáhaním hospodárskemu oživeniu, trhu práce a sociálnemu začlenenie. Je preto nanajvýš dôležité, aby vlády a zamestnávatelia zabezpečili na trhu práce prostredie, ktoré umožní školským odborom pracovať slobodne a nezávisle.

 

9. Zapojenie školských odborov do rozhodovania, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvní sektor vzdelávania.

Zapojenie školských odborov do vytvárania a uskutočňovania opatrení týkajúcich sa priamo alebo nepriamo vzdelávania je potrebné vzhľadom na ich pozíciu. Preto členské organizácie ETUCE požadujú, aby boli konzultácie sociálnych partnerov na národnej, regionálnej a inštitucionálnej úrovni včasné, zmysluplné a systematické, umožňujúce potrebné analýzy a návrhy a boli začlenené do rozhodovacích procesov. Je  obzvlášť dôležité podporovať sociálny dialóg na miestnej úrovni, ktorá zahŕňa zamestnancov škôl a vedenie školy.

 

10. Súvislé konzultácie sociálnych partnerov, ktoré smerujú k hospodárskemu a sociálnemu pokroku

Vyzývajúc na súdržný a rešpektujúci proces konzultácií národných a/alebo európskych sociálnych partnerov zo strany vlád na národnej úrovni, a Komisie EÚ, Rady EÚ a Európskeho Parlamentu na európskej úrovni, požadujú členské organizácie ETUCE, aby sociálny rozmer Európskej menovej únie prispieval k hospodárskemu a sociálnemu pokroku v EÚ. Uznávajúc význam vzdelávania ako prioritného motora pre pokrok, mali by byť opatrenia v tejto oblasti navrhnuté tak, aby prispievali k hospodárskemu a sociálnemu pokroku.

 

 

 

 

 

 

 

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7