Bezpečnosť učiteľov vo virtuálnom svete

dátum uverejnenia: 20. 2. 2010
čas: 12:56

Európsky odborový výbor pre školstvo (ETUCE) zorganizoval seminár o elektronickom šikanovaní v polovici februára 2010.

ETUCE uskutočnilo prieskum medzi svojimi členskými krajinami, ktorý sa

zaoberal národnou legislatívou, stratégiami zväzov, sociálnym dialógom a úspešnou

praxou na školách v oblasti elektronickej šikany. Až 56 percent respondentov nemá v

legislatíve o násilí a obťažovaní zahrnutú túto tému a 28 percent zväzov nepovažuje

takýto typ obťažovania riziko, s ktorým sa stretli. V odpovediach zdôraznili, že

najväčšou príčinou kyberšikanovania je rod (41 percent).

Až 61 percent zväzov sa nevenuje oblasti kybernetického obťažovania a 57 percent ju nezahŕňa do sociálneho dialógu. 58 percent zväzov sa touto témou nezoberá ani na úrovni škôl.

Odborové zväzy školstva navrhli, aby sa na európskej úrovni šírili informácie, zvyšovalo povedomie a vymieňala úspešná prax na danú tému. Na národnej úrovni treba hovoriť aj o začlenení do sociálneho dialógu a na regionálnej/miestnej úrovni veci treba riešiť v školskom poriadku.

Zistilo sa, že členské organizácie ETUCE majú množstvo opatrení v oblasti násilia a obťažovania, ale nie všetci z nich sa zaoberá elektronickým šikanovaním.

Na seminári vystúpila Janice Richardson z INSAFE. Táto organizácia presadzuje bezpečné a zodpovedné používanie internetu a mobilných technológií mladými ľuďmi. Podporuje digitálnu a mediálnu gramotnosť spolu so sociálnou a kultúrnou gramotnosťou. Za vhodnú prevenciu považuje správny proces hlásení o zneužití moderných technológií, podporu pozitívneho obsahu a používania, vzájomnú podporu medzi mladými ľuďmi a učiteľmi a správne hodnotenie a meranie dosahu aktuálnych opatrení v danej oblasti. Práca organizácie INSAFE vychádza z Štyroch pilierov Jacquesa Derlorsa: učiť sa byť, učiť sa konať, učiť sa poznať a učiť sa žiť v spoločenstve.

Annie Mullins, celosvetová šéfka Vodafone pre obsah a štandardy, hovorila o dôležitých otázkach týkajúcich sa internetu: súkromie, identita, internetová kriminalita, presnosť a spoľahlivosť informácií, vzdelávanie a podnikanie, atď.

Poskytovatelia mobilných služieb vyjadrili záujem o spoluprácu s odborovými zväzmi školstva, ako aj s ostatnými sociálnymi partnermi, v oblasti elektronického šikanovania.

Martina Schmerr z nemeckého zväzu GEW sa venovala problematike webstránok, ktoré hodnotia prácu učiteľov. Portál Spickmich v Nemecku v poslednom období vyvolal množstvo kontroverzných reakcií.

Zástupcovia zväzov na danú tému diskutovali aj v pracovných skupinách.prejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7