Ako presadzovať výsledky európskeho sociálneho dialógu

dátum uverejnenia: 7. 3. 2010
čas: 13:00

V dňoch 1.3.2010 až 6.3.2010 som sa ako zástupca KOZ SR i zástupca OZPŠaV SR zúčastnil medzinárodného seminára s názvom „Ako presadzovať výsledky európskeho sociálneho dialógu “. Seminár č. Ref/952-017-12 organizovala ETUC cez Európsky odborársky inštitút ETUI a uskutočnil sa v lokalite Predeal, Rumunsko. Počet aktívnych účastníkov bol 24 z 9 európskych krajín. Hlavným predstaviteľom rumunských organizátorov bol p. Gheorghe Simion, p. Valerica Dumitrescu zastupovala ETUI, Brusel a pozvanými tútormi boli p. Aija Maasikas, Estónsko a p. Danuta Wojdat, Poľsko ako expert ETUC. Rokovacími jazykmi seminára boli angličtina, rumunčina a estónčina. Po príchode do miesta rokovania prebiehal seminár podľa priloženého programu.

Utorok, 2.3.2010

Po úvodnom predstavení všetkých účastníkov vrátane ich odborárskych organizácií nasledovala prezentácia p. Dumitrescu, ktorá popísala štruktúru a charakter celoeurópskej organizácie ETUC vrátane jej inštitútov, hlavne ETUI. Venovala sa taktiež histórii, súčasnosti a výsledkom sociálneho dialógu v Európe.

V popoludňajších hodinách účastníci rozdelení do 3 pracovných skupín referovali o situácii vo svojej krajine, o stave a o podmienkach sociálneho dialógu i o celkovej hospodárskej situácii z hľadiska odborov, čo následne po celkovom zhodnotení vyvolalo bohatú diskusiu o celoeurópskom stave sociálneho dialógu.

Streda, 3.3.2010

Hlavný referát predniesla p. Wojdat na tému „Rámcový dohovor o obťažovaní a násilí na pracovisku“. Podrobne a fundovane rozobrala históriu i súčasnosť týkajúcu sa prijatia rámcovej dohody, hlavne však formy obťažovania a násilia na pracovisku, ako i prevenciu, identifikáciu a riešenie problémov tohto druhu (http://www.etuc.org/r/615). Následne vo svojich 3 pracovných skupinách účastníci referovali o situácii a o problémoch v tejto oblasti vo svojich krajinách i o zákonných opatreniach týkajúcich sa obťažovania a násilia na pracovisku.

Poobede nasledovala prednáška p. Wojdat na tému „Rovnosť pohlaví“. Dôraz bol kladený na situáciu na pracoviskách, na národné stereotypy v tejto oblasti a na možnosť zabezpečiť rovnosť pohlaví v mzdovej oblasti aj cez kolektívne vyjednávanie. Následná práca v skupinách venovaná tejto téme skúmala situáciu v jednotlivých krajinách a úlohu odborových organizácií pri jej riešení.

Štvrtok, 4.3.2010

V dopoludňajších hodinách predniesli reportéri jednotlivých pracovných skupín svoje pohľady na riešenie problémov účastníckych krajín v oblasti rovnosti pohlaví. Poobede sa účastníci vo svojich skupinách venovali možnostiam a vhodným metódam, ako rozšíriť výsledky európskeho sociálneho dialógu vnútri odborových organizácií. Podvečer 4.3.2010 sa účastníci seminára zúčastnili poznávacieho zájazdu do blízkeho mesta Brašov.

Piatok, 5.3.2010

Referáty 3 pracovných skupín sa venovali téme predchádzajúceho dňa. Nasledovali ďalšie práce účastníkov seminára s cieľom navrhnúť nové nástroje a metódy na zlepšenie sociálneho dialógu. Každý účastník seminára mal za úlohu vypracovať postupy a metódy, ako vo svojej krajine a osobitne vo svojej odborovej organizácii zlepšiť informovanosť členov o zákonoch, právach i možnostiach súvisiacich s európskym sociálnym dialógom.

Záverečné hodnotenie seminára prebehlo v piatok poobede. Účastníci, lektori i organizátori po celkovom zhodnotení priebehu a výsledkov vyslovili plnú spokojnosť s organizáciou seminára i s jeho prínosom.

V sobotu, 6.3.2010 nasledoval odchod všetkých účastníkov do svojich krajín.

Spracoval: RNDr. Peter Varša, PhD., člen Rady ZO OZ PŠaV ŽU v Žilineprejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7