Zákon na pripomienkovanie - 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

dátum uverejnenia: 1. 2. 2021
čas: 09:55
kategórie: Zväz

Zákon na pripomienkovanie - 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti na pripomienkovanie materiál "Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."

Cieľom návrhu zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom.

V návrhu zákona sa najmä

-    ustanovuje možnosť zbaviť mlčanlivosti aj fyzickú osobu, ktorá už nevykonáva pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovnú činnosť odborného zamestnanca a ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako pedagogický zamestnanec alebo ako odborný zamestnanec,

-    ustanovuje, že pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca možno vykonávať len na základe pracovnoprávneho vzťahu, t. j. pracovný pomer alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

-    vytvára nová kategória pedagogického zamestnanca, a to školský koordinátor digitálnych technológií,

-    ustanovuje, že za hodinu práce nadčas sa bude hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti považovať len vtedy, ak bude splnený základný úväzok,

-    spresňuje preukazovanie bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-    mení činnosť pedagogického asistenta, rozširuje kompetencie školského špeciálneho pedagóga a niektorých odborných zamestnancov, reguluje výkon činnosti riaditeľa školy a školského zariadenia a rozširuje kompetencie školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní,

-    mení zabezpečovanie uvádzania začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca,

-    ponecháva kariérovú pozíciu pedagogického zamestnanca zodpovedný vychovávateľ len v zariadeniach sociálnej pomoci,

- zjednodušuje zaraďovanie do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií a umožňuje vykonávať atestácie aj pedagogickým asistentom,

- rozširuje okruh atestačných organizácií a okruh poskytovateľov kvalifikačného vzdelávania, funkčného vzdelávania a špecializačného vzdelávania,

- zjednodušuje organizovanie všetkých druhov vzdelávania v profesijnom rozvoji,

- umožňuje absolvovať kvalifikačné, funkčné, špecializačné a inovačné vzdelávanie aj ďalším fyzickým osobám, na ktoré sa inak zákon nevzťahuje,

- spresňuje spĺňanie podmienok odborného garanta a lektora kvalifikačného vzdelávania,

- dopĺňa okruh poskytovateľov špecializačného vzdelávania a funkčného vzdelávania,

- upresňuje podmienky financovania profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-     rozširuje pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-     ustanovuje možnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytnúť dotácie zamerané na podporu aktivít profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-    zavádza katalóg schválených programov vzdelávania, vydaných oprávnení na organizovanie inovačného vzdelávania a vydaných oprávnení na organizovanie atestácií,

-    zjednodušuje uvádzanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-    ustanovuje možnosť vzdelávať sa v inom než slovenskom jazyku,

-    mení rozsah zapisovaných údajov v Centrálnom registri pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení,

-    ustanovuje podmienky zriadenia, zloženie a činnosť školského podporného tímu,

-    zvyšuje príplatok za profesijný rozvoj za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia a inovačného vzdelávania,

-    mení podmienky ukončenia výkonu pracovnej činnosti z dôvodu veku,

-    dopĺňa možnosť vyplácať funkčný plat za prácu nadčas v období čerpania náhradného voľna,

-    umožňuje priznať osobný príplatok pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca za prácu vykonanú nad rámec pracovných povinností na obdobie, kedy sú tieto činnosti vykonávané.

Materiál nájdete na priloženom linku: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/561  

Vaše prípadné pripomienky očakávame v termíne do 15. 2. 2021 na email: miklus@ozpsav.sk 

Pripomienky, ktoré spracovalo vedenie zväzu Vám prikladáme: pripomienky 138/2019

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7