Stanovisko zväzu k predstaveným opatreniam Moderné školstvo

dátum uverejnenia: 19. 11. 2020
čas: 16:30
kategórie: Zväz

Stanovisko zväzu k predstaveným opatreniam Moderné školstvo

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (ďalej OZ PŠaV) zaujíma stanovisko k vízii moderného školstva a strategickým opatreniam k naplneniu tejto vízie. Pozitívne vnímame niektoré opatrenia, napriek tomu zatiaľ z predstavených opatrení nie je jasne viditeľná cesta k zvýšenej kvalite systému vzdelávania. 

1) Otvorený trh s učebnicami

OZ PŠaV je toho názoru, že by sa mali najskôr dohodnúť podmienky pre verejné obstarávanie (aby VO malo v oblasti učebníc výnimku). Považujeme za nešťastné najskôr otvoriť trh s učebnicami a potom začať rokovať s Úradom vlády. V reálnom procese to spôsobuje školám problémy, vedenia škôl sú zaťažené oblasťou, ktorú doposiaľ realizoval za nich štát.  

2) Digitalizácia

Danú požiadavku pre digitalizáciu škôl navrhla Asociácia SOŠ a predložili sme ju ministrovi školstva v rámci Deklarácie 2020. Následne prišla ASOŠ s návrhom zavedenia tzv. digitálneho príspevku, ktorý by riešil vybavenie didaktickou technikou nielen pedagogických zamestnancov a žiakov regionálneho školstva, ale aj vysokoškolských učiteľov a študentov vysokých škôl. http://www.digitalnyprispevok.sk

Podporujeme iniciatívu zabezpečenia škôl didaktickou technikou, pýtame sa však, aký bude reálny krok k realizácii tohto ambiciózneho zámeru. Legislatíva v roku 2020 ešte nie je v danej veci predložená do procesu, preto nie je zatiaľ známy termín realizácie tohto opatrenia. Navrhujeme sa venovať najskôr personálnemu zabezpečeniu a následne zabezpečovať ďalšie technické vybavenie vrátane zverejneného finančného zabezpečenia.

Upozorňujeme, že v prvom rade školy potrebujú personálne zabezpečenie, nakoľko množstvo didaktickej techniky je potrebné efektívne využívať vo výchovno-vzdelávacom procese (VVP), najmä teraz v obdobiach prerušovania vyučovania.

Za odvážnu ambíciu z časového hľadiska považujeme realizáciu maturít a externého testovania (T5, T9) elektronicky v roku 2022. Zároveň poznamenávame, že počet škôl a žiakov realizujúcich elektronické testovania klesá. Uvádzame ukazovatele zo správ Testovanie 9 zverejnené na stránke NÚCEM.

T9 2019

MAT

SJL

MJL

SJSL

PT

39 699  

37 366  

2 391  

2 462  

ET

               753  

692  

75  

                -    

% z testovaných

1,86%

1,82%

3,04%

0,00%

T9 2018

MAT

SJL

MJL

SJSL

PT

35 511  

33 251  

2 326  

2 326  

ET

               870  

               769  

102  

102  

% z testovaných

2,39%

2,26%

4,20%

4,20%

T9 2017

MAT

SJL

MJL

SJSL

PT

35 499  

33 348  

2 336  

2 234  

ET

               955  

854  

 97  

 97  

% z testovaných

2,62%

2,50%

3,99%

4,16%

T9 2016

MAT

SJL

MJL

SJSL

PT

37 071  

34 776  

2 372  

2 372  

ET

1 159  

1 088  

             118  

118  

% z testovaných

3,03%

3,03%

4,74%

4,74%

PT

papierová forma testovania

ET

elektronická forma testovania

3) Obsah vzdelávania

V novom vzdelávacom programe rozdelenom na cykly chýba celoplošná diskusia odbornej verejnosti, ako aj praxe, priamo riadených organizácii, všetkých aktérov podieľajúcich sa na tvorbe vzdelávacej politiky štátu a profesijných organizácií. Nie je tiež zrejmé, koľko rokov bude trvať pilotný projekt, 9 rokov alebo jeden rok, teda kedy budú k dispozícii výsledky pilotného overovania projektu. Dostávame množstvo otázok k danej téme od riaditeľov a učiteľov zo škôl. Stihnú predmetové komisie na ŠPÚ doladiť všetky vzdelávacie oblasti vo všetkých ročníkoch základnej školy počas procesu overovania a nastaviť na cykly? ŠPÚ má mandát rokovať i s pedagogickými fakultami k téme cyklov, aby sa vzdelávalo už na vysokých školách pripravujúcich budúcich učiteľov v súlade s pilotným projektom.

OZ PŠaV zásadne nesúhlasí s redukciou F – odborov a začleňovaním špeciálnych škôl do prostredia základných škôl.

4) Debyrokratizácia

OZ PŠaV pozitívne hodnotí každé znižovanie byrokratických úkonov a administratívnej záťaže v školách a školských zariadeniach. Pripomíname platný zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z., ktorý rieši debyrokratizáciu. Zamestnanci škôl boli preškolení a vedia vydávať elektronické rozhodnutia. Stačí vytvoriť požadovaný formulár, ktorý má pripraviť MŠVVaŠ SR na vkladanie rozhodnutí elektronicky.

5) Optimalizácia

Z vízie spájania škôl do väčších celkov (tzv. klastrov) vyplýva zníženie počtu škôl v sieti. Na základe predstaveného opatrenia a avizovaného znižovania kompenzačného príspevku dôjde aj k rušeniu škôl a redukcii počtu menších škôl. Nestotožňujeme sa s rušením škôl s menším počtom detí, čo sa týka najmä škôl v menších obciach. Podľa našich informácií máme na Slovensku približne 600 takýchto škôl v systéme.

Veríme, že ministerstvo bude k danej problematike pristupovať zodpovedne, vzhľadom na to, že ide najmä o školy, kde žiaci plnia povinnú školskú dochádzku. Uvedenú problematiku je potrebné riešiť citlivo a s prihliadnutím na regionálne podmienky najmä v neplnoorganizovaných základných školách.

Zreteľ je potrebné brať hlavne na to, že základná škola v obci je súčasťou jej spoločenského života a podpora výchovy a vzdelávania patrí k základným pilierom rozvoja spoločnosti ako celku. Funguje často ako jediná inštitúcia v obciach, ktorá spája obyvateľov, vytvárajú sa v nej ľudské väzby, je zdrojom kultúry a vychováva k spolupatričnosti k rodnému kraju.

Ak sa bude k riešeniu pristupovať iba z pohľadu ušetrených finančných prostriedkov – bude to mať rôzne negatívne dôsledky, v neposlednom rade sa zvýši počet nezamestnaných, a tým sa zvýšia náklady na sociálne dávky pre nich. Stojí za zváženie, či zvýšené finančné prostriedky na dopravné žiakov, odstupné pre školských zamestnancov a ich následnú podporu v nezamestnanosti sú viditeľne nižšie, ako prinesie uvedené opatrenie – spájanie škôl do klastrov. Treba uviesť, že ide najmä o deti vo veku 6 – 10 rokov.

Zároveň treba podotknúť, že sa týmto opatrením zasahuje i do kompetencie zriaďovania škôl, teda originálnej kompetencie obci a miest.

6) Zlúčenie organizácií

OZ PŠaV upozorňuje, že zlúčenie priamo riadených organizácií si vyžaduje dôslednú analýzu kompetencií a pracovných činností v jednotlivých organizáciách.

7) Modelová škola

Pozitívne hodnotíme, že chce štát väčšinovým zriaďovateľom, ktorými sú obce a mestá, pomôcť plniť povinnosť vyplývajúcu zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý explicitne hovorí, okrem iného, že obec vykonáva správu škôl, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje: priestory a materiálno-technické zabezpečenie, didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese.

Nestotožňujeme sa so zriadením modelovej školy s cieľom prezentácie priestorových riešení. Zastávame názor, že školy na Slovensku sú vybavené moderne, riaditelia škôl a zriaďovatelia sa vo veľkej miere podieľajú i na vnútornom vybavení škôl, nakoľko je to pre nich dôležité z pohľadu profilácie škôl a konkurencieschopnosti. Je treba poďakovať školám za kreatívny prístup k využívaniu novodobých metód a foriem práce so žiakmi, pri ktorých by sa bez moderného vybavenia interiérov nezaobišli.

8) Zjednotenie financovania

Pozitívne vnímame a v plnej miere podporujeme túto iniciatívu presunu z ministerstva vnútra na ministerstvo školstva. K zjednoteniu financovania vyzývame od roku 2012, organizovali sme petíciu za zjednotenie financovania, ktorú podpísalo takmer 80 000 ľudí.

9) Materské školy

Podporujeme povinné predprimárne vzdelávanie, vďaka nemu sa zdôrazňuje a chráni právo každého dieťaťa na vzdelanie. Zavedenie PPV vnímame ako možnosť riešenia čo najskoršieho vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom najmä na deti z marginalizovaných rómskych komunít.

Pripomíname prípravu štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) a prípravu nástrojov na určovanie jeho zvládnutia deťmi a určenia podmienok na umožnenie absolvovania tohto roka opakovane.

OZ PŠaV zastáva názor, že okrem povinného predprimárneho vzdelávania by sa malo pracovať i s témou práva na predprimárne vzdelávanie pre všetky deti od troch rokov.

10)  Inklúzia a desegregácia

Vítame snahu pomôcť školám, učiteľom, ale predovšetkým žiakom prostredníctvom nároku na podporný tím vrátane pedagogických asistentov. Už projekty V ZŠ úspešnejší a Pomáhajúce profesie ukázali dôležitosť a nezastupiteľné miesto uvedených kategórií pedagogických a odborných zamestnancov v školách.

V otázke začlenenia špeciálnych škôl do základných škôl zastávame názor, že si takýto krok vyžaduje odbornú diskusiu pedagogickej i odbornej verejnosti: školy, poradenské zariadenia, špeciálni pedagógovia, lekári a podobne. Poukazujeme na neustále sa znižujúci počet členov podporných tímov v špeciálnych školách. Zásadne nesúhlasíme s postupnou likvidáciou špeciálneho školstva, ku ktorej uvedenými krokmi ministerstvo smeruje.

Pokiaľ nie je ukončený proces presunu kompetencií pod MŠVVaŠ SR, nie je to opatrenie, ktoré by bolo možné realizovať, keďže špeciálne školy zriaďuje MV SR.

11)  Vysoké školy

Reforma v novej metodike financovanie je veľmi správny krok a mala by byť aj doplnená o reformu riadenia vysokých škôl. Potrebná je implementácia rozpočtovania verejných finančných zdrojov aj na základe vízie rozvoja VŠ a nie len na základe minulých údajov. V prípade potreby vieme predložiť moderný efektívny systém financovania a riadenia vysokých škôl. Dovolíme si tvrdiť, že tento návrh nielen zvýši kvalitu nášho vysokého školstva a jeho financovanie, ale posunie Slovensko veľmi vysoko aj v úspešnosti vzdelávania. Zostavený je na princípoch moderného riadenia výkonnosti organizácie a zodpovedá súčasným trendom finančného riadenia. Slovensku to umožní stať sa lídrom v tejto oblasti.

Zavedením výkonnostných zmlúv vidíme rozpor v celkovej finančnej potrebe na výkonnostné zmluvy pre roky 2021 až 2024 s plánovaným objemom financií v štátnom rozpočte, hlavne s avizovaným krátením rozpočtu vysokým školám v rokoch 2021 o -18, 2 mil. eur, 2022 o -54 mil. eur, 2023 o -72 mil. eur. Výdavky na VŠ len v roku 2021 poklesnú z 893 mil. eur na 863 mil. eur. Nie je zreteľne viditeľný nárast miezd cez kapitolu osobných výdavkov zamestnancov verejných vysokých škôl. Naopak skrátením rozpočtu dôjde k ohrozeniu platov zamestnancov verejných vysokých škôl, s čím zásadne nesúhlasíme. Vhodným riešením je aj potrebné medziročné zvyšovanie výdavkov na vedu a výskum tak, aby Slovensko v roku 2024 dosiahlo aspoň súčasný priemer EÚ, t.j. 2,2 % HDP.

Uvedený návrh na podporu internacionalizácie, ktorej cieľom je prilákať zahraničných odborníkov je v rozpore s výkonnostnými kritériami schválenými vedeckými radami univerzít, resp. fakúlt, Tento krok môže viesť k zníženiu požadovanej kvality vysokoškolského prostredia v nadväznosti na pripravovaný proces akreditácie v roku 2022. Mechanizmus spôsobu obsadzovania funkčných miest docent a profesor si vie najlepšie nastaviť konkrétna univerzita v závislosti od podmienok úspešnej akreditácie. Zásadne nesúhlasíme, aby sa vypustila podmienka zo zákona o VŠ, že zamestnanci na funkčných miestach profesora a docenta musia spĺňať požiadavky na vedecko-pedagogický titul prof. a doc. Z tohto dôvodu nesúhlasíme, aby bolo obsadzovanie funkčných miest profesora a docenta zahraničnými odborníkmi, ktorí nespĺňajú vedecko-pedagogické kritériá požadované pre obsadenie týchto miest.

12) Ohodnotenie učiteľov

Oceňujeme, že je v záujme ministerstva finančne motivovať mladých ľudí, ale i poďakovať sa starším školským zamestnancom. Nie sú zatiaľ zrejmé nástroje a spôsoby tejto motivácie a poďakovania, preto OZ PŠaV k tomuto oceňovaniu ponúka spoluprácu.

Rovnako pozitívne vnímame iniciatívu ministerstva, ako poďakovať zamestnancom za ťažké obdobie súvisiace s pandémiou. Považujeme však za diskriminačné, že 11 mil. € (čo je bez odvodov za zamestnávateľa približne 100 € na zamestnanca) je určených iba pre prenesený výkon štátnej správy v ZŠ a SŠ (vrátane súkromných a cirkevných škôl). Je to diskriminačné voči zamestnancom v ŠKD, MŠ, ZUŠ, CVČ, poradenských zariadeniach, ŠJ, ŠI, bilingválnych gymnázií, špeciálnych škôl, VŠ a priamo riadených organizácií.

Ponúkame spoluprácu pri tvorbe legislatívy, ktorá bude určovať spomínaný osobitný príplatok a participovať pri tvorbe kritérií, na základe ktorých sa bude osobitný príplatok určovať.

V diskusii na tlačovej besede sa predstaviteľ štátu (minister školstva) vyjadril k vzdelávaniu pedagogických zamestnancov: „Vzdelávanie učiteľov a riaditeľov by nemal robiť iba štát, ale mali by ho robiť aj ostatné subjekty, neziskové organizácie, občianske združenia, ktoré robia takéto vzdelávanie, robia ho plnohodnotne, robia ho omnoho kvalitnejšie ako ho robí štát. Štát tie finančné prostriedky, ktoré investuje do takéhoto nezmyselného štátneho vzdelávania by mal práve presunúť všetkým týmto organizáciám, ktoré sú po celom Slovensku a oni by mali robiť toto vzdelávanie.“

Nesúhlasíme s výrokom ministra školstva, považujeme to za dehonestáciu celej organizácie MPC, ďalších priamo riadených organizácií a ich zamestnancov, ako aj štátnych a verejných vysokých škôl. Uvedené organizácie poskytujú a poskytovali kvalitné vzdelávanie pedagogickým a odborným zamestnancom, často i veľmi špecifické.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7