Správa z rokovania výboru ETUCE

dátum uverejnenia: 18. 3. 2019
čas: 13:29
kategórie: , Zväz

Správa z rokovania výboru ETUCE


V dňoch 11. – 12. marca 2019 sa v Bruseli uskutočnilo pravidelné stretnutie členov Európskeho odborárskeho výboru pre vzdelávanie (ETUCE). OZ PŠaV na Slovensku na rokovaní zastupovali predseda P. Ondek, podpredseda M. Habán a vedúci Úradu J. Stodolovský. Na programe bola informácia o členských príspevkoch, finančný audit či správy z rokovaní stálych orgánov ETUCE. V rámci správy o činnosti Stálej komisie pre vysokoškolské vzdelávanie (HERSC) sa diskutovalo napríklad o: petícii proti snahe francúzskej vlády zaviesť poplatky za štúdium na vysokých školách pre študentov z krajín mimo EÚ, ministerskej konferencii v rámci Bolonského procesu, návrhu Európskeho vzdelávacieho priestoru, aktivitách Európskych študentských odborov a rezolúcii ohľadom akademickej slobody v Európe. Správa z komisie pre postavenie žien obsahovala informácie o hlavných témach rokovania, ktorými boli najmä zastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch EÚ v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu či rovnováha medzi súkromným a pracovným životom. Správa zo stálej komisie pre rovnosť informovala o novom akčnom pláne pre rodovú rovnosť, potrebe inklúzie žien migrantov do spoločnosti a seminári o základných ľudských právach, ktorý sa uskutočnil v Ríme. V rámci správy z poradného výboru pre vzdelávanie bola prezentovaná aktuálna kampaň „Učitelia vytvárajú budúcnosť Európy“ v súvislosti s potrebou zvyšovania povedomia a atraktívnosti učiteľského povolania v celej Európe. Kampaň obsahuje štyri základné požiadavky:

-     podpora kvalitného vzdelávanie pre všetkých založeného na kontinuálnom vzdelávaní učiteľov a profesionálnej autonómii/akademickej slobode

-     zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania najmä prostredníctvom zvyšovania financií do verejného školstva

-     posilnenie účinného sociálneho dialógu a zmysluplné zapojenie odborových zväzov do procesu prijímania rozhodnutí

-     podpora výučby k demokratickému občianstvu a sociálnemu začleneniu s cieľom umožniť študentom rozvíjať v sebe demokratických občanov, ktorí sú schopní kriticky myslieť a sú si vedomí svojich práv a povinností.

 

Riaditeľka ETUCE Susan Flocken pripomenula Špeciálnu konferenciu z novembra minulého roka v Aténach, poskytla zopár štatistických údajov (309 účastníkov, 104 členských organizácií z celkových 132, 266 delegátov, z toho 88 žien) a zisťovala spätnú väzbu účastníkov v záujme možností zlepšenia do budúcnosti. Generálny tajomník Education International David Edwards prezentoval prípravu na 8. svetový kongres EI, ktorý sa bude konať v dňoch 19. - 26. júla 2019. Okrem iných dôležitých otázok členovia výboru diskutovali o prioritách rumunského predsedníctva Rady Európskej únie (digitalizácia, podpora výskumu a inovácií, rozšírenie EÚ na západný Balkán, podpora európskych občianskych iniciatív, boj proti rasizmu či zvýšenie adaptability mladých ľudí na nové výzvy sveta práce), o vplyve Brexitu na sektor vzdelávania, či o najnovších kľúčových vývojových trendoch európskeho sektorového sociálneho dialógu (ESSDE). Členovia výboru ďalej diskutovali o Správe Európskej komisie o jednotlivých krajinách ako súčasti európskeho semestra 2019 najmä s dôrazom na potrebu investícií do vzdelávania, pracovných podmienkach zamestnancov školstva, ako aj kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania. V tejto súvislosti bol výbor informovaný o návrhu Európskej komisie spojiť implementáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja s cieľmi európskeho semestra a začleniť ich do hlavných politík EÚ.

V rámci témy solidarita obdržali členovia výboru správu o nedávnych misiách ETUCE v Bosne a Hercegovine a Turecku, pričom vyjadrili svoju trvalú solidaritu s odborovými zväzmi v oboch krajinách. Situácia v Turecku je naďalej vážna, keďže vládna politika proti opozícii a odborom pretrváva. Aktuálne prebiehajú súdne pojednávania so signatármi deklarácie „Akademici pre mier“ a väzenie hrozí vyše 1000 vysokoškolským učiteľom. V Bosne a Herzegovine čelia odbory extrémnemu tlaku zo strany vlády vo forme razií, zvýšeného daňového zaťaženia a zastrašovania, čím porušuje viaceré zákony  a medzinárodné konvencie upravujúce fungovanie odborov. V Holandsku a Lotyšsku, školskí odborári plánujú nadchádzajúce celoštátne štrajkové akcie v súvislosti s kritickým nedostatkom učiteľov. V Lotyšsku pripravujú odbory protestné akcie, keďže v januári sa im podarilo dohodnúť postupný nárast platov ale vláda neskôr zistila, že na to nemá finančné prostriedky. V Grécku prebieha petícia za zrušenie možnosti opakovane predlžovať pracovné zmluvy na dobu určitú, v Taliansku čelia snahám o regionalizáciu krajiny a vzdelávacích systémov. V Poľsku plánuje odborový zväz učiteľov ZNP štrajk, ktorý môže ohroziť maturity, keďže vláda dlhodobo odmieta zvyšovať platy učiteľom a situácia je ďalej neúnosná.

Súčasťou stretnutia bola prezentácia prebiehajúcich a pripravovaných projektov financovaných zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu na témy ako migrácia, rodová rovnosť, inklúzia, vzdelávanie k demokratickému občianstvu a obnova postavenia odborov.

 

Mgr. Juraj Stodolovský


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7