Školskí odborári žiadajú zohľadnenie zvýšenia minimálnej mzdy aj v tarifách nepedagogických zamestnancov školstva

dátum uverejnenia: 14. 11. 2019
čas: 14:43
kategórie: Zväz

Školskí odborári žiadajú zohľadnenie zvýšenia minimálnej mzdy aj v tarifách nepedagogických zamestnancov školstva

Odborový zväz pracovníkov školstva  a vedy na Slovensku spolu s ostatnými nevýrobnými zväzmi združenými v KOZ SR dlhé roky upozorňovali na nesúlad výšky minimálnej mzdy so základnou stupnicou platových taríf niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme („ďalej len základná stupnica“). Základná stupnica je upravená v prílohe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o odmeňovaní“). Problém vznikol tak, že po každoročných úpravách výšky minimálnej mzdy nedochádzalo k primeraným zmenám základnej stupnice, čo vyústilo do nivelizácie 7 tarifných tried na úroveň minimálnej mzdy. Zamestnávatelia vo verejnej správe, tak dostávali od štátu na platy týchto zamestnancov finančné prostriedky len vo výške, ktorú uvádzala základná stupnica, avšak zároveň boli povinní týmto zamestnancom dorovnávať  platy na úroveň minimálnej mzdy z vlastných zdrojov určených na nadtarifné zložky platu. Dorovnávanie platov na úroveň minimálnej mzdy nepovažujeme za dostatočné ani správne riešenie, keďže takýmto spôsobom sa stierajú zákonom stanovené koeficienty medzi jednotlivými platovými stupňami. Tento nedostatok uznala aj vláda vo svojom programovom vyhlásení, v ktorom sa uvádza: ,,Vláda príjme opatrenia v oblasti odmeňovania v štátnej a verejnej službe tak, aby sa odstránili diskrepancie medzi minimálnou mzdou a nastavením minimálnej výšky tarifného platu.“

Na dlhodobo neriešenú situáciu sa odbory pod vedením KOZ SR rozhodli upozorniť verejnými zhromaždeniami na jeseň roku 2017. Výsledkom týchto protestov bol záväzok vlády SR v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2018 najneskôr do 30. 3. 2018 predložiť zástupcom zamestnancov návrh na zmenu úpravy stupníc platových taríf uvedených v zákone o odmeňovaní. Ministerstvo financií SR v spolupráci s Úradom vlády SR predložilo dňa 18. 5. 2018 sociálnym partnerom návrh úpravy stupnice platových taríf zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Po následných rokovaniach a pripomienkovom konaní bol 23. 10. 2018 prijatý zákon 318/2018 Z. z., na základe ktorého došlo okrem iného k úprave základnej stupnice platových taríf tak, že od 1.1.2019 začína na úrovni zákonom stanovenej minimálnej mzdy, od ktorej sa odvíjajú ďalšie tarifné triedy a platové stupne. Napriek požiadavkám odborárov sa však nepodarilo zákonom presadiť automatickú úpravu základnej stupnice platových taríf na základe zvyšovania minimálnej mzdy v budúcnosti. Zástupcovia vlády SR vtedy zdôrazňovali, že tieto zmeny sa budú diať každoročne prostredníctvom kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa. Minimálna mzda na rok 2020 bola schválená na úrovni 580 EUR. Základná stupnica sa však bude od 1.1.2020 valorizovať o 10% a bude tak začínať len na úrovni 572 EUR. Výsledkom bude opäť nepriaznivý stav, proti ktorému odbory roky bojovali.

Na základe vyššie uvedeného požiadal listom Pavel Ondek, predseda OZ PŠaV na Slovensku predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, aby využili svoje postavenie a presadili úpravu základnej stupnice platových taríf od 1.1.2020 tak, aby začínala na úrovni zákonom stanovenej minimálnej mzdy na rok 2020, od ktorej sa budú odvíjať ďalšie tarifné triedy a platové stupne. Veríme, že vláda SR má záujem rešpektovať dohodnutú výšku minimálnej mzdy aj pri zamestnancoch vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme a nájde potrebné finančné prostriedky na tento účel.

Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7