Seminár „Európsky pilier sociálnych práv: Ako môžu odborové zväzy zohrávať aktívnu úlohu pri jeho implementácii.“

dátum uverejnenia: 5. 11. 2018
čas: 11:12
kategórie: , Zväz

Seminár „Európsky pilier sociálnych práv: Ako môžu odborové zväzy zohrávať aktívnu úlohu pri jeho implementácii.“

Seminára sa zúčastnili zástupcovia odborových zväzov z Českej republiky, Litvy, Maďarska, Slovenskej republiky a Talianska. Za KOZ SR sa seminára zúčastnili odborníci z Konfederácie odborových zväzov SR, Integrovaného odborového zväzu a z Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (Ľuboš Kvašňák a Juraj Mihaľov).

Európsky pilier sociálnych práv, ktorý 17. novembra 2017 vyhlásili Európsky parlament, Rada a Európska komisia, stanovuje 20 zásad a práv v prospech občanov EÚ. V nadväznosti na následky krízy a zmeny v našej spoločnosti v dôsledku starnutia obyvateľstva, digitalizácie a nových spôsobov práce tento pilier slúži ako kompas pre obnovenie procesu konvergencie smerom k lepším životným a pracovným podmienkam. V rámci jednotlivých pracovných blokov účastníci školenia pracovali v skupinách na zadaných úlohách, ktoré spočívali v mapovaní národnej implementácie v súvislosti: 

- s rovnosťou príležitostí a prístupom na pracovný trh,

- s dynamickosťou trhu práce a spravodlivými pracovnými podmienkami, 

- so sociálnou ochranou a začlenením.

Účastníci školenia ďalej hľadali odpovede na otázky, ako jednotlivé vlády realizujú EPSP, či sú odborové organizácie zapojené do implementácie EPSP a ak áno, akou formou a či samotné odbory majú svoje priority v rámci EPSP.

Monitorovanie výsledkov vo svetle Európskeho piliera sociálnych práv 
Slovensko má pred sebou výzvy, pokiaľ ide o niekoľko ukazovateľov sociálneho prehľadu v rámci európskeho piliera sociálnych práv. Počet detí do troch rokov vo formálnej starostlivosti o deti je veľmi nízky (0,9 %). Prispieva to k veľkému vplyvu materstva na účasť žien na trhu práce, čoho odzrkadlením je pomerne vysoký rozdiel v zamestnanosti žien a mužov. Pozitívom však je, že príjmová nerovnosť a chudoba sú naďalej na nízkej úrovni a zamestnanosť i nezamestnanosť sa rýchlym tempom zlepšujú.

Slovensko má dlhodobo pomerne nízku úroveň príjmovej nerovnosti (meranú pomerom príjmov horného a dolného kvintilu). Príčinou nie je ani tak účinnosť daňovo-dávkového systému, ale skôr hlavne nízke mzdové rozpätie krajiny. Majetková nerovnosť je takisto medzi najnižšími v EÚ, čo súvisí s vysokou mierou vlastnenia nehnuteľností na bývanie, čo vedie k pomerne rovnomernej distribúcii aktív na bývanie. Podobne aj riziko chudoby a sociálneho vylúčenia zostáva výrazne pod priemerom EÚ a ďalej klesá.

V rámci skupinovej práce mali účastníci školenia za úlohu stanoviť aj priority – akcie odborárov pri implementácii EPSP. Každá pracovná skupina následne vypracovanú úlohu (zadanie) predstavila formou prezentácie ostatným účastníkom školenia. Účastníci školenia sa zúčastnili aj prezentácie a diskusie s odborníkom z Európskej komisie pána Krysztofa Novaczeka na tému „Jeden rok EPSP“. Ďalej tiež prezentácie (študijnej návštevy) a následnej diskusie so zástupcami Európskej odborovej konfederácie a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Lepšia Európa pre pracujúcich: silnejší pilier sociálnych práv“.

Body, ktoré sú podľa odborárov nevyhnutné pri zavedení Európskeho pilieru sociálnych práv sú:  aktívna – podpora zo strany všetkých orgánov EÚ,  
- lepšia hospodárska politika EÚ s každoročnými sociálnymi a hospodárskymi odporúčaniami či posilnenie kolektívneho vyjednávania,  
- v oblasti kolektívneho vyjednávania je potrebné zahrnúť realizáciu Európskych dohôd o sociálnych partneroch,  
- veľmi dôležitý bod pri zavedení tohto pilieru je aj rýchle prijatie legislatívnych návrhov týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným životom a rodičovskou dovolenkou,  
- zavedenie rovnakej odmeny za rovnakú prácu na tom istom mieste. 

Miroslav Hajnoš, 
špecialista pre medzinárodnú spoluprácu KOZ SR 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7