Rokovanie na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny SR

dátum uverejnenia: 1. 3. 2019
čas: 10:20
kategórie: Zväz

Rokovanie na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dňa 28. 2. 2019 sa zástupcovia zväzu Ivan Šóš a Eva Klikáčová stretli s námestníkom ÚPSVaR SR, sekcia sociálnych vecí a rodiny, pánom Štefanom Šulekom, ktorého na rokovanie splnomocnil generálny riaditeľ ÚPSVaR SR Marián Valentovič. Ústrednou témou rokovania bol písomný návrh dohody o spolupráci medzi ÚPSVaR SR a OZ PŠaV na Slovensku. Predmetom dohody je spolupráca v rámci informácií o financovaní a pracovných podmienok zamestnancov Centier pre deti a rodinu (detské domovy). Zúčastnené strany prerokovali jednotlivé články návrhu dohody, prediskutovali očakávania a predbežne sa dohodli aj na niektorých konkrétnych možnostiach spolupráce. Obe strany sa zhodli, že v čo najkratšom čase bude predmetná dohoda podpísaná. Štefan Šulek stručne priblížil zástupcom zväzu aj zásadné zmeny, ktoré priniesol novelizovaný zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Predstavitelia zväzu poukázali na niektoré problémy, ktoré prichádzajú ako podnety od členov zväzu. V závere rokovania sa obe strany dohodli na súčinnosti pri riešení problémov.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7