Rokovanie na MŠVVaŠ SR

dátum uverejnenia: 28. 8. 2019
čas: 07:37
kategórie: Zväz, Združenie základného školstva

Rokovanie na MŠVVaŠ SR

V pondelok 26. augusta sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková stretli na pôde ministerstva s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva Marianom Galanom, riaditeľkou odboru ZŠ Ingrid Kováčovou a riaditeľom odboru koncepcií financovania regionálneho školstva.

Témou stretnutia bolo Nariadenie vlády SR č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Zástupcovia zväzu upozornili na chýbajúce ustanovenie o započítavaní žiakov/hodín ako jednej triedy v ZUŠ. Riešili tiež ustanovenie o započítaní ďalších činností do úväzku vychovávateľa CVČ, ktoré je viazané na stanovený počet detí, rodičov a iných osôb.

I. Gamčíková predložila požiadavku na zmenu prílohy č. 2 k vyhláške o zariadeniach školského stravovania v časti odporúčaného počtu zamestnancov školských jedální. Na základe požiadavky sekcie zamestnancov školských jedální navrhujeme uvádzať minimálny počet zamestnancov na daný počet stravníkov.

Zástupcovia ministerstva informovali vedenie zväzu o príprave novely NV SR č. 630/2008 Z. z. a o príprave rezortných predpisov týkajúcich sa inštruktorov LVK a udeľovania čestných názvov školám a školským zariadeniam.

Prítomní hovorili o príprave pracovného poriadku, o pripravovaných vykonávacích predpisoch k zákonu č. 138/2019 Z. z. a o problémoch spojených s povinnosťou predkladania údajov k odpisu z registra trestov.

Ingrid Gamčíková pozvala prítomných na pripravované školenie predsedov Rád ZO OZ PŠaV Združenia základného školstva.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7