Profesijná sekcia vedúcich pracovníkov a pracovníkov PRO ČMOS PŠ

dátum uverejnenia: 6. 2. 2018
čas: 08:57
kategórie: Zväz

Profesijná sekcia vedúcich pracovníkov a pracovníkov PRO ČMOS PŠ

Na pozvanie vedenia ČMOS PŠ sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredseda zväzu Ivan Šóš a členka predsedníctva Ingrid Gamčíková zúčastnili 1. februára 2018 rokovania profesijnej sekcie vedúcich pracovníkov a pracovníkov priamo riadených organizácií pri ČMOS PŠ.

Hosťom bol PaedDr. Jaromír Krejčí, riaditeľ odboru vzdelávacej sústavy Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR (MŠMT), ktorý prítomných informoval o pripravovaných materiáloch, ktoré majú uľahčiť školám zavedenie európskeho nariadenia GDPR (General Data Protection Regulation).

MŠMT pripravilo metodickú pomôcku k implementácii GDPR a v súčasnosti pripravuje vzorové karty pre správcov (školy) pre každú činnosť. Metodická pomôcka bola pripravená tak, aby pomohla osobám, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti ochrany osobných údajov v školstve v kontexte so zavedením európskeho nariadenia GDPR. Metodika by mala slúžiť ako návod pri aplikácii jednotlivých pravidiel. Pán Krejčí na stretnutí predstavil pripravované vzorové karty pre materské a základné školy.

Markéta Seidlová, podpredsedníčka ČMOS PŠ a Petr Pečenka, predseda Republikového výboru profesijnej sekcie vedúcich pracovníkov a pracovníkov PRO a špecialista ČMOS PŠ, informovali o aktuálnej situácii v školstve. Hovorili o inklúzii, o rámcových vzdelávacích programoch, o problémoch so žiakmi s poruchami správania, o náraste platov v školstve v rokoch 2018 – 2021, o návrhu postupného zvyšovania rozpočtu na platy tak, aby v roku 2021 bol priemerný plat pedagogického pracovníka 46 000 Kč a nepedagogického pracovníka 22 700 Kč. Počet pedagogických pracovníkov by sa mal zvýšiť približne o 6 000 z dnešných 161 000 na 167 000 v roku 2021, počet nepedagogických zamestnancov sa plánuje zvýšiť o viac ako 2 000 zo 62 000 na 64 000. Prítomní riaditelia škôl diskutovali aj o výške nenárokových zložiek platu, vďaka ktorým riaditeľ môže oceniť kvalitu práce, ktorý je v súčasnosti veľmi nízky.

Od roku 2019 by malo dôjsť k zmene financovania regionálneho školstva, financovanie podľa počtu žiakov nahradí financovanie podľa skutočného rozsahu poskytovaného vzdelávania.

V ďalšej časti rokovania vystúpili zástupcovia OZ PŠaV na Slovensku, ktorí sa vo svojich vystúpeniach venovali spolupráci zväzu a riaditeľov škôl. Predseda zväzu P. Ondek vo svojom vystúpení zdôraznil spoluprácu zväzu s asociáciami škôl, ktoré vznikli a vyvíjajú činnosť na podporu a rozvoj škôl, právnu pomoc poskytovanú našim členom, spomenul vzdelávacie programy zväzu a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa. I. Gamčíková hovorila o spolupráci so zriaďovateľmi, o poskytovaní informácií a pomoci riaditeľom škôl zo strany regionálnych orgánov zväzu a organizovaní vzdelávaní pre vedúcich zamestnancov a predsedov ZO OZ.

Po skončení rokovania sekcie sa zástupcovia zväzu zaujímali o informačný systém ROTUNDA, ktorý ČMOS PŠ používa ako databázu svojich základných organizácií. Systém ROTUNDA predstavil Petr Pečenka.

Ingrid Gamčíková


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7