Pripomienky OZ PŠaV na Slovensku k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

dátum uverejnenia: 3. 5. 2018
čas: 11:05
kategórie: Zväz

Pripomienky  OZ PŠaV na Slovensku k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Pripomienky OZ PŠaV na Slovensku k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Časť zámeru ku ktorému sa pripomienka vzťahuje:

§ 1 Predmet úpravy_ ods.1 písmeno e) vznik, postavenie a činnosť Slovenskej komory pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len „komora“),

1.    pripomienka:

Žiadame vypustiť v plnom rozsahu ustanovenia týkajúce sa "komory", z celého znenia zákona.

Zdôvodnenie:

V rozpore s Ústavou, Čl. 2 ods. 2 podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ministerstvo nie je splnomocnené žiadnym zákonom, že môže zriaďovať Slovenskú komoru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ústava v čl. 37 zakotvuje právo na slobodné združovanie a nie naoktrojovanie zákonom o pedagogických zamestnancoch bez splnomocnenia v Ústave alebo osobitnom zákone. Takéto pokusy diktatúry štátneho orgánu tu boli už v roku v roku 2009. Učiteľskú komoru, ako profesijnú ( stavovskú ) komoru nie je potrebné vytvoriť z nasledovných dôvodov:1. Učitelia sú zamestnancami, podľa Zákona č.552/2003 Z. z., podľa ktorého sa nevyžaduje príslušnosť ku stavovskej organizácii a vzťahuje sa na nich Zákonník práce, kde sa tiež daná príslušnosť nevyžaduje. 2. OZ PŠaV na Slovensku okrem sociálnych a ekonomických otázok má v náplni práce aj otázky profesijného charakteru. OZ PŠaV je jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov EI (Education International) - Celosvetového medzinárodného zväzu zamestnancov školstva, ktorý v súčasnej dobe reprezentuje 29 mil. členov z viac ako 345 členských odborových organizácií. OZ sa pravidelne podieľa na činnosti a je riadnym členom ETUCE – Európskej odborárskej komisie pre vzdelávanie, súčasne je aktívnym členom Paneurópskej štruktúry, kde sú zastúpené odborové organizácie z členských krajín EU a kandidátskych krajín. V rámci aktivít v týchto organizáciách OZ PŠaV konfrontuje problémy našich učiteľov v medzinárodnom kontexte, tak v profesijnej oblasti, ako aj v oblasti sociálnej a ekonomickej. 3. Už v minulosti boli snahy o zriadenie profesijnej organizácie PZ, čo sa nakoniec ministerstvu nepodarilo presadiť.

4. Náš Zväz by znova takúto iniciatívu nerád chápal v historickom kontexte s povinným členstvom v záujmovom združení v Slovenskej pracujúcej pospolitosti naoktrojovanom zákonom z roku 1942. 5. Pri členstve PZ vychádzame z demokratického princípu slobodného rozhodnutia PZ stať sa členom záujmového, či už profesijného, odborového alebo iného občianskeho združenia v zmysle platného zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. 6. Preto akúkoľvek snahu štátu cestou zákona zriadiť profesijné združenie 1. Navrhované znenie považujeme za neakceptovateľné tiež z dôvodu, že jeho aplikovaním v praxi by došlo k neprimeranému zásahu do slobody združovania, garantovanej Ústavou SR. Verejné orgány sa zdržia akéhokoľvek zásahu, ktorý by obmedzoval toto právo alebo zabraňoval jeho zákonnému vykonaniu“. Podľa článku 8 ods. 2 dohovoru „vnútroštátne zákonodarstvo nesmie obmedzovať, ani sa nesmie uplatňovať tak, aby obmedzovalo záruky ustanovené týmto Dohovorom“

Všetky pripomienky nájdete v priloženom dokumente

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7