Predsedníctvo zväzu zasadalo v Nitre

dátum uverejnenia: 15. 5. 2018
čas: 16:13
kategórie: , Zväz

Predsedníctvo zväzu zasadalo v Nitre

Dňa 10. mája 2018 sa v Nitre uskutočnilo výjazdové rokovanie predsedníctva zväzu. Pravidelnými výjazdovými rokovaniami spojenými s diskusiou s členskou základňou sa chce vedenie zväzu čo najviac priblížiť svojim členom a ponúknuť im pomocnú ruku pri riešení problémov, s ktorými sa pri svojej práci najčastejšie stretávajú. Miesto rokovania zabezpečila Zuzana Hlaváčová, predsedníčka univerzitnej organizácie po dohode s vedením Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre priamo v zasadačke rektora SPU. Na rokovanie prijali pozvanie primátor mesta Nitra Jozef Dvonč, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, vedúci odboru vzdelávania a kultúry na Úrade NSK Vladimír Gubiš a prorektorka SPU Zdenka Gálová.  Jozef Dvonč vo svojom vystúpení informoval o správe školských zariadení v pôsobnosti mesta, zlučovaní škôl, problematickej integrácii žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia či dobrých skúsenostiach mesta pri podpore komunitných centier. Milan Belica uviedol, že s odborármi komunikuje pravidelne prostredníctvom krajskej školskej rady, sústredil sa na nedostatky súčasného systému duálneho vzdelávania žiakov stredných odborných škôl a spomenul zvyšujúcu sa konkurenciu zo strany súkromných prevádzkovateľov škôl .  Vladimír Gubiš ďalej doplnil, že novovznikajúca automobilka pri Nitre dokazuje rýchly vývoj potrieb trhu práce a zároveň stále nedostatočné zapájanie žiakov do systému duálne vzdelávania. Pavel Ondek v reakcii podotkol, že na stredných školách sústavne dochádza k prirodzenej racionalizácii počtu zamestnancov. Zároveň uviedol, že súčasný systém normatívneho financovania školstva je zastaraný a  platy zamestnancov verejnej správy by mali odzrkadľovať dôležitosť jednotlivých profesií pre celú spoločnosť. Zdenka Gallová v zastúpení rektora SPU Petra Bielika poskytla stručné informácie o počte študentov a zamestnancov univerzity a svoj názor na nedostatky v systéme vysokého školstva na Slovensku.

Po obede sa členovia predsedníctva zväzu spolu s regionálnymi funkcionármi Miroslavom Kováčom a Zuzanou Hlaváčovou stretli s členmi zväzu, aby diskutovali o aktuálnych témach, ktoré trápia zamestnancov školstva a priblížili im priebeh a výsledky aktuálnych rokovaní so zástupcami štátnej správy a samosprávy. V diskusii patrili medzi najvýraznejšie problémy integrácie a špeciálneho školstva, úväzok vychovávateliek v školských kluboch detí, financovanie originálnych kompetencií samosprávy a petícia zväzu za ich zjednotenie financovania všetkých zamestnancov školstva, kontinuálne vzdelávanie, vek odchodu do dôchodku a odmeňovanie za odpracované roky praxe, reťazenie pracovných pomerov učiteľov vysokých škôl, počty detí v triedach či zmena systému odmeňovania nepedagogických zamestnancov. Plodná diskusia priniesla zodpovedanie mnohých otázok a zároveň poskytla zaujímavé podnety, ktoré sa bude vedenie zväzu snažiť ďalej presadzovať.

 

Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7