Pracovné stretnutie k školstvu v budúcnosti

dátum uverejnenia: 6. 9. 2019
čas: 09:57
kategórie: Zväz

Pracovné stretnutie k školstvu v budúcnosti

V Bratislave na úrade OZ PŠaV na Slovensku sa 4. septembra 2019 stretli predstavitelia regionálneho a vysokého školstva (Alena Petáková za Združenie základných škôl Slovenska, Pavel Sadloň za Asociáciu riaditeľov štátnych gymnázií SR, Félix Dömeny za Asociáciu stredných odborných škôl Slovenska, Martin Putala za Radu vysokých škôl Slovenska), ktorého cieľom bolo predstaviť priority v oblasti sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti a platov v školstve, bezpečnosti a ochrany práce a profesionality slovenského školstva. Za zväz boli prítomní Pavel Ondek, Miroslav Habán, Ivan Šóš a Martin Mikluš.

Účastníci stretnutia diskutovali o požiadavkách, ktoré chce OZ PŠaV na Slovensku spolu s reprezentantmi profesijných organizácií predložiť predstaviteľom politických strán a hnutí v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Národnej rady SR.

V otázke zjednotenia financovania regionálneho školstva a sa vyjadrili Alena Petáková, Pavel Sadloň, ktorí uviedli, že sa deformoval systém a hlavne zodpovednosť za financovanie a neriadené otváranie bilingválnych gymnázií. To v súčasnosti zvyšuje náročnosť na finančné prostriedky z verejných zdrojov a úväzky učiteľov na bilingválnych gymnáziách. Poukázali, že dôjde k výraznému poklesu študentov na stredných školách.

Félix Dömeny uviedol, že implementáciu Industry 4.0 do reálnej praxe je potrebné dosiahnuť cestou skvalitnenia stredoškolského vzdelávania. Začínajú chýbať učitelia odborných predmetov na celom Slovensku. Tiež je potrebné zaviesť riadnu pozíciu správcu siete na každú základnú a strednú školu.

Martin Putala zvýraznil, že v rámci financovania vysokých škôl je potrebné diferencovať financovanie prevádzky VŠ, osobných výdavkov a vedy ako nástroja medzi ministerstvom a jednotlivými univerzitami. V súčasnosti sa vytvorili legislatívne podmienky pre nový akreditačný proces a je potrebná akceptácia zo strany MŠVVaŠ SR, hlavne reagovať na závažné požiadavky trhu práce na absolventov univerzít a diferencovať univerzity na špičkové výskumné univerzity a regionálne vysoké školy cestou zvýšenia podielu HDP do školstva. Rozdeľovanie finančných prostriedkov na vedu a výskum je potrebné realizovať transparentným súťažným spôsobom na základe nezávislého posúdenia projektov.

Predseda zväzu zrekapituloval priebeh zvyšovania platov v regionálnom a vysokom školstve. Aktéri stretnutia hovorili o finančnom ohodnotení zamestnancov školstva s výraznejším posilnením nadtarifných zložiek platu. Odznela možnosť uzákonenia rekondičných pobytov pre pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov v nadväznosti na súčasne platiaci príspevok zamestnávateľa na rekreáciu na Slovensku. Odznela možnosť zavedenia sabatikalu pre učiteľov VŠ a výskumných a vývojových zamestnancov, ktorý uplatňujú niektoré štáty. V zahraničí sa využíva po každých 7 alebo 10 odučených rokoch pracovné voľno v období od 6 do 12 mesiacov.

V závere pracovného stretnutia predseda zväzu poďakoval aktérom stretnutia, ktorí sa dohodli na finalizácii požiadaviek na ďalšom stretnutí 3. októbra 2019.

V Bratislave, 4. 9. 2019

Zapísal : Miroslav Habán, podpredseda zväzu


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7