Odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva

dátum uverejnenia: 16. 12. 2020
čas: 15:25
kategórie: Zväz

Odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy požiadal Slovenské národné stredisko pre ľudské práva o odborné stanovisko k súčasnej pandemickej situácii riešenia problémov na školách.

Uverejňujeme podstatnú časť Odborného stanoviska Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Vláda dňa 4. decembra prijala uznesenie č. 760, ktorým schválila návrh podmienok obnovenia prezenčného vyučovania v školách (od 5. ročníka základnej školy a stredných školách) a prevádzky v školských zariadeniach. Obnovenie vyučovania v školách vláda podmienila preukázaním sa negatívnym výsledkom antigénového testu alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do školy žiakmi 5. – 9. ročníka základných škôl, žiakmi stredných škôl, jedného z ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov týchto žiakov.

Úrad verejného zdravotníctva na základe uznesenia vlády č. 760 vydal vyhlášku ÚVZ č. 32/2020, ktorou nariadil z dôvodu ochrany života a zdravia povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 osobám v zmysle uznesenia vlády.

V nadväznosti na uznesenie vlády č. 760 a vyhlášky ÚVZ č. 32/2020 minister školstva podľa § 150 ods. 8 Školského zákona rozhodol o obnovení vyučovania v 5. – 9. ročníku základných škôl a v stredných školách pre žiakov, ktorí splnia podmienky dané uznesením vlády a vyhláškou ÚVZ, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

V dôsledku prijatia týchto právnych aktov vznikli 2 skupiny žiakov a učiteľov. Skupina žiakov a učiteľov, ktorí sa musia pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 a skupina žiakov a učiteľov, ktorí sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19 preukázať nemusia.

Ústava v čl. 42 ods. 1 zaručuje právo na vzdelanie. V čl. 36 ods. 1 písm. b) Ústava zaručuje právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a na ochranu pred diskrimináciou. Rozhodnutia štátnych orgánov majú zabezpečiť, aby výkon týchto práv bol v zmysle čl. 12 ods. 1 a čl. 12 ods. 2 Ústavy v súlade s princípom rovnosti a s princípom nediskriminácie.

Čl. 12 ods. 2 Ústavy určuje dôvody, na základe ktorých nemôže byť nikto poškodzovaný, zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný.

V prípade obmedzovania prístupu žiakov 5. – 9. ročníkov základných škôl a stredných škôl k vzdelaniu je dôvodom ich znevýhodnenia vek. V prípade učiteľov 5. – 9. ročníkov základných škôl a stredných škôl je týmto dôvodom ich iné postavenie.

Komparátormi – osobami v porovnateľnej situácii sú žiaci a učitelia 1. – 4. triedy základných škôl. Žiaci a učitelia 5. – 9. ročníkov základných škôl a stredných škôl sú v porovnaní s nimi znevýhodnení.

Nie každé rozdielne zaobchádzanie je však porušením princípu rovnosti a zákazu diskriminácie podľa čl. 12 Ústavy. Za určitých okolností je možné nerovnaké zaobchádzanie „ospravedlniť“. Za týmto účelom sa vykonáva test proporcionality, pri ktorom je potrebné zhodnotiť, či je cieľ, ktorý má byť dosiahnutý zásahom do základného práva legitímny, či zvolené prostriedky smerujú k dosiahnutiu cieľa, či sú tieto prostriedky nevyhnutné a či je možné vyvážiť prínosy, ktoré vedú k zachovaniu jedného základného práva s negatívnymi dopadmi na iné základné právo.

V prípade podmieňovania vstupu žiakov a učiteľov 5. – 9. ročníkov základných škôl a stredných škôl do priestorov škôl, teda de facto pri podmieňovaní účasti týchto žiakov a učiteľov na prezenčnom vyučovaní preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, je cieľ, ktorý chcú dosiahnuť príslušné štátne orgány, legitímny. Prostriedky, ktoré boli zvolené na dosiahnutie tohto cieľa, však nie sú preukázateľne schopné tento cieľ dosiahnuť a nie sú ani nevyhnutné z hľadiska jeho dosiahnutia. Vzhľadom na chýbajúci preukázateľný súvis medzi podmieňovaním vstupu do priestorov škôl pre žiakov a učiteľov 5. – 9. ročníkov základných škôl a stredných škôl a významom tohto obmedzenia vo vzťahu k zníženiu šírenia ochorenia COVID-19 na školách nie je možné pristúpiť ani k hodnoteniu prínosov, ktoré by malo toto opatrenie, na ochranu života a zdravia osôb nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na nemožnosť „ospravedlnenia“ rozdielneho zaobchádzania so žiakmi a učiteľmi 5. – 9. ročníka základných škôl a stredných škôl v porovnaní so žiakmi a učiteľmi 1. – 4. ročníka základných škôl Stredisko vyhodnotilo príslušné právne akty vlády, ministra školstva a Úradu verejného zdravotníctva ako akty porušujúce princíp rovnosti a zákaz diskriminácie podľa čl. 12 Ústavy v spojení so základným právom na vzdelanie podľa čl. 42 ods. 1 Ústavy a právom zamestnancov na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu pred diskrimináciou podľa čl. 36 ods. 1 písm. b) Ústavy.

Stredisko tiež v zmysle svojej kompetencie danej § 1 ods. 2 písm. a) zákona o zriadení Strediska upozornilo na možný nesúlad rozhodnutí ministra školstva vydaných podľa § 150 ods. 8 Školského zákona, ako aj na možný nesúlad samotného ustanovenia § 150 ods. 8 Školského zákona, ktorý umožňuje obmedziť právo na vzdelanie v období vyhláseného núdzového stavu, s Ústavou a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. Stredisko preto odporúča požiadať osoby, ktoré sú na to v zmysle zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnené, aby na Ústavnom súde SR iniciovali začatie konania o súlade ustanovenia § 150 ods. 8 Školského zákona a rozhodnutí ministra školstva podľa § 150 ods. 8 Školského zákona s Ústavou a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu.

Celé stanovisko si môžete prečítať na priloženom linku: Odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7