Odborári rokovali s ministerkou školstva o aktuálnych témach

dátum uverejnenia: 2. 2. 2018
čas: 12:08
kategórie: Zväz

Odborári rokovali s ministerkou školstva o aktuálnych témach

Vedenie OZ PŠaV na Slovensku sa dnes 2. februára stretlo s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR M. Lubyovou, generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva M. Galanom a generálnou riaditeľkou legislatívno-právnej sekcie Ž. Surmajovou, aby prerokovali aktuálne témy v rezorte.

Predseda zväzu P. Ondek na úvod otvoril tému reťazenia pracovných pomerov učiteľov pôsobiacich na vysokých školách. Informoval o liste, ktorým zväz žiada ministerstvo o opätovné preskúmanie a zmenu právnej úpravy zákona o vysokých školách tak, aby sa dostala do súladu so Zákonníkom práce a smernicou 1999/70/ES o rámcovej dohode o práci na dobu určitú. Súčasná právna úprava nedovoľuje uzatvorenie pracovného pomeru s vysokoškolským učiteľom na dobu neurčitú, ani neurčuje minimálnu dĺžku trvania ich pracovného pomeru, ale priamo ukladá možnosť uzatvorenia pracovného pomeru s touto skupinou zamestnancov len na obdobie kratšie ako 5 rokov s neobmedzeným počtom predĺžení ich pracovného pomeru na dobu určitú. Tento stav spôsobuje problémy vysokoškolským učiteľom, ktorí majú obavy o svoje ďalšie pôsobenie. Ministerka tlmočila argumenty dekanov fakúlt, ktorí sa obávajú, že by tak stratili možnosti na sústavnú motiváciu týchto zamestnancov k zvyšovaniu svojej kvalifikácie a výkonov. Stotožnila sa však s návrhom zväzu a prisľúbila, že bude spoločne so zástupcami univerzít hľadať spôsob, ktorý by vyhovoval obom stranám.

V ďalšom bode rokovania P. Ondek pripomenul ministerke petíciu zväzu, aby financovanie a riadenie všetkých škôl a špeciálnych školských zariadení sa vrátilo z Ministerstva vnútra SR výlučne do kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov prešlo zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií realizovaného prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Upozornil na záväzok vyplývajúci z Programového vyhlásenia vlády, ako aj na 78 tisíc podpisov pod petíciou. Podpredseda zväzu F. Šary zdôraznil, že aktuálny stav originálnych kompetencií spôsobuje nespravodlivosť pri odlišnom odmeňovaní tých istých skupín zamestnancov len na základe rozhodnutia zriaďovateľa. Zároveň navrhol začať riešiť tento problém formou účelovej dotácie v rámci originálnych kompetencií, ktorú majú samosprávy použiť na školstvo. Podpredseda zväzu I. Šóš poukázal aj na aktuálne problémy v oblasti 8-ročných gymnázií v kompetencii ministerstva vnútra. Ministerka argumentovala nevôľu zo strany ZMOS-u, zdôraznila, že v tejto veci má s odborármi rovnaký názor. M. Galan prisľúbil riešenie tejto problematiky v návrhu novely zákona a štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Ďalej bola prediskutovaná požiadavka zväzu o valorizácii tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl od septembra 2018. Predseda zväzu upozornil na nespokojnosť zamestnancov a hrozbu štrajku. Ministerka prisľúbila, že urobí všetko preto, aby k valorizácii došlo aj tento rok. Odporučila obrátiť sa s touto požiadavkou aj na predsedov koaličných strán.

Ďalšími témami rokovania bol rozpis finančných prostriedkov na vysoké školy a regionálne školstvo a možnosť spoluorganizovania odbornej diskusie k realizácii návrhov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Ministerka na záver prijala pozvanie predsedu zväzu na marcové zasadnutie rady zväzu.

Zapísal: Mgr. Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzuprejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7