Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018

dátum uverejnenia: 22. 10. 2018
čas: 13:52
kategórie: Zväz

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018
16. októbra 2018 uverejnila Európska komisia Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018, v ktorom sa uvádza, že členské štáty dosiahli určitý pokrok a priblížili sa k cieľom EÚ stanoveným do roku 2020. EK podporuje členské štáty pri zabezpečovaní toho, aby ich vzdelávacie systémy dobre plnili svoju funkciu. Monitor je ústrednou každoročne vydávanou publikáciou EÚ o vzdelávaní a odbornej príprave a je významnou súčasťou tejto práce. Správa z tohto roku sa zameriava najmä na vzdelávanie občanov a odráža sa v nej úloha vzdelávania pri posilňovaní angažovanosti, inklúzie a porozumenia občianskym právam. V monitore sa uvádza celý rad príkladov, čo robia členské štáty pre to, aby zabezpečili, že sa mladí ľudia naučia, ako funguje demokracia a naše inštitúcie, a zoznámia sa s hodnotami, na ktorých je vybudovaná EÚ.

Vyberáme zo zistení o Slovensku:

·         priepastné rozdiely v úrovni dosiahnutého vzdelania: výsledky študentov výrazne ovplyvňuje sociálno-ekonomické prostredie;

·         napriek neustálemu hospodárskemu rastu sú investície do vzdelávania hlboko pod priemerom krajín OECD a EÚ.

·         vysokoškolské vzdelávanie treba zmodernizovať, aby získalo medzinárodnejší rozmer;

·         hoci sa postavenie učiteľov a školiteľov postupne zlepšuje, stále je pomerne nevýhodné, najmä pokiaľ ide o ich platové podmienky. Hoci sa mzdy učiteľov nedávno zvýšili, ich úroveň konkurencieschopnosti je stále veľmi nízka na západnom Slovensku a najmä v Bratislave;

·         v školách by sa mohol dať väčší priestor občianskej výchove;

·         pri testovaní žiakov základných škôl (piatakov) v matematike a v slovenskom jazyku sa  potvrdili veľké rozdiely medzi najviac a najmenej rozvinutými regiónmi Slovenska. Najhoršie výsledky boli zaznamenané  v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Naopak, najlepšie výsledky dosiahli žiaci z Bratislavy. Žiaci zo sociálne znevýhodnených skupín dosiahli približne o polovicu menej bodov ako ich rovesníci zo sociálne priaznivého prostredia (MŠ, 2017).

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy (ETM) je každoročne uverejňovaná publikácia Európskej komisie, v ktorej sa zachytáva vývoj európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy;  a ktorá spája širokú škálu štatistických ukazovateľov a výsledkov v jednej prehľadnej správe. Monitor stavia do popredia tie priority v oblasti vzdelávania, ktoré najviac potrebujú investície, a určuje politiky, ktoré pomáhajú zlepšiť inkluzívnosť, kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe.

Monitor je rovnako jedným z hlavných zdrojov, o ktoré sa opiera analýza Komisie pri hodnotení hospodárskej a sociálnej situácie ako aj výziev v oblasti vzdelávania. Toto hodnotenie sa pravidelne uverejňuje v ročných správach Európskej komisie (Správa o Slovensku za rok 2018) a to v rámci európskeho semestra. Následne Európska komisia predstavuje špecifické odporúčania pre krajiny. V prípade Slovenska, Rada odporúča zamerať sa hlavne na "Zlepšenie kvality a inkluzívnosti vzdelávania a to aj zvyšovaním účasti  rómskych detí na hlavnom prúde vzdelávania už od ranného detstva".

 

Zdroj: 
Zastúpenie EK na Slovensku 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6132_sk.htm 
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7