Mladí školskí odborári rokovali v Tatrách

dátum uverejnenia: 6. 11. 2017
čas: 15:32
kategórie: , Zväz

Mladí školskí odborári rokovali v Tatrách

V dňoch 3.-4. novembra 2017 sa v Kežmarských Žľaboch uskutočnilo už piatej rokovanie Komisie mladých OZ PŠaV na Slovensku. Tentoraz však sa však na stretnutí zúčastnili okrem stálych členov aj mladí zástupcovia združení zväzu zo všetkých kútov Slovenska, ktorí zastupovali jednotlivé stupne a druhy škôl a školských zariadení.

Na úvod stretnutia privítal členov komisie aj hostí predseda KM Tomáš Kuželík a odovzdal slovo predsedovi zväzu. Pavel Ondek informoval účastníkov stretnutia o vývoji kolektívneho vyjednávania v oblasti školstva v posledných rokoch, hlavných požiadavkách zväzu na zlepšenie sociálneho a ekonomického postavenia zamestnancov a o aktuálnej situácii pri rokovaniach o KZVS na rok 2018. Podpredseda zväzu a predseda združenia ZŠ František Šary ozrejmil fungovanie najväčšieho združenia v rámci zväzu, jeho štruktúru, pôsobnosť profesijných sekcií a najvýraznejšie problémy na materských školách, základných školách, Základných umeleckých školách či školských kluboch detí. Podpredseda zväzu a predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán poskytol základné informácie o činnosti a aktivitách svojho združenia a priblížil jednotlivé výhody, ktoré sa zväz snaží ponúkať svojim členom (právne poradenstvo, bezúročné pôžičky, príspevok na rekreácie, zľavnené kreditové vzdelávanie, športové akcie, informovanie, možnosť ovplyvňovať legislatívu, účasť na medzinárodných konferenciách, atď) . Predseda Komisie mladých Tomáš Kuželík poskytol svoj pohľad na odbory, stručne vysvetlil štruktúru a fungovanie regionálnych rád a vo svojom prejave sa sústredil na motiváciu mladých členov k aktívnemu zapájaniu sa do činnosti a rozhodovacích procesov na regionálnej ako aj národnej úrovni. Prístupnou formou vysvetlil zúčastneným hlavné dôvody mladých zamestnancov školstva pre vstup do odborov, pričom prízvukoval najmä ochranu práv a oprávnených záujmov zamestnancov, solidaritu, profesijnú jednotu a boj za lepšiu budúcnosť. Zároveň informoval aj o vydarených stretnutiach s mladými členmi ako ja nečlenmi, ktoré sa mu podarilo zorganizovať s predsedníčkami regionálnych rád ZO v Novom Meste nad Váhom a Spišskej Novej Vsi. Komisia mladých zároveň zvolila predsedu Tomáša Kuželíka ako svojho zástupcu v novovytvorenej Komisii mladých pri KOZ SR a poverila ho presadzovaním záujmov mladých zamestnancov školstva.

V ďalšom programe vystúpili právny poradca zväzu Martin Mikluš a koordinátor pre BOZP Vladimír Kmec, ktorí poskytli stručný prehľad zaujímavostí z pracovnoprávnej oblasti a priblížili spoluprácu zväzu s riaditeľmi škôl a školských zariadení v oblasti ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci.

V následnej diskusii odpovedal predseda a podpredseda na najrôznejšie otázky týkajúce sa okrem i iného:

-          čerpania dovolenky, možnosť dojednania vyššej výmery dovolenky v kolektívnej zmluve,

-          návrhov pracovnej komisie pri Úrade vlády na zmenu tarifnej tabuľky nepedagogických zamestnancov

-          formy aktivizácie zamestnancov na účasť v protestných aktivitách zväzu

-          spolupráca s rodičmi/vedením školy

-          pracovné zmluvy vedecko-výskumných zamestnancov na dobu určitú

-          nedostatočný výber vzdelávacích kurzov pre jednotlivé profesie (napr. ZUŠ, jazykové školy)

-          zlepšenie PR odborov

Všetci zúčastnení na záver vyzdvihli nevyhnutnosť práce s mladými členmi, využívanie ich poznatkov z praxe, zapájanie do rozhodovacích procesov v rámci zväzu ako aj príprava na ich možné budúce profesionálne odborárske pôsobenie.

 

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7