Konferencia - Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva

dátum uverejnenia: 30. 5. 2018
čas: 12:00
kategórie: Zväz, Združenie vysokých škôl a PRO

Konferencia - Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva

Odborový zväz pracovníkov školstva vedy na Slovensku zorganizoval 29. mája 2018 na Technickej univerzite vo Zvolene konferenciu „Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva“. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. v spolupráci s partnerskými organizáciami, ktoré reprezentujú vysoké školstvo.

Podujatie otvoril predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavel Ondek. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. privítal účastníkov konferencie na akademickej pôde univerzity a vyjadril sa o záveroch a odporúčaniach SRK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV). O reforme vysokých škôl z pohľadu Rady vysokých škôl SR hovoril jej predseda doc. RNDr. Martin Putala, PhD. Predseda Študentskej rady vysokých škôl Bc. Bálint Lovász priblížil, ako reformu vnímajú študenti na univerzitách.

Ministerka školstva uviedla východiská pre NPRVV, ktorý sa skladá z kvalitatívnych východísk predstavujúcich normatívne predpoklady základnej hodnotovej orientácie budúceho školského systému (podpora integrácie a inklúzie na príklade fínskeho modelu, zlepšenie postavenia učiteľa) a kvantitatívnych východísk predstavujúcich socioekonomické parametre v budúcnosti (demografický vývoj, prognóza priestorového rozloženia obyvateľstva v SR a odhad finančných nákladov a dopadov reformy). NPRVV vychádza z 3 skupín cieľov:

-   strategické (kvalita, dostupnosť a modernizácia),

-   čiastkové (efektívne fungujúce regionálne a vysoké školstvo),

- prierezové (integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prepojenie vzdelávania s trhom práce, celoživotné vzdelávanie).

Na konferencii doc. Ing. Peter Gallo, PhD., člen pracovnej skupiny ministerstva školstva k NPRVV prezentoval príspevky zamerané na možnosti efektívneho riadenia vysokého školstva modernými metódami. Predseda združenia VŠ a PRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. informoval o alternatívnom návrhu z dielne OZ PŠaV na Slovensku „Dobrá reforma“, ktorá sa zaoberá hlavne akčnými plánmi a kvantifikáciou dopadov na financovanie reformy, bez ktorého nie je možné dosiahnuť posun v kvalite slovenského vysokého školstva. Argumenty, prečo transformovať vysoké školstvo prezentovali prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc. a prof. Ing. Imrich Koštial, CSc. Dr.h.c., prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. predstavil prípravu nového študijného programu pre inžiniersky stupeň štúdia. O manažérstve kvality učiteľov hovoril doc. RNDr. Michal Blaško, PhD. Východiská pre rozvoj osobnosti študenta pre potreby informačnej spoločnosti priblížila účastníkom konferencie PhDr. Daniela Hrehová, PhD. Vysokoškolské vzdelávanie na Kube so zreteľom na medzinárodnú spoluprácu prezentoval generálny riaditeľ Ministerstva vysokoškolského vzdelávania prof. Ing. Mario Manuel Ares Sánchez, PhD. V rozsiahlej diskusii odzneli podnety na zapracovanie ďalších krokov do NPRVV, tiež prezentácia PhDr. Anny Čekanovej, PhD. o novom odbore na TU v Košiciach. V závere predseda zväzu Ing. Pavel Ondek predstavil nové platové tabuľky vo verejnej správe, ktoré sú predmetom rokovaní medzi KOZ SR a vládou SR.

Komplexný program NPRVV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR.

Zvolen, 29. máj 2018

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., predseda Združenia VŠaPRO

Fotodokumentácia - autor fotografií Pavel Koreň

Prezentácie:

Strategické ciele a perspektívy rozvoja VVŠ na Slovensku p. Gallo

Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva p. Pandula

Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť p. Blaško

Rozvoj osobnosti študenta pre potreby informačnej spoločnosti p. Hrehová

Rozvoj slovenského školstva v kontexte legislatívnych zámerov MŠVVaŠ SR p. Ondek

Vysokoškolské vzdelávanie na Kube a medzinárodná spolupráca

Nový študijný odbor na leteckej fakulte TU v Košiciach – letecké a kozmické inžinierstvo p. Čekanová


 

 prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7