Konferencia k úlohe odborových zväzov pri podpore profesijného rozvoja učiteľov

dátum uverejnenia: 21. 9. 2018
čas: 10:37
kategórie: , Zväz

Konferencia k úlohe odborových zväzov pri podpore profesijného rozvoja učiteľov

V dňoch 19.-20. septembra 2018 sa podpredseda zväzu František Šary a vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolovský v Bruseli zúčastnili záverečnej konferencie k projektu  názvom „Posilňovanie kapacít školských odborových zväzov pri zastupovaní profesijných potrieb učiteľov v procese sociálneho dialógu“. Projekt ako aj konferenciu zastrešoval Európsky odborársky výbor pre vzdelávanie ETUCE s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu.

Konferencii predchádzalo tzv. verejné vypočutie na tému „Podpora učiteľov v Európskom vzdelávacom priestore 2025 – úloha odborových zväzov pri zabezpečení profesijných potrieb učiteľov“.

Po oficiálnom otvorení prezidentkou ETUCE Ch. Blower prezentoval prof. H. Stevenson z Nottingham University výsledky pojektu. Zdôraznil, že kvalita vzdelávacích systémov sa odvíja od kvality učiteľov, a preto je nevyhnutné vytvárať podmienky, ktoré umožnia pripravovať a prijímať vysoko kvalitných absolventov, udržať týchto učiteľov v profesii a rozvíjať ich schopnosti počas celej kariéry. Pripomenul, že v prieskume zistili, že až polovica respondentov nemú prístup k celoživotnému vzdelávaniu, resp. takéto vzdelávanie nezodpovedá ich potrebám. Vo svojej publikácii k výsledkom projektu uvádza niektoré stratégie, prostredníctvom ktorých môžu odborové zväzy prispieť k rozvoju profesijného rozvoja a kariérneho vzdelávania učiteľov:

- presadzovať zaradenie odborného rozvoja učiteľov do okruhu tém v rámci kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu

- poskytovať vzdelávacie kurzy na profesijný rozvoj učiteľov nezávisle alebo v spolupráci s inými organizáciami prispôsobené reálnym potrebám učiteľov

- umožňovanie sebarealizácie učiteľov v rámci kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov

- ovplyvňovať verejnú mienku v prospech zvyšovania investícií na podporu kvality vzdelávania

- vytvárať spojenectvá a partnerstvá s ostatnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami

V nasledujúcej časti prezentovali zástupkyne odborových zväzov zo Škótska, Rumunska a Talianska skúsenosti svojich odborárskych aktivít pri sociálnom dialógu, využívaní Európskych fondov na zvýšenie informovanosti či zriadení vzdelávacieho inštitútu. Kolega z nemeckého odborového zväzu prezentoval systém praktickej prípravy učiteľov na povolanie počas štúdia na vysokej škole, kolegyňa s Nórska predstavila získavanie zručností učiteľov pri využívaní IKT pri svojej práci a kolega z Francúzska vysvetlil možnosti prístupu ku kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov v jeho krajine. Účastníci následne diskutovali s T. Christophidou generálnym riaditeľom DG EAC z Európskej komisie o možnostiach využitia programu European Education Area 2025 na naplnenie profesijných potrieb učiteľov.

Hmatateľným výsledkom projektu je súbor praktických odporúčaní, ktoré vznikli na základe online prieskumu a troch pracovných workshopov a odvíjajú sa od rezolúcie ETUCE ,,Posilňovanie školských odborových zväzov ako kľúč na podporu kvalitného vzdelávania“. Tieto odporúčania tvoria návod na tvorbu konkrétnych stratégií odborových zväzov na efektívne presadzovanie profesijných potrieb učiteľov v rámci sociálneho dialógu na Európskej a národnej úrovni. Najdôležitejšie odporúčania sú:

- pokračovať v presadzovaní profesijnej podpory učiteľov na všetkých stupňoch ich kariéry (uvádzajúce vzdelávanie, profesijná podpora mladých učiteľov a kontinuálne vzdelávanie)

- prostredníctvom sociálneho dialógu spolupracovať na vytváraní legislatívneho rámca a monitorovať a vyhodnocovať jeho implementáciu

- presadzovať rovnováhu medzi teoretickým a praktickým vzdelávaním začínajúcich učiteľov a študentov pedagogiky

- zabezpečiť, aby vzdelávanie učiteľov ako základ ich kariérneho postupu bolo súčasťou sociálneho dialógu a kolektívnych zmlúv

- pripomínať, že kvalitné profesijné vzdelávanie musí byť podporované zo strany zamestnávateľov, musí byť financované z verejných zdrojov a prebiehať v rámci pracovnej doby

- presadzovať, aby obsah vzdelávania vychádzal z aktuálnych prieskumov, bol prispôsobený reálnym potrebám učiteľov a bol dostupný v rôznych formách

- informovať svojich členov a ostatných zamestnancov prostredníctvom všetkých dostupných kanálov o výhodách profesijného vzdelávania a jeho vplyvu na ich kariérny rast

- spolupracovať s partnermi na národnej a medzinárodnej úrovni na výmene skúseností a dobrých príkladov

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7