Európska komisia zverejnila Odporúčania pre Slovensko

dátum uverejnenia: 12. 6. 2019
čas: 12:35
kategórie: Zväz

Európska komisia zverejnila Odporúčania pre Slovensko

5. júna predložila Európska komisia odporúčania pre jednotlivé krajiny (CSR) na rok 2019, v ktorých sú uvedené usmernenia hospodárskej politiky pre všetky členské štáty EÚ na nadchádzajúcich 12 až 18 mesiacov. Európske hospodárstvo rastie už siedmy rok po sebe a v roku 2020 má vo svojej expanzii pokračovať, keďže hospodárstva všetkých členských štátov rastú aj napriek menej priaznivým podmienkam a globálnej neistote. Počet zamestnaných osôb je rekordne vysoký a nezamestnanosť rekordne nízka. Medzi jednotlivými krajinami, regiónmi a skupinami obyvateľstva sú však ešte stále veľké rozdiely. Komisia vzhľadom na tieto skutočnosti vyzýva členské štáty, aby nadviazali na pokrok dosiahnutý za posledné roky. Účinné reformy sprevádzané dobre zacielenými investičnými stratégiami a zodpovednými fiškálnymi politikami predstavujú aj naďalej tú správnu cestu k modernizácii európskeho hospodárstva. Odporúčania poskytujú členským štátom usmernenia, ako primerane reagovať na pretrvávajúce či nové hospodárske a sociálne výzvy a ako splniť hlavné spoločné politické ciele. Obsah odporúčaní odráža celkové priority stanovené v ročnom prieskume rastu na rok 2019 a v odporúčaní na rok 2019 o hospodárskej politike eurozóny, ktoré boli vydané v novembri. Odporúčania vychádzajú z podrobnej analýzy správ o jednotlivých krajinách uverejnených vo februári a z hodnotenia národných programov reforiem predložených v apríli.

V oblasti vzdelávania sa odporúčania pre Slovensko sústreďujú najmä na zlepšenie kvality a inkluzívnosti vzdelávania na všetkých úrovniach, ako aj na podporu rozvoja zručností. V programoch odbornej prípravy a rekvalifikácie došlo k zlepšeniu, ale je potrebné zvyšovať ich počet a v plnej miere ich zacieliť na dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnené skupiny. Vzdelávací systém nedostatočne prispieva k sociálno-ekonomickému rozvoju a je nedostatočne financovaný na všetkých úrovniach. K naliehavým problémom patrí nízka úroveň výsledkov vzdelávania, zapojenie Rómov do inkluzívneho hlavného vzdelávacieho prúdu od detstva a účinná integrácia žiakov zo socioekonomicky znevýhodnených pomerov do vzdelávania a odbornej prípravy (so zreteľom na rastúcu mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky). Vláda prijala nové rozhodnutie o povinnej účasti na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve od piatich rokov s účinnosťou od roku 2020. Je však nevyhnutne ďalej investovať do zariadení starostlivosti o deti a predškolských zariadení a podporovať dochádzku.

Z hľadiska medzinárodných noriem sú výsledky vzdelávania a úroveň základných zručností naďalej neuspokojivé a do značnej miery ich ovplyvňujú socioekonomické pomery žiakov. Výzvou je aj zabezpečenie toho, aby slovenské obyvateľstvo disponovalo lepším súborom zručností pre meniace sa hospodárstvo a spoločnosť. Učiteľské povolanie zostáva napriek progresívnemu nárastu platov do roku 2020 aj naďalej neatraktívne a čelí čoraz väčšiemu nedostatku učiteľov. Kvalita a relevantnosť počiatočného odborného vzdelávania a príležitostí na profesionálny rozvoj učiteľov sú navyše obmedzené.  Vláda prijala „Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania“ (2018 – 27) a prvý akčný plán (2018 – 19) (spolu s odhadovaným rozpočtom), ako aj nové právne predpisy týkajúce sa zabezpečenia kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní. Bude veľmi dôležité tieto opatrenia účinne vykonávať a monitorovať, aby sa zistilo, či prinášajú očakávané výsledky.

Roztrieštený systém výskumu oslabuje účinnosť verejných investícií do výskumu a vývoja pri zvyšovaní kvality vedeckého výskumu, následkom čoho je ťažké prilákať súkromné financovanie. Politika v oblasti výskumu a inovácií dopláca na neúčinnú koordináciu medzi ministerstvami a inými aktérmi, čo vedie k oneskoreniam a zlyhávaniu významných reforiem. Suboptimálna transformácia Slovenskej akadémie vied vzbudila obavy týkajúce sa kontinuity jej činností, čo viedlo k zastaveniu celého procesu. K nízkym výdavkom súkromného sektora na výskum a vývoj prispieva nedostatok alebo zlyhanie cielených opatrení spojené s obmedzeným zapojením výskumných inštitúcií a obmedzenými výskumnými kapacitami. Celkovo zostáva podnikový výskum a vývoj jedným z najmenších v EÚ a sústreďuje sa na výrobu so strednou až s vysokou technologickou náročnosťou – oblasti, v ktorých dominujú nadnárodné firmy. Opatrenia na podporu prenosu poznatkov, posilnenie inovačných kapacít v priemysle a zlepšenie spolupráce medzi podnikmi a akademickým svetom napredujú len pomaly.

 

Celá tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_sk.htm

Odporúčania pre Slovensko: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-slovakia_sk.pdf

 

 

 

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7