Dohoda o navýšení platov pre zamestnancov v školstve

dátum uverejnenia: 21. 6. 2018
čas: 11:10
kategórie: Zväz

Dohoda o navýšení platov pre zamestnancov v školstve

Dňa 20. júna 2018 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo rokovanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2019-2020 za účasti zástupcov vlády SR, zástupcov samosprávnych krajov, zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcov Konfederácie odborových zväzov SR.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zastupoval predseda Pavel Ondek. V oblasti platov v školstve bolo dohodnuté - tarifné platy pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov sa zvyšujú od 1. 1. 2019 o 10% a následne od 1. 1. 2020 o 10%. Pre tento účel je potrebné urobiť legislatívnu zmenu v zákone o kolektívnom vyjednávaní tak, aby sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa mohla podpísať na viac ako jeden rok. Z dôvodu, že dochádza k navýšeniu rokov praxe na úroveň nad 40 rokov a pričlenení výskumných a vývojových zamestnancov do tarifnej tabuľky učiteľov vysokých škôl a k zlučovaniu tarifných tabuliek pre niektorých zamestnancov vo verejnom záujme, dôjde k zmene zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K tomu, aby sme uvedené výsledky dosiahli predchádzalo množstvo rokovaní. Finálne rokovania za účasti zástupcov OZ PŠaV na Slovensku boli tento týždeň:

18. 6. 2018 - rokovanie na ministerstve financií SR za prítomnosti zástupcov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,

19. 6. 2018 - rokovanie v Národnej rade SR s predsedom Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomírom Petrákom,

19. 6. 2018 - rokovanie v Národnej rade SR s predsedom parlamentu Andrejom Dankom.

Pre nepedagogických zamestnancov bolo dohodnuté navýšenie v rámci úpravy taríf vo verejnej službe tak, že prvá tarifná trieda a prvý platový stupeň začína minimálnou mzdou a od toho sú narátavané ostatné tarifné triedy a platové stupne.

Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - PLATÍ PRE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Vysvetlenie k tabuľke:

Táto tabuľka nadobúda účinnosť od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2020 bude zvýšená o 10%.

Dochádza k zlúčeniu týchto troch tarifných tabuliek:

ZÁKL.ST. - základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,

OS.ST. - osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov,

ZDR.ST - osobitná stupnica platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (výskumní a vývojoví zamestnanci prechádzajú od 1. 1. 2019 do osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl).

Tieto tri tabuľky sú zlúčené do jednej, ku ktorej bude upravovaný katalóg pracovných činností.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7