2 % k funkčným platom pre nepedagogických zamestnancov od 1.9. -31.12.2017

dátum uverejnenia: 21. 8. 2017
čas: 13:15
kategórie: Zväz

2 % k funkčným platom pre nepedagogických zamestnancov od 1.9. -31.12.2017

Prevzaté z MŠVVaŠ SR : http://www.minedu.sk/normativy-a-normativne-prispevky-na-rok-2017/ 

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2017 pre regionálne školstvo

Prenesený výkon štátnej správy v školstve

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2017 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto nariadením vlády sú na internetovej stránke zverejnené aj :
• normatívne príspevky na rok 2017 pre:
• školy všetkých zriaďovateľov,
• školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.
• normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2017.
Pri výpočte normatívov na rok 2017 určilo ministerstvo v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne: 85,39% : 14,61%.
Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2017 zahŕňajú:
• dopad 6%-tného navýšenia platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2016 ( V súlade so zákonom č. 217/2016 Z.z., ktorým sa nemí na dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
• finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len NV č. 366/2016 Z.z.) v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2017 na zvýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4% od 1.1.2017,

• finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12.2016 na zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva na úrovni 2% ich priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017. Vzhľadom na túto skutočnosť upozorňujeme školy a ich zriaďovateľov, aby odmeňovanie nepedagogických zamestnancov zabezpečili tak, aby im boli schopní priznať odmeny vo výške 2% priznaného funkčného platu k 1.9.2017 za každý plne odpracovaný mesiac v súlade s čl. I ods. 2 memoranda.

VVŠ použije pridelené finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12.2016 na zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov na úrovni 2% ich priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017. Vzhľadom na túto skutočnosť upozorňujeme verejné vysoké školy, aby odmeňovanie nepedagogických zamestnancov zabezpečili tak, aby im boli schopné priznať odmeny vo výške 2% priznaného funkčného platu k 1.9.2017 za každý plne odpracovaný mesiac v súlade s čl. I ods. 2 memoranda.

Ak zamestnanec neodpracuje plne prípadne celý kalendárny mesiac napr. z dôvodu dočasnej práceneschopnosti je na zamestnávateľovi, či zváži možnosť zohľadnenia tejto odmeny prípadne jej časti v nasledujúcich mesiacoch.

Informácia OZ PŠaV na Slovensku:
Originálne kompetencie – finančné prostriedky pre nepedagogických zamestnancov školských zariadení vo výške 2 % k funkčným platom vyplácané v termíne od 1. 9. do 31. 12. 2017 majú vo svojich rozpočtoch mestá a obce.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7