Zasadnutie okr. rád OZPŠaV na Slovensku B. Štiavnica, Krupina, Žarnovica

dátum uverejnenia: 11. 11. 2019
čas: 09:58
kategórie: Združenie základného školstva

Zasadnutie okr. rád OZPŠaV na Slovensku B. Štiavnica, Krupina, Žarnovica

Ústrednou myšlienkou odborov je spájať ľudí, a tak tomu bolo aj v dňoch 17.a 18.októbra 2019, keď sa spojili tri okresy: Banská Štiavnica, Krupina a Žarnovica na spoločnom zasadnutí v hoteli Hviezda v Dudinciach. Hoci sme okresy malé, no nemenej dôležité, čo nám svojou prítomnosťou potvrdili aj pozvaní hostia: Ing. Pavol Ondek - predseda OZ PŠaV, RNDr. Ingrid Gamčíková – podpredsedníčka OZ PŠaV, JUDr. Renáta Matejová - špecialista pre právne služby a Ing. Vladimír Kmec - špecialista BOZP.

Program otvoril pán predseda Pavol Ondek, ktorý sa venoval najmä aplikačným problémom pri uplatňovaní doplňujúcich zmien zákona 553 v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti z.138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch, uplatňovaniu z.224/2019 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, názorne vysvetlil nárast platových taríf v jednotlivých platových triedach, PP pedagogických zamestnancov na dobu určitú, ukončenie PP v 65.roku veku. Ďalej hovoril napr. o novele zákona 596 týkajúceho sa dôvodov odvolania z funkcie riaditeľa školy a jeho príspevok priniesol mnohé ďalšie aktuálne informácie zo života zväzu.

Štafetu prevzala pani podpredsedníčka Ingrid Gamčíková, ktorá sa podrobne venovala vyhláške MŠVVaŠ o vzdelávaní v profesijnom rozvoji, tvorbe plánu profesijného rozvoja, vytváraniu tzv.atestačného portfólia, platovému zaradeniu pedagogických a odborných zamestnancov po vykonaní 1.a 2.atestácie. Pokračovala legislatívnymi zmenami od 1.9.2019, napr. v overovaní bezúhonnosti, odpise z registra trestov a súčinnosti s OÚ v sídle kraja. Otvorila aj tému rekreačného príspevku či „obedov zadarmo“.

Cennými a aktuálnymi informáciami prispel do programu špecialista BOZP Vladimír Kmec, ktorý prítomným predostrel nové právne predpisy v BOZP, základnú legislatívu, zameral sa na postavenie a právomoci zamestnancov, vysvetlil dôležitosť a priebeh odborovej kontroly nad stavom bezpečnosti na pracovisku a rozobral niektoré konkrétne prípady zo svojej praxe.

Vystúpenie špecialistky pre právne služby Renáty Matejovej vzbudilo veľký záujem najmä v oblasti uplatňovania základných práv zamestnancov zakotvených v podnikových kolektívnych zmluvách, konkrétne problémy v aplikácii dôležitých legislatívnych zmien, napr. v nedodržiavaní vyplácania príplatkov za prácu počas víkendu či za zmennosť. Informovala o možnostiach dojednať zvýšenie funkčného platu pre nepedagogických zamestnancov napr. o jeden, dva, tri platové stupne, ako aj o ďalších zvýhodneniach, ktoré je možné dojednať v podnikových KZ.

Po jednotlivých vystúpeniach nasledovala živá diskusia plná pálčivých otázok, na ktoré naši hostia ochotne odpovedali. Toto spoločné zasadnutie a celý jeho priebeh opäť dokázali, že odbory spájajú ľudí, ktorí sú v pozícii predsedov základných organizácií či vedenia zväzu ochotní a zapálení pracovať nad rámec svojich povinností, pre blaho svojich kolegov i celý školský systém Slovenska.

Na záver chceme zo srdca poďakovať pozvaným hosťom, ktorí si aj vo svojom nabitom programe ochotne našli čas a priniesli nielen cenné informácie a odborné usmernenia, ale nás svojím hlbokým ľudským prístupom motivovali v ďalšej odborárskej práci.

Renáta Taligová – predsedníčka ZZŠ okres Banská Štiavnica

Adela Pregová – predsedníčka ZZŠ okres Krupina

Anna Benčatová – predsedníčka ZZŠ okres Žarnovica


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7