Zasadnutie celoslovenského výboru sekcie pedagógov materských škôl

dátum uverejnenia: 3. 11. 2017
čas: 10:01
kategórie: Združenie základného školstva

Zasadnutie celoslovenského výboru sekcie pedagógov materských škôl

Dňa 25. 10. 2017 za uskutočnilo zasadnutie celoslovenského výboru sekcie pedagógov materských škôl v Bratislave.

Informácie o činnosti a aktivitách OZ PŠaV na Slovensku a Združenia ZŠ poskytli predseda OZ Pavel Ondek a podpredseda OZ František Šary. Členky sekcie sa dozvedeli o pripravovaných protestných zhromaždeniach, ktoré sa v novembri uskutočnia v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave. Ich cieľom bude podpora urýchlenia zmien tabuľkového ohodnotenia zamestnancov školstva a predovšetkým riešenie tarifných tabuliek NPP. OZ PŠaV zašle úradu vlády, KOZ i poslancom NR SR list, v ktorom bude vyjadrená nespokojnosť s aktuálnym návrhom KZ VS na rok 2018 bez rešpektovania požiadavky na valorizáciu tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva.

Vedúca výboru sekcie Viera Pytelová zhrnula činnosť výboru sekcie pedagogických zamestnancov materských škôl za uplynulý rok. Členky sa zapojili do pripomienkového konania k návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ v novembri 2016 aj v apríli 2017 spolu so 46 pripomienkami. Aj v rámci vecného návrhu zmien a doplnenia zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch pripomienkovali časť o kvalifikačných predpokladoch a adaptačnom vzdelávaní. Všetky aktuálne informácie o dianí v rezorte školstva alebo OZ PŠaV boli členkám sekcie zasielané prostredníctvom elektronickej pošty.

Členky sekcie rozobrali tiež aktuálne problémy materských škôl týkajúce sa kreditového vzdelávania, vyplácania kreditových príplatkov, kritérií na prideľovanie osobných príplatkov a ďalších zložiek platu, prideľovania asistentov učiteľa a kolektívneho vyjednávania. Žiadali presadzovať požiadavku na zjednotenie financovania všetkých materských škôl a zrušenie originálnych kompetencií, v kolektívnom vyjednávaní ku KZ VS 6%-né zvýšenie platov k 1. 1. 2018 a podporili urýchlenú úpravu platových taríf v mzdových tabuľkách zamestnancov školstva. V rámci spolupráce odborníkov pozostávajúcich z členov OZ PŠaV na Slovensku a zamestnancov ŠPÚ navrhli nominovať do odbornej sekcie pôsobiacej na ŠPÚ za materské školy vedúcu výboru sekcie Vieru Pytelovú.

25.10. 2017                                Viera Pytelová


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7