Zasadnutie celoslovenského výboru sekcie pedagogických zamestnancov ŠKD

dátum uverejnenia: 9. 4. 2019
čas: 10:13
kategórie: Združenie základného školstva

Zasadnutie celoslovenského výboru sekcie pedagogických zamestnancov ŠKD

Dňa 18.03.2019 sa uskutočnilo zasadnutie celoslovenského výboru sekcie pedagogických zamestnancov školských klubov detí, ktorého sa okrem členov výboru, zúčastnili aj predseda OZPŠaV Pavel Ondek, podpredsedníčka OZPŠaV a predsedníčka Z ZŠ Ingrid Gamčíková a koordinátor pre právnu oblasť, špecialista Martin Mikluš.

Pani Zuzana Vojáčková, vedúca výboru sekcie školských klubov detí, zhodnotila činnosť výboru sekcie. Členky sa aktívne zapojili do pripomienkového konania k návrhu zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v rámci ktorého predložili a spracovali návrhy, ktoré boli do návrhu zákona zapracované. Spracovali návrhy k novele školského zákona. Za ich doterajšiu prácu im poďakovala.

Nasledovali informácie o činnosti krajských sekcií v jednotlivých krajoch. Z nich vyplynulo, že v školských kluboch naďalej pretrvávajú tieto problémy:

 • vysoký počet detí v jednotlivých oddeleniach, nedodržiavanie bezpečnostných predpisov,
 • v mnohých prípadoch neochota ustanoviť funkciu vedúcej vychovávateľky,
 • problémy so skracovaním základných úväzkov,
 • zvyšujúci s a počet vychovávateľov zamestnávaných na kratší pracovný pomer (podľa prieskumov v celom Košickom kraji pracuje cca 60% vychovávateľov na kratší pracovný pomer),
 • v mnohých prípadoch si vychovávatelia nemôžu naplniť úväzok, riaditelia škôl dávajú do školských klubov za vychovávateľky asistentky a vychovávateľom úväzok skracujú,
 • spájanie oddelení z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na úkor kvality výchovnej činnosti,
 • chýbajúci odborno-metodický servis,
 • nedostatočné priestorové podmienky pre činnosť,
 • problém súvisiaci so zvýšením PT od 01. 01. 2019, v niektorých školách navrhli zníženie základného úväzku pre vychovávateľov pre nedostatok financií z prenesených kompetencií.

Predseda OZPŠaV Pavel Ondek, informoval o aktuálnom dianí v OZPŠaV.

Predsedníčka Z ZŠ Ingrid Gamčíková informovala o novele zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch:

 • žiaden pedagogický a odborný zamestnanec (ďalej len zamestnanec) nepríde o kreditový príplatok, ktorý v súčasnosti poberá. Ak zamestnanec bude mať priznaný kreditový príplatok do 31. 8. 2019, bude mu vyplácaný do 31. 8. 2026,
 • vzdelávať sa bude môcť každý pedagogický a odborný zamestnanec (učiteľ materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy, strednej školy, jazykovej školy, vychovávateľ ŠKD, CVČ, ŠI, ZSP, majster odbornej výchovy, odborný zamestnanec ...) tak ako to platí podľa súčasného znenia zákona,
 • nový systém atestácií prináša zrušenie písania atestačnej práce. Namiesto práce bude zamestnanec obhajovať atestačné portfólio, ktoré bude obsahovať súbor dokladov preukazujúcich profesijné kompetencie a reálne výstupy z výchovno – vzdelávacej činnosti,
 • zákon prináša legislatívne upravené právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi v správaní ostatných zamestnancov zamestnávateľa, zriaďovateľa a ďalších fyzických osôb, ktoré v sebe obsahuje právo na ochranu pred mobbingom, bossingom a staffingom a právo na ochranu zamestnancov pred neodbornými zásahmi zo strany zriaďovateľa a jeho zamestnancov, rodičov, iných fyzických a právnických osôb alebo záujmových skupín.
 • Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy odporúča nereflektovať na niektoré neodborné stanoviská a výklady zákona, ktoré sa objavili v poslednom období v mediálnom priestore. Navrhujeme našim členom overiť si informácie priamo v texte schváleného zákona alebo sa obrátiť na OZ PŠaV na Slovensku.

Závery

1.    Presadzovať priznanie príplatku za vedenie oddelenia ŠKD.

2.    Presadzovať zmeny v rámci novely školského zákona, tak ako boli spracované a zaslané výborom sekcie.

3.    Presadzovať zmenu financovania školského klubu detí z financovania v rámci originálnych kompetencií na financovanie v rámci prenesených kompetencií.

4.    Presadzovať povinnosť ustanovenia vedúcej vychovávateľky ŠKD v zariadení, ktoré majú 2 a viac oddelení.

5.    Požiadavka na pána Mikluša o vypracovanie výkladu k § 114 odsek 2, školského zákona konkrétne k osobitnému predpisu, čo sa týka maximálneho počtu detí na školenie členov výborov profesijných sekcií v Kežmarských Žľaboch.

Podrobné informácie zo zasadnutia dostali všetky členky výboru pedagogických zamestnancov školských klubov detí formou zápisnice a budú o nich informovať na zasadnutiach krajských sekcií ŠKD.

Zuzana Vojáčková, vedúca výboru celoslovenskej sekcie pedagogických zamestnancov školských klubov detí


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7