Učíme sa celý život

dátum uverejnenia: 3. 7. 2019
čas: 09:57
kategórie: Združenie základného školstva

Učíme sa celý život

Povieme si: deň ako každý iný, ale nie pre členov a funkcionárov OZ PŠaV v okrese Revúca. Už od rána sa schádzali v zasadačke mestského kultúrneho strediska. Dňa 24.5.2019 Rada ZO OZ PŠaV ZZŠ v okrese Revúca pripravila pre nich školenie z rôznych oblastí.

V úvode ich zaujal svojím vystúpením Ing. Vladimír Kmec, koordinátor a špecialista BOZP. Vysvetlil prítomným úlohy odborovej kontroly na úseku BOZP, postup pri riešení pracovných a školských úrazoch, náhrady škody zákonnému zástupcovi. Vysvetlil úlohu osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovnej zdravotnej služby a oznámil termíny kontroly BOZP v okrese Revúca v roku 2019.

Predsedníčka ZZŠ OZ PŠaV na Slovensku RNDr. Ingrid Gamčíková svojou prezentáciou zaujímavo podala výklad zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Vysvetlila kategórie PZ a OZ, postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov, skladbu úväzku, pracovnú náplň, kariérové stupne, profesijný rozvoj a ďalšie oblasti, o ktorých zákon hovorí. Upozornila na zmeny v zákone, ktoré sa OZ PŠaV na Slovensku podarilo presadiť do zákona v prospech zamestnancov. Vo svojom vystúpení upozornila na pripravované vykonávacie predpisy s akcentom na nariadenie vlády, vysvetlila princíp zmeny odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov, ktorý je predmetom novely zákona č. 553/2003 Z. z.

Legislatívnym otázkam sa venoval Mgr. Martin Mikluš, poradca predsedu zväzu, koordinátor pre právnu oblasť. Hovoril o príspevkoch na rekreácie, zvýšení stravnej jednotky, zákonnej povinnosti o registrácii mimovládnych organizácií do 30. 6. 2019.

Školenie prebiehalo v príjemnej atmosfére, členovia odborov odchádzali z neho nabití vedomosťami, s ktorými oboznámia svojich členov na svojich pracoviskách.

Poďakovanie patrí všetkým lektorom, predsedom ZO OZ a riaditeľom škôl a školských zariadení.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7