Stretnutie výborov profesijných sekcií ZZŠ

dátum uverejnenia: 2. 5. 2019
čas: 11:20
kategórie: Združenie základného školstva

Stretnutie výborov profesijných sekcií ZZŠ

V dňoch 29. – 30. apríla 2019 zorganizovalo Združenie základného školstva spoločné stretnutie výborov všetkých profesijných sekcií, ktoré pracujú v združení. Účastníci stretnutia pracovali v dvoch skupinách a v sekciách.

Prvý deň členovia výborov sekcií dostali dôležité informácie z oblasti BOZP. Vladimír Kmec, koordinátor BOZP, hovoril o legislatíve, povinnostiach a právach zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Upozornil na problémy a nedostatky, s ktorými sa stretávajú zväzoví inšpektori pri kontrolách v školách a školských zariadeniach. V závere svojho vystúpenia odpovedal na otázky z pléna.

Predsedníčka Združenia základného školstva Ingrid Gamčíková sa vo svojom vystúpení venovala schválenému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch, uviedla zmeny, ktoré zákon prináša. Predstavila kategórie zamestnancov, kariérové stupne a pozície, systém profesijného rozvoja, hovorila o novele zákona o odmeňovaní, ku ktorej dochádza v súvislosti so zrušením kreditového systému a zavedením nového príplatku za profesijný rozvoj. Počas vystúpenia odpovedala na množstvo otázok súvisiacich s pracovnými podmienkami zamestnancov školstva, ktoré súviseli so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch.

V závere prvého dňa rokovali samostatne výbory profesijných sekcií. Každý výbor sekcie sa vyjadril k niekoľkým otázkam, ktoré súvisia s ich činnosťou. Členovia výboru diskutovali o problémoch, dávali podnety, ktorými sa zväz, resp. združenie bude zaoberať v ďalšom období. Závery z rokovania boli komunikované počas druhého dňa.

Druhý deň stretnutia otvorila Ingrid Gamčíková, ktorá predstavila návrh novely zákona o odmeňovaní. Hovorila o zmene platových tabuliek pre pedagogických a odborných zamestnancov a vysvetlila zmenu výšky príplatkov (riadiaci, osobný, kreditový, pre uvádzajúceho a začínajúceho zamestnanca).

Po tomto vystúpení pokračovalo stretnutie novinkami v legislatíve, ktoré viedol právny poradca zväzu Martin Mikluš. Vo svojom vystúpení sa venoval príplatkom za prácu počas voľných dní, príspevkom na rekreáciu, metodike k registrácii mimovládnych organizácií. Hovoril o doplnkovom dôchodkovom sporení, kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, novele zákonníka práce. V bohatej diskusii odpovedali na mnohé otázky traja právnici zväzu Renáta Matejová, Michal Guman a Martin Mikluš.

Spoločné stretnutie bolo ukončené prezentáciou záverov z rokovaní jednotlivých výborov sekcií. Ingrid Gamčíková predstavila činnosť všetkých výborov sekcií za posledný rok, poukázala na problémy, ktorými sa sekcie zaoberajú a informovala prítomných o úlohách a podnetoch, ktoré z rokovaní vyplynuli. Vo všetkých sekciách rezonovala potreba účasti kompetentných zástupcov ministerstva školstva na takomto rokovaní.

V závere dvojdňového stretnutia sa účastníci zhodli na tom, že takéto spoločné rokovania sú úžasnou príležitosťou na odovzdávanie informácií a budovanie súdržnosti medzi odborármi.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7