Stretnutie predsedov ZO OZ PŠaV na Slovensku, okresov Námestovo a Tvrdošín ...

dátum uverejnenia: 13. 6. 2019
čas: 10:22
kategórie: Združenie základného školstva

Stretnutie predsedov ZO OZ PŠaV na Slovensku, okresov Námestovo a Tvrdošín ...

Stretnutie predsedov ZO OZ PŠaV na Slovensku, okresov Námestovo a Tvrdošín, riaditeľov škôl a školských zariadení a starostov obcí s vedením OZ PŠaV na Slovensku.

Na pozvanie Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku Námetovo a Tvrdošín konalo sa dňa 07.06.2019 v reštaurácii „ Dolina „ Námestovo stretnutie predsedov ZO OZ PŠaV na Slovensku, riaditeľov škôl a školských zariadení a starostov obcí s p. Ing. Pavlom Ondekom – predsedom OZ PŠaV, p. RNDr. Ingou Gamčíkovou –predsedníčkou Z-ZŠ a podpredsedníčkou OZ PŠaV a JUDr. Renatou Matejovou , -právničkou OZ pre stredné Slovensko.

Na pôde Námestova ich privítala p. predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV p. Emília Parišková a odovzdala slovo p. Mgr. Ivanovi Veljačikovi-vedúcemu ŠÚ Námestovo, ktorý oboznámil prítomných so stavom škôl a zariadení v meste Námestovo.

Po p. Mgr. Veljačikovi sa ujala slova p. RNDr. I. Gamčíková- podpredseda OZ a predseda Z-ZŠ ,ktorá podrobne vysvetlila a podala poučný výklad zákon 138/2019, upozornila na jednotlivé časti zákona, podrobne vysvetlila kategórie o pedagogických a odborných zamestnancoch, ich pracovnú náplň, skladbu úväzku, karierové stupne a pozície. Veľký záujem zo strany prítomných bol o vysvetlenie zmien vo vzdelávaní. Dostali cenné rady ako nakombinovať inovačné vzdelávanie s rozširujúcim. Čo veľmi potešilo zo zákona ,je zavedenie neplateného voľna- Sabbaticalu.

Predseda OZ PŠaV p. Ing. Pavel Ondek zrekapituloval celú genézu tvorby nového školského zákona 138/2019. Poukázal na pozitívne výsledky rokovaní s členmi Vlády SR, ktoré sa pretavili do zvýšenia platov pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov. Zdokumentoval to pomocou tabuliek a prehľadných grafov, v ktorých bol veľmi názorne zobrazený priebeh vývinu platov podľa odpracovaných rokov. Trpezlivo odpovedal a vysvetľoval jednotlivé krivky grafov pre tabuľky platov od 1.1.2018., 1.1.2019., 1.1.2020. Zdôraznil , že nikdy starší učiteľ nemá mať plat nižší ako mladší, resp. začínajúci učiteľ.

Jednotlivé úskalia pracovno –právnych vzťahov v novom ZP vysvetľovala a upozorňovala p. JUDr. Renatka Matejová -právnička OZ pre stredné Slovensko. Ako je potrebné postupvať pri okamžitom skončení pracovného pomeru, ako dodržať jednotlivé lehoty na prerokovanie a odpovedanie, aký je postup pri doručovaní a preberaní výpovede. Užitočných rád bolo veľa , tak aby sa dalo zorientovať v jednotlivých paragrafoch ZP, aký je postup pri rekreačných poukazoch o ich financovaní.

Celé stretnutie predsedov riaditeľov a starostov sa nieslo v pracovnom duchu a malo pre prítomných veľký význam, pretože pol podaný podrobný výklad zákona, ktorý bude platiť od 1.9.2019, zmeny ktoré ich čakajú . Je škoda, že starostovia ,ktorí sa zúčastnili nezostali do konca stretnutia a nevypočuli si čo sa týka rekreačných poukazov, o navýšení finančných prostriedkov na poukazy. Prítomní sa zhodli na tom, že by bolo najlepšie, keby financovanie originálnych kompetencií sa vrátilo späť ako sa to žiadalo v petícii. Že by bolo dobré keby sa také pracovné stretnutie starostov, riaditeľov, predstaviteľov OZ PŠaV uskutočnilo spoločne s ministerstvom, kde by sa zjednotil tok financií pre školstvo.

Vedenie OZ PŠaV dostalo od prítomných predsedov, riaditeľov a vedúcich školských úradov z Námestova a Tvrdošína veľké poďakovanie.

Emília Parišková, predseda Rady ZO OZ PŠaV na Slov. okresu Námestovo

V Námestove 11.6.2019


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7