Rokovanie Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku okresov Martin a Turčianske Teplice

dátum uverejnenia: 11. 2. 2019
čas: 14:02
kategórie: Združenie základného školstva

Rokovanie Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku okresov Martin a Turčianske Teplice

Dňa 7.2.2019 sa na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí zišla Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku okresov  Martin a Turčianske Teplice. Rokovania sa zúčastnil predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavel Ondek, novozvolený primátor mesta Vrútky Mgr. Branislav Zacharides, viceprimátorka mesta Martin MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová a vedúca odboru služieb mesta Vrútky Ing. Mgr. Jana Rišianová. Zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnil primátor mesta Turčianske Teplice Mgr. Igor Hus a pracovné povinnosti zabránili účasti primátora mesta Turany Ing. Dušana Novysedláka.

V prvej časti rokovania sa účastníci venovali hodnoteniu činnosti a hospodárenia Rady ZO v predchádzajúcom období a schváleniu plánu práce a rozpočtu na rok 2019. V diskusii sa účastníci zaoberali aktuálnymi problémami, ktoré ich trápia, ako aj výsledkami kolektívneho vyjednávania.

V druhej časti rokovania bol vyčlenený priestor pre vystúpenie predsedu OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavla Ondeka a zástupcov zriaďovateľov- viceprimátorky mesta Martin MUDr. Mgr. Tatiany Červeňovej a primátora mesta Vrútky Mgr. Branislava Zacharidesa.

Ing. Pavol Ondek vo svojom vystúpení priblížil prítomným priebeh a výsledky kolektívneho vyjednávania, poskytol im aktuálne informácie z rokovaní o pripravovanom zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch, informoval o zvyšovaní platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, ako aj rokovaniach o úprave platov a pracovných podmienok začínajúcich učiteľov a kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2019-2020. Venoval sa aj otázkam týkajúcich sa kreditového príplatku a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a návrhom jeho zmien.

Viceprimátorka mesta Martin MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová informovala prítomných o svojej vízii fungovania a riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin, vyjadrila prioritný záujem zriaďovateľa o podporu škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, zdôraznila potrebu väčšej samostatnosti a zodpovednosti vedenia jednotlivých škôl a školských zariadení, ako aj potrebu aktívnejšieho prístupu pri získavaní finančných zdrojov a zapájania sa do rôznych výziev a projektov. Pozitívne hodnotila aktívny prístup a úspechy OZ PŠaV pri zlepšovaní mzdového ohodnotenia zamestnancov škôl a školských zariadení.

Primátor mesta Vrútky Mgr. Branislav Zacharides sa vo svojom vystúpení venoval aktuálnym problémom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky, poukázal na aktuálny demografický vývoj a jeho prognózu v budúcnosti.

V diskusii sa prítomní venovali najmä problematike vzájomných vzťahov zástupcov OZ PŠaV a zriaďovateľa, obojstrannej spolupráci, potrebe vzájomnej výmeny informácií, vzájomných konzultácií v prípade problémov. Obe strany prejavili ochotu vzájomne spolupracovať a rozvíjať obojstranne korektné a prospešné vzťahy.

V závere sa predsedníčka Rady PaedDr. Jana Skalická poďakovala pozvaným hosťom za podnetné informácie, prítomným za účasť a zaželala všetkým veľa pracovných úspechov i osobných úspechov v tomto roku.

Autorka článku: PaedDr. Jana Skalická, predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku Martin a Turčianske Teplice.

Autorka fotografií: Viera Tinajová


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7