Zasadnutie Pléna združenia VŠaPRO 23.-25. 10. 2019

dátum uverejnenia: 5. 11. 2019
čas: 10:23
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Zasadnutie Pléna združenia VŠaPRO 23.-25. 10. 2019

Odborári z vysokých škôl a priamo riadených organizácií sa v dňoch 23. - 25. októbra 2019 zúčastnili rokovania pléna. V stredu zasadal Výbor združenia VŠaPRO, na ktorom členovia vyhodnotili čerpanie rozpočtu združenia za 1. polrok tohto kalendárneho roku. Zaoberali sa stavom členskej základne a novou databázou na evidenciu členov.

Na pléne vystúpil predseda zväzu Ing. Pavel Ondek, ktorý informoval delegátov a hostí o aktivitách OZ PŠaV na Slovensku, o rokovania KOZ SR, HSR SR a so štátnou správou. Delegátom pléna priblížil Požiadavky OZ PŠaV na Slovensku pre predstaviteľov politických strán a hnutí v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do NR SR.

Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl na MŠVVaŠ SR Mgr. Jozef Jurkovič hovoril o pripravovaných zmenách v zabezpečovaní vysokoškolského vzdelávania vo vzťahu k pripravovaným štandardom pre akreditáciu, o novelizácii zákona o VŠ. Podpredsedníčka Rady vysokých škôl SR PaedDr. Anna Čekanová, PhD. vo svojom vystúpení hovorila o podpore iniciatívy ministerstva školstva na udelenia oprávnenia pre používanie označenia výskumná univerzita, o návrhu RVŠ SR do priorít MŠVVaŠ SR na obdobie rokov 2020 - 2024. Účastníkom sa prihovorila aj novozvolená predsedníčka Klubu dekanov fakúlt VŠ SR doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Informáciu o činnosti združenia VŠaPRO, vyhodnotenie plnenia Cieľov a programu združenia VŠaPRO za rok 2019 a návrh Cieľov a programu združenia VŠaPRO na rok 2020 predniesol predseda združenia.

Inšpektorka BOZP Ing. Miroslava Vilčeková prezentovala aktuálne otázky bezpečnosti práce s návrhom možností kontrolnej činnosti a spolupráce s technikmi BOZP na univerzitách a PRO. Právnici zväzu JUDr. Renáta Matejová a JUDr. Michal Guman sa zamerali na pracovnoprávne vzťahy na pracovisku, zmenu výmery dovolenky pre výskumných, vývojových a umeleckých zamestnancov vykonávajúcich prácu na VŠ, SAV a iných výskumných organizáciách. Na zvýšení počtu dní dovolenky pre túto kategóriu zamestnancov sa výrazne podieľal OZ PŠaV na Slovensku. Ďalej informovali o zvýšení minimálnej mzdy na 580 eur a minimálnej hodinovej mzdy na 3,333 eura od 1. 1. 2020, schválenú novelu Zákonníka práce a stým súvisiacu možnosť príspevku na športovú činnosť dieťaťa, mzdovom zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a za sviatok a nových zákonom stanovených kompetenciách odborovej organizácie. Predsedovia univerzitných rád, výborov a výborov na PRO prezentovali najlepšie benefity, ktoré dohodli v rámci kolektívneho vyjednávania so zamestnávateľom. Vedúci úradu Mgr. Juraj Stodolovský prezentoval online novú verziu databázy členskej základne. V závere pléna delegáti prijali uznesenia, na základe ktorých bude združenie presadzovať svoje požiadavky vyplývajúce z cieľov a programu združenia VŠaPRO na rok 2020.

Miroslav Habán, predseda združenia VŠaPRO


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7