Výročná členská schôdza na TU Zvolen

dátum uverejnenia: 6. 6. 2018
čas: 09:34
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Výročná členská  schôdza na TU Zvolen

Členovia Univerzitnej odborovej organizácie pracovníkov TU vo Zvolene sa dňa 28. mája 2018 zišli na Výročnej členskej schôdzi. Pozvanie na VČS prijali za vedenie OZ PŠaV na Slovensku – predseda zväzu Ing. Pavel Ondek, podpredseda zväzu – doc. Ing. Miroslav Habán PhD. a pani Eva Čahojová. Za vedenie univerzity sa VČS zúčastnil doc. Ing. Branislav Oláh, PhD. – prorektor pre vonkajšie vzťahy. Hosťom bola tiež pani Anna Žlnková – predsedníčka odborov na Vysokoškolskom lesníckom podniku TU vo Zvolene.

Správu o činnosti za rok 2017 predniesol predseda Rady UOO doc. Ing. Ján Kováč, PhD, ktorý vo svojej správe spomenul zachovanie benefitov z predchádzajúceho obdobia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018, v kolektívnom vyjednávaní sa podarilo zmeniť výšku príspevku zamestnávateľa na DDS na 12,00 € mesačne. Tiež podrobne informoval o činnosti jednotlivých komisií, o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2017, o spolupráci s vedením univerzity, o organizovanosti členstva odborov, ktorá je v súčasnosti 35,60 %.

Predseda zväzu Ing. Pavel Ondek podal informáciu o vyjednávaní navýšenia platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj o dôvodoch nepodpísania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018 a memoranda o úprave platových pomerov zo strany OZ PŠaV. Ďalej informoval prítomných o návrhu na zmenu systému odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, kde v Stupnici platových taríf začína tarifný plat v 1 PT a v 1 PS sumou 520,00 €. V tabuľke je navrhnutých 14 platových stupňov a 10 platových tried.

Podpredseda zväzu doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., sa vo svojom vystúpení venoval otázkam financovania vysokých škôl, platovým podmienkam zamestnancov, ako aj novelizácii zákona o vysokých školách. Vyzdvihol činnosť odborovej organizácie a skonštatoval, že členovia UOO sa aktívne zúčastňujú akcií, ktoré organizuje OZ PŠaV a UOO patrí počtom členov OZ a pracovnou aktivitou medzi tie najlepšie.

V mene rektora TU vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila PhD., pozdravil prítomných prorektor TU vo Zvolene – doc. Ing. Branislav Olah, PhD., ktorý zdôraznil potrebu vzájomnej podpory odborárov a zamestnávateľov, nutnej pre dosiahnutie vyššej kvality vysokého školstva a kvality života zamestnancov VŠ. Vyjadril potešenie nad spoločnými rokovaniami o otázkach zamestnanosti, odmeňovania zamestnancov, rozvoj i financovania VŠ.

V diskusii sa prítomní členovia UOO živo zaujímali o prácu Zväzu, rokovania s Vládou SR, kládli otázky ohľadom postavenia a mzdového ohodnotenia nepedagogických zamestnancov, budúcej politiky OZ PŠaV v oblasti valorizácie platov VŠ zamestnancov a ďakovali vedeniu Zväzu za ich prácu v tejto oblasti.

Hostia z OZ PŠaV odovzdali ďakovné listy za aktívnu prácu v odborovej organizácii a za podporu odborov : Ing. Erike Sujovej, PhD., Ing. Eve Paločkovej, Mgr. Beate Mokošovej, pánom: Imrichovi Vidovi a Františkovi Molnárovi.

Držiteľovi striebornej Janskeho plakety – Ing. Martinovi Lieskovskému, PhD. a bronzovej Janskeho plakety – Ing. Márii Vlčkovej, PhD., Ing. Michaele Hnilicovej, PhD. a PaeDr. Stanislavovi Azorovi, PhD., za ich humánny čin boli odovzdané malé darčeky.

Na záver predseda rady poďakoval zúčastneným hosťom aj všetkým prítomným za kvalitnú prácu, ktorú vykonávajú na úrovni odborov.

Ing. Veronika Veľková, PhD., podpredsedníčka Rady UOO


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7