Stretnutie k stravovaniu a ubytovaniu na univerzitách

dátum uverejnenia: 24. 6. 2020
čas: 09:05
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Stretnutie k stravovaniu a ubytovaniu na univerzitách

Na Technickej univerzite v Košiciach sa 4. júna 2020 uskutočnilo stretnutie slovenských manažérov študentských domovov a študentských jedálni s odborármi. Rokovanie moderoval Ing. Tibor Faragó. Za vedenie hostiteľskej univerzity sa účastníkom stretnutia prihovoril Ing. Marcel Behún, PhD., kvestor Technickej univerzity v Košiciach. Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda zväzu informoval o dôsledkoch pandémie spôsobenej COVID-19 v oblasti stravovania a ubytovania na verejných vysokých školách. Zdôraznil, že na rokovaní s predstaviteľmi reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve, sa zaoberali výrazným výpadkom finančných príjmov v študentských jedálňach, študentských domovoch a účelových univerzitných zariadeniach, čoho dôsledkom bolo skrátenie príjmu vybraných skupín zamestnancov týchto zariadení na 80 %. Jedným zo záverov tohto rokovania je žiadosť adresovaná ministerstvu školstva o dofinancovanie prepadu príjmov z podnikateľskej činnosti vysokých škôl.

Riaditelia študentských domovov a internátov sa navzájom informovali o ekonomickom výpadku príjmov za ubytovanie a stravovanie počas pandémie. Ing. Jozef Maligda, riaditeľ ŠDaJ UPJŠ v Košiciach spomenul, že z dôvodu rekonštrukčných prác bude od septembra pre študentov a zamestnancov univerzity zmluvne zabezpečené stravovanie v spolupráci s TU v Košiciach. Ing. František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave a Ing. Marek Dufala, PhD., riaditeľ ŠDaJ TU v Košiciach poukázali na problematické verejné obstarávanie v študentských jedálňach, ktoré sú v priamej pôsobnosti univerzít v porovnaní so študentskými jedálňami na univerzitách, ktoré zabezpečujú stravovanie prostredníctvom ekonomického prenájmu jedální. Ing. Martin Šuba, vedúci Správy ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave spomenul význam prepojenia študentských internátov a jedální na univerzite. Iveta Adamčíková, vedúca študentských jedální UPJŠ v Košiciach informovala o tom, že 27. apríla 2020 obnovili výdaj balenej stravy pre zamestnancov v jednej prevádzke, ďalšie dve jedálne zostali dočasne zatvorené. Mgr. Ján Mikluš, predseda Rady ZO OZPŠaV a koordinátor prevádzkovo-technických činností na ŠDJ PU v Prešove spomenul, že aktuálne majú viac ako 500 študentov z internátu nevysťahovaných, prevažne zahraničných z Ukrajiny. V dôsledku pandémie sa postupne uvoľňuje stravovanie pre zamestnancov, pričom 10 obedov je viazaných na výdaj cez lístky v jedálni a 10 obedov podľa výberu zamestnanca. Doc. Ing. Marta Habánová, PhD. z Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre hovorila o ekonomickom prenájme dvoch študentských jedální, tiež o zabezpečení stravy pre zamestnancov počas pandémie. V súčasnosti sa zamestnancom a doktorandom vydáva balená strava, pripravuje sa riadny režim fungovania jedálne za dodržania bezpečnostných podmienok. Predsedníčka odborov na ŽU v Žiline Mgr. Eva Špániková a Anna Ďatková priblížili systém stravovania v stravovacích zariadeniach na ŽU v Žiline. Ing. Daniela Slováková, vedúca oddelenia stravovania Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK v Bratislave priblížila aktuálny stav rekonštrukčných prác internátov v Mlynskej doline, tiež plánovanej rekonštrukcie študentskej jedálne na Šafárikovom námestí. Predseda odborov na Mlyny UK Marek Ivančík priblížil prácu s ubytovacím a stravovacím softvérom. Účastníci stretnutia sa zhodli v tom, že novou predsedníčkou celoslovenskej Komisie stravovania na vysokých školách bude od 1. júla 2020 Ing. Daniela Slováková.

V závere stretnutia odovzdal predseda združenia VŠaPRO Ing. Tiborovi Faragóvi Ďakovný list za aktívnu prácu v OZ PŠaV na Slovensku a pôsobenie vo funkcii predsedu celoslovenskej Komisie stravovania na vysokých školách. Následne Ing. Daniela Želinská spolu s Ing. Tiborom Faragóm ukázali účastníkom zrekonštruované špičkové stravovacie zariadenia, ktoré vlastní TU v Košiciach.

                                                                                  Miroslav Habán, predseda združenia VŠaPRO


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7