Prešovská univerzita v Prešove hostila celouniverzitnú konferenciu ZO OZ PŠaV

dátum uverejnenia: 25. 2. 2020
čas: 11:32
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Prešovská univerzita v Prešove hostila celouniverzitnú konferenciu ZO OZ PŠaV

Rada ZO OZ PŠaV pri Prešovskej univerzite v Prešove usporiadala dňa 6. februára 2020 celouniverzitnú konferenciu. Medzi pozvanými hosťami boli Ing. Pavol Ondek, predseda OZ PŠaV na Slovensku a doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda OZ PŠaV na Slovensku a predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií na Slovensku. Vedenie univerzity reprezentoval prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu PU a Filozofická fakulta delegovala doc. PhDr. Gabrielu Mikuláškovú, PhD., prodekanku pre vedu, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium. Pozvanie prijali prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., člen Rady OZ PŠaV na Slovensku a predseda Rady ZO TUKE v Košiciach a RNDr. Helena Mičková, PhD. predsedníčka Koordinačnej odborovej rady OZ pri UPJŠ v Košiciach.

Správu o činnosti Rady ZO OZ pri PU za uplynulé obdobie rokov 2018 a 2019 predniesol prítomným doc. Ing. Peter Gallo, CSc., člen Rady. Vo svojom vystúpení podčiarkol predovšetkým podpísanie Kolektívnej zmluvy na roky 2018-2019 a Dodatku ku Kolektívnej zmluve. Ako úspešne oblasti s cieľom zlepšovať pracovné a sociálne potreby a záujmy zamestnancov možno v rámci KZ pokladať predovšetkým: odchodné vo výške 1 mesačného platu navyše nad rámec KZ VS; poskytnutie 10 ks stravných lístkov DOXX z celkového počtu pracovných dní za príslušný kalendárny mesiac a zvýšenie odmeny pri životnom jubileu 50 a 60 rokov veku.

Predsedovia delegovaných ZO sa v októbri 2018 a 2019 zúčastnili na školení zameranom na kolektívne vyjednávanie v Kežmarských Žľaboch. V letnom období mohli zamestnanci PU a ich rodinní príslušníci využiť obľúbený pobytový zájazd do Maďarska – Bekeszcsaba. Rada ZO podporila projekt na bicykli do práce, do ktorého sa zapojila aj univerzita. Členovia OZ už pravidelne zastupujú PU na športovej akcii Bowling UNI tour.

V rámci diskusie vystúpil prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. a zdôraznil významnú rolu odborov na univerzite a ocenil ich nezastupiteľnú funkciu pri zlepšovaní pracovných podmienok. Predseda OZ PŠaV na Slovensku, Ing. Pavol Ondek stručne predstavil dokument Deklarácia 2020, v ktorom sú formulované požiadavky OZ a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve adresované politickým stranám kandidujúcim v nadchadzájúcich parlamentných voľbách. Následne informoval o vývoji platových podmienok na Slovensku za ostatné roky, t.j. zvýšenie platov od 1.1.2019 o 10 % pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov a od 1.1.2020 o ďalších 10 % pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov v jednotlivých kategóriách v rámci verejných vysokých škôl na Slovensku. Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda OZ PŠaV na Slovensku a predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií na Slovensku oboznámil delegátov s činnosťou Združenia, s rôznymi možnosťami využiť rekreačné zariadenia OZ PŠaV; Letný tábor organizovaný OZ PŠaV, či s benefitmi, ako napr. program pôžičiek. Počas diskusie rezonoval aj problém poklesu členskej základne OZ a je potrebné sa týmto javom veľmi vážne zaoberať.

Na záver sa predseda Rady ZO OZ Mgr. Ján Mikluš poďakoval za dlhoročnú prácu v odborovej organizácii bývalej predsedníčke ZO OZ FZO, PhDr. Magdaléne Svatovej.

Konferencia priniesla mnoho podnetov predovšetkým týkajúcich sa zvyšovania členskej základne a skvalitňovania práce a pracovných podmienok všetkých pracovníkov na Prešovskej univerzite.

Mgr. Michaela Sepešiová, PhD. – text

Mgr. Peter Zubaľ – foto

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7