Pandémia koronavírusu na verejných vysokých školách a priamo riadených organizáciách

dátum uverejnenia: 24. 6. 2020
čas: 08:51
kategórie: Zväz, Združenie vysokých škôl a PRO

Pandémia koronavírusu na verejných vysokých školách a priamo riadených organizáciách

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 114 zo dňa 15. marca 2020 bol vyhlásený núdzový stav na celom území Slovenskej republiky. Rektori a rektorky, riaditelia a riaditeľky priamo riadených organizácií spolu s vedeniami týchto inštitúcii operatívne prispôsobili režim fungovania jednotlivých pracovísk. Následne opatrenia vyplývajúce z nariadenia Hlavného hygienika SR a Úradov verejného zdravotníctva ovplyvnili režim fungovania celej spoločnosti, vrátane vysokých škôl a priamo riadených organizácii.

Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií v dôsledku pandémie spôsobenej novým koronavírusom COVID-19 zrealizovalo prieskum k fungovaniu pracovísk. Do prieskumu sa zapojilo 16 univerzít z celkového počtu 20 verejných vysokých škôl a 8 priamo riadených organizácií. Prieskum bol zameraný na 5 oblastí: 1/ vyplatenie miezd zamestnancom, 2/ zabezpečenie ochranných pomôcok a prostriedkov pre zamestnancov, 3/ zabezpečenie stravy pre zamestnancov, 4/ zabezpečenie prevádzky študentských domovov, 5/ zabezpečenie záverečných štátnych skúšok na univerzitách. Podkladové údaje spracovali predsedníčky a predsedovia základných odborových organizácií pôsobiacich na týchto inštitúciách, za čo im autor príspevku ďakuje.

Vyplácanie miezd zamestnancom

Väčšina učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov zostala pre prekážku v práci na strane zamestnávateľa v režime domácej práce, tzv. „home office“, pričom im bola počas celého obdobia vyplácaná mzda v plnej výške 100 %. Na niektorých univerzitách viacerí vedeckí a vývojoví zamestnanci na nevyhnutný pracovný čas za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení zabezpečovali priebehy experimentov, hlavne biologického charakteru. Na základe novely Zákonníka práce a v dôsledku výpadku príjmov vybraným skupinám zamestnancov (zamestnanci študentských domovov a jedálni, zamestnanci účelových rekreačných zariadení, laboranti financovaní zo zdrojov výskumných projektov, vodiči a ďalší) bola mzda za mesiac apríl, niekde až za mesiac máj krátená a vyplatené na 80 %. Nepedagogickým zamestnancom, ktorí mohli vykonávať prácu z domu mzda krátená nebola. Na UVLF v Košiciach a SPU v Nitre po dohode s odborovou organizáciou bolo nariadené povinné čerpanie dovoleniek v rozsahu do 10 pracovných dní pre všetkých zamestnancov, s výnimkou tých, ktorí zabezpečovali nevyhnutný chod univerzitných zariadení (vrátnici, bezpečnostná služba, údržbári a ďalší). V priamo riadených organizáciách bola zamestnancom počas „home office“ vyplácané mzda v plnej výške 100 %.

Zabezpečenie ochranných pomôcok a prostriedkov pre zamestnancov

Ochranné rúška boli zabezpečené pre všetkých zamestnancov na košických univerzitách (UVLF, UPJŠ, TU – všetky po 2 ks), tiež na ŽU v Žiline, EU v Bratislave, PU v Prešove, UCM v Trnave. Na ostatných univerzitách (VŠMU v Bratislave, VŠVU v Bratislave, UKF v Nitre, SPU v Nitre, UMB v Banskej Bystrici, TrUAD v Trenčíne) rúška neboli všetkým zamestnancom poskytnuté. Výnimkou boli zamestnanci vykonávajúci prácu v nepretržitej prevádzke. Počas štátnych záverečných skúšok mali všetci členovia skúšobných komisií zabezpečené rúška a prístup k dezinfekcii. Na najväčšej univerzite na Slovensku UK v Bratislave bolo poskytnutie rúšok a dezinfekcie v priamej kompetencii jednotlivých fakúlt, resp. účelových pracovísk, napr. vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny boli zamestnancom poskytnuté rúška, ochranné rukavice a dezinfekcia. Z priamo riadených organizácií ochranné rúška boli poskytnuté zamestnancom VUDPaP v Bratislave, CVTI v Bratislave, ŠPÚ v Bratislave, SPgK v Bratislave, Domov SZSU v Trenčianskych Tepliciach, VPP SPU v Kolíňanoch a OZ PŠaV v Bratislave. Ochranné rúška poskytnuté zamestnancom NÚCEM v Bratislave.

Dezinfekcia bola zabezpečené na všetkých vstupných priestoroch univerzít a priamo riadených organizáciách, podobne bolo na vstupoch do budov zabezpečené meranie teploty digitálnymi teplomermi. Napríklad na UVLF v Košiciach dostal každý zamestnanec príspevok zo sociálneho fondu vo výške 100 eur na individuálne zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov a na OZ PŠaV na Slovensku v Bratislave bol každému zamestnancovi okrem 2 ks ochranných rúšok, poskytnutý dezinfekčný prostriedok.

Zabezpečenia stravy pre zamestnancov

Počas pandémie mali študentské jedálne zatvorené prevádzky. Z tohto dôvodu sa zamestnávatelia rozhodli poskytnúť vydanie gastrolístkov (VŠMU v Bratislave, VŠVU v Bratislave, ŽU v Žiline, TrUAD v Trenčíne pri práci z domu). Na viacerých univerzitách poskytol zamestnávateľ zamestnancov vykonávajúcich prácu v nepretržitej prevádzke gastrolístky, resp. dobitie kreditu cez gastrokarty. Na niektorých univerzitách, fakultách a celouniverzitných zariadeniach bol zamestnancom pracujúcim v „home office“ režime poskytnutý ku mzde nezdanený príspevok na stravu vo výplatnom termíne v apríli a máji, napr. na UKF v Nitre, EU v Bratislave, TU v Košiciach, TU vo Zvolene, UMB v Banskej Bystrici, na UK v Bratislave na Farmaceutickej fakulte a Filozofickej fakulte. Po uvoľnení opatrení od 27. apríla zamestnávatelia zabezpečili v určených odberných miestach študentských jedální výdaj hygienicky balenej stavy pre všetkých zamestnancov (ŽU v Žiline, SPU v Nitre, EÚ v Bratislave, UKF v Nitre, TU v Košiciach). Od 2. júna sa postupne začala vydávať strava priamo v jedálňach za podmienky dodržania nariadených bezpečnostných opatrení.

Zabezpečenie prevádzky študentských domovov

Študentské domovy boli pre domácich študentov zatvorené, pričom počas uzatvorenia internátov študenti boli oslobodení od úhrady poplatku za ubytovanie. Výnimku mali zahraniční študenti, ktorí zostali na Slovensku a internáty boli pre nich sprístupnené v dôsledku opatrení spôsobených pandémiou COVID-19, napr. na UMB v Banskej Bystrici na ŠD1 na Tajovského ulici zostalo ubytovaných 200 zahraničných študentov. Na študentskom domove PU v Prešove zostalo ubytovaných 500 zahraničných študentov. Neskôr na študentských domovoch ubytovali aj doktorandov v dennej forme štúdia, napr. na STU v Bratislave je od 15. mája otvorený internát pre zahraničných študentov a doktorandov. Niektoré študentské domovy boli určené ako repatriačné zariadenia - karanténne centrá pre obyvateľov, repatriantov vracajúcich sa zo zahraničia, ktorí museli absolvovať nariadenú povinnú karanténu. Na tento účel boli poskytnuté ubytovacie kapacity napr. v Študentskom domove Zobor na UKF v Nitre, vo Vysokoškolskom internáte Družba na UK v Bratislave.

Zabezpečenie štátnych záverečných skúšok na univerzitách

Prezenčnú formu štátnych záverečných skúšok za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení ako prví zrealizovali na UVLF v Košiciach. Zahraniční študenti z tejto univerzity robili záverečné skúšky online formou. Pre prezenčnú forma štátnych skúšok sa rozhodli na EU v Bratislave, UCM v Trnave, UMB v Banskej Bystrici, TU vo Zvolene, PU v Prešove, a Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Na VŠVU v Bratislave prezenčné obhajoby záverečných magisterských a bakalárskych prác budú v auguste, z dôvodu, že súčasťou obhajoby je praktický výstup umeleckého charakteru. Na základe online vyplneného dotazníka si mohli študenti zvoliť, či budú absolvovať štátne záverečné skúšky online alebo prezenčne. Tento kombinovaný spôsob zvolili na TU v Košiciach, SPU v Nitre, VŠMU v Bratislave, ŽU v Žiline, TrUAD v Trenčíne. Online obhajoby záverečných prác a štátnych záverečných skúšok absolvovali na UK v Bratislave, UPJŠ v Košiciach (okrem Lekárskej fakulty), STU v Bratislave, UKF v Nitre (magisterský stupeň).

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 366 zo dňa 10. júna 2020 sa ukončil núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020. Je na každom z nás ako pristúpime k výkonu pracovných povinností na vysokých školách a priamo riadených organizáciách. Je potrebné byť naďalej ostražitý a dodržiavať platné nariadenia, napr. nosenie rúšok v interiéroch, v obchodoch a pod. Otvorenie hraníc je príležitosťou pre prepuknutie druhej vlny pandémie, kde môže dôjsť k infikovaniu zdravých ľudí hlavne od občanov z krajín, kde boj proti novému koronavírusu COVID-19 k dnešnému dňu zatiaľ nezvládajú.

                                                                 doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.,predseda Združenia VŠaPRO


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7