Konferencia odborárov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

dátum uverejnenia: 11. 2. 2019
čas: 14:18
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Konferencia odborárov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Tohtoročnú konferenciu Univerzitnej odborovej organizácie STU (UOO STU) hostila po štyroch rokoch na svojej pôde Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. V priestoroch posluchárne postavenej a udržiavanej v pôvodnom stave podľa návrhu známeho česko-slovenského architekta a vysokoškolského profesora Prof. Dr. h. c. Ing. arch. Vladimíra Karfíka sa dňa 28. januára 2019 stretlo 48 nominovaných delegátov z piatich fakúlt našej Alma mater s cieľom hodnotenia činnosti svojej UOO. Pozvanie prijalo aj 8 hostí z viacerých slovenských univerzít a odborových orgánov, vrátane rektora STU prof. Ing. Róberta Redhammera, PhD. a predsedu Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií OZ PŠaV doc. Ing. Miroslava Habána, PhD. Rokovanie konferencie otvorila a viedla doc. Ing. Milena Reháková, PhD., predsedníčka Fakultnej odborovej organizácie domovskej fakulty. V úvode privítal všetkých účastníkov – delegátov i hostí dekan FCHPT STU prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. Z pohľadu dekana odchádzajúceho z funkcie po dvoch volebných obdobiach vo svojom príhovore vyzdvihol prácu odborových organizácií na univerzite a osobitne korektnú spoluprácu s domovskou FOO počas celého funkčného obdobia. Nasledovalo predstavenie programu a návrh pracovných orgánov konferencie, ktorý vzápätí delegáti schválili. M. Reháková poďakovala za prácu aktívnym členom základných odborových organizácií na jednotlivých fakultách STU, ktorí boli navrhnutí na ocenenia vyššími odborovými orgánmi. Následne im predseda Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a predsedníčka UOO STU doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. odovzdali ďakovné listy ZVŠaPRO. V tomto roku ocenenie získali Mgr. Marcela Hadvinová (FCHPT), Ing. Andrej Červeňan, PhD. (SjF), Mgr. Zita Herzánová (SvF), Ing. Igor Bélai, PhD. (FEI) a Ing. arch. Michal Brašeň, ArtD. (FA). Po tejto milej udalosti pokračoval pracovný program konferencie

prednesením správy o plnení rozhodnutí minulej konferencie UOO STU z dňa 20. februára 2018 a o činnosti výboru UOO STU za rok 2018. Činnosť odborovej organizácie na univerzite zhodnotila predsedníčka výboru doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. Súčasťou jej vystúpenia bola aj informácia o významných zmenách v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa podpísanej na roky 2019-20 a informácie, ktoré kvantifikovali benefity zamestnancov STU využité v roku 2018 na základe podmienok KZ STU 2018. Zároveň predložila delegátom konferencie návrh programových cieľov na rok 2019. Správu o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu UOO STU na rok 2019 prezentovala jej hospodárka doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. Správu revíznej komisie o kontrole hospodárenia za rok 2017 predniesla Ing. Iveta Onderová, PhD. V správe mandátovej komisie PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD. konštatovala, že na konferencii UOO STU je prítomných 45 z 48 delegátov, čo je 93,8 % a konferencia je uznášaniaschopná.

Prvým príspevkom do diskusie bolo vystúpenie predsedu Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií a podpredsedu OZ PŠaV doc. Ing. Miroslava Habána, PhD. Informoval delegátov o aktivitách zväzu i združenia smerujúcich k podpísaniu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, k úprave tabuliek tarifných platov akceptujúcich výšku minimálnej mzdy i zmenu vekovej hranice odchodu do dôchodku a k splneniu dlhoročnej požiadavky zrovnoprávnenia odmeňovania vedeckých a vývojových zamestnancov a učiteľov vysokých škôl. Ďalej sa dotkol otázky financovania príspevku na rekreácie zamestnancov zmysle zákona č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Prezentoval snahy zväzu o zabezpečenie finančného krytia prostredníctvom rozpočtových zdrojov. Ďalej informoval o podujatiach a medzinárodných aktivitách zväzu a združenia, okrem iného o podpise Dohody o spolupráci a vzájomných partnerských vzťahoch medzi Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a českým Vysokoškolským odborovým zväzom, v ktorej sa reprezentanti obidvoch zväzov dohodli, že sa budú informovať o zásadných právnych úpravách a aktivitách, týkajúcich sa postavenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov vysokých škôl, pracovných podmienkach, vysokoškolskej legislatíve, platových a mzdových podmienkach, oblastí sociálneho zabezpečenia a BOZP. V závere pozval účastníkov konferencie na rekreačné pobyty z ponuky OZ PŠaV, zimné i letné akcie zväzu , napr. detský tábor pre deti členov zväzu v RZ CROCUS Kežmarské Žľaby, ktorý sa bude konať v dňoch 30. júna – 6. júla 2019. Na záver svojho vystúpenia sa poďakoval rektorovi STU prof. Ing. R. Redhammerovi, PhD. za dlhoročnú korektnú spoluprácu s odborovou organizáciou i vyššími odborovými orgánmi zabezpečujúcu sociálny zmier a zaželal dobrú spoluprácu univerzitnej odborovej organizácii s novým vedení STU. Následne sa slova ujal práve pán rektor STU. Uviedol, že počas jeho pôsobenia vo funkcii sa podarilo zapracovať do sociálneho programu mnoho zmien a sociálnych benefitov najmä pre mladých začínajúcich zamestnancov. Vyjadril vďaku, že počas svojho pôsobenia mohol reprezentovať univerzitu a posúvať ju vpred a to aj zásluhou dobrej spolupráce s odbormi. Poďakoval sa všetkým členom i funkcionárom a zaželal im mnoho úspechov pri vyjednávaní o sociálnom zabezpečení zamestnancov univerzity v budúcnosti.

V ďalšej diskusii vystúpili prof. RNDr. Blažej Pandula,CSc. z Technickej univerzity v Košiciach, Ing. Vladimír Kovár, CSc. a doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD. z domovskej FOO. Návrh rozhodnutí z konferencie, ktorý za návrhovú komisiu prečítal Ing. Martin Florovič, PhD. z FEI STU, delegáti jednomyseľne schválili. Záverom predsedníčka UOO STU A. Ujhelyiová poďakovala delegátom za úspešné rokovanie a podnetné návrhy a hosťom za aktívnu účasť a predsedníčka FOO Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU M. Reháková konferenciu UOO STU ukončila.

Milena Reháková, FCHPT STU

Autor fotografií: Miloslav Štujberprejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7