Dovidenia rezne alebo startup modrej planéty

dátum uverejnenia: 9. 1. 2020
čas: 08:49
kategórie: Zväz, Združenie vysokých škôl a PRO

Dovidenia rezne alebo startup modrej planéty

DOVIDENIA REZNE alebo STARTUP MODREJ PLÁNÉTY

Pod rovnomenným názvom sa v dňoch 11. až 13. decembra 2019 v hoteli Magnólia v Piešťanoch uskutočnila konferencia, ktorú zorganizovala Prvá asociácia školského stravovania na Slovensku (I. ASKOŠ) s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V úvode druhého rokovacieho dňa účastníkov konferencie pozdravil a privítal v meste Piešťany primátor Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. zdôraznila podporu ministerstva a význam spoločného stravovania v jedálňach materských a základných škôl, ako aj školských zariadení. Za Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa k účastníkom prihovoril doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., ktorý sa zameral na postavenie zamestnancov školských jedální, ich platové podmienky. Zmienil sa o aktivitách zväzu v oblasti školského stravovania v regionálnom a vysokom školstve, o činnosti profesijných sekcií stravovania v rámci zväzu a o pripomienkovaní dokumentov a legislatívnych materiálov súvisiacich so zavedením bezplatných školských obedov, platového ohodnotenia zamestnancov školských jedální, študentských jedální a stravovacích zariadení. Osobitne hovoril o liste predsedu zväzu Ing. Pavla Ondeka, ktorý bol odoslaný predsedovi vlády SR Ing. Petrovi Pellegrinimu dňa 12. 11. 2019. Týkal sa odmeňovania nepedagogických zamestnancov (vrátane kuchárov, kuchárok, vedúcich zamestnancov jedálni) v súvislosti s vývojom výšky minimálnej mzdy. Túto aktivitu zväzu ocenila aj prezidentka I. AŠKOS Bc. Mária Tejiščáková, Dis., ktorá vyslovila poďakovanie OZ PŠaV na Slovensku.

Príspevok k problematike FLEXI princípov a budúcnosti školského stravovania prezentovali Mgr. Jana Gers z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ing. Silvia Tokárová z I. ASKOŠ. Hlavným princípom FLEXI školského stravovanie je koncepcia Nutričného modelu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Národný program podpory zdravia SR a Akčný plán prevencie obezity na roky 2015 až 2025. Východiskom je: 1/ kvalita surovín a z nich pripravovaných jedál, 2/ zníženie podielu tukov, 3/ zníženie podielu živočíšnych bielkovín, 4/ zvýšenie príjmu ovocia a zeleniny s cielenou kontrolou energetickej hodnoty jedál a podielu železa v jedlách. Po prezentáciách nasledoval priestor pre panelovú diskusiu pilotných overovateľov Flexi školského stravovania, do ktorých sa zapojili vybrané školské jedálne. V diskusii aktívne vystúpili so skúsenosťami pilotných projektov v školských jedálňach predstaviteľky ŠJ pri ZŠ Prostějovská prešov, ŠJ pri ZŠ Hlohovec M. R. Štefánika, ŠJ ZŠ Podzámska Hlohovec, ŠJ pri ZŠ Hradná Nové Zámky, ŠJ pri ZŠ Janigova a ŠJ Bernoláková Košice. S prezentáciami úspešných projektov Zdravie na tanieri vystúpili aktérky zo ZŠ Kulíšková Bratislava, ZŠ Košariská, ZŠ Bytča. V diskusii boli prezentované pozitívne skúsenosti so zavedením FLEXI školského stravovania, ale i rezervy a postrehy, námety na zlepšenie tejto alternatívy v školskom stravovaní. Je potrebné zdôrazniť, že je to doplnenie noriem podľa, ktorých sa varilo v školských jedálňach v roku 2018 a varí aj v súčasnosti, pričom v roku 2019 sa vydali ďalšie metodiky a normy s cieľom zlepšenia a spestrenia jedálničkov. Medzi účastníkmi konferencie boli aj členovia OZ PŠaV na Slovensku doc. Ing. Marta Habánová, PhD., Edita Horváthová a Ing. Tibor Faragó. Ďalšie zaujímavé informácie o konferencii sú na: https://askos.sk/

                                                                      doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.,podpredseda zväzu

fotografie z konferencie

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7