Celouniverzitná konferencia ZO OZ PŠaV PU v Prešove

dátum uverejnenia: 14. 2. 2018
čas: 10:11
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Celouniverzitná konferencia ZO OZ PŠaV PU v Prešove

Dňa 7. februára 2018 sa v priestoroch Pedagogickej fakulty PU v Prešove opäť po dvoch rokoch uskutočnila celouniverzitná konferencia ZO OZ PŠaV pri Prešovskej univerzite v Prešove. Pozvanie na konferenciu za OZ PŠaV prijali Ing. Pavol Ondek, predseda OZ PŠaV na Slovensku a doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda OZ PŠaV na Slovensku a predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií na Slovensku. Vedenie univerzity zastupovali prof. PhDr. Milan Portík, PhD., prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu PU; doc. Ing. Peter Adamišin, PhD., prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality PU; doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing PU. Za AS PU pozvanie prijala PaedDr. Helena Galdunová, PhD., predsedníčka AS PU a za študentské domovy a jedálne Mgr. František Martinka, riaditeľ ŠDJ PU.

Pozvanie tiež prijali prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., člen Rady OZ PŠaV na Slovensku a predseda Rady ZO TUKE v Košiciach; prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., predseda Rady ZO UVLF; Ing. Tatiana Bušová, predsedníčka Rady ZO UPJŠ v Košiciach a Anna Košková, hospodárka Rady ZO TUKE v Košiciach.

Konferenciu otvorila a viedla Mgr. Michaela Sepešiová, PhD. Po schválení programu a voľbe návrhovej a mandátovej komisie pred delegátov a hostí predstúpil so správou o činnosti Rady ZO OZ za uplynulé obdobie rokov 2016 a 2017 predseda Rady ZO OZ PU a člen Predsedníctva OZ PŠaV na Slovensku, Mgr. Ján Mikluš. Vo svojom vystúpení podčiarkol predovšetkým potrebu zaoberať sa oprávnenými požiadavkami členov organizácie a akcentoval rozširovanie členskej základne najmä z radov nových a mladých zamestnancov koordináciou medzi základnými organizáciami na jednotlivých fakultách a pracoviskách univerzity. Ako jednu z potencionálnych alternatív pre uvedené rozšírenie uviedol aj možnosť žiadať o bezúročnú peňažnú pôžičku z pôžičkového fondu finančných prostriedkov OZ PŠaV na Slovensku (od roku 2017). Ďalšou eventualitou sa podľa predsedu javí aj príklad z lotyšských univerzít, kde napr. výhody z kolektívneho vyjednávania majú iba odborári a tým pádom organizovanosť odborov je cca 97 %.

Významnou udalosťou bolo podpísanie Kolektívnej zmluvy dňa 25. apríla 2016. Z predložených návrhov sa do obsahu KZ zakomponovali: odchodné vo výške 1 mesačného platu navyše nad rámec KZ VS; dočasná pracovná neschopnosť od prvého dňa do tretieho dňa bola zvýšená na 30 %; sprístupnenie športových priestorov pre zamestnancov na cvičenie a posilňovňa; zvýšenie príspevku na DDS a zvýšenie odmeny pri životnom jubileu 50 rokov veku. Predseda ZO konštatoval, že vzťahy s vedením univerzity boli a sú korektné.

Došlo ku kreovaniu novej ZO OZ pri Fakulte manažmentu PU v roku 2016. Predsedom ZO sa stal doc. Ing. Peter Gallo, CSc., ktorý sa aktívne zapojil do činnosti OZ nielen na univerzitnej úrovni. Spolu s odborári Technickej univerzity v Košiciach a Prešovskej univerzity v Prešove ako hlavný autor participoval na príprave dokumentu Dobrá reforma - Návrh stratégie rozvoja slovenského vysokého školstva ako reakcie na Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokých škôl – Učiace sa Slovensko. Predseda Rady informoval o rokovaní zástupcov odborového zväzu o Dobrej reforme.

K významným činnostiam sa zaraďuje aj kontrola stravovacích poukážok na fakultách, seminároch a rektorátnom pracovisku. Medzi ďalšie zaujímavé akcie patril v uvedenom období aj bowlingový Turnaj troch univerzít – TUKE, UVLF a PU. Predsedovia jednotlivých ZO OZ participovali v októbri 2016 a 2017 na školení zameranom na kolektívne vyjednávanie v Kežmarských žľaboch. V letnom období boli ponúknuté pre zamestnancov univerzity a ich rodinných príslušníkov pobytové zájazdy do Maďarska – Bekeszcsaba, Nyiregyháza; Bulharsko – Obzor a poznávací zájazd Jedinečné Toskánsko v spolupráci s Radou OZ ZO TUKE. Na záver predseda zdôraznil, že sa každý odborár môže s dôverou obrátiť na odbory pri riešení svojich pracovných problémov a riešiť ich tak, aby boli spokojné obidve strany. Tajomníčka Rady ZO OZ PU predniesla Správu o hospodárení za obdobie rokov 2016-2017 a Návrh rozpočtov na obdobie 2018-2019.

V následnej diskusii vystúpil prof. PhDr. Milan Portík, PhD. a zdôraznil významnú rolu odborov na univerzite a poukázal na aktuálnu situáciu v školstve na Slovensku. Predseda OZ PŠaV na Slovensku, Ing. Pavol Ondek prítomným zhrnul vzniknuté problémy pri kolektívnom vyjednávaní s vládnymi predstaviteľmi a v rámci KOZ. Kriticky sa vyjadril ku problematike tykajúcej sa pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školstva a poukázal na nepriaznivý stav nielen vo vysokom školstve na Slovensku. Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda OZ PŠaV na Slovensku a predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií na Slovensku prezentoval činnosť združenia za ostatné obdobie, porovnal vývoj platových podmienok na Slovensku v jednotlivých kategóriách v rámci všetkých verejných vysokých škôl na Slovensku. Konštatoval, že mnohokrát dochádza ku diskrepancii medzi prezentovanými tabuľkovými číslami a priemernou výškou platu. Ďalej oboznámil s možnosťami využiť rekreačné zariadenia OZ PŠaV v Kežmarských Žľaboch a na Čingove, zariadenie Klubu školstva a vedy v Brne a Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach; predstavil Letný detský tábor 2018 organizovaný OZ PŠaV a činnosťou Združenia. Ďalší diskutujúci, Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD., prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., Milan Novotný a doc. Ing. Peter Gallo, CSc., sa dotkli viacerých problémov, ako napr. znižujúci sa počet študentov na slovenských verejných vysokých školách; vysoký počet alokovaných pobočiek; alarmujúco nízke platy nepedagogických zamestnancov a výskumných pracovníkov v školstve; poddimenzované ohodnotenie pedagogických zamestnancov pri účasti na doktorandských obhajobách, habilitačných a inauguračných konaniach; neschopnosť univerzít udržať si mladých zamestnancov; prehodnotenie počtu stravovacích lístkov pre zamestnancov pracujúcich v odpoludňajších alebo nočných zmenách a ciele strategického dokumentu Dobrá reforma.

Konferencia priniesla mnoho podnetov na ďalšiu tvorivú diskusiu týkajúcu sa smerovania a skvalitňovania práce a pracovných podmienok pedagogických aj nepedagogických pracovníkov vysokého školstva a školstva všeobecne. Veríme, že nás to podnieti aktívne uskutočňovať tieto plány a kreatívne rozvíjať nové.

Mgr. Ján Mikluš, predseda Rady ZO OZ PU v Prešove a člen Predsedníctva zväzu

a Mgr. Michaela Sepešiová, PhD., predsedníčka ZO pri Filozofickej fakulte PU v Prešove

fotografie z konferencie si môžete potrieť tu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7