ARCHÍV 2015

dátum uverejnenia: 3. 2. 2015
čas: 12:53
kategórie: Zväz

ARCHÍV 2015

47.-50. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (16. november – 13.december 2015)

19. novembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredseda zväzu a predseda združenia ZŠ František Šary, podpredseda zväzu a predseda združenia SŠ Martin Maták a podpredseda zväzu a predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán zúčastnili rokovania Snemu KOZ SR. http://www.kozsr.sk/?page=./informacie/info_19_11_2015

19. novembra 2015 sa v Bratislave na Štátnom pedagogickom ústave uskutočnila členská schôdza základnej organizácie OZ PŠaV pri ŠPÚ, ktorú viedol jej predseda PaedDr. Jozef Kuzma, PhD. Za zväz sa k členom prihovorili Ing. P. Ondek a doc. Ing. M. Habán PhD., ktorí uviedli výsledky kolektívneho vyjednávania na rok 2016.

20. novembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu a predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil zasadnutia a školenia Rady ZO okresu Liptovský Mikuláš pod vedením jej predsedu p. Poljaka.

20. novembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania a školenia Rady ZO okresu Topoľčany pod vedením jej predsedníčky p. Evy Pavelkovej.

24. novembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil pracovného stretnutia so zástupcami ŠPÚ v Bratislave k projektu týkajúceho sa vzdelávania v regionálnom školstve.

25. novembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil konferencie ASEKO – Národná sústava kvalifikácií v školstve.

26.-28. novembra 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo VII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku na Štrbskom Plese.
http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/VII-zjazd-OZ-PSaV-na-Slovensku.alej

30. novembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia JMF.

1. decembra 2015 sa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa uskutočnilo zasadnutie Rady vysokých škôl SR. Za OZ PŠaV na Slovensku sa členom RVŠ prihovoril Miroslav Habán, ktorý informoval prítomných o postupe kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa na rok 2016 a z toho vyplývajúcej valorizácii platov zamestnancov verejných vysokých škôl.  Členovia RVŠ sa vyjadrili k návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016. Info: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/ZASADNUTIE-RADY-VYSOKYCH-SKOL-SR-1.alej

http://www.radavs.sk/index.php/materialy/rok-2015/z%C3%A1pisnice/14.-Z%C3%A1pisnica-zo-zasadnutia-Rady-vysok%C3%BDch-%C5%A1k%C3%B4l-SR-zo-d%C5%88a-1.12.2015/

1. decembra 2015 sa  podpredseda zväzu a predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil pracovného stretnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení. 

1. decembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil panelovej diskusie v rámci konferencie k Národnej sústave kvalifikácií.

2. decembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda Rady ZO združenia SŠ krajov BA, TT, NR Ivan Šóš zúčastnili pracovného stretnutia v NRSR s poslancom Martinom Feckom a jeho asistentkou p. Ivanovou k problémom špeciálneho školstva.

3. decembra 2015 na Vysokej škole ekonómie a manažmantu verejnej správy v Bratislave sa uskutočnilo 73. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Hlavným bodom bolo financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu v roku 2016 a prerokovanie návrhu metodiky dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 a návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2016. Podpredseda zväzu Miroslav Habán vystúpil s príspevkom o kolektívnom vyjednávaní vyššieho stupňa a 4 % valorizácie platov od 1. 1. 2016 pre 21 619 zamestnancov verejných vysokých škôl.  Info: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/73-ZASADNUTIE-SLOVENSKEJ-REKTORSKEJ-KONFERENCIE.alej

3. decembra 2015 sa podpredseda zväzu a predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil zasadnutia Krajskej rady Košice združenia ZŠ.

3. decembra 2015 sa v Bratislave Miroslav Habán zúčastnil zasadnutia rady fondu na podporu vzdelávania, na ktorom odznela informácia o stave činnosti fondu a hospodárení fondu. Hlavným bodom zasadnutia bolo schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov. Info: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/ZASADNUTIE-RADY-FONDU-NA-PODPORU-VZDELAVANIA.alej

7. decembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania HSR SR.

8. decembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania a školenia predsedov ZO okresu Košice – mesto pod vedením jej predsedníčky p. Gamčíkovej.

9. decembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania a školenia predsedov ZO okresu Trenčín pod vedením jej predsedníčky p. Jarabinskej.

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Zakladne-skolstvo/Zasadnutie-predsedov-ZO-OZPSaV-okresu-Trencin.alej

10. decembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a vedúci Úradu Juraj Stodolovský stretli so zástupcami iniciatívy A DOSŤ! Stanislavom Boledovičom a Pavlom Demešom.

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/Stretnutie-so-zastupcami-kampane-A-DOST-.alej

10. decembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu a predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habána  zúčastnili pracovného stretnutia s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka p. Habánikom.

11. decembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania predstavenstva KOZ SR.

45.-46. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (2. november – 15. november 2015)

2.-3. novembra 2015 sa predseda zväzu a podpredsedovia zväzu zúčastnili zasadnutia Sektorovej rady pre tvorbu Národnej sústavy kvalifikácií v Kežmarských Žľaboch.

3. novembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol s ministrom školstva Jurajom Draxlerom a predsedníčkou okresnej rady Prešov Darinou Nagyovou k problematike na ZŠ Sibírska.

3. novembra 2015 podpredseda zväzu František Šary viedol rokovanie dozornej rady Vzdelávacieho a rekreačného centrum s.r.o. v Kežmarských Žľaboch.

3. novembra 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo zasadnutia Predsedníctva zväzu v Kežmarských Žľaboch.

4. novembra sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol na pracovnom rokovaní s riaditeľom Domu speváckeho zboru slovenských učiteľov.

5. novembra 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil školenia predsedov ZO okresu Trnava v Trnave. 

5. novembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na rokovaní rady ZO okresu Levice pod vedením predsedu p. Hromadíka.

5. novembra 2015 sa predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán zúčastnil zasadnutia Fondu na podporu vzdelávania v Bratislave. Info na http://www.fnpv.sk/aktuality/polozka/159

6. novembra 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na školení predsedov ZO okresu Levice v Kežmarských Žľaboch.

6. novembra 2015  sa podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnil v Banskej Bystrici na rokovaní sekcie špeciálneho školstva.

9. novembra 2015 sa predseda združenia SŠ Martin Maták zúčastnil v Bratislave na rokovaní Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu.

9.-10. novembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský zúčastnili výboru ETUCE v Bruseli.

11. novembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedovia zväzu František Šary a Miroslav Habán zúčastnili pracovného stretnutia s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

12. novembra 2015 sa podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnil v Bratislave na rokovaní regionálnej rady KOZ Bratislavského kraja.

12. novembra 2015  predseda združenia ZŠ František Šary videol zasadnutie predsedov krajských rád združenia ZŠ - K 8.

13. novembra 2015  sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnilo školenie ekonómiek a hospodáriek ZO na verejných vysokých školách k ekonomickej agende a kolektívnemu vyjednávaniu. Predseda združenia VŠaPRO M. Habán vystúpil s príspevkom zameraným na výsledok kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa pre rok 2016.

 

43.-44. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (19. október – 1. november 2015)

19. októbra 2015 Univerzita Komenského v Bratislave udelila čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) generálnemu tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi. Za zväz bol prítomný jeho podpredseda Miroslav Habán a predseda UO Alexander Kurtanský. Viac info na: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/generalny-tajomnik-osn-sa-stal-cestnym-doktorom-univerzity-komenskeho/

19.-20. októbra 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na školení predsedov rád a RŠ okresu Prešov.

19. októbra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia Rady ZO okresu Prešov, na ktorej sa zúčastnili aj riaditelia tohto okresu. Radu viedla predsedníčka D. Nagyová a témou bolo financovanie školstva a KZVS na rok 2016.

20. októbra 2015 sa na MŠVVaŠ SR uskutočnilo pracovné stretnutie medzi ministrom školstva Jurajom Draxlerom a zástupcami zväzu Pavlom Ondekom a Miroslavom Habánom. Viac info na: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/PRACOVNE-STRETNUTIE-NA-MSVVaS-SR.alej

22. októbra 2015 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil rokovania dozornej rady KŠV Brno.

20. októbra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Asociácie stredných odborných škôl pod vedením jej predsedu F. Dömenyho.

21. októbra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol s generálnym riaditeľom sekcie regionálnych škôl p. Galanom.

22. októbra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol s riaditeľmi základných škôl v rámci rokovania Asociácie základných škôl pod vedením jej prezidentky p. Petákovej.

23. októbra 2015 sa Martin Maták, predseda združenia stredného školstva zúčastnil na pracovnom rokovaní u generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ p. M. Galana. Témou rokovania bolo postavenie výchovných poradcov na ZŠ. Títo nemajú dostatok času na pôsobenie v pozícii kariérnych poradcov. Preto sa na stretnutí na žiadosť M.Matáka zúčastnili aj riaditelia odborov F.Priesol, M.Tekelová, I.Kováčová a zástupcovia Asociácie výchovných poradcov. Dohodli sa ďalšie konkrétne kroky. Stretnutie inicioval predseda združenia SŠ.

26. októbra 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil stretnutia s odborármi na ZŠ Cífer.

26. októbra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia predsedov základných organizácií združenia SŠ banskobystrického kraja.

27. októbra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil  zasadnutia predsedov základných organizácií združenia SŠ žilinského kraja.

27.-28. októbra 2015 sa Martin Maták predseda združenia SŠ zúčastnil v Kežmarských Žľaboch na školení predsedov ZO Žilinského a Trenčianskeho kraja. Vo svojom vystúpení informoval o aktuálnej činnosti zväzu a združenia.

28. októbra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil podpisu KZVS na rok 2016.

29. októbra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil slávnostného zasadnutia Vedeckej rady UK v Bratislave.

29. októbra 2015 sa podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnil pracovného stretnutia s hospodárkou UOO OZPŠaV pri SPU v Nitre Elenou Palkovou. Obsahom rokovania bolo financovanie školstva, stabilizácia členskej základne a príprav 7. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku

29. októbra 2015 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil zasadnutia celoslovenskej sekcie školskej inšpekcie v Bratislave.

 40.-42. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (28. september – 18. október 2015)

29. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie monitorovacieho výboru: pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI) viedol minister školstva Juraj Draxler, MA. Boli prerokované materiály súvisiace s hodnotiacimi kritériami o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované výzvy MH SR, návrhy zámerov národných projektov MŠ VVaŠ SR a MH SR. Za Konfederáciu odborových zväzov SR a OZ PŠaV bol prítomný podpredseda zväzu M. Habán. Info: https://www.minedu.sk/monitorovaci-vybor-op-vai/

1. októbra 2015 sa Martin Maták, predseda ZSŠ zúčastnil na školení predsedov ZO Prešovského a Košického kraja. Prítomných informoval o aktuálnych otázkach, ktoré sú v ZO aj združení v riešení.

1.    októbra 2015 sa predseda združenia ZŠ F. Šary zúčastnil zasadnutia Rady ZO okresov Malacky, Pezinok, Senec v Kežmarských Žľaboch.

2. októbra 2015 prebehlo na TU Košiciach otvorenie akademického roka. Predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán a člen Rady zväzu a predseda UO OZ Blažej Pandula sa zúčastnili slávnostnej inaugurácie rektora Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc.

2. októbra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil tretieho kola kolektívneho vyjednávania KZVS za prítomnosti zástupcov vlády SR, zamestnávateľov a odborov. Po veľmi náročných rokovaniach sa v otázke platov sociálni partneri nakoniec dohodli, že v roku 2016 dôjde k zvýšeniu tarifných platov všetkých zamestnancov školstva (pedagogických, nepedagogických aj odborných) na všetkých typoch škôl a školských zariadení, bez ohľadu na zriaďovateľa, vrátane vysokoškolských zamestnancov, o 4%. Viac info na:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/3-kolo-kolektivneho-vyjednavania-KZVS-pre-rok-2016.alej   

5. októbra 2015 sa podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnil slávnostného otvorenia akademického roka 2015-2016 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Akademický rok otvoril rektor Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. Po otvorení absolvoval s predsedom zväzu Pavlom Ondekom a predsedníčkou krajskej rady ZO Gabrielou Galbovou pracovné stretnutie k príprave zjazdu zväzu.

6.-7. októbra 2015 sa podpredseda zväzu F. Šary zúčastnil školenia predsedov Rád ZO Združenia ZŠ v Kežmarských žľaboch.

6. októbra 2015 sa predseda Združenia VŠaPRO Miroslav Habán zúčastnil školenia predsedov rád základných organizácií združenia základných škôl, ktoré viedol jeho predseda František Šary.

7. – 9. október 2015 predseda združenia Miroslav Habán viedol plénum Združenia VŠaPRO. Za zväz sa 68 delegátom zastupujúcim odborárov z verejných vysokých škôl a priamo riadených organizácií prihovoril predseda Pavel Ondek. Organizačne ho zabezpečovala samostatná referentka združenia Eva Čahojová.

8. októbra 2015 sa Martin Maták predseda ZSŠ zúčastnil na rokovaní sekcie ASOŠ-priemysloviek v Martine. V diskusii upozornil na nevyhnutnosť venovať väčšiu pozornosť kariérnemu poradenstvu na základných školách ako efektívnej ceste k formovaniu podpory odborov žiadaných na trhu práce a získavaniu žiakov do duálneho vzdelávania.

8. októbra 20105 sa Martin Maták zúčastnil na školení predsedov ZO Západoslovenského regiónu v Trenčianskych Tepliciach. Prítomných informoval o aktuálnych otázkach zväzu a združenia SŠ.

9. októbra 2015 Martin Maták rokoval v Bratislave na MŠVVaŠ s riaditeľkou odboru špeciálneho školstva p. M. Tekelovou o príprave a obsahu rokovania našej sekcie ŠŠ.

9. októbra 2015 sa Martin Maták, predseda združenia SŠ zúčastnil na slávnostnej akadémii k výročiu založenia Gymnázia na Párovskej ul.v Nitre.

12.-13. októbra 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo v Prahe na medzinárodnej konferencii k 70.výročiu založenia školských jedální v ČSR, ktorú zväz spoluorganizoval. Viac info na:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/Konferencia-k-70-vyrociu-skolskych-jedalni-v-Ceskej-a-Slovenskej-republike.alej

15. októbra 2015 Martin Maták, podpredseda zväzu rokoval v Bratislave s prezidentom ASOŠ SR p. F. Doménym k aktuálnym problémom v odbornom školstve.

15. októbra 2015 sa predseda Združenia VŠaPRO Miroslav Habán a členka Výboru Združenia VŠaPRO a predsedníčka UO OZ Tatiana Bušová zúčastnili slávnostnej inaugurácie rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove prof. RNDr. Pavla Slováka, CSc. Info:

https://www.upjs.sk/aktuality/uskutocnila-sa-slavnostna-inauguracia-rektora-upjs

16. októbra 2015 sa predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu František Šary zúčastnili na stretnutí mladých odborárov a zasadnutí Komisie mladých v Kežmarských Žľaboch.

19. októbra 2015 Univerzita Komenského v Bratislave udelila čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) generálnemu tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi. Za zväz bol prítomný jeho podpredseda Miroslav Habán a predseda UO Alexander Kurtanský. Viac info na:

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/generalny-tajomnik-osn-sa-stal-cestnym-doktorom-univerzity-komenskeho/

38.-39. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (14. september – 27. september 2015)

17. septembra sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré viedol prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. SRK prerokovala najmä finančné problémy verejných vysokých škôl, čerpanie eurofondov a výsledky komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl SR.

Predseda zväzu, spolu s právnym poradcom predsedu p. Bajánkom a predsedom rady ZO združenia SŠ p. Šóšom následne rokovali s riaditeľom Speváckeho zboru slovenských učiteľov p. Grešom ohľadom majetku zväzu v Trenčianskych Tepliciach.

17. septembra sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil zasadnutia krajskej rady Trenčín.

17. septembra sa Martin Maták predseda ZSŠ zúčastnil rokovania výboru Rady ZO VsR v Košiciach. Členov výboru informoval o aktuálnych otázkach v združení a vo zväze.

18. septembra sa Ing. Martin Maták zúčastnil na spoločnom rokovaní expertnej skupiny RR KOZ (Bratislavský kraj) a RR CMKOS (Juhomoravský kraj) v Břeclavi. Témou rokovania bola spolupráca pri podaní a realizácii spoločného projektu o cezhraničnej spolupráci odborárov. Rokovania sa zúčastnila aj PhDr. Evs Klikáčová, špecialistka pre vzdelávanie a projekty.

21. septembra sa predseda zväzu Pavel Ondek a členka predsedníctva zväzu Zuzana Piliarová zúčastnili na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici slávnostného otvorenia akademického roka 2015/2016. Ďalšie informácie na:http://www.umb.sk/aktuality/slavnostne-otvorenie-akademickeho-roka-2015-2016-na-umb-2152.html

21. septembra sa predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán zúčastnil na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre slávnostného otvorenia akademického roka 2015/2016. Ďalšie informácie na:https://www.ukf.sk/domov/796-na-univerzite-konstantina-filozofa-v-nitre-sa-zacal-akademicky-rok

21. a 22. septembra v Prahe sa vedenie OZ PŠaV v zastúpení Pavel Ondek, Martin Maták a Miroslav Habán zúčastnili pracovného rokovania s vedením ČMOS PS v zastúpení František Dobšík, Markéta Seidlová a Zuzana Faflíková. Predmetom rokovania bola príprava medzinárodnej konferencie: 70. rokov školského stravovania v ČR a SR.

23. septembra sa Pavel Ondek, Miroslav Habán a člen predsedníctva zväzu Ján Miluš zúčastnili v Divadle Jonáša Záborského v Prešove slávnostnej inaugurácie rektora Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD., spojenej so slávnostným otvorením akademického roka 2015/2016. Ďalšie informácie na: http://www.unipo.sk/aktuality/22490/

23. septembra Martin Maták predseda ZSŠ rokoval v Leviciach so zástupkyňou Asociácie výchovných poradcov k téme podpory špecialistov v systéme duálneho vzdelávania.

23. septembra v Prešove absolvovali Pavel Ondek a Miroslav Habán pracovné rokovanie s poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Monikou Smolkovou. Hlavné témy rokovania boli stav školstva v SR a jeho financovanie v porovnaní s krajinami EÚ, príprava rozpočtu SR na rok 2016 so zameraním na financovanie rezortu školstva z verejných zdrojov SR a EÚ, populačný pokles študentov na slovenských vysokých školách a jeho vplyv na vzdelávanie.

24. septembra v Bratislave sa vedenie zväzu zúčastnilo 31. predsedníctva zväzu, na ktorom bol prerokovaný stav príprav na 7. zjazd OZ PŠaV na Slovensku.

24. septembra Martin Maták predseda ZSŠ zvolal a viedol poradu predsedov Rád ZO k téme aktivít združenia na záver roka.

24. septembra sa na MŠVVaŠ SR v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie s ministrom školstva SR Jurajom Draxlerom, MA a vedením zväzu zastúpeným Pavlom Ondekom, Martinom Matákom a Miroslavom Habánom. Hlavnými témami stretnutia boli financovanie školstva v roku 2016 v nadväznosti na rozpočet SR a prípravu KZVS na rok 2016, valorizácia platov v regionálnom a vysokom školstve, duálne vzdelávanie, sieť špeciálneho školstva, RIS, čerpanie eurofondov na vysokých školách v horizonte rokov do roku 2020.

25. septembra sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil porady zriaďovateľov škôl a školských zariadení vo Vysokých Tatrách.

25. septembra Martin Maták predseda ZSŠ rokoval v Kežmarských Žľaboch so zástupcami sekcie špeciálneho školstva pri OS ČMOS-PŠ k téme transformácie špeciálneho školstva v ČR.

34.-37 TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (17. august – 13. september 2015)

19. augusta 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek, spolu s podpredsedami Františkom Šarym a Martinom Matákom zúčastnili pracovného stretnutia s ministrom Jurajom Draxlerom ku KZVS.

20. augusta 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredseda zväzu Martin Maták, vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský, predseda rady ZO združenia SŠ Ivan Šóš a špecialistka pre projekty Eva Klikáčová stretli na pôde KOZ SR s prezidentom ETUI p. Ulisses Garridom, aby diskutovali o možnostiach uskutočnenia vzdelávacích kurzov ETUI v Kežmarských Žľaboch.

24. augusta 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR.

25. augusta 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo mimoriadneho rokovania predsedníctva zväzu za účasti ministra Juraja Draxlera. Témou bolo najmä zvyšovanie platov zamestnancov školstva v roku 2016 a možnosti uskutočnenia protestov pri nepriaznivom vývoji kolektívneho vyjednávania.

25.-28. augusta 2015 sa vedenie zväzu stretlo s delegáciou z bulharského odborového zväzu učiteľov a spolu s nimi absolvovali program vo Vysokých Tatrách a okolí.

3. septembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a právny poradca predsedu Rastislav Bajánek stretli na pracovnom rokovaní so zástupcami základnej organizácie pri výskumnom ústave detskej psychológie k problémom zamestnanosti.

4. septembra 2015 v Kežmarských Žľaboch sa predseda VŠaPRO Miroslav Habán zúčastnil univerzitnej konferencie KOR OZPŠaV pri UPJŠ Košice, ktorý zorganizovala predsedníčka KOR Tatiana Bušová.

4. septembra 2015 sa predseda väzu Pavel Ondek stretol s odborármi okresu Bardejov za prítomnosti predsedníčky okresnej rady ZO p. Márie Onuščákovej.

7. septembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil medzinárodného stretnutia tripartity – Hospodárskej a sociálnej rady SR a ČR za prítomnosti predsedov vlád p. Róberta Fica a P. Bohuslava Sobotku, ministrov, zástupcov zamestnávateľov a odborov. Témami rokovania boli najmä predsedníctvo SR v EÚ v roku 2016, predsedníctvo ČR v rámci V4, minimálna mzda, daňová politika oboch krajín.

7. - 8. septembra 2015 sa predseda zväzu zúčastnil pracovného stretnutia v rámci projektu Národná sústava kvalifikácií.

8. septembra 2015 sa vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský zúčastnil ako zástupca predsedu Pavla Ondeka rokovania predsedov nevýrobných odborových zväzov k otázke minimálnej mzdy a valorizácie platov v roku 2016.

9. septembra 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania predstavenstva KOZ SR. Následne sa stretol na rokovaní v parlamente s poslancom NRSR p. Abrhámom.

10. septembra 2015 sa predseda zväzu zúčastnil rokovania rady ZO okresu Martin za prítomnosti predsedníčky p. Evy Strakovej. Témami stretnutia bola KZVS na rok 2016 a súčasná politika OZ PŠaV.

11. septembra 2015 v Nitre sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a predseda Z VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., zúčastnili pracovného rokovania s prof. RNDr. Bernardom Šiškom, PhD., zástupcom KOZ SR v programe Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training). Predmetom rokovania bola príprava stretnutia Cedefop, ktoré sa uskutoční v novembri v Tesalonikách (Grécko).

27. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (29. jún – 5. júl 2015)

29 júna 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania HSR SR a následne rokovania JMF.

1. júla 2015 sa v Bratislave na Štátnom pedagogickom ústave uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľkou ústavu Mgr. Petrou Fridrichovou, PhD. Za zväz boli na rokovaní prítomní Ing. Pavel Ondek a doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. V prítomnosti predsedu ZO na ŠPÚ PaedDr. Jozefa Kuzmu, PhD. a Mgr. Dariny De Jaegher bola prerokovaná problematika komplexnej reformy školstva a s tým súvisiaca príprava projektu.

1. júla 2015 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Jurajom Draxlerom, MA a vedením zväzu. Viac informácií na:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/PRACOVNE-STRETNUTIE-S-MINISTROM-SKOLSTVA-JURAJOM-DRAXLEROM.alej

1. júla 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na zasadnutí rady ZO OZ PŠaV na Slovensku Združenia ZŠ pod vedením predsedníčky p. Trubačovej. Na stretnutí sa rokovalo najmä o KZ vyššieho stupňa na rok 2016 a aktivitách zväzu.

2 júla 2015 sa podpredseda OZ Martin Maták zúčastnil v Břeclavi na spoločnom rokovaní RR ČMKOS Juhomoravského kraja a RR KOZ Bratislavského kraja. Predmetom rokovania bola forma spolupráce na nasledujúce obdobie.

3. júla 2015 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave absolvovali Ing. Pavel Ondek a doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou ministra školstva PhDr. Romanou Kanovskou. Predmetom rokovania boli aktuálne problémy regionálneho i vysokého školstva a priamoriadených organizácií.

26. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (22. jún – 28. jún 2015)

22 júna 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo pracovného stretnutia Sektorovej rady Národnej sústavy povolaní v Kežmarských Žľaboch.

23. júna 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil stretnutia s ministrom Jurajom Draxlerom a zástupcami profesijných organizácií v oblasti školstva v súvislosti s návrhom novely zákona č. 596/2003 Z. z. týkajúcej sa voľby a menovania riaditeľov škôl.

24. júna 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol s generálnou riaditeľkou rozpočtu MŠVVaŠ SR p. Evou Bizoňovou k návrhu rozpočtu rezortu na rok 2016.

Následne sa spolu s podpredsedami zväzu Martinom Matákom a Františkom Šarym stretli na rokovaní v parlamente s poslancom NR SR Ľubomírom Petrákom, Mojmírom Mamojkom – predsedom výboru NRSR a Dušan Čaplovič, podpredsedom výboru, predsedami VÚC Jurajom Blanárom a Jaroslav Baškom, primátorom Žiliny Igor Chomom a zástupcom ZMOS-u Jozefom Turčánym.

25. júna 2015 sa predseda zväzu zúčastnil na porade predsedov sektorových rád v rámci KOZ SR.

25. júna 2015 sa predseda združenia ZŠ pracovne stretol s členmi OZ PŠaV v Bratislave ohľadne riešenia problémov zamestnanec - zamestnávateľ – zriaďovateľ.

26. júna 2015 sa vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský zúčastnil v zastúpení Miroslava Habána, predsedu združenia VŠaPRO 2. monitorovacieho výboru pre operačný program výskum a inovácie.

 

 

25. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (15. jún – 21. jún 2015)

15.6.2015 Martin Maták predseda sa zúčastnil v Bratislave (ŠIOV)na rokovaní pracovnej skupiny odboru SOŠ MŠ SR k téme odborov vyučovaných len na jednej škole v SR.

16. júna 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil Rady predsedov KOZ SR.

17. júna 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredseda zväzu Martin Maták a podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnili na neformálnom rokovaní s poslancami NR SR a členmi výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľ.Petrákom a D.Čaplovičom k novele zákona č.596/2003.

17. júna 2015 sa podpredseda zväzu František Šary stretol s učiteľmi ZŠ a odborármi ČMOS PŠ Zlínskeho kraja.

18. júna 2015 sa Martin Maták, podpredseda zväzu, zúčastnil v Bratislave na Medzinárodnej konferencii k zavedeniu zákona o duálnom vzdelávaní. Vo svojom vystúpení poukázal na súvislosti problému deformácie siete SOŠ a dôsledku na zamestnanosť mladých absolventov škôl.

18.-20. júna 2015 sa Martin Maták, predseda združenia SŠ, a predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnili v Novom Sade na zahraničnom stretnutí výborov ZSŠ s vojvodinskými odborármi a na návšteve slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci.

24. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (8. jún – 14. jún 2015)

9. júna 2015 v Bratislave sa podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnil zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania, na ktorom poli prerokované materiály súvisiace s aktuálnym stavom fondu a čerpaním rozpočtu k 31. máju 2015.

9. júna 2015 v Bratislave sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedovia zväzu Martin Maták a Miroslav Habán zúčastnili zasadnutia Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport (sekcia NSP), na ktorej boli prerozdelené jednotlivé pozície pre vypracovanie a pripomienkovanie Národných štandardov zamestnaní.

9. júna 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil rokovania celoslovenskej sekcie nepedagogických zamestnancov.

9. júna 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Martin Maták stretli na pracovnom rokovaní s podpredsedom výboru NRSR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport p. Čaplovičom a členom výboru p. Petrákom k návrhu novely zákona č. 596/2003 Z. z. ohľadom navrhovanej zmeny voľby a menovania riaditeľa školy.

10. júna 2015 sa Martin Maták, predseda združenia SŠ zúčastnil v Skalici na SOŠ strojníckej a v INA Skalica prezentácie prípravy školy a podniku k realizácii zákona č. 61/2015 Z. z. o Odbornom vzdelávaní a príprave (duálne vzdelávanie). Predsedu ZSŠ sprevádzala riaditeľka školy p. Ing. Ž. Sirková a p. Valko vedúci školiaceho strediska INA Skalica.

10. 6. 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia Predstavenstva KOZ SR.

10. 6. 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol na pracovnom rokovaní s poslancom NRSR p. Beblavým, aby s ním rokoval o súčasnej školskej politike na Slovensku.

11.6.2015 sa Martin Maták v dopoludňajších hodinách zúčastnil porady riaditeľov KSK v Starom Smokovci. Vo svojom vystúpení informoval účastníkov porady o aktuálnych problémoch a stanoviskách OZ k ich riešeniu.

11. júna 2015 v Prahe sa v dopoludňajších hodinách predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedovia zväzu Miroslav Habán a František Šary zúčastnili pracovného stretnutia so zástupcami ČMOS PŠ, MŠVVaŠ SR a MŠMaT ČR k príprave konferencie k 70. výročiu založenia stravovania v školských jedálňach v ČSR.

11. júna 2015 v Prahe sa v popoludňajších hodinách Pavel Ondek, Miroslav Habán a František Šary zúčastnili rokovania 36. Valného zhromaždenia Klubu školství a vědy Brno. Predmetom rokovania bolo hospodárenie KŠV v roku 2014, vyhodnotenie činnosti Dozornej rady KŠV a návrh finančného plánu na rok 2015.

12.6.2015 sa Martin Maták zúčastnil v Košiciach na 19.ročníku nohejbalového turnaja o pohár predsedu ZSŠ. Zvíťazili reprezentanti OUi Trnava.

23. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (1. jún – 7. jún 2015)

2. júna 2015 sa predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnili v Uhrinči – Solkoli konferencie, ktorú organizovala Základná organizácia OZ PŠaV Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na konferencii predseda organizácie prof. Michal Toropila zrealizoval hodnotenia plnenia kol. zmluvy a odborársku činnosť organizácie.

3. júna 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo rokovania 29. predsedníctva zväzu v Kežmarských Žľaboch.

3. júna 2015 podpredsedovia zväzu organizovali v Kežmarských Žľaboch zasadnutie výborov svojich združení, na ktoré bol pozvaný aj predseda zväzu Pavel Ondek. Miroslav Habán informoval o činnosti združenia a záveroch z ministerskej konferencie EHEA

4. júna 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo zasadnutia rady zväzu v Kežmarských Žľaboch.

5. júna 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a špecialistka pre vzdelávanie a projekty Eva Klikáčová stretli s kolegami z družobného OZ pedagógov z Maďarska. Na stretnutí sa rozprávali o politike odborov v oblasti školstva a vízii vzájomnej spolupráce oboch zväzov.

 

 

22. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (25. máj – 31. máj 2015)

29. mája 2015 sa predseda združenia ZŠ F. Šary zúčastnil zasadnutia Rady ZO OZ PŠaV okresu Revúca v Kežmarských Žľaboch.

29. mája 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania rady ZO okresu Púchov v T. Tepliciach.

28. mája 2015 rokovali zástupcovia zväzu P. Ondek, predseda a T. Koperová na MŠVVaŠ SR s generálnou riaditeľkou rozpočtu ministerstva p. E. Bizoňovou a riaditeľkou odboru financovania regionálneho školstva p. J. Sládečkovou na tému čerpania rozpočtu škôl a školských zariadení v 1. kvartáli roku 2015.

28. mája 2015 sa podpredseda zväzu F. Šary zúčastnil zasadnutia celoslovenskej sekcie materských škôl združenia ZŠ v Bratislave.

27. mája 2015 sa na úrade zväzu uskutočnilo stretnutie zástupcov zväzu (P. Ondek, predseda, E. Klikáčová, špecialistka pre vzdelávanie a projekty, I. Šóš, predseda rady ZO krajov BA,TN,NR a koordinátor prvej vzdelávacej aktivity projektu, T. Koperová, vedúca ekonomického oddelenia zväzu a J. Stodolovský, vedúci úradu zväzu) s p. Frankom B. Runchelom, zástupcom spoločnosti Nordic Consulting Group A/S, nezávislou hodnotiacou spoločnosťou pre kontrolu využívania poskytnutého grantu z Nórskeho finančného mechanizmu. F. Runchela sprevádzala M. Kahancová, riaditeľka stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce.

27. mája 2015 o 16:00 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s ministrom školstva Jurajom Draxlerom a zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR, Združenia samosprávnych škôl Slovenska a Slovenskej komory učiteľov k problémom mobbingu a bossingu na školách a školských zariadeniach a k problémom voľby riaditeľa. OZ PŠaV na Slovensku zastupoval predseda Pavel Ondek.

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/Stretnutie-s-ministrom-skolstva.alej

26.-27. mája 2015 sa predseda združenia ZŠ F. Šary zúčastnil spoločného zasadnutia a školenia Rád ZO OZ PŠaV okresov Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa v Kežmarských Žľaboch.

25.-28. júna 2015 sa podpredsedovia zväzu Martin Maták a Miroslav Habán zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty vo Vojvodine (Srbsko). Na ZPC absolvovali v rámci stredných škôl rokovania s riaditeľom Gymnázia J. Kollára v Báčskom Petrovci, po ktorom nasledovalo rokovanie s predsedníčkou odborov pôsobiacich na gymnáziu. Za vysoké školy boli absolvované rokovania z riaditeľmi a zamestnancami výskumných inštitútov v Báčskom Petrovci a Rimskom Šančeve.

25. mája 2015 sa predseda zväzu P. Ondek zúčastnil na rokovaní JMF

21. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (18. máj – 24. máj 2015)

21. mája 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo rokovania predsedníctva zväzu v Prešove, po ktorom nasledovala debata s členmi v regióne.

20. mája 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil rokovania predsedov krajských rád združenia ZŠ.

19. mája 2015 Martin Maták, podpredseda zväzu, v Trenčíne zvolal a viedol rozšírené rokovanie sekcie Združenia SŠ. Hlavnou témou bola prezentácia k zákonu č.61/2015 o Odbornom vzdelávaní a príprave, ktorú prezentoval generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva p. Ing. Marian Galan a riaditeľka odboru legislatívy JUDr. Ž. Surmajová.

19. mája 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil rokovania KŠV Brno.

18. mája 2015 sa Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva, zúčastnil v Trenčíne na rokovaní vedúcich odborov školstva samosprávnych krajov. V rokovaní vystúpil k aktuálnym problémom z pohľadu nášho odborového zväzu.

20. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (11. máj – 17. máj 2015)

14.-16. mája 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedovia zväzu František Šary a Martin Maták a vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský zúčastnili ako zástupcovia zväzu na Zjazde ČMOS-PŠ v Prahe.

13. – 16. mája 2015 sa v Jerevane (Arménsko) podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnil ako člen ministerskej delegácie na European Higher Education Area (EHEA) Ministerial Conference and Fourth Bologna Policy Forum.
Info: http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=386

13. mája 2015 sa Martin Maták, predseda združenia SŠ zúčastnil na rokovaní u generálneho riaditeľa RŠ MŠ Ing. M. Galana k téme prípravy medzinárodnej konferencie k 70.výročiu školských jedální, ktorá sa uskutoční v októbri v Prahe.

13. mája 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na porade riaditeliek materských škôl za účasti PhDr. Viery Hajdúkovej, PhD. z MŠVVaŠ SR.

13. mája 2015 sa Martin Maták, podpredseda zväzu, zúčastnil na rokovaní zástupcov profesijných organizácií pôsobiacich v školstve. Hlavnou témou bolo vysvetlenie a zdôvodnenie postojov zúčastnených strán k novele z.596/2003 - voľba riaditeľa školy.

12. mája 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredseda zväzu Miroslav Habán a samostatná odborná referentka združenia VŠaPRO Eva Čahojová zúčastnili stretnutia a rokovania odborárov na členskej schôdzi ZO OZ PŠaV pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave.
Viac info na: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/ROKOVANIE-CLENSKEJ-SCHODZE-ZO-OZ-PSaV-PRI-STATNOM-PEDAGOGICKOM-USTAVE-V-BRATISLAVE.alej

12. mája 2015 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na porade riaditeľov škôl v Kežmarských Žľaboch.

11.- 12. mája 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedovia zväzu František Šary, Martin Maták a Miroslav Habán zúčastnili na pracovnom rokovaní sektorovej rady Národnej sústavy kvalifikácií.

11. mája 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na porade predsedov rád ZO OZ PŠaV okresu Košice okolie v Kežmarských Žľaboch.

19. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (4. máj – 10. máj 2015)

4. mája sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnili slávnostného odovzdávania ceny Zlatý Amos v Košiciach.

4. mája sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil talentovej súťaže Mladé talenty škôl 2015.

5. mája sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán zúčastnili na Celoškolskej konferencii odborov TU Košice v Herľanochviac nájdete na priloženom linku:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/CELOSKOLSKA-KONFERENCIA-ODBOROV-TECHNICKEJ-UNIVERZITY-V-KOSICIACH.alej 

Následne sa predseda zväzu zúčastnil na pléne združenia samosprávnych škôl Slovenska pod vedením p. Petákovej.

5. mája sa František Šary a Miroslav Habán podpredsedovia zväzu zúčastnili zasadnutia dozornej rady RZ CROCUS v Kežmarských Žľaboch.

5. mája Martin Maták predseda združenia streného školstva do Banskej Bystrici zvolal a viedol poradu predsedov Rád ZO. Témou bolo posúdenie návrhov na novelu zjazdových materiálov, štruktúra financovania združenia po zjazde OZ a ďalšie aktuálne problémy v združení.

6. mája sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnili pracovného stretnutia s poslancom NRSR p. Blanárom. Hlavnou témou bola pripravovaná novela z.596/2003 a iné otázky.

7. mája sa Martin Maták, podpredseda OZ zúčastnil na ŠIOV-e rokovania prípravnej skupiny k organizovaniu III. konferencie o odbornom – duálnom vzdelávaní.

7. mája sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania rady ZO OZ okresu Bratislava I,II,III pod vedením jej predsedu p. Šimonoviča.

18. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (27. apríl – 3. máj 2015)

28. – 29. apríla sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na zasadnutí Snemu ZMOS SR.

28. apríla Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva zvolal v Bratislave sekciu gymnázií. pozvanie okrem zástupcov regiónov prijal aj riaditeľ odboru MŠ SR I.Gallus a prezident ARŠG P.Sadloň. Sekcia riešila aktuálne problém v tomto type škôl.

29. apríla sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na konferencii UK v Bratislave a následne sa spolu s podpredsedom zväzu Františkom Šarym stretli na rokovaní s gen. riaditeľom rozpočtu p. Majerským.

29. apríla sa Martin Maták, podpredseda OZ v Nitre zúčastnil na konferencii organizovanú s otvorením JobExpo 2015 a nového ročníka celoslovenskej súťaže Mladý tvorca 2015.

30. apríla sa Martin Maták zúčastnil spolu so zástupcami TSK a ZAP na obhliadke vybavenosti SOŠ v Bánovciach nad Bebravou a v Považskej Bystrici. Cieľom bolo posúdiť, ktorá škola je vhodnejšia pre zriadenie centra OVaP.

1. mája sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnili na oslavách Sviatku práce v Žiline. Fotografie nájdete na priloženom linku:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/Oslavy-1-maja-v-Zilina.alej 

17. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (20. apríl – 26. apríl 2015)

20. apríla 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania rady ZO okresu Vranov nad Topľou pod vedením jej predsedníčky p. Koudelkovej. Na rokovaní bola prítomná aj predsedníčka krajskej rady p. Darina Nagyová. Hlavnými témami rokovania boli KZVS 2015 a petícia za zjednotenie financovania školstva.

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Zakladne-skolstvo/Zasadnutie-Okresnej-Rady-ZO-OZ-PSaV-vo-Vranove-nad-Toplou.alej 

20. apríla 2015 Martin Maták, predseda ZSŠ navštívil Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri SOŠ polytechnickej v Dolných Krškanoch. Zároveň mal možnosť návštevy priebehu praktických maturít.

20. apríla 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil stretnutia so starostami a primátormi ohľadne školstva a petície.

21. apríla 2015 sa na Žilinskej univerzita v Žiline uskutočnila konferencia Univerzitnej odborovej organizácie pri ŽU pod vedením jej predsedu Petra Varšu, na ktorej sa delegátom konferencie prihovorili predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Miroslav Habán. Na konferencii bol prítomný aj člen predsedníctva zväzu Ján Mikluš z Prešovskej univerzity.

22. apríla 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu František Šary zúčastnili na zasadnutí Rady ZO OZ PŠaV okresu Nové Mesto nad Váhom.

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Zakladne-skolstvo/Stretnutie-odborarov-s-predstavitelmi-OZ-PSaV-na-Slovensku.alej 

22. apríla 2015 sa vedenie zväzu stretlo na pracovnom rokovaní s ministrom školstva p. Jurajom Draxlerom.

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/Pracovne-rokovanie-s-ministrom-skolstva.alej

16. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (13. apríl – 19. apríl 2015)

13. apríla 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnili na zasadnutí HSR SR, na ktorej boli okrem iného prerokované návrhy noviel školských zákonov aj s pripomienkami. Hlavným záujmom bolo obhájiť pozíciu rozporového konania v z. 596 - voľba riaditeľa školy a udržať povinnú pedagogickú kvalifikáciu pre MOV v duálnom vzdelávaní.

14. apríla 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu František Šary zúčastnili na zasadnutí krajskej rady združenia ZŠ Košice a profesijných sekcií tejto krajskej rady.

14. apríla 2015 sa Martin Maták, predseda ZSŠ, zúčastnil v Nitre na SOŠ veterinárnej na slávnostnom otvorení Centra OVaP.

15. apríla 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil kongresu Asociácie základných umeleckých škôl pod vedením jej prezidentky p. Gondášovej na Štrbskom Plese. Rokovalo sa na témy financovanie ZUŠ a originálne kompetencie.

15. apríla 2015 sa Martin Maták podpredseda zväz zúčastnil v Bratislave na rokovaní predsedníctva KOZ SR.

16. apríla 2015 sa uskutočnila oslava 25. výročia založenia KOZ SR. Za zväz boli prítomní vedenie zväzu a členovia Snemu KOZ SR zastupujúci OZ PŠaV na Slovensku.

17. apríl 2015 sa Martin Maták, predseda združenia SŠ, zúčastnil vo Zvolene na rokovaní ASOŠS - sekcie priemyslových škôl.

15. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (6. apríl – 12. apríl 2015)

7. apríla 2015 sa Martin Maták podpredseda zväzu a predseda ZSŠ, zúčastnil na rozporovom konaní MŠVVaŠ SR k novelám zákonov týkajúcich sa školstva. Počas rokovania sa zástupcovia zväzu významne zasadili proti návrhu SOPK, aby MOV mali výnimku z pedagogickej kvalifikácie až do výšky 24 hod. týždenného úväzku. Návrh by bol likvidačný pre toto povolanie.

8. apríla 2015 sa Martin Maták, podpredseda zväzu, v Bratislave zúčastnil na rokovaní Rady vlády pre Odborné vzdelávanie a prípravu. Predmetom rokovania boli návrhy štatútov certifikačných rád rezortov pre zabezpečenie duálneho vzdelávania.

8. apríla 2015 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na dni učiteľov podtatranského regiónu.

8. apríla 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil konferencie na SPÚ Nitra pod vedením predsedníčky základnej organizácie p. Hlaváčovej. Na konferencii sa zúčastnil aj rektor univerzity p. Peter Bielik.

9. apríla 2015 sa predseda združenia ZŠ zúčastnil na zasadnutí Rady ZO OZ PŠaV okresu Levice.

9. apríla 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil prípravy HSR na KOZ SR. hlavnou témou boli novely zákonov týkajúcich sa školstva.

Predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Martin Maták sa zúčastnili konferencie Asociácie zamestnávateľských zväzov k duálnemu vzdelávaniu a k národnej sústave kvalifikácií a povolaní.

Predseda zväzu Pavel Ondek sa zúčastnil zasadnutia rady ZO OZ PŠaV Bratislava V pod vedením jej predsedníčky p. Tatárovej.

10. apríla 2015 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na stretnutí komisie mladých SŠ VS regiónu.

10. apríla 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil odbornej diskusie na SOŠ poľnohospodárska Zlaté Moravce na tému duálne vzdelávanie. Prítomný bol aj p. Baláž z OZ poľnohospodárstva.

14. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (30. marec – 5. apríl 2015)

30. marca 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek, František Šary, predseda združenia ZŠ a právny poradca zväzu Rastislav Bajánek zúčastnili na zasadnutí rady ZO OZ PŠaV okresu Nové Zámky pod vedením jej predsedu p. Vanka.

30. marca 2015 rokoval Martin Maták, podpredseda zväzu, s prezidentom Asociácie stredných odborných škôl k téme aktivít pri úpravách prevádzkových normatívov pre technické odbory SOŠ.

31. marca 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a Martin Maták, predseda ZSŠ, zúčastnili v Nitre na rokovaní Rady ZO OZ Západoslovenského regiónu pod vedením jej predsedu p. Šóša. Vo svojom vystúpení informovali prítomných o aktuálnych témach, ktoré sú v strednom a špeciálnom školstve a tiež v detských domovoch.

Dňa 31. marca 2015 sa podpredseda zväzu zúčastnil slávnostnej inaugurácie novej rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD. Ďalšie informácie na:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/SLAVNOSTNA-INAUGURACIA-REKTORKY-A-PROREKTOROV-UNIVERZITY-VETERINARSKEHO-LEKARSTVA-A-FARMACIE-V-.alej 

Dňa 31. marca 2015 sa na TU v Košiciach konalo zasadnutie RADY OZ PŠaV pri TU Košice, na ktorej sa zúčastnil podpredseda zväzu a predseda združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. Ďalšie informácie na:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/INFORMACIA-Z-ROKOVANIA-RADY-ZO-OZPSaV-PRI-TU-KOSICE.alej 

1.-2. apríla 2015 sa Pavel Ondek, František Šary, Martin Maták a Miroslav Habán v Bratislave stretli na rokovaní s vedením ČMOS-PŠ. Riešili sa spoločné témy v rezorte školstva a so zástupkyňou MŠVVaŠ SR p. Tokárovou, prediskutovali prípravu medzinárodnej konferencie k 70. výročiu založenia školských jedální v ČSR, ktorá sa uskutoční v októbri v Prahe.

13. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (23. marec – 29. marec 2015)

23.-24. marca 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedovia zväzu František Šary a Martin Maták, zúčastnili na zasadnutí Sektorovej rady pre vedu, vzdelávanie, výchovu a šport v Kežmarských Žľaboch.

24. marca 2015 sa podpredseda zväzu František Šary a predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnili na zasadnutí rady ZO okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.

24. marca 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu František Šary zúčastnil zasadnutia Asociácie štátnych gymnázií pod vedením jej prezidenta p. Sadloňa za prítomnosti ministra školstva p. Drexlera.

24.-25. marca 2015 sa Martin Maták, predseda ZSŠ, zúčastnil na rokovaní Valnej hromady Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v Sielnici pri Banskej Bystrici. V programe rokovania mal prezentáciu, kde prítomných informoval a aktuálnych otázkach, cieľoch a problémoch OZ PŠaV pre tento rok.

25. marca 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo na rokovaní Snemu KOZ SR.

25. marca 2015 sa Pavel Ondek, predseda zväzu a podpredsedovia zväzu Martin Maták a František Šary zúčastnili v Bratislave na rokovaní s poslancom NR SR p. Blanárom. Predmetom rokovania bola pripravovaná petícia OZ PŠaV a iné aktuálne problémy.

26.-27. marca 2015 sa František Šary, podpredseda zväzu, zúčastnil na oslavách Dňa učiteľov v regiónoch.

26. marca 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a Martin Maták, podpredseda zväzu, zúčastnili na slávnostnom udeľovaní ocenení Svätého Gorazda ministrom školstva.

Ďalšie informácie:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/CLENSKA-SCHODZA-ZO-OZ-PSAV-PRI-OBCHODNEJ-FAKULTE-EKONOMICKEJ-UNIVERZITY-V-BRATISLAVE.alej 

27. marca 2015 sa Martin Maták, podpredseda zväzu, zúčastnil na slávnostnom oceňovaní učiteľov Nitrianskeho kraja pod záštitou OŠ OÚ Nitra. V programe vystúpil s oficiálnou zdravicou pre ocenených.

27. marca 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda rady SŠ Vsl. Luboš Kvašňák zúčastnili na členskej schôdzi ZO pri spojenej škole Chminianske Jakubovany.

28. marca 2015 sa Martin Maták a Miroslav Habán, podpredsedovia zväzu na pozvanie ministra školstva zúčastnili v divadle Aréna v Bratislave na panelovej diskusii k problematike regionálneho školstva a vysokého školstva. V diskusii aktívne vystúpili a prezentovali stanoviská zväzu k problémom v tomto segmente škôl a školských zariadení.

12. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (16. marec – 22. marec 2015)

18. marca 2015 Martin Maták predseda združenia SŠ v Bratislave zvolal a viedol poradu predsedov regionálnych rád ZO a výbor ZSŠ. Na porade sa zúčastnil aj predseda zväzu Pavel Ondek.

19. marca 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo rokovania rady OZ PŠaV na Slovensku.

18. marca 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil a viedol zasadnutie Pléna združenia ZŠ

18. marca 2015 podpredseda zväzu František Šary viedol zasadnutie predsedov krajských rád ZO združenia ZŠ.

18. marca 2015 viedol podpredseda zväzu František Šary zasadnutie Výboru združenia ZŠ. Na zasadnutí sa zúčastnil aj predseda zväzu Pavel Ondek.

20. marca 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na KOZ SR prípravy k rokovaniu Hospodárskej a sociálnej rady SR.

11. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (9. marec – 15. marec 2015)

10. marca 2015 prijal prezident republiky Andrej Kiska predsedu zväzu Pavla Ondeka a podpredsedu zväzu Miroslava Habána. Predseda zväzu predstavil najvýraznejšie problémy regionálneho školstva, hlavne roztrieštenosť a financovanie prostredníctvom troch ministerstiev, problémy finančných tokov, legislatívu v regionálnom a vysokom školstve. Viac info na: http://www.ozpsav.sk/files/prijatie%20u%20prezidenta.pdf.

10. marca 2015 sa Martin Maták zúčastnil na Okrúhlom stole ministra školstva k diskusii o novele zákona č. 245/2008 Z. z.

10. marca 2015 sa konala konferencia fakultnej odborovej organizácie pri Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Za OZ PŠaV na Slovensku sa konferencie zúčastnila Eva Čahojová, samostatná referentka združenia VŠaPRO. Ďalšie informácie:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/Konferencia-UOO-pri-FCHPT-STU.alej 

11. marca 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania predstavenstva KOZ SR, na ktorom bolo prerokované najmä: čerpanie rozpočtu KOZ SR za rok 2014, návrh rozdelenia finančných prostriedkov na BOZP na rok 2015, vyhodnotenie hlavných úloh KOZ za rok 2014, finančné a technické zabezpečenie osláv 1. mája, informácia o príprave projektu v rámci operačného programu Ľudské zdroje z ESF v roku 2015, návrh programu snemu KOZ.

11. marca 2015 sa Martin Maták, podpredseda zväzu zúčastnil na rokovaní dozornej rady RZ ČINGOV.

12. marca 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnili v Košiciach na rokovaní Rady ZO ZSŠ Vsl. regiónu pod vedením jej predsedu p. Kvašňáka. Témami rokovania boli: financovanie stredných škôl a školských zariadení, problémy originálnych kompetencií, ciele OZ PŠaV.

13. marca 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol na pracovnom rokovaní s predsedníčkou rady ZO prešovského kraja p. Nagyovou a právnikom zväzu pre východné Slovensko p. Miklušom.

10. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (2. marec – 8. marec 2015)

2. a 3. marca 2015 sa na Prešovskej univerzite v Prešove uskutočnilo 11. rokovanie výboru Združenia VŠaPRO. Rokovania sa za zväz zúčastnili Pavel Ondek, Miroslav Habán a Eva Čahojová. Bližšie informácie: http://www.ozpsav.sk/files/11_vybor_z_vsapro.pdf. 

3. marec 2015 sa Martin Maták, podpredseda OZ zúčastnil rokovania predsedov NOZ k téme tvorby téz ku kolektívnemu vyjednávaniu KZVS na rok 2016.

3. marca 2015 sa v Dome speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach Pavel Ondek, Miroslav Habán a Eva Čahojová zúčastnili výročnej členskej schôdze na ZO OZ PŠaV pri DSZU.

3. marca 2015 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil stretnutia s predstaviteľmi RZ ZMOS vo Vysokých Tatrách. Témou stretnutia bolo riešenie problémov školských úradov zo strany OZ PŠaV.

4. marca 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo rokovania predsedníctva zväzu v Bratislave.

5. marca 2015 sa Martin Maták predseda Združenia SŠ zúčastnil v Kremničke na rokovaní Rady ZO OZ krajov Banská Bystrica, Žilina, Trenčín. Vo svojom vystúpení informoval o aktuálnych témach a otázkach, ktoré sú riešené v združení. Na zasadnutí sa zúčastnil aj predseda zväzu Pavel Ondek, ktorý informoval o KZVS na rok 2015, financovaní škôl a školských zariadení a problémoch originálnych kompetencií.

9. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (23. február – 1. marec 2015)

23. februára 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na porade riaditeliek MŠ.

23. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia JMF.

24. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a Martin Maták predseda ZSŠ zúčastnil na rokovaní výboru Rady ZO Bratislava, Trnava, Nitra pod vedením jej predsedu p. Ivana Šóša. P. Maták na stretnutí Informoval o aktuálnej situácii v združení.

24. februára 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo na rokovaní komisií k príprave zjazdu.

25. februára 2015 rokovali podpredsedovia zväzu Martin Maták a František Šary s riaditeľkou odboru financovania regionálneho školstva na MŠVVaŠ SR p. J. Sládečkovou o problémoch a súvislostiach vo financovaní RŠ. Upozornil na niektoré pretrvávajúce problémy.

25. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rady predsedov KOZ SR, na ktorej sa rokovalo o: príprave kolektívneho vyjednávania na rok 2016, analýze zamestnaneckého prostredia (mobing, bossing), príprave konferencie k dôchodkovým systémom, projekte Národná sústava kvalifikácií, informácii zo zasadnutia dozornej rady Sociálnej poisťovne.

25. februára 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil zasadnutia komisií k príprave VII. zjazdu zväzu.

25. februára 2015 sa podpredsedovia zväzu zúčastnili zasadnutia redakčnej rady časopisu AZ.

26. februára 2015 Martin Maták podpredseda zväzu rokoval v Trenčíne s vedúcim sekcie OŠ-učebné odbory p. Š. Kotrasom k problematike majstrov odbornej výchovy.

26. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil Inaugurácie prof. Karola Mičietu za rektora UK v Bratislave.

26. februára 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil pracovného stretnutia so zamestnancami školských úradov.

27. februára 2015 Martin Maták predseda ZSŠ rokoval s prezidentom Asociácie SOŠ p. F. Döménim o otázkach riešenia normatívov pre technické SŠ.

27. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania na MŠVVaŠ SR s generálnou riaditeľkou sekcie regionálneho školstva p. Soňou Hanzlovičovou, s generálnou riaditeľkou sekcie rozpočtu p. Evou Bizoňovou, riaditeľkou odboru financovania reg. školstva p. Janou Sládečkovou a p. Mederlym k financovaniu regionálneho školstva a verejných vysokých škôl.

8. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (16. február – 22. február 2015)

16. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR.

17. februára 2015 sa podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnil zasadnutia Rady Fondu na podporu vzdelávania, na ktorej boli schválené žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o FnPV.

17. februára 2014 sa predseda združenia ZŠ p. František Šary zúčastnil na porade riaditeľov škôl a školských zariadení v Starom Smokovci.

18. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredseda zväzu Martin Maták a špecialistka zväzu pre projekty a vzdelávanie Eva Klikáčová zúčastnili rokovania zástupcov sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelanie, výchovu a šport v rámci Národnej sústavy povolaní so zástupcami spoločnosti Trexima.

18. februára 2015 Martin Maták podpredseda OZ rokoval na MŠ VVaŠ SR s p. Mederlym k problematike novelizácie normatívov a riaditeľom odboru SOŠ p. p. M. Galanom k postupu legislatívneho procesu prijatia zákona o OVaP s prvkami duálneho vzdelávania v NR SR.

19. februára 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo na rokovaní predsedníctva zväzu v Liptovskom Jáne.

20. februára 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo lyžiarskych pretekov a pohár predsedu zväzu v obci Žiar-Dolinky.

7. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (9. február – 15. február 2015)

10. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán sa zúčastnili na Stavebnej fakulte STU v Bratislave konferencie Univerzitnej odborovej organizácie STU v Bratislave, ktorú organizoval výbor UOO STU v Bratislave pod vedením jeho predsedníčky p. Ujhelyovej.

10. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedami zväzu Martinom Matákom a Miroslavom Habánom a vedúcim úradu zväzu Jurajom Stodolovským stretli na rokovaní s predsedom NR SR p. Petrom Pelegrínim a ministrom školstva p. Jurajom Draxlerom. Témou bili originálne kompetencie obcí v školstve, štátna správa v školstve, financovanie školstva a iné strategické otázky.

10. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedami zväzu Martinom Matákom a Miroslavom Habánom a vedúcim úradu zväzu Jurajom Stodolovským stretli na rokovaní s poslancami NR SR p. Ľubomírom Petrákom a Dušanom Čaplovičom. Témou rokovania bola téma originálnych kompetencií a iné aktivity zväzu.

11. februára 2015 sa predseda združenia SŠ Martin Maták zúčastnil na rokovaní výboru Združenia samosprávnych škôl Slovenska. Témou bola integrácia v školstve a jej stav súčasnosti.

11. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Predstavenstva KOZ SR. Témami rokovania boli najmä: výkon odborárskej kontroly nad stavom BOZP, správa o použití dotácie MPSVaR na podporu rekondičných pobytov dôchodcov v roku 2014, zhromaždenie odborárov na 1. Mája v Žiline, príprava kolektívneho vyjednávania na rok 2016, informácia o rozporovom konaní k návrhu zákona 461/2003 Z. z. o minimálnom dôchodku.

12. februára 2015 sa predseda združenia ZŠ František Šary a predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnili na zasadnutí krajskej rady združenia ZŠ Košice pod vedením predsedníčky Ingy Gamčíkovej.

12. februára 2015 sa Martin Maták predseda združenia SŠ zúčastnil na rokovaní výboru rady ZO Stredoslovenského regiónu v Banskej Bystrici. Členov výboru informoval o aktuálnych aktivitách OZ PŠaV.

12. februára 2015 sa podpredseda zväzu František Šary a predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnili na porade predsedov ZO a riaditeľov škôl a školských zariadení okresu Prešov pod vedením krajskej predsedníčky p. Nagyovej a za účasti primátorky mesta Prešov.

12. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na zasadnutí sekcie školských jedální pri MŠVVaŠ SR.

6. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (2. február – 8. február 2015)

2. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol s generálnou riaditeľkou sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Soňou Hanzlovičovou ohľadom zabezpečenia spoločného rokovania sekcií školských jedální ministerstva a zväzu.

o 12:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek pracovne stretol s generálnou riaditeľkou rozpočtu MŠVVaŠ SR p. Evou Bizoňovou k otázkam financovania zamestnancov priamo-riadených organizácií ministerstva.

3. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia aliancie sektorových rád MPSVaR pod vedením štátneho tajomníka p. Ondruša.

3. februára 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu OZ PŠaV Pavla Ondeka a podpredsedu OZ PŠaV Martina Matáka s podpredsedom vlády SR a ministrom vnútra SR Róbertom Kaliňákom. Témami rokovania boli: financovania škôl a školských zariadení v súvislosti s originálnymi kompetenciami, financovania priamo-riadených organizácií MŠVVaŠ SR, realizácie programu ESO na okresných úradoch.

3. februára 2015 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na zasadnutí Rady ZO OZ PŠaV okresu Považská Bystrica.

4. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia zástupcov odborových zväzov v sektorových radách pod vedením prezidenta KOZ SR p. Kollára.

4. februára 2015 sa Martin Maták predseda Združenia SŠ zúčastnil v Nitra na SOŠ stavebnej Nábrežie mládeže na slávnostnom otvorení Centra odborného vzdelávania a prípravy.

5. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia Rady ZOOZ PŠaV okresu Svidník pod vedením predsedníčky rady p. Anny Džupinovej.

5. februára 2015 sa Martin Maták, predseda Združenia SŠ, zúčastnil na rokovaní Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov v Košickej Belej. Vo svojom vystúpení zameral pozornosť na spoluprácu v oblasti vzdelávania najmä vychovávateľov a odborných zamestnancov.

5. februára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia sektorovej rady Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport v Kežmarských Žľaboch.

5.-6.2.2015 Martin Maták sa zúčastnil na pracovnom rokovaní Sektorovej Rady v rámci projektu Národná sústava kvalifikácií v Kežmarských Žľaboch.

1. a 5. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (1. január – 1. február 2015)

30. januára 2015 Martin Maták, predseda ZSŠ rokoval s riaditeľkou SOŠ strojníckej v Skalici p. Ž. Sirkovou a s majstrami odborného výcviku k téme zavedenia duálneho vzdelávania na type ich školy.

29. januára 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo zasadnutia komisií k príprave VII. zjazdu zväzu.

29. januára 2015 Martin Maták predseda ZSŠ rokoval s vedením ZAP p.J.Holečkom, J.Hronom a vedúcou odboru školstva TNSK p. D.Hilčíkovou k problému zriadenia Centra pre OVaP v Považskej Bystrici.

29. januára 2015 sa Martin Maták, predseda ZSŠ zúčastnil rokovania Rady Vlády pre OVaP na Ekoiuvente v Bratislave.

28. januára 2015 Martin Maták predseda ZSŠ rokoval s predsedom Združenia pre rozvoj odborného vzdelávania, p. F. Tamašovičom riaditeľom SOŠ technickej v Šuranoch.

28. januára 2015 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie uskutočnila Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach konferenciu základnej organizácie, ktorú viedol jej predseda prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. Na konferencii vystúpil člen Rady zväzu doc. RNDr. Blažej Pandula, PhD.

27. januára 2015 sa predseda združenia ZŠ zúčastnil na porade riaditeľov základných škôl.

27. januára 2015 sa Martin Maták zúčastnil ďalšieho rokovania k normatívom SPŠ na SPŠ strojníckej v Bratislave.

26.-28. januára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a vedúci úradu Juraj Stodolovský zúčastnili na spomienkovom podujatí pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Osvienčimu a medzinárodnej konferencii na tému Holokaust.

26. januára 2015 Martin Maták predseda ZSŠ rokoval s riaditeľom bilingválneho gymnázia v Nitre –Párovce na tému kontaktov s krajanmi v Báčskom Petrovci.

23. januára 2015 sa vedenie zväzu v zložení Pavel Ondek, František Šary a Martin Maták stretlo na pracovnom rokovaní s ministrom školstva Jurajom Draxlerom. Predmetom rokovania boli najmä tieto okruhy tém: počty žiakov v triedach, originálne kompetencie, vznik špecializovaného školského pracoviska na pomoc učiteľom a rodičom, prognóza rozpočtu školstva na rok 2016, 70. výročie školských jedální.

22. januára 2015 zasadala Rada vysokých škôl SR k Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 pod vedením jej predsedu prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. Za OZ PŠaV na Slovensku bol prítomný Ing. Pavel Ondek, predseda.

Bližšie informácie:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/Zasadnutie-Rady-vysokych-skol-SR.alej 

21. januára 2015 Martin Maták, podpredseda zväzu zvolal do Banskej Bystrice pracovnú poradu predsedov Rád ZO OZ s cieľom zhodnotenia výsledkov činnosti združenia a návrh na aktivity v roku 2015.

21. januára 2015 Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre pedagógov podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o FnPV z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov pre nevrátenie zmlúv o pôžičke. Na zasadnutí sa za zväz zúčastnil doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Bližšie informácie: http://www.fnpv.sk/aktuality/polozka/143 

20. januára 2015 zvolal predseda združenia ZŠ František Šary zasadnutie krajských predsedov rád.

Prvé zasadnutie monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI) sa uskutočnilo dňa 20. januára 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Za Konfederáciu odborových zväzov SR je členom podpredseda OZ PŠaV na Slovensku doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Bližšie informácie: http://www.ozpsav.sk/files/monitorovaci_vybor.pdf

20. januára 2015 sa v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie medzi doc. Ing. Miroslavom Habánom, PhD. a Ing. Zuzanou Kaffanovou, predsedníčkou Základnej organizácie OZ PšaV pri CVTI SROV. Predmetom rokovania bola problematika podnikovej kolektívnej zmluvy a valorizácie platov zamestnancov priamoriadených organizácií.

20. januára 2015 sa Martin Maták predseda ZSŠ zúčastnil v Ekoiuvente v Bratislave na rokovaní expertnej skupiny pre odborné vzdelávanie so zástupcami OECD k problematike zavádzania prvkov duálneho vzdelávania do našich SOŠ.

20. januára 2015 sa vedenie zväzu zúčastnilo zasadnutia pracovných komisií k príprave zjazdu.

20. januára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu František Šary zúčastnili pracovného stretnutia na MF SR s generálnym riaditeľom sekcie rozpočtovej politiky Ministerstva financií SR p. Radovanom Majerským a ďalšími zástupcami daného úseku. Predmetom rokovania boli okrem iného Problémy vo financovaní školských zariadení, navýšenie podielových daní, tarifné tabuľky, atď.

19. januára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil pracovného stretnutia so zväzovými inšpektormi BOZP ku správe za rok 2014 a k plánu kontrol na rok 2015.

15. januára 2015 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo 70. mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Za Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku boli prítomní predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a podpredseda zväzu a predseda Združenia vysokých škôl a priamoriadených organizácií doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Bližšie informácie na: http://www.ozpsav.sk/files/mimoriadne%20zasadnutie%20srk.pdf 

15. januára 2015 sa v aule Beliana na UMB v Banskej Bystrici uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku reprezentovali predseda zväzu Ing. Pavel Ondek, predseda Združenia vysokých škôl a priamoriadených organizácií doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a členka predsedníctva zväzu a predsedníčka Rady ZO OZ pri UMB Mgr. Zuzana Piliarová.

Bližšie informácie: http://www.ozpsav.sk/files/inauguracia%20rektora%20umb.pdf

14. januára 2015 sa Martin Maták predseda ZSŠ zúčastnil na rokovaní vybranej skupiny riaditeľov SPŠ k téme návrhu normatívu. Rokovanie sa uskutočnilo na SPS strojníckej v BA –Fajnorovo nábrežie.

14. januára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia Predstavenstva KOZ SR.

13. januára 2015 sa uskutočnilo spoločné rokovanie vedenia zväzu (Ondek, Maták, Habán) k novej stratégii činnosti v roku 2015.

12. januára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol s prezidentom KOZ SR p. Kollárom ohľadom sektorových rád k tvorbe národnej sústavy kvalifikácií.

8. januára 2015 sa predseda zväzu Pavel Ondek, spolu s podpredsedom zväzu Miroslavom Habánom zúčastnili stretnutia na MŠVVa Š SR s p. Mederlym, p. Wiestom, p. Sládečkovou a p. Bizoňovou, k návrhu metodiky a rozpisu dotácii zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015.

Bližšie informácie na:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/PRACOVNE-STRETNUTIE-K-FINANCOVANIU-VYSOKYCH-SKOL-V-ROKU-2015.alej

5. januára 2015 sa Martin Maták podpredseda OZ zúčastnil na rokovaní HSR na Úrade Vlády SR. Programom rokovania bol nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7