ARCHÍV 2014

dátum uverejnenia: 21. 1. 2014
čas: 12:07
kategórie: Zväz

ARCHÍV 2014

50. a 51. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (8. december – 21. december 2014)

8. decembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR.

8.-9. decembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a Martin Maták podpredseda OZ zúčastnili v Kežmarských Žľaboch na rokovaní Sektorovej rady pre vedu, vzdelávanie a šport v rámci národnej sústavy kvalifikácií v školstve.

10. decembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil podpisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2015.

10. decembra 2014 Martin Maták - predseda Združenia stredného školstva sa zúčastnil v Kežmarských Žľaboch na rokovaní výboru Rady Východoslovenského regiónu. Podal členom výboru informácie o aktuálnych témach OZ a združenia.

11.-12. decembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia výboru Rady Východoslovenského regiónu, na ktorom boli hlavnými témami KZVS na rok 2015, pracovná a finančná politika v školstve.

11. decembra 2014 sa Martin Maták - predseda ZSŠ zúčastnil v Banskej Bystrici na rokovaní výboru Rady BB,TN,ZA. členom výboru podal informácie o nových aktualitách v soc. dialógu s ministerstvom a výborom NR SR pre vzdelávanie.

11. decembra 2014 sa Martin Maták - predseda ZSŠ v popoludňajších hodinách zúčastnil v Kežmarských Žľaboch na rokovaní Rady Východoslovenského regiónu. Prítomným členom rady poskytol informácie o legislatívnom stave prípravy zákona o duálnom vzdelávaní a aktivitách jednotlivých sekcií združenia v roku 2014 a príprave nových aktivít.

12. decembra 2014 Martin Maták podpredseda OZ rokoval s predsedom OZ v Kežmarských Žľaboch o dôležitých otázkach a aktivitách OZ PŠaV v súčasnosti.

16. decembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil školenia členov rady ZO OZ PŠaV okresu Topoľčany pod vedením predsedníčky p. Pavelkovej. Hlavnými témami stretnutia boli financovanie školstva a KZVS na rok 2015.

49. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (1. december – 7. december 2014)

2. decembra 2014 sa vedenie zväzu stretlo na spoločnom rokovaní vedenia OZ PŠaV a ČMOS-PŠ k téme prípravy medzinárodnej konferencie v Prahe k príležitosti 70. výročia zriadenia školských jedální v ČSR.

2. decembra 2014 sa podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnil rokovania 35. valnej hromady Klubu školstva a vedy v Brne. Na programe rokovania bol rozbor hospodárenia za tretí štvrťrok 2014 a plán hospodárenia na rok 2015.

2. decembra 2014 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil zasadnutia dozornej rady KŠV Brno.

3. decembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedovia zväzu František Šary a Miroslav Habán zúčastnili prvého pracovného stretnutia s novým ministrom školstva Jurajom Draxlerom. Témami rokovania boli najmä návrhy noviel zákonov týkajúcich sa školstva, problémy zamestnanosti, financovania a sociálnej politike v školstve. Zároveň sa stretli aj s poslancami NRSR a členmi výboru pre vzdelanie, vedu a šport,podpredsedom a poslancom NR SR p. Petrákom a poslancom p. Čaplovičom. Jednou z tém rokovania bolo uzákonenie rovnakej výmery dovolenky pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane korepetítorov a trénerov. Poslanci prisľúbili realizovať zmenu príslušnej legislatívy.

3. decembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedovia zväzu František Šary a Miroslav Habán a zúčastnili na porade riaditeľov ZŠ a predsedov ZO regiónu Košice 1 pod vedením predsedníčky rady ZO OZ PŠaV p. Inge Gamčíkovej.

4. decembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedovia zväzu František Šary a Miroslav Habán zúčastnili celoslovenského zasadnutia sekcie školských jedální v Sabinove pod vedením vedúcej sekcie p. Edity Horváthovej a za účasti zástupkyne MŠVVaŠ SR p. Tokárovej.

4. decembra 2014 sa Martin Maták, predseda ZSŠ zúčastnil v Žiline na rokovaní Rady predsedov ZO ZSŠ v Žilinskom kraji. Témou rokovania boli informácie o aktuálnych otázkach OZ a združenia v súčasnosti, ako aj školenie predsedov k legislatíve a BOZP.

5.-6. decembra 2014 sa Martin Maták na pozvanie kolegov z KROS Brno zúčastnil vo Vémyslicích na rokovaní ich okresných výborov. Vo svojom vystúpení informoval kolegov z Juhomoravského kraja o problémoch regionálneho školstva z pohľadu OZ PŠaV, príprave zákona o duálnom vzdelávaní a iných aktualitách. Vystúpenie mala aj vedúca odboru školstva a poslanec (radní) poverený vedením školskej komisie JMK.

48. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (24. november – 30. novembra 2014)

24. novembra 2014 predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania JMF a kolektívneho vyjednávania ohľadom KZVS na rok 2015.

24. novembra 2014 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil zasadnutia Rady ZO OZ PŠaV Košice II.

24. novembra sa Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva, zúčastnil v Kežmarských Žľaboch rokovania pracovnej skupiny MŠ VVaŠ SR k posúdeniu medzirezortných pripomienok k zákonu o duálnom vzdelávaní.

25. novembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredseda zväzu František Šary a vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský zúčastnili stretnutia predsedov odborových zväzov školstva krajín strednej a východnej Európy vo Viedni v rámci Špeciálnej konferencie ETUCE.

26. novembra 2014 sa vedenie zväzu zúčastnilo zasadnutia Snemu KOZ SR.

27. novembra 2014 sa Pavel Ondek, predseda zväzu a Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu zúčastnili na špeciálnej konferencii ETUCE vo Viedni.

27. novembra 2014 podpredseda OZ Martin Maták rokoval s vedením Odboru financovania RŠ MŠ SR.

27. novembra 2014 rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov. Na zasadnutí rady sa zúčastnil podpredseda zväzu Miroslav Habán.

28. novembra 2014 sa predseda ZSŠ Martin Maták zúčastnil na ÚPSVaR v Bratislave prezentácie o ekonomickom a dodatočnom vývoji potreby pracovných miest na trhu práce do roku 2019.

28. novembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia rady ZOOZ okresu Michalovce pod vedením predsedníčky p. Viery Dojčákovej. Témou stretnutia bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2015 a hlavné problémy základného školstva.

28. novembra 2014 Martin Maták predseda Združenia stredného školstva rokoval v Bratislave s prezidentom Asociácie stredných odborných škôl p. Demönym k aktuálnym otázkam v odbornom vzdelávaní.

46. a 47. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (10. november – 23. novembra 2014)

10. novembra 2014 sa Miroslav Habán, predseda združenia VŠ a PRO a Ivan Šóš, predseda rady ZO združenia SŠ krajov BA,TT,NR zúčastnili na Ekonomickej univerzite v Bratislave na predstavovaní kandidátov na rektora univerzity.

10. novembra 2014 sa Martin Maták, podpredseda OZ zúčastnil na rokovaní rozšíreného Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov v Papierničke.

11. novembra 2014 sa Miroslav Habán, podpredseda zväzu zúčastnil na Univerzite Komenského v Bratislave na predstavovaní kandidátov na rektora univerzity. Bližšie informácie na: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/senat-dnes-voli-rektora-uk/

11. novembra 2014 sa Pavel Ondek, predseda zväzu, Miroslav Habán, podpredseda zväzu a Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu zúčastnili na MŠVVaŠ SR v Bratislave na rokovaní so štátnym tajomníkom Jurajom Draxlerom. Predmetom rokovania bola budúca spolupráca, novely zákonov týkajúcich sa školstva a postavenie pedagógov. Bližšie informácie na: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/Stretnutie-so-statnym-tajomnikom-MSVVaS-SR.alej

12. novembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania na KOZ SR ohľadom KZVS na rok 2015.

13. novembra 2014 sa na úrade OZ PŠaV na Slovensku stretli predstavitelia vedenia zväzu: Pavel Ondek, František Šary a Miroslav Habán so zástupcami vedúcich profesijných sekcií zväzu. Predmetom rokovania bolo otázka vyplácania tzv. vianočných príspevkov a originálne kompetencie samosprávy v oblasti školstva. Bližšie informácie na: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/Zasadnutie-veducich-profesijnych-sekcii-OZ-PSaV.alej 

13. novembra 2014 sa Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva zúčastnil v Banskej Bystrici na krajskom školení predsedov ZO ZSŠ. Vo svojom vystúpení informoval účastníkov o aktuálnych otázkach, problémoch a zámerov OZ a Združenia. Tiež samostatne rokoval s vedením SOŠ J. Murgaša o novele zákona o odbornom vzdelávaní.

13. novembra 2014 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na zasadnutí sekcie MŠ a ŠKD združenia základného školstva.

13. novembra 2014 sa vedenie zväzu v zložení Pavel Ondek, František Šary a Miroslav Habán stretli na MŠVVaŠ s ministrom Petrom Pellegrinim, p. Bizoňovou a p. Sládečkovou, kde ich osobne pozvali na rokovanie rady zväzu a zároveň rokovali o otázkach vianočného príspevku, navýšenia platov v roku 2015 a iných problémoch regionálneho a vysokého školstva.

14. novembra 2014 sa Martin Maták, podpredseda OZ zúčastnil na rokovaní pracovnej skupiny MŠ VVaŠ SR a odboru SOŠ so zameraním na pripravované usmernenie definovania odborov ktoré sú na trhu práce nadbytočné, alebo nedostatkové.

18. novembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania na úrade vlády SR ohľadom KZVS na rok 2015.

18.- 19. novembra 2014 sa Martin Maták, predseda ZSŠ sa zúčastnil v Kežmarských Žľaboch na rokovaní výboru Asociácie SOŠ, vo svojom vystúpení prezentoval problémy súvisiace s odborným vzdelávaním

19. novembra 2014 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil rokovania na úrade vlády SR ohľadom KZVS na rok 2015.

19. - 21. novembra 2014 sa vedenie zväzu zúčastnilo zasadnutia výborov združení, rokovania rady zväzu a osláv 20. výročia založenia rekreačného zariadenia CROCUS v Kežmarských Žľaboch.

21. novembra 2014 sa Martin Maták predseda ZSŠ zúčastnil na rokovaní a školení predsedov ZO ZSŠ Nitrianskeho kraja. Vo svojom vystúpení informoval o aktuálnych otázkach a problémoch OZ

44. a 45. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (27. október – 9. novembra 2014)

3. novembra 2014 sa Martin Maták predseda združenia stredného školstva zúčastnil v Ekoiuvente na rokovaní Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie.

4. novembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda združenia VŠ a PRO Miroslav Habán zúčastnili členskej schôdze Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.

6. novembra 2014 sa vedenie zväzu zúčastnilo na rokovaní predsedníctva zväzu.

4.-5. november 2014 sa podpredsedovia zväzu František Šary a Martin Maták spolu s vedúcim úradu zväzu Jurajom Stodolovským zúčastnili záverečnej konferencie projektu ETUCE ,,Výzvy a potenciál európskeho sektorového sociálneho dialógu v školstve“, ktorá sa konala v Bruseli.

6. novembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil kolektívneho vyjednávania na Ministerstve vnútra SR pre zamestnancov školstva pôsobiacich na obvodných úradoch.

7. novembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnili zasadnutia a školenia členov Rady ZO OZ PŠaV združenia SŠ Bratislavského kraja v Trenčianskych Tepliciach, ktorá sa konala pod vedením jej predsedu p. Ivana Šóša.

27. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia HSR SR a tiež zasadnutia JMF.

28. októbra 2014 sa vedenie zväzu zúčastnilo na stretnutí soc. partnerov za okrúhlym stolom, ktoré bolo súčasťou projektu ETUCE Výzvy a potenciál sociálneho dialógu vo vzdelávaní.

29. októbra 2014 sa Martin Maták predseda Združenia stredného školstva zúčastnil pracovného stretnutia na CVTI v Bratislave k problémom realizácie projektu zavádzania Digitálnych objektov v regionálnom školstve.

29. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia rady predsedov KOZ, ktorého hlavným bodom programu bola KZVS na rok 2015.

29. októbra 2014 sa predseda združenia ZŠ František Šary a predseda združenia SŠ Martin Maták zúčastnili stretnutia komisie zväzu k el. databáze členov.

30. októbra 2014 rokoval Martin Maták s riaditeľkou SOŠ strojníckej v Skalici k problematike odborného vzdelávania.

30. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na úrade vlády 3. kola kolektívneho vyjednávania ohľadom KZVS na rok 2015.

43. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (20. október – 26. október 2014)

20. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s vedúcim úradu Jurajom Stodolovským zúčastnili slávnostného zasadnutia Vedeckej rady UK, na ktorom bol nemeckej kancelárke Angele Merkelovej odovzdaný čestný titul dr. honoris causa.

20. októbra 2014 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil zasadnutia KŠV Brno.

21. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s predsedom združenia SŠ Martinom Matákom a predsedom rady združenia SŠ pre kraje BA,TN,TT Ivanom Šóšom zúčastnili metodického výjazdu rokovania s vedením zariadenia a ZO v Reedukačnom centre Hlohovec v súvislosti s riešením finančných problémov. Na stretnutí sa zúčastnili aj predseda ZO, riaditeľ domova a hospodárske pracovníčky.

21. októbra 2014 sa podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnil dôležitého rokovania na MŠ VVaŠ SR s gen. riaditeľkou pre financovanie a rozpočet p. E. Bizoňovou, riaditeľkou odboru financovania reg. školstva p. J. Sládečkovou a p. P. Mederlym k problematike metodiky financovania škôl (NV 630).

22. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnili zasadnutia Pléna VŠ v Kežmarských Žľaboch.

23. októbra 2014 sa Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva zúčastnil na rokovaní a školení predsedov ZO ZSš Trenčianskeho kraja v prostredí SOŠ Trenčín. Vo svojom vystúpení informoval o aktuálnych otázkach a problémoch OZ PŠaV a združenia.

24. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol s prezídiom ZNP Krakow v Košiciach. Na stretnutí sa diskutovalo o vzájomných skúsenostiach v regionálnom školstve.

42. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (13. október – 19. október 2014)

13.-14. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s vedúcim úradu Jurajom Stodolovským zúčastnili zasadnutia výboru ETUCE v Bruseli.

15. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s vedúcim úradu Jurajom Stodolovským stretli na pracovnom rokovaní so zástupcami Slovenskej komory učiteľov, p. Máriou Barancovou a p. Vladimírom Crmomanom Témou rokovania boli vzájomné vzťahy a spolupráca pri presadzovaní záujmov učiteľov.

15. októbra 2014 v Nitre sa predseda združenia VŠ a PRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., zúčastnil rokovania Výboru univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Predmetom rokovania bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2015, platové podmienky zamestnancov vysokých škôl a podpora protestného zhromaždenia zamestnancov Slovenskej akadémie vied.

14.-15. októbra 2014 sa Martin Maták podpredseda OZ, zúčastnil na rokovaní Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií v Rajeckých Tepliciach.

16. októbra 2014 sa Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva zúčastnil na slávnostnej akadémií v rámci osláv 65. výročia založenia SOŠ v Pruskom.

16. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredseda zväzu František Šary a ekonómka zväzu Tatiana Koperová zúčastnili pracovného stretnutia na ministerstve školstva s p. Sládečkovou, vedúcou odboru financovania regionálneho školstva, v súvislosti s prerozdeľovaním normatívu na osobné náklady.

17. októbra 2014 sa Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva, zúčastnil na rokovaní – predsedov ZO a riaditeľov SŠ a ŠŠ Bratislavského kraja v Trenčianskych Tepliciach.

16.-17. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu František Šary zúčastnili zasadnutia Rady ZO OZ PŠaV okresov Malacky, Pezinok, Senec spojené so školením predsedov pod vedením predsedníčky p. Eleny Trubačovej.

41. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (6. október – 12. október 2014)

6. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol pracovne s riaditeľom Domu speváckeho zboru slovenských učiteľov ň, p. Grešom, k problémom priamoriadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

7. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil stretnutia predsedov základných organizácií v Bratislavskom kraji, ktoré zorganizovala Krajská rada ZO ZZŠ pod vedením p. Ľuboslava Šimonoviča.

7. októbra 2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedov sektorových rád k projektu NSP a NSK, ktoré viedol štátny tajomník ministerstva práce p. Ondruš. Zväz na stretnutí zastupoval predseda Pavel Ondek.

8. októbra 2014 sa v Účelovom zariadení hotela Bôrik v Bratislave uskutočnilo 1. rokovanie Sektorovej rady Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport. Za zväz sa rokovania zúčastnili Ing. Pavel Ondek, doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., Ing. Martin Maták a PaedDr. Eva Klikáčová.

8. októbra 2014 sa Martin Maták, podpredseda OZ zúčastnil rokovania sektorovej rady k tvorbe Národnej sústavy kvalifikácií.

8. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek, predseda združenia SŠ Martin Maták a vedúci úradu Juraj Stodolovský zúčastnili rokovania s delegáciou OECD k téme efektívneho využívania zdrojov v školstve.

8. október 2014 sa podpredseda zväzu František Šary stretol so zástupcami zamestnancov školských úradov.

8. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredseda OZ Martin Maták a vedúci úradu Juraj Stodolovský zúčastnili pracovného stretnutia s predstaviteľmi partnerských asociácií a združení pôsobiacich v školstve.

9. októbra 2014 sa Martin Maták ako člen pracovnej skupiny pre novelu zákona č. 184/2009 Z. z. zúčastnil rokovania s delegáciou OECD k téme zavedenia duálneho vzdelávania.

9.-10. októbra 2014 sa uskutočnila porada predsedov ZO a riaditeľov škôl a školských zariadení okresov Hlohovec pod vedením p. Kamendyovej. Na porade sa za vedenie zväzu zúčastnili p. Ondek a p. Šary.

10. októbra 2014 sa uskutočnilo Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl. Predmetom zasadnutia boli aktuálne problémy študentskej časti akademickej obce, tiež vyhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie, s ktorým vystúpila predsedníčka ŠRVŠ Mgr. Katarína Stoláriková. Za zväz sa k delegátom VZ prihovoril podpredseda zväzu doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

40. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (29. september – 5. október 2014)

29. septembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedami zväzu Martinom Matákom a Miroslavom Habánom a špecialistkou zväzu pre projekty a vzdelávanie p. Evou Klikáčovou zúčastnili stretnutia so zástupcami spoločnosti Asseco Central Europe k tvorbe Národnej sústavy kvalifikácií pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport.

30. septembra 2014 sa vedenie zväzu a zamestnanci úradu zväzu zúčastnili na záverečnej konferencii v Kežmarských Žľaboch pri príležitosti ukončenia projektu Sociálny dialóg ako základ pre vytvorenie dôstojnej práce podporovaný z Nórskeho finančného mechanizmu.

1. októbra 2014 sa podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnil v Ekoiuvente rokovania pod vedením p. Drgu z MŠVVaŠ SR k tvorbe profesijných štandardov.

1. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu František Šary zúčastnili v Kežmarských Žľaboch školenia predsedov okresných rád ZO OZPŠaV na Slovensku. Témami stretnutia boli financovanie škôl a databáza zväzu.

1.-3. október 2014 sa predseda združenia SŠ Martin Maták zúčastnil ako člen delegácie KOZ SR medzinárodného seminára organizovaným maďarskou odborovou centrálou LIGA vo Višegráde.

2. októbra 2014 pokračoval predseda združenia ZŠ František Šary vo vedení školenia predsedov okresných rád ZO OZPŠaV na Slovensku v Kežmarských Žľaboch.

2. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania na úrade vlády SR ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2015.

3. októbra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a prezdseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán zúčastnili zasadnutia rady UPJŠ Košice pod vedením predsedníčky p. Tatiany Bušovej, na ktorom sa diskutovalo o financovaní verejných vysokých škôl a politike odborov.

Viac nájdete na priloženom linku:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/CELOUNIVERZITNA-KONFERENCIA-ODBOROV-NA-UPJS-V-KOSICIACH.alej

36.-39. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (1. september – 28. september 2014)

2. septembra 2014 predseda Združenia stredného školstva Martin Maták organizačne zabezpečoval prípravu spoločného rokovania výborov združenia v Slanickej Osade.

4. septembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil porady riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za účasti p. Ivana Šóša predsedu rady združenia SŠ BA,TT,NR, p. Pavla Freša predsedu BSK a p. Petra Pellegriniho, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

8. septembra 2014 sa vedenie zväzu a zamestnanci zväzu zúčastnili pracovného rokovania úradu OZ v Novej Ľubovni ohľadom potenciálneho miesta konania zjazdu v roku 2015.

9. septembra 2014 sa predseda združenia ZŠ František Šary a predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán zúčastnili zasadnutia dozornej rady RZ CROCUS Kežmarské Žľaby.

10. septembra 2014 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na porade riaditeliek MŠ v Poprade

10. septembra 2014 sa predseda Združenia stredného školstva Martin Maták zúčastnil rokovania Rady OVaP pri NSK v Nitre.

10. septembra 2014 sa v Zemplínskej Teplici predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnili futbalového turnaja O putovný pohár rektora troch univerzít (UVLaF Košice, SPU Nitra a TU Zvolen).

11. septembra 2014 predseda Združenia stredného školstva Martin Maták organizoval a viedol spoločné rokovanie výborov ZSŠ v Slanickej Osade za účasti predsedu OZ PŠaV Pavla Ondeka a zahraničných hostí z ČMOS-školství.

11. septembra 2014 sa vedenie zväzu v zastúpení Pavel Ondek, Miroslav Habán, Martin Maták a František Šary zúčastnili v poradí druhého stretnutia s ministrom školstva Petrom Pellegrinim. Za ministerstvo školstva boli na rokovaní ďalej prítomní štátny tajomník Juraj Draxler, generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu Eva Bizoňová, riaditeľ odboru financovania vysokých škôl Peter Viest a riaditeľka odboru financovania regionálneho školstva Jana Sládečková.

(http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/Pracovne-stretnutie-na-MSVVaS-SR.alej) 

16. septembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania zástupcov nevýrobných zväzov KOZ SR ku príprave návrhu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2015.

16. septembra 2014 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na porade riaditeľov ZŠ v Poprade

17. septembra 2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov zväzu Pavla Ondeka a Martina Matáka na úrade vlády SR s vedúcou služobného úradu p. Tatianou Janečkovou. Témou rokovania bola KZVS na rok 2015 a v rámci nej najmä dovolenka odborných zamestnancov.

18. septembra 2014 sa vedenie zväzu zúčastnilo výjazdového zasadnutia predsedníctva zväzu v Ružomberku a následne diskusie s členmi zväzu v regióne. (http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/Rokovanie-predsednictva-OZ-PSaV-v-meste-Ruzomberok.alej)

19. septembra 2014 sa uskutočnilo rokovanie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie a predstaviteľov zväzu. SRK bola na rokovaní zastúpená jej prezidentom prof. Ing. Rudolfom Kropilom, CSc., viceprezidentmi prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD., prof. doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD. a generálnou sekretárkou Mgr. Máriou Čikešovou. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zastupovali predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a podpredseda zväzu a predseda Združenia vysokých škôl a priamoriadených organizácií doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. Na rokovaní bola prítomná aj podpredsedníčka Klubu kvestorov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl SR Ing. Monika Tarabová. Predmetom rokovania bola aktuálna situácia v prerozdelení finančných prostriedkov z dotačných zdrojov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

19. septembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Hospodárskej a sociálnej rady.

22. septembra 2014 sa podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnil na otvorení akademického roka Univerzity Komenského v Bratislave.

23. septembra 2014 sa konalo v Aule Beliana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici slávnostné zhromaždenie akademickej obce univerzity. Za zväz sa ho zúčastnil predseda zväzu Pavel Ondek.

23. septembra 2014 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre bolo slávnostné otvorenie akademického roka spojené s inauguráciou rektora a dekanov fakúlt. za zväz sa zúčastnil predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán.

Podprobnejšie správy z otvorenia adademického roka na UK, UMB a UKF nájdete na priloženom linku:

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/SLAVNOSTNE-OTVORENIE-AKADEMICKEHO-ROKA-2014-2015.alej 

23. septembra 2014 sa v popoludňajších hodinách uskutočnila členská schôdza ZO OZ PŠaV pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Predstavitelia zväzu v zastúpení Ing. Pavel Ondek, doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a Eva Čahojová sa aj za účasti riaditeľa ústavu doc. PaedDr. Viliama Kratochvíla, PhD. stretli na rokovaní schôdze s členmi a výborom ZO.

23. septembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil otvorenia akademického roku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a následne spolu s podpredsedom zväzu Martinom Matákom konferencie zástupcov detských domovov v Kežmarských Žľaboch.

24. septembra 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda združenia SŠ Martin Maták zúčastnili na porade predsedov ZO OZ PŠaV na Slovensku, ktorú organizovala Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku ZSŠ Košického a Prešovského kraja.

25. septembra 2014 sa predseda združenia ZŠ a podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na porade zriaďovateľov škôl a školských zariadení vo Vysokých Tatrách.

28. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (7. júl – 13. júl 2014)

7. júla 2014 sa Pavel Ondek, predseda zväzu, Miroslav Habán a Martin Maták, podpredsedovia zväzu zúčastnili stretnutia s exministrom školstva a poslancom NR SR p. D. Čaplovičom.

8. júla 2014 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu doc. Ing. Miroslavom Habánom, PhD., zúčastnili na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa uskutočnilo na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Zasadnutie viedol prvýkrát nový prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor TU vo Zvolene. Na rokovaní sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Peter Pellegrini a ďalší hostia.

8. júla 2014 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a podpredseda zväzu a predseda združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., stretli s Ing. Jánom Kováčom, PhD., predsedom Univerzitnej odborovej organizácie pracovníkov TU. Predmetom rokovania boli aktuálne informácie o odborárskej činnosti na univerzite a vo zväze.

8. a 10. júla 2014 sa predseda združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., zúčastnil v Divadle Andreja Bagara na 39. ročníku Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra 2014.

9. júla 2014 sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave vedenie zväzu v zastúpení Pavel Ondek, Miroslav Habán, Martin Maták a František Šary zúčastnili úvodného stretnutia s novovymenovaným ministrom školstva Petrom Pellegrinim. Rokovalo sa hlavne o týchto problémoch: predškolská výchova – nedostatok priestorov, špeciálne školstvo – pozície integrovaných žiakov, nízky počet asistentov, originálne kompetencie – zabezpečenie dostatočného financovania školských zariadení, nedostatok kvalitných učebníc, nízke ohodnotenie začínajúceho pedagóga na regionálnych a vysokých školách a jeho prijatie na dobu určitú, na niektorých regionálnych školách prerušenie doby určitej v čase prázdnin (neprerušenie sme žiadali už v roku 2012 v novele ZP), realizácia noviel školských zákonov (pripomienkové konanie september, október 2014), zmena započítanej praxe s navýšením nad 32 rokov, zachovať tabuľkové platy osobitne pre vysokoškolských učiteľov, nespoplatnenie denného štúdia na verejných vysokých školách.

11. júla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil stretnutia zástupcov nevýrobných zväzov na KOZ SR ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok 2015.

27. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (30. jún – 6. júl 2014)

30. júna 2014 o 9:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Predseda zväzu P. Ondek spolu s právnikom zväzu R. Bajánkom, koordinátorkou pre ekonomické záležitosti T. Koperovou a špecialistkou zväzu pre vzdelávanie a projekty E. Klikáčovou sa zúčastnili dohadovacieho konania na MŠVVaŠ SR k návrhom zásad noviel zákonov týkajúcich sa školstva: č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

30. júna 2014 sa podpredseda zväzu a predseda Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., zúčastnil zasadnutia Rady Fondu na podporu vzdelávania. Predmetom rokovania bolo zverejnenie oznamu o možnosti predkladania žiadosti o pôžičku podľa § 10 a § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania a prerokovanie Bezpečnostného zámeru ochrany osobných údajov v rámci vnútorného predpisu rady fondu.

2. júla 2014 o 10:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia rady ZO OZ PŠaV okresov Malacky, Pezinok, Senec ktorú viedla jej predsedníčka p. Trubačová.

2. júla 2014 o 19:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnili zasadnutia výboru rady ZO OZ PŠaV stredných škôl krajov BB,ZA,TN pod vedením p. Ivety Majerovej. Na rokovaní informovali o aktuálnych aktivitách a zámeroch združenia.

3. júla 2014 o 13:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania rady predsedov KOZ SR k predloženému balíčku opatrení vlády SR.

3. júla 2014 o 14:45 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu Miroslavom Habánom a vedúcim úradu zväzu Jurajom Stodolovským zúčastnili stretnutia na MŠVVaŠ SR so zástupcami EK a OECD v súvislosti s projektom hodnotenia efektivity regionálneho školstva.

3.-4. júla 2014 sa Martin Maták podpredseda OZ v Starom Smokovci zúčastnil rokovania pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR pre novelu zákona 184/2009 Z. z o odbornom vzdelávaní a príprave. Témou rokovania bola diskusia k druhému paragrafovému zneniu novely.

26. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (23. jún – 29. jún 2014)

23. júna 2014 o 9:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Jednotného majetkového fondu odborových zväzov združených v KOZ SR.

23. júna 2014 sa podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnil rokovania Rady vlády pre odborné vzdelávanie. Témou rokovania boli tézy rezortov k zavedeniu prvkov duálneho vzdelávania v odbornom školstve a správa o uplatniteľnosti absolventov škôl na trhu práce.

24. júna 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu Františkom Šarym stretli so zástupcami združenia ZŠ a SŠ, aby rokovali o pripomienkach k návrhom zásad noviel zákonov týkajúcich sa školstva, konkrétne k návrhu novely zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

26. júna 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil slávnostného zasadnutia vedeckej rady Univerzity Komenského k 95. výročiu vzniku UK v Bratislave.

27. júna 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek, špecialistka zväzu Eva Klikáčová a predseda rady združenia SŠ Ivan Šóš zúčastnili pracovného stretnutia s tajomníčkou veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva p. Rannveig Skofteland k realizácii finančného grantu z prostriedkov nórskych fondov (Innovation Norway).

25. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (16. jún – 22. jún 2014)

17. júna 2014 o 9:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Rady ZO OZ PŠaV okresu Nitra a Zlaté Moravce, ktoré bolo spojené so školením BOZP. Rokovania sa zúčastnili viacerí zástupcovia zriaďovateľov a zamestnávateľov z oboch okresov, pod vedením PaedDr. Miroslava Kováča, predsedu oboch rád.

17. júna 2014 o 11:30 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu Miroslavom Habánom zúčastnili rokovania k dodatku dotačnej zmluvy pre verejné VŠ na SPU Nitra za účasti kvestoriek SPU Nitra a UK Bratislava.

17. júna 2014 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil zasadnutia sekcie nepedagogických zamestnancov Združenia ZŠ.

18. júna 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil Rady predsedov KOZ, na ktorej sa rokovalo o návrhu na reformu dôchodkového systému a o participácii KOZ na operačnom programe ľudské zdroje 2014-2020.

19. júna 2014 o 8:30 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na MŠVVaŠ SR stretnutia s p. Mederlym k návrhu noviel zákonov týkajúcich sa školstva.

19. júna 2014 sa predseda Združenia ZŠ Franišek Šary stretol so zástupcami materských škôl a ŠZ za účelom pripomienkovania pripravovaných právnych noriem týkajúcich sa školstva.

19. júna 2014 o 14:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Rady ZO OZ PŠaV okresu Martin, ktoré viedla jej predsedníčka p. Straková.

24. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (9. jún – 15. jún 2014)

9. júna 2014 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil zasadnutia dozornej rady KŠV Brno.

9. – 10. júna 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolovský zúčastnili na pracovnom stretnutí zástupcov školských odborových zväzov krajín strednej a východnej Európy. Počas stretnutia sa diskutovalo najmä o súčasných výzvach v odborárskej práci a školskej politike; poplatkoch do EI a návrhoch na spoločné memorandum na kongres EI v roku 2015.

11. júna 2014 o 8:30 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu Miroslavom Habánom stretli na MŠVVaŠ SR s rektormi p. Mičietom (UK BA) a p. Kropilom (TU ZV) za účasti vedúcich zamestnancov ministerstva p. Bizoňovej, p. Mederlyho a p. Viesta. Témou rokovania bola súčasná finančná situácia na verejných VŠ a dotačná zmluva.

11. júna 2014 o 11:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil predstavenstva KOZ SR, ktorého hlavnou témou bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2015.

11. júna 2014 o 12:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda Združenia VŠ a PRO Miroslav Habán stretli s novozvoleným prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie p. Kropilom, s ktorým diskutovali o možnostiach spolupráce medzi OZ PŠaV a SRK.

11. júna 2014 Martin Maták podpredseda OZ rokoval s p. M. Ftáčnikom primátorom Bratislavy ako člen RR KOZ, na tému stravovania na školách, problematike učiteľov ZUŠ (absolventov konzervatórií) a ich zaradení podľa katalógu pracovných činností, tiež k otázke siete stredných škôl v kraji.

11. júna 2014 Martin Maták predseda Združenia stredného školstva rokoval s členmi sekcie gymnázií a školských zariadení k ich aktuálnym problémom.

11. júna 2014 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil zasadnutia Výboru Združenia ZŠ v Bratislave

11. júna 2014 Martin Maták predseda Združenia stredného školstva viedol rokovanie výboru združenia, ktorý posúdil predložené dokumenty a materiály na radu OZ.

12.-14. júna 2014 sa vedenie zväzu zúčastnilo zasadnutia rady OZ PŠaV v Čechách a zároveň konferencie o odbornom vzdelávaní v ČR a SR.

23. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (2. jún – 8. jún 2014)

2. júna 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol so zamestnancami Základnej školy na ul. Československej armády v Prešove. Stretnutie iniciovalo vedenie školy v spolupráci s predsedníčkou základnej organizácie p. Michaelou Ilavskou. Predseda zväzu prezentoval prítomným vývoj platov a zamestnanosť v školstve od roku 2012, vysvetlil postupové kroky zväzu pri presadzovaní požiadaviek zamestnancov, atď. Na otázky zamestnancov v diskusii reagovala aj predsedníčka KR Z ZŠ Prešov, p. Darina Nagyová, ktorá sa spolu s predsedom zväzu stretnutia zúčastnila.

2. - 3. júna 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil Celoslovenskej konferencie o stravovaní v regionálnom a vysokom školstve, ktorú organizovalo Združenie VŠaPRO na čele s podpredsedom zväzu p. Miroslavom Habánom. Odborne konferenciu garantoval a moderoval Ing. Tibor Faragó, predseda profesijnej sekcie stravovania na slovenských verejných vysokých školách.

3. júna 2014 Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva rokoval s riaditeľkami gymnázia v Bánovciach n. Bebravou a v Žiari n. Hronom k aktuálnym problémom gymnázií. Otázkou boli normatívy ich valorizácia, racionalizácia v organizácii školy .

3. – 4. júna 2014 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil na stretnutí riaditeliek MŠ a zamestnancov školských úradov v Kežmarských Žľaboch.

4. júna 2014 Martin Maták predseda Združenia stredného školstva rokoval na MPSVaR SR s generálnou riaditeľkou sekcie p. N. Šebovou a riaditeľkou odboru p. I. Mrázkovou k problému odmeňovania sociálnych pracovníkov detských domovov. Spoločne bol dohodnutý možný postup riešenia.

4. júna 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a právny poradca zväzu Rastislav Bajánek zúčastnil konferencie Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú viedol predseda ZO p. Alexander Kurtanský. Na konferencii sa zúčastnil aj rektor UK BA p. prof. Mičieta. Predseda zväzu Pavel Ondek prezentoval informácie k problematike financovania verejných VŠ v súčasnom období.

5. júna 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnili spoločného stretnutia predsedov základných organizácií okresov Námestovo a Tvrdošín s vedením OZ PŠaV, s riaditeľmi regionálneho školstva , vedúcimi školských úradov, so starostami, primátormi a predstaviteľmi ZMOS.

5. – 6. júna 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnili školenia predsedov ZO a členov výborov rád ZO, ktoré uskutočnila Rada ZO OZ PŠaV Nové Mesto n. Váhom , Ilava a Partizánske v DSZSU Trenčianske Teplice. Dvojdňové školenie bolo zamerané na otázky a problémy týkajúce sa oblasti bezpečnosti v školských zariadeniach, zákonníka práce, kolektívneho vyjednávania a pracovno-právnych vzťahov, elektronickej databázy členov.

6. júna 2014 sa Martin Maták predseda Združenia stredného školstva zúčastnil na konferencii „Aby každý absolvent mal prácu“, organizované vedením ZAP, SOPK. Prítomní boli najmä informovaní o štádiu legislatívnych úprav podporujúcich orientáciu žiakov na nedostatkové študijné a učebné odbory.

6. júna 2014 Martin Maták rokoval s generálnym riaditeľom ÚPSVaR-u p. M. Valentovičom, na tému riešenú predtým na MPSVaR k problému odmeňovania soc. pracovníkov v detských domovoch.

22. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (26. máj – 1. jún 2014)

26. mája 20014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia JMF

26. mája 2014 Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva rokoval s vedením Komory iných zdravotníckych zamestnancov, k téme medzirezortného vzdelávania niektorých kategórií odborných zamestnancov a tiež k problému uznávania odbornej praxe.

27. mája 20014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil spoločného rokovania Rady ZO OZ PŠaV Poltár a Lučenec. Tomu predchádzalo stretnutie zamestnancov Základnej školy s materskou školou v Cinobani. Predseda zväzu vo svojom vystúpení prítomných informoval o aktivitách zväzu, o kolektívnom vyjednávaní o KZVS , o súčasnej školskej legislatíve a pripravovaných zmenách informoval právnik zväzu p. Dušan Kazár a špecialistka združenia ZŠ p. Yvonne Furdíková priblížila činnosť a pôsobenie združenie ZŠ.

27. mája 2014 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na porade riaditeľov škôl, ŠZ a zamestnancov školských úradov v Kežmarských Žľaboch.

28. mája 20014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Rady predsedov KOZ SR ohľadom návrhu KZVS na rok 2015.

30. mája 20014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s predsedom združenia ZŠ Františkom Šarym, predsedom rady združenia SŠ krajov BA,TT,NR p. Ivanom Šósom, špecialistkou pre projekty a vzdelávanie p. Evou Klikáčovou a právnikom zväzu Martinom Miklušom zúčastnili na stretnutí mladých odborárov v Kežmarských Žľaboch.

21. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (19. máj – 25. máj 2014)

19. mája 20014 sa vedenie zväzu stretlo s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom pri príležitosti ukončenia jeho mandátu. Prezident Ivan Gašparovič zvýraznil snahu odborárov o zlepšenie financovania školstva a spoločenského statusu pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov. Ďalej uviedol, že do skončenia jeho funkčného obdobia bude presadzovať prerokovanie Správy o stave školstva v SR na úrovni vlády a parlamentu. Vedenie zväzu v zastúpení Pavlom Ondekom, Františkom Šarym, Martinom Matákom a Miroslavom Habánom, zhodnotilo pozitívny vplyv prezidenta republiky na dianie v školskej politike.

19. mája 20014 o 13:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia JMF

19. mája 20014 o 14:00 sa predseda OZ Pavel Ondek a podpredsedovia František Šary a Martin Maták stretli na pracovnom rokovaní s predstaviteľmi ZMOS – výkonným podpredsedom Jozefom Turčánym a členom Predsedníctva Ľubomírom Parízekom. Diskusia prebiehala najmä o problémoch v rámci prenesených i originálnych kompetencií regionálneho školstva a hľadaní spoločných riešení pri príprave nových právnych predpisov

19. mája 20014 o 16:00 rokovalo vedenie OZ PŠaV v zložení P. Ondek, F. Šary, M. Maták, M. Habán s podpredsedom vlády SR a ministrom financií P. Kažimírom a ďalšími predstaviteľmi rezortu, štátnym tajomníkom P. Pelegrínim, gen. riaditeľom rozpočtu R. Majerským a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky M. Filkom. Témou spoločného rokovania bola vzájomná informovanosť o súčasnom stave a kondícii slovenskej ekonomiky a potenciálu finančných zdrojov na zabezpečovanie rozvoja rezortu školstva v nasledujúcich rozpočtových obdobiach.

20. mája 2014 Martin Maták - predseda Združenia stredného školstva rokoval s prezidentom Asociácie stredných odborných škôl. Témou rokovania bola novela zákona o odbornom vzdelávaní (zákon č. 184) a zavádzaní prvkov duálneho vzdelávania, ako ja situácia odborného školstva v Bratislavskom kraji.

21. mája 2014 Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva rokoval s riaditeľkou Detského domova v Nitre, k okruhu problémov odmeňovania sociálnych pracovníkov v týchto zariadeniach.

22. mája 20014 sa vedenie zväzu zúčastnilo na rokovaní predsedníctva zväzu v Starej Ľubovni. Následne sa uskutočnila beseda s odborármi v danom regióne.

22. mája 20014 sa vedenie zväzu zúčastnilo na rokovaní Valného zhromaždenia spoločností Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o. Kežmarské Žľaby a Rekreačné zariadenie Čingov, s.r.o.

20. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (12. máj – 18. máj 2014)

12. mája 20014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a Martin Maták, podpredseda OZ zúčastnili spoločnej porady s právnikmi OZ PŠaV pre jednotlivé regióny. K zvolaniu porady prispela aj Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ Združenia stredného školstva. Témou bola problematika KZVS, najmä rozšírenie dovolenky pre odborných zamestnancov.

13. mája 2014 sa na úrade zväzu zúčastnili doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a PeadDr. Eva Klikáčová pracovného stretnutia k verejnému obstarávaniu k projektu Sociálny dialóg ako základ pre vytvorenie dôstojnej práce podporovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009 – 2014 v rámci Programu dôstojnej práce a tripartitného dialógu cez fond Innovation Norway. Na stretnutí bola prítomná JUDr. Anna Karasová, osoba spôsobilá na verejné obstarávanie.

13. mája 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek, predseda rady združenia stredných škôl pre kraje Bratislava, Trnava, Nitra Ivan Šóš a zväzová inšpektorka BOZP Miroslava Vilčeková stretli na MV SR s JUDr. Lenkou Hmírovou (riaditeľka odboru sekcie krízového riadenia z oddelenia inšpekcie práce a požiarneho dozoru) a Ing. Ondrejom Galabom (inšpektor bezpečnosti práce) Účelom stretnutia bolo riešenie havarijného stavu škôl a školských zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.

13. mája 2014 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil pracovného stretnutie k školskej legislatíve.

14. mája 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia KOZ SR. Hlavným bodom rokovania bol návrh KZVS na rok 2015.

14. mája 2014 sa Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva zúčastnil na riadnom rokovaní Krajskej rady pre odborné vzdelávanie pri VÚC Nitra. Obsahom bolo posúdenie stavu odborného školstva v regióne a zmeny v sieti škôl a odborov.

14. mája 2014 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na zasadnutí Rady ZO OZ PŠaV okresu Poprad.

15. mája 2014 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na zasadnutí zamestnancov školských úradov s cieľom vytvorenia profesijnej sekcie v rámci združenia ZŠ.

15. mája 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia rezortnej koordinačnej skupiny pre európske záležitosti na MŠVVaŠ SR.

15. mája 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek, vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolovský a špecialistka zväzu pre projekty PhDr. Eva Klikáčová stretli v priestoroch metodicko-pedagogického centra so zástupcami projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, aby spoločne diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce.

15.-18. mája 2014 Martin Maták, podpredseda OZ organizačne zabezpečoval vzdelávací kurz v projekte Innovation Norway v Kežmarských Žľaboch.

16. mája 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na seminári v rámci projektu Innovation Norway v Kežmarských Žľaboch.

18. a 19. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (28. apríl – 11. máj 2014)

28. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia JMF.

28. apríla 2014 rokoval Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva na SŠ Levice k otázkam formulácie záverov OK Trenčín.

28. apríla 2014 sa podpredseda zväzu doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., zúčastnil zasadnutia Rady fondu na podporu vzdelávania, kde boli prerokované podmienky verejného obstarávania na Informačný systém FnPV. Odzneli informácie o počte podpísaných zmlúv o pôžičke a vyplatených finančných prostriedkov.

29. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil konferencie Asociácie štátnych gymnázií na pozvanie jej prezidenta p. Sadloňa. P. Ondek vystúpil k problematike financovania školstva a KZVS na rok 2015.

29. apríla 2014 sa Martin Maták zúčastnil konferencie o odbornom vzdelávaní v rámci JOB-expo Nitra, kde bola široká diskusia k problematike duálneho vzdelávania a problémom trhu práce.

30. apríl - 1. máj 2014 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na zasadnutí KR Z ZŠ Košice v RZ Čingov.

1. mája 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na oslavách Sviatku práce v Žiline, ktoré organizovala KOZ SR.

5. mája 2014 sa Ing. Pavel Ondek a doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., zúčastnili slávnostného vyhlásenia 8. ročníka ankety Zlatý Amos o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku. Na základe rozhodnutia poroty vedenej predsedníčkou Evou Klikáčovou sa najobľúbenejšou učiteľkou stala Mgr. Katarína Sedmáková z Košíc. Predseda zväzu na slávnostnom galaprograme odovzdal pre učiteľov, na ktorých sa oplatí spomínať, vecné ceny - víkendové pobyty v rekreačno-vzdelávacom zariadení Crocus v Kežmarských Žľaboch.

5. mája 2014 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na školení Rady ZO OZ PŠaV okresu Košice okolie v Kežmarských Žľaboch.

6. mája 2014 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na súťaži škôl školských úradov - Talenťáčik 2014.

6. mája 2014 sa Ing. Pavel Ondek a doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., zúčastnili v učebnovýcvikovom stredisku Technickej univerzity Košice v Herľanoch celouniverzitnej konferencie základných organizácii OZ PŠaV na TU v Košiciach. Súčasne boli prezentované aktivity o prebiehajúcom vzdelávaní Sociálny dialóg ako základ pre vytvorenie dôstojnej práce podporovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009 – 2014 v rámci Programu dôstojnej práce a tripartitného dialógu cez fond Innovation Norway. Bližšie informácie nájdete na www.ozpsav.sk.

7. mája 2014 sa podpredseda zväzu František Šary stretol s poslancami PSK v Prešove ohľadne školskej problematiky.

7. máj 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a Martin Maták, podpredseda OZ zúčastnili rokovania s vedúcou služobného úradu MŠVVaŠ SR p. H. Crkoňovou k aktuálnym otázkam financovania školstva, k Správe o systémových zmenách a problémom integrácie a inklúzie v školskom systéme SR.

7. máj 2014 rokoval Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva s riaditeľkou odboru financovania RŠ a riaditeľkou odboru špeciálnych škôl k aktuálnym otázkam a problém v týchto oblastiach.

8. mája 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil v Kežmarských Žľaboch zasadnutia Rady ZO OZ PŠaV pod vedením jej predsedu p. Šimonoviča.

16. a 17. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (14. marec – 127. apríl 2014)

14. apríla 2014 sa podpredseda OZ Martin Maták v Bratislave zúčastnil rokovania Regionálnej rady KOZ. Hlavnou témou boli aktivity KOZ, rozpočet a plán činnosti rady na r.2014, príprava stretnutia s predsedom BSK a primátorom Bratislavy.

15. apríla 2014 sa predseda Z VŠaPRO Miroslav Habán a samostatná referentka združenia VŠaPRO Eva Čahojová zúčastnili členskej schôdze ZO OZPŠaV pri Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú viedla predsedníčka výboru Ing. Zora Szakalová. Na konferenciu prijali pozvanie aj rektor Ekonomickej univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., dekan Obchodnej fakulty Ing. Štefan Žák, PhD. a predseda Rady OZ PŠaV pri EU v Bratislave Ing. Peter Šínsky. Viac informácií na:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/Konferencia-ZO-OZPSaV-pri-Obchodnej-fakulte-EU-v-Bratislave.alej 

15. apríla 2014 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil zasadnutia krajskej rady Žilina združenia ZŠ v Bytči.

16. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na rokovaní Rady predsedov KOZ SR.

22. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania nevýrobných odborových zväzov ku problematike KZVS na rok 2015.

22. apríla 2014 sa Martin Maták zúčastnil porady vedenia projektu Innovation Norway. Na porade bol posúdený stav priebehu projektu, predpoklad vývoja aktivít do konca júla a príprava výberového konania na brožúru.

23. apríla 2014 o 9:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil porady riaditeľov stredných škôl košického samosprávneho kraja na pozvanie vedúceho odboru školstva p. Štefana Kandráča. P. Ondek vystúpil s informáciou o financovaní normatívov, k financovaniu stredných škôl a k problematike KZVS.

23. apríla 2014 o 16:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu František Šary zúčastnili slávnostného rokovania Združenia samosprávnych škôl Slovenska pri príležitosti 20. výročia jeho založenia. Rokovanie viedla predsedníčka p. A. Petáková.

24. Apríla 2014 sa podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnil rokovania 34. Valnej hromady Klubu školstva a vedy Brno, s. r. o. Na programe rokovania bolo zhodnotenie činnosti dozornej rady, plán činnosti dozornej rady, návrh finančného plánu KŠV Brno na rok 2014 a zhodnotenie užívania zrekonštruovaného bytu pre členov odborového zväzu.

23.-24. apríla 2014 sa Martin Maták, podpredseda OZ zúčastnil v Kežmarských Žľaboch výjazdového rokovania pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR k novele zákona 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Hlavnou témou skupiny bolo posúdenie paragrafového znenia predmetnej novely (prvky duálneho vzdelávania).

25. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania predsedov ZO a riaditeľov ZŠ okresu Rimavská Sobota za účasti predsedu rady ZO OZ PŠaV okresu Rimavská Sobota p. Vladimíra Repu. P. Ondek vystúpil s príspevkom na tému financovanie škôl a KZVS.

25. apríla 2014 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil pracovného stretnutie zamestnancov školských úradov k problematike zmien v školskej legislatíve z pohľadu OZ PŠaV.

15. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (7. marec – 13. apríl 2014)

7. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu so špecialistkami zväzu p. Klikáčovou a p. Peťkovou zúčastnili na pracovnom stretnutí so zástupcami MŠVVaŠ SR (p. Černý, p. Drga) ohľadom exkurzno-vzdelávacích základní pre pedagogických zamestnancov.

8. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda OZ Martin Maták zúčastnili na zasadnutí Rady ZOOZ okresov Bratislava, Trnava, Nitra, ktorú viedol jej predseda I. Šóš. M. Maták prítomných zástupcov ZO z regiónov informoval o aktivitách uplynulého obdobia a o akciách, ktoré sa pripravujú na najbližšie mesiace. Predmetom rokovania bolo hodnotenie činnosti rady a politika zväzu v súčasnosti.

8. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na rokovaní na MŠVVaŠ s p. Sládečkovou ohľadom financovania regionálneho školstva.

8. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil konferencie Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre spolu s predsedom združenia VŠ Miroslavom Habánom a právnikom zväzu p. Bajánkom. Na konferencii sa zúčastnila aj novozvolená predsedníčka p. Hlaváčová.

9. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia predstavenstva KOZ SR.

Následne sa spolu s p. Šarym zúčastnil stretnutia Asociácie základných umeleckých škôl pod vedením jej prezidentky p. Gondášovej.

10. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnili zasadnutia rady ZO OZPŠaV Hlohovec pod vedením jej predsedníčky p. Kamendyovej.

10. apríla 2014 sa Martin Maták, podpredseda zväzu, vo Veľkom Slavkove zúčastnil porady vedenia OZ k aktuálnym otázkam novelizácie niektorých zákonov.

10. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a Martin Maták, podpredseda zväzu zúčastnili v Kežmarských Žľaboch rokovania s ministrom školstva p. D. Čaplovičom, ktoré bolo zamerané na riešenie ďalšieho uplatnenia Správy o systémových zmenách, na výzvu našej centrály ETUCE k otázke hrozieb plynúcich zo zaradenia školstva do obchodnej zmluvy medzi EÚ a USA(!!!) a ďalšie aktuálne otázky sociálneho dialógu.

11. apríla 2014 Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva navštívil detský domov v Dobšinej, kde rokoval s riaditeľkou zariadenia k niektorým organizačným otázkam zabezpečenia rokovania sekcie detských domovov.

10.-12. apríla 2014 podpredseda zväzu M. Habán zúčastnil III. kongresu talianskeho odborového zväzu školstva FLC CGIL v kongresovom centre Citadela Scienza v Neapole. Na kongrese bolo prítomných 530 delegátov z Talianska, zastupujúcich pedagógov a výskumníkov z talianskych univerzít. Podpredseda zväzu vystúpil v medzinárodnej sekcii s príspevkom, v ktorom priblížil aktivity zväzu vedúce k lepšiemu postaveniu zamestnancov slovenských univerzít v európskom priestore.

10.-13. apríla 2014 Martin Maták podpredseda zväzu organizačne zabezpečoval 7. kurz vzdelávania v rámci projektu Innovation Norway.

14. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (31. marec – 6. apríl 2014) 

1. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s p. Koperovou a p. Bajánkom zúčastnili na rokovaní KOZ SR s viceprezidentom p. Mangom k nariadeniu vlády SR ohľadom tarifných platov zamestnancov škôl.

Následne za predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu p. Šarym zúčastnili na rokovaní sekcie ŠKD združenia ZŠ.

1. apríla 2014 sa podpredseda OZ Martin Maták zúčastnil stretnutia Komenium Fórum v Novom Smokovci. Obsahom fóra boli rôzne pohľady na problémy v školstve.

2. apríla 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil úvodného rokovania na KOZ SR zástupcov nevýrobných zväzov k problematike kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2015.

2. apríla 2014 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil zasadnutia dozornej rady KŠV Brno.

4. apríla 2014 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil na zasadnutí Rady ZO OZ PŠaV okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica.

4. apríla 2014 sa Martin Maták predseda Združenia stredného školstva zúčastnil na oslavách 130 výročia založenia SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne.

13. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (24. marec – 30. marec 2014)

24. marca 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na zasadnutí JMF.

Následne sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil školenia predsedov základných organizácií a riaditeľov škôl a školských zariadení okresu Prešov, pod vedením predsedníčky Rady ZO Prešov, p. Dariny Nagyovej a právneho poradcu zväzu pre východoslovenský región, p. Martina Mikluša.

24. marca 2014 sa doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. zúčastnil na rokovaní Rady na podporu vzdelávania. Obsahom rokovania bola výročná správa za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014.

25. marca 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil vo Zvolene, v historických priestoroch Zvolenského zámku, Dňa učiteľov a odovzdávania plakiet J. A. Komenského, za účasti primátora mesta Miroslava Kuseina, vedúceho odboru školstva Miroslava Marcinka a predsedníčky Rady ZO OZ PŠaV vo Zvolene p. Magdalény Ponickej.

25. marca 2014 zorganizoval predseda Združenia stredného školstva Martin Maták v Trenčíne na Dopravnej akadémii "okrúhly stôl" s témou Integrácia a inkluzívne prostredie v školskom systéme SR. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia MŠ VVaŠ, ŠPÚ,SKÚ, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých SR, vedúce odborov školstva okresných úradov Prešov, Trenčín a mesta Žilina, učitelia z bežných ZŠ s priamou skúsenosťou s integráciou, učitelia zo špeciálnych škôl, vedúce pracovníčky CPPPaP (Prešov, L.Mikuláš, Piešťany, Poprad a predsedovia Rád ZO OZ. Hlavnou témou bol z. č. 317/2010Z.z.- dohovor, intenzita integrácie a dopad integrácie na bežných žiakov. Témy mali veľký ohlas o všetkých zúčastnených.

26. marca 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a špecialistka združenia ZŠ p. Yvonne Furdíková zúčastnili na stretnutí so zástupcami zamestnancov ohľadom riešenia pracovno-právnych vzťahov na ZUŠ Gbely.

26. marca 2014 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil Dňa učiteľov na školách a školských zariadeniach okresov Poprad a Kežmarok.

27. marca 2014 sa predseda Združenia stredného školstva Martin Maták zúčastnil v priestoroch Incheby konferencie pod záštitou MDVaRR SR a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na tému problematiky nedostatku kvalitnej, odborne vzdelanej pracovnej sily na trhu práce SR.

27. marca 2014 sa vedenie zväzu spolu s ďalšími zástupcami zväzu zúčastnilo rokovania Snemu KOZ SR.

28. marca 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil osláv Dňa učiteľov na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu p. Dušana Čaploviča. Pri tejto príležitosti boli zároveň ocenení pedagogickí a odborní zamestnanci školstva.

28.-30 marca 2014 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a podpredsedovia zväzu Ing. Martin Maták a doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. stretli v Prahe s predstaviteľmi Českomoravského odborového zväzu pracovníkov školstva (ČMOS PŠ) predsedom Mgr. Františkom Dobšíkom, podpredsedníčka Mgr. Markétou Seidlovou a vedúcou sekretariátu Ing. Zuzanou Faflíkovou. Predmetom stretnutia bola výmenná informácii o súčasnom stave školstva v Českej republike a Slovenskej republike, financovaní školstva, vývoji miezd zamestnancov školstva a o aktivitách obidvoch zväzov zastupujúcich pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školstva. V sobotu 29. marca 2014 sa zástupcovia zväzu zúčastnili v Národnom dome na Smíchove slávnostného vyhodnotenia 21. ročníka ankety o najlepšieho českého učiteľa Zlatý Ámos, kde sa stretli aj s ministrom školstva ČR

12. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (17. marec – 23. marec 2014)

17. marca 2014 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a podpredseda zväzu a predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. stretli v Košiciach s vedením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na čele s rektorom prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc, za účasti predsedníčky Koordinačnej odborovej rady OZ PŠaV pri UPJŠ v Košiciach Ing. Tatiany Bušovej. Témami diskusie bolo financovanie verejných vysokých škôl v roku 2014, kroky zväzu na zmiernenie nepriaznivej situácie a Správa o stave školstva na Slovensku.

17. marca 2014 sa podpredseda OZ Martin Maták zúčastnil konferencie o celoživotnom vzdelávaní v Žiline. Program súvisel aj s prípravou duálneho vzdelávania a siete odborných škôl.

18. marca 2014 o 10:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredseda zväzu Miroslav Habán a vedúca ekonomického oddelenia zväzu Tatiana Koperová stretli na rokovaní s predstaviteľmi ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Bizoňovou, p. Mederlym a p. Wiestom. Predmetom rokovania bolo riešenie účelovosti prostriedkov na valorizáciu platov zamestnancov verejných vysokých škôl.

19. marca 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda Združenia základného školstva František Šary zúčastnili zasadnutia pléna Združenia ZŠ v Bratislave.

19. marca 2014 predseda Združenia stredného školstva Martin Maták zvolal k rokovaniu predsedov regionálnych Rád na poradu súvisiacu s rokovaním predsedníctva a Rady OZ

19. marca 2014 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil rokovania výboru svojho združenia.

19. marca 2014 predseda Združenia stredného školstva Martin Maták zvolal k rokovaniu výbor Združenia stredného školstva k posúdeniu cieľov Združenia na rok 2014 a k plánu hospodárenia Združenia

19. marca 2014 sa vedenie zväzu zúčastnilo rokovania 18. Predsedníctva zväzu.

20. marca 2014 sa vedenie zväzu zúčastnilo rokovania 14. Rady zväzu, na ktorej vystúpil a diskutoval so zástupcami zväzu aj minister Dušan Čaplovič. Zápis z vystúpenia ministra nájdete aj na webovom sídle zväzu:

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/14-zasadnutie-rady-zvazu-za-ucasti-ministra-a-zastupcov-MSVVaS-SR.alej 

20. marca 2014 Martin Maták otvoril a organizačne zabezpečoval kurz vzdelávania v rámci projektu Innovation Norway v Kežmarských Žľaboch.

21. marca 2014 predseda zväzu Pavel Ondek pozdravil účastníkov kurzu vzdelávania v rámci projektu Innovation Norway v Kežmarských Žľaboch

21. marca 2014 viedol podpredseda OZ Martin Maták rokovanie Dozornej rady RZ Čingov v objekte zariadenia.

11. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (10. marec – 16. marec 2014)

10. marca 2014 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek zúčastnil pracovného stretnutia s členmi ZO OZ pri ZŠ Raslavice a zamestnancami školy. Stretnutia sa zúčastnila aj predsedníčka ZO p. Mgr. Anna Vrábeľová a riaditeľ školy p. PhDr. Igor Drotár. Témou diskusie boli najmä problémy prenesených a originálnych kompetencií a činnosť OZ PŠaV.

11. marca 2014 o 10:00 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a podpredseda zväzu doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. stretli na rokovaní s predstaviteľmi Akadémie umení v Banskej Bystrici rektorom doc. Mgr. Art. Matúšom Oľhom, PhD. a kvestorkou Ing. Petrou Virágovou. Predmetom rokovania bolo najmä zvýšenie platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov univerzity na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2014.

11. marca 2014 sa predseda Združenia stredného školstva zúčastnil v Trenčíne rokovania sekcie SOŠ- pre študijné a učebné odbory. Hlavný referát k téme novelizácie z.184/2009 Z.z. o OVaP o zavedení prvkov duálneho vzdelávania Ing.F.Priesol z MŠ VVaŠ SR, druhou témou rokovania bolo pôsobenie zástupcov združenia v Radách OVaP pri samosprávnych krajoch.

11. marca 2014 sa predseda združenia ZŠ František Šary a predseda združenia VŠ a PRO Miroslav Habán zúčastnili zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Rekreačné a vzdelávacie centrum Kežmarské Žľaby s.r.o.

11. marca 2014 o 13:00 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a podpredseda zväzu doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. zúčastnili konferencie Univerzitnej odborovej organizácie Technickej univerzity vo Zvolene.

12. marca 2014 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na pracovnom stretnutí ZMOS Tatranských a podtatranských obcí za účelom riešenia školských problémov v regióne.

13. marca 2014 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a predseda združenia VŠ a PRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. stretli so zástupcami Akademickej obce Univerzity J. Selyeho v Komárne. Predmetom rokovania bola Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014, zvýšenie platov zamestnancov, pripomienky zväzu ku Správe o stave školstva na Slovensku a sociálna politika na univerzite.

13. marca 2014 sa podpredseda OZ Martin Maták zúčastnil rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, pod vedením ministra školstva p. D. Čaploviča. Obsah rokovania bol zameraný na hodnotenie kvality vzdelávania, uplatniteľnosť absolventov, zoznamy odborov s nedostatkom a prebytkom absolventov na trhu práce, celoživotné vzdelávanie a pod.

10. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (3. marec – 9. marec 2014)

3. marca 2014 sa Martin Maták, podpredseda zväzu zúčastnil rokovania RR KOZ SR s regionálnou Radou ÖGB v Viedni. Obsahom rokovania bola vzájomná informovanosť o štruktúrach zastúpení zamestnancov v krajinách so susediacim trhom práce.

3. marca 2014 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a podpredseda zväzu doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. stretli na rokovaní s prof. MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., rektorom a členmi vedenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a s prof. RNDr. Michalom Toropilom, CSc., predsedom Základnej organizácie OZ PŠaV UVLF v Košiciach. Predmetom rokovania bolo aktuálne zvýšenie platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov univerzity, zníženie viazanosti verejných financií pre VVŠ, pripomienky združenia VŠ k Správe o stave školstva na Slovensku, oblasť sociálnych, pracovno-právnych, kultúrno-spoločenských a športových aktivít a tiež oblasť BOZP.

3. marca 2014 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a predseda združenia VŠ a PRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. stretli na Technickej univerzite v Košiciach s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Antonom Čižmárom, CSc., predsedom AS TU doc. RNDr. Dušanom Olčákom, CSc., kvestorom Ing. Marcelom Behúnom, PhD. a predsedom ZO OZ PŠaV TU v Košiciach doc. RNDr. Blažejom Pandulom, PhD. Témami stretnutia boli najmä problémy pedagogických a nepedagogických zamestnancov verejných vysokých škôl týkajúce sa zvýšenia platov a viazanosti prostriedkov pre vysoké školy, kolektívna zmluva na rok 2014, sociálna oblasť a oblasť BOZP.

Popoludní nasledovalo rokovanie predstaviteľov zväzu s predsedami základných organizácií OZ PŠaV pôsobiacich na košických verejných vysokých školách s prof. RNDr. Michalom Toropilom, CSc. (UVLF), Ing. Tatianou Bušovou (UPJŠ) a doc. RNDr. Blažejom Pandulom, PhD. (TUKE), ktorý stretnutie inicioval.

4. marca 2014 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a predseda združenia VŠ a PRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. stretli na Ekonomickej univerzite v Bratislave s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfom Sivákom, PhD., vedúcou oddelenia ekonomiky práce a mzdovej učtárne Ing. Danicou Svobodovou a predsedom ZO OZ PŠaV na EU Ing. Petrom Šinským. Predmetom rokovania bola súčasná situácia v oblasti financovania verejných vysokých škôl v roku 2014 a kroky zväzu, ktoré viedli k zmierneniu nepriaznivej situácie vo financovaní VVŠ. Zúčastnení rokovali tiež o kolektívnej zmluve, možnostiach zlepšenia odborovej organizovanosti a oblasti BOZP.

4. marca 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolovský stretli s predstaviteľom spoločnosti Alfa Pro s.r.o, na rokovaní o ponuke správy počítačových sietí zväzu.

5. marca 2014 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil zasadnutia predsedov krajských rád združenia ZŠ v Bratislave.

5. marca 2014 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a predseda združenia VŠ a PRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. stretli na Univerzite Komenského v Bratislave s profesorom RNDr. Karolom Mičietom, PhD. rektorom Univerzity Komenského a s kvestorkou UK Ing. Monikou Tarabovou za prítomnosti MUDr. Alexandra Kurtanského, predsedu Rady predsedov odborových organizácií Univerzity Komenského. Predmetom rokovania boli aktuálne otázky týkajúce sa zamestnanosti, platov a finančných zdrojov univerzity. Účastníci rokovania diskutovali aj o kolektívnej zmluve, sociálnych otázkach a oblasti BOZP.

5. marca 2014 sa za prítomnosti predsedu združenia ZŠ Františka Šaryho uskutočnilo školenie krajských predsedov Z ZŠ k novej elektronickej databáze členov OZ.

5. marca 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedovia zväzu František Šary, Martin Maták a Miroslav Habán zúčastnili zasadnutia komisie pre tvorbu rozpočtu zväzu.

6. marca 2014 sa predseda združenia VŠ a PRO Miroslav Habán zúčastnil zasadnutia Rady VŠ na STU v Bratislave na pozvanie jej predsedu prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. Hlavným bodom rokovania bola metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014.

6. marca 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a Martin Maták, predseda združenia SŠ zúčastnili rokovania Rady ZO OZ krajov BB,ZA,TN v Banskej Bystricu – Kremničke. Predmetom stretnutia bola aktuálna situácia zväzu, správa o hospodárení s prostriedkami na činnosť za rok 2013, správa Revíznej komisie a schválenie navrhovaného Harmonogramu činnosti a návrhu rozpočtu na činnosť v roku 2014. Zástupcovia zväzu súčasne rokovali aj s riaditeľom hosťujúcej školy.

6. marca 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predsedníčka Rady ZO OZ ZSŠ krajov BB,ZA,TN Iveta Majerová zúčastnili rokovania s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja p. Mariánom Kotlebom, kancelárkou predsedu Janou Štrangfeldovou a vedúcou oddelenia vzdelávania a športu Zuzanou Gajdošovou. Predmetom stretnutia boli otázky zamestnanosti, financovania, sociálnej politiky a BOZP.

7. marca 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) na pozvanie jej prezidenta prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. Predmetom rokovania bola metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014.

9. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (24. február – 2. marec 2014)

24. februára 2014 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. stretli v Žiline na pôde Žilinskej univerzity s rektorkou Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD. a predsedom Rady základnej odborovej organizácie pri Žilinskej univerzite RNDr. Petrom Varšom, PhD. Predmetom rokovania boli najmä problémy pedagogických a nepedagogických zamestnancov slovenských verejných vysokých škôl. Po skončení stretnutia s rektorkou nasledovalo rokovanie Rady ZO odborárov pri Žilinskej univerzite. V diskusii odzneli viaceré podnety vedúce k stabilizácii, zvýšeniu členskej základne a k zlepšeniu odborárskej činnosti na Žilinskej univerzite.

24. februára 2014 o 13:00 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a predseda Združenia vysokých škôl a PRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. stretli s Prof. Ing. Rudolfom Kropilom, CSc., rektorom Technickej univerzity vo Zvolene, doc. Ing. Danicou Kačíkovou, PhD., prorektorkou pre rozvoj a Ing. Jánom Kováčom, PhD., predsedom Univerzitnej odborovej organizácie pracovníkov TU. Predmetom rokovania bolo odmeňovanie zamestnancov v roku 2014, rozpočet univerzity, Správa o stave školstva a spolupráca so zástupcami zamestnancov.

25. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredseda zväzu Martin Maták a podpredseda zväzu Miroslav Habán v sídle zväzu stretli so zástupcami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o. Predmetom stretnutia bola vzájomná spolupráca medzi vydavateľstvom a OZ PŠaV na Slovensku o publikovaní v časopise Manažment školy v praxi.

25. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil konferencie pod názvom ,,Čas na hodnotenie – ako to vyzerá so spoločným trhom práce“, ktorú organizoval ÖGB (Konfederácia odborových zväzov v Rakúsku) v spolupráci s KOZ SR ako záver projektu Trh práce. Témami konferencie boli najmä posilňovanie odborovej spolupráce a soc. partnerstva, rovnosť príležitostí a zlepšenie postavenia zamestnancov na trhu práce.

25. februára 2014 sa predseda združenia základného školstva František Šary stretol s predsedníčkami ZO Popradského a Kežmarského okresu, kde bola prerokovaná KZ na úrovni škôl a školských zariadení.

26. februára 2014 rokoval podpredseda OZ Martin Maták na SOŠ stavebnej, Nábrežie mládeže Nitra.

26. februára 2014 sa Martin Maták predseda Združenia stredného školstva sa zúčastnil rokovania výboru Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov.

27. februára 2014 sa podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnil na MŠ VVaŠ SR rokovania Rady pre systémové zmeny v školstve.

27. februára 2014 sa uskutočnilo rokovanie k Správe o systémových zmenách v školstve so zástupcami Slovenskej komory učiteľov za účasti viceprezidenta p. Dudáša a p. Papugu a OZ PŠaV zastupoval predseda Pavel Ondek a podpredseda Martin Maták.

28. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s predsedom Rady ZO OZ PŠaV SŠaZ vo východoslovenskom regióne Ľubošom Kvašňákom zúčastnili pracovného stretnutia na úrade Košického samosprávneho kraja ohľadom financovania škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (ďalej KSK). Stretnutia sa zúčastnil predseda KSK p. Zdenko Trebuľa, podpredseda KSK p. Emil Ďurovčík a vedúci odboru školstva p. Štefan Kandráč.

28. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na otvorení odborných učební pre praktické vyučovanie žiakov učebných odborov strechár a tesár v Centre odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo pri Strednej odbornej škole technickej v Košiciach pod záštitou jej riaditeľa p. Jána Pitucha.

1. marec 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol s prezidentom ZNP (Odborový zväz poľských učiteľov) Slawomirom Broniarzom. Predmetom stretnutia bolo rokovanie o súčasnej politike ETUCE a solidarite k odborovému zväzu ukrajinských učiteľov.

8. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (17. február – 23. február 2014)

17. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Miroslav Habán stretli v Trnave na akademickej pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s rektorom Dr. h. c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc., mim. prof. a predsedníčkou Odborového zväzu UCM Mgr. Norou Dostálovou. Účastníci rokovania sa zaoberali zvyšovaním platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, kolektívnou zmluvou na UCM v Trnave, sociálnymi podmienkami zamestnancov a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

17. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Miroslav Habán stretli s vedením Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (rektor prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prorektori, kvestorka Ing. Ľubica Ehrenholdová, dekani fakúlt, predseda Akademického senátu UKF JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.) a zástupcami základnej organizácie (predsedníčka doc. Gabriela Jonášková, PhD.) Predmetom rokovania bolo zvyšovanie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, spolupráca s SRK, pripomienky ku Správe o stave školstva na Slovensku či spolupráca medzi UKF a OZ PŠaV na Slovensku v oblasti BOZP.

17. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedovia zväzu František Šary, Martin Maták a Miroslav Habán zúčastnili rokovania s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Dušanom Čaplovičom ohľadom financovania verejných vysokých škôl a regionálneho školstva, Správy o stave školstva a materských škôl.

18. februára 2014 o 8:30 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Miroslav Habán stretli na rektoráte Vysokej školy múzických umení v Bratislave s rektorom doc. akad. mal. Milanom Rašlom a predsedníčkou Odborovej organizácie OZ PŠaV pri Vysokej škole múzických umení v Bratislave doc. Mgr. Art. Dagmarou Zsapkovou, ArtD. Predmetom rokovania bola najmä Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014, sociálna oblasť a oblasť BOZP.

18. februára 2014 o 10:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Miroslav Habán stretli s vedením STU v Bratislave (rektor prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., prorektor pre spoluprácu s praxou prof. Ing. Marián Peciar, PhD., kvestor Ing. Dušan Faktor, PhD.) a predsedníčkou Univerzitnej odborovej organizácie pri STU v Bratislave doc. Ing. Anna Ujhélyiovou, PhD. Predmetom rokovania bola aktuálna situácia na STU v ekonomickej, sociálnej a personálnej oblasti.

18. februára 2014 sa podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnil rokovania výboru Rady ZO OZ PŠaV krajov Bratislava, Trnava, Nitra.

18. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnili rokovania so zástupcami ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Bizoňovou, p Mederlym a p. Viestom. Predmetom rokovania bola súčasná situácia vo financovaní verejných vysokých škôl.

19. februára 2014 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil pracovného stretnutia s poslankyňou PSK Mgr. Alenou Madzinovou ohľadne školskej problematiky.

19. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia Rady predsedov KOZ SR.

19. februára 2014 podpredseda OZ Martin Maták rokoval s riaditeľmi odborov MŠ VVaŠ SR pp.Tekelovou, Sládečkovou, Galanom.

20. februára 2014 o 10:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Miroslav Habán stretli s vedením Trnavskej univerzity v Trnave (rektor prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prorektorka pre rozvoj doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., kvestor Ing. Milan Hornáček, zamestnankyňa pre personálne a sociálne otázky Elena Kohúciková). Predmetom rokovania bolo zvyšovanie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, kolektívna zmluva na rok 2014 a Správa o stave školstva na Slovensku.

7. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (10. február – 16. február 2014)

10. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR. Následne sa s predsedom Združenia VŠaPRO Miroslavom Habánom zúčastnil rokovania s rektorom SPÚ Nitra p. Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD.

10. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s predsedom Združenia VŠaPRO Miroslavom Habánom a predsedom Združenia SŠ Martinom Matákom zúčastnili rokovania s ministrom financií Petrom Kažimírom.

10. februára 2014 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil stretnutia so starostami regiónu Poprad a Kežmarok, na ktorom diskutovali najmä na tému originálnych kompetencií v školstve.

11. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda Združenia VŠaPRO Miroslav Habán zúčastnili na konferencii STU v Bratislave.

11. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Predstavenstva KOZ SR.

13. februára 2014 sa vedenie zväzu zúčastnilo na členskej schôdzi ZO OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Starojánska Liptovský Ján, na ktorej diskutovali s členmi o aktuálnych problémoch školstve.

13. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnili pracovného stretnutia s rektorkou UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Beatou Kosovou, CSc. a predsedníčkou Odborového zväzu UMB Zuzanou Piliarovou. Rokovanie sa týkalo najmä problémov pedagogických a nepedagogických zamestnancov verejných vysokých škôl, zamestnanosti na UMB v Banskej Bystrici, sociálnej oblasti, platových podmienok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Najviac sa diskutovalo o viazaní prostriedkov pre vysoké školy a o krokoch, ktoré urobil odborový zväz s cieľom dosiahnuť zvýšenie platov zamestnancov vysokých škôl.

13. februára 2014 sa vedenie zväzu zúčastnilo na zasadnutí 17. predsedníctva zväzu v Liptovskom Jáne.

14. februára 2014 predseda Združenia stredného školstva Martin Maták rokoval s predsedom Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov p. Zdenkom Michalidesom v priestoroch Detského domova v Kráľovej Lehote.

6. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (3. február – 9. február 2014)

3. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s predsedom združenia VŠ Miroslavom Habánom zúčastnili pracovného stretnutia so zástupcami MŠVVaŠ p. Bizoňovou a p. Mederlym. Témou stretnutia boli otázky rozpočtu pre vysoké školy.

4. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedom združenia SŠ Martinom Matákom zúčastnili stretnutia v NRSR s predsedom Žilinského samosprávneho kraja a poslancom NRSR p. Blanárom a s riaditeľom úradu Žilinského samosprávneho kraja p. Holeštiakom. Predmetom rokovania boli platy nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

4. februára 2014 – sa predseda združenia ZŠ zúčastnil na pracovnom stretnutí riaditeľov škôl regiónu Poprad a Kežmarok k otázkam školstva a odmeňovania zamestnancov

4. februára 2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu zväzu Pavla Ondeka, podpredsedu zväzu Martina Matáka s prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie prof. Vozárom. Témou stretnutia boli najmä otázky financovania vysokých škôl.

5. februára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s predsedom združenia VŠ Miroslavom Habánom zúčastnili konferencie Rady ZOOZ PŠaV Prešovskej univerzity. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnil aj predseda Rady ZOOZ PŠaV Prešovskej univerzity p. Mikluš. Následne sa uskutočnilo stretnutie s rektorom Prešovskej univerzity p. Matlovičom a kvestorkou p. Novákovou k finančnej situácii PU, k zamestnanosti, sociálnej politike a BOZP.

5. februára 2014 sa podpredseda OZ Martin Maták zúčastnil na rokovaní Krajskej rady pre OVaP pri VÚC Nitra.

5. februára 2014 sa uskutočnila pracovná porada členov vedenia zväzu v Kežmarských Žľaboch

6. februára 2014 sa uskutočnilo rokovanie vedenia zväzu so spoluvlastníkom nehnuteľností v Kežmarských Žľaboch p. Frankom.

7. februára 2014 - sa stretol predseda združenia ZŠ s riaditeľkami MŠ ohľadne postupu pri odmeňovaní zamestnancov školstva v originálnych kompetenciách

7. februára 2014 sa vedúci Úradu zväzu p. Stodolovský a špecialistka pre vzdelávanie a projekty p. Klikáčová zúčastnili semináru KOZ SR na tému Vzťahy s verejnosťou a práca s médiami v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

5. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (27. január – 2. február 2014)

27. januára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia Jednotného majetkového fondu. Na rokovaní sa diskutovalo najmä o predbežných hospodárskych výsledkoch JMF.

27. januára 2014 sa Miroslav Habán, podpredseda zväzu zúčastnil zasadnutia Rady Fondu na podporu vzdelávania v Bratislave. Výsledkom rokovania bolo schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre pedagógov podľa §14 zákona č. 396/2012 Z.z. o FnPV po uvoľnení finančných prostriedkov.

28. januára 2014 o 11:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek na pozvanie rektora Univerzity Komenského prof. RNDr. Karola Mičietu PhD. zúčastnil na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK, na ktorom bol udelený čestný titul doctor honoris causa prof. MUDr. Jánovi Vilčekovi, PhD.

28. januára 2014 o 15:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil stretnutia s inšpektormi BOZP pri zväze, konkrétne s p. Miroslavou Vilčekovou (západoslovenský región), p. Eugenom Berthom (stredoslovenský región) a p. Vladimírom Kmecom (východoslovenský región). Predmetom rokovania bol plán činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP pre oblasť škôl a školských zariadení regionálneho školstva a vysokých škôl.

28.1.2014 sa podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnil na slávnostnej konferencii k 110. výročiu založenia SOŠ-strojníckej na Fajnorovom náb. v Bratislave.

29.1.2014 predseda Združenia stredného školstva Martin Maták zvolal sekciu detských domovov, ktorej rokovanie sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši.

30. januára 2014 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek spolu s podpredsedami zväzu Ing. Martinom Matákom a doc. Ing. Miroslavom Habánom PhD. zúčastnili stretnutia v Národnej rade SR za účasti predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc. a podpredsedu výboru Ing. Ľubomíra Petráka, CSc. Predmetom rokovania boli aktuálne otázky OZ PŠaV na Slovensku:

- Prebiehajúca európska kampaň „Spojme sa za kvalitné vzdelávanie“,

- Financovanie regionálneho školstva

- Financovanie vysokých škôl

- Správa o stave školstva na Slovensku

4. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (20. január – 26. január 2014)

20. januára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil stretnutia s nepedagogickými zamestnancami v okrese Prešov. Na stretnutí sa zúčastnila aj predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV okresu Prešov Darina Nagyová a právnik zväzu pre východoslovenský región Martin Mikluš. Účastníci diskutovali najmä o problémoch zamestnancov zariadení školského stravovania.

21. januára 2014 rokoval predseda zväzu Pavel Ondek s riaditeľom Domovu speváckeho zboru slovenských učiteľov Ing. Grešom, za účasti predsedu Združenia SŠ Martina Matáka a predsedu Rady Združenia SŠ BA,TT,NR Ivana Šóša. Témou rokovania bola najmä otázky spolupráce v oblasti rekreácie členov odborov.

22. januára 2014 zvolal podpredseda zväzu Martin Maták v Banskej Bystrici poradu predsedov Rád na prerokovanie aktuálnych otázok združenia.

23. januára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR p. Zdenkom Krajčírom v súvislosti s odmeňovaním nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva.

24. januára 2014 na pozvanie predsedu VÚC Nitra p. Belicu sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania s riaditeľkou úradu VÚC p. Psotovou za účasti predsedu Rady Združenia SŠ BA,TT,NR Ivana Šóša. Hlavnými témami rokovania bola vzájomná spolupráca v rámci politiky zamestnanosti, platov, sociálnej oblasti a BOZP zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

2. – 3. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (7. január – 20. január 2014)

8. januára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil podpisu Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2014. Na podpise sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva vnútra SR na jednej strane a zástupcovia OZ Polície, SOZ verejnej správy a kultúry, OZ hasičov, OZ KOVO, OZ PŠaV na Slovensku a Všeobecného slobodného odborového zväzu na strane druhej.

8. januára 2014 o 14:00 hod. sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedami zväzu Františkom Šarym, Martinom Matákom a Miroslavom Habánom zúčastnil pracovného stretnutia na MŠVVaŠ SR za účasti gen. riaditeľky sekcie rozpočtu ministerstva p. Bizoňovej a zamestnancov ministerstva p. Sládečkovej, p. Viesta a p. Mederlyho. Na stretnutí, ktorého sa zúčastnil aj prezident SRK prof. Vozár, sa rokovalo o systéme realizácie dohodnutého navýšenia platov zamestnancov škôl a školských zariadení v problematických oblastiach.

13. januára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda Združenia základných škôl František Šary zúčastnili rokovania so zástupcom Ministerstva financií SR p. Majerským, za účasti predstaviteľov ZMOS-u, ohľadom financovania platov zamestnancov v oblasti školstva v rámci originálnych kompetencií miest a obcí.

14. januára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda Združenia základných škôl František Šary zúčastnili pracovného stretnutia predsedníčok Krajských rád Združenia ZŠ.

15. januára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Predstavenstva KOZ SR. Predmetom rokovania boli rekondičné pobyty dôchodcov, vzdelávanie odborárov, podpora sociálneho partnerstva a realizácia projektu sociálny dialóg pre odborárov.

17. januára 2014 sa vedenie zväzu zúčastnilo pracovného stretnutia s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom. Na stretnutí boli prerokované problémy prenesených i originálnych kompetencií regionálneho školstva a verejných vysokých škôl, súvisiace s navýšením platov od 1.1.2014. Vedenie zväzu požiadalo ministra o neodkladné predloženie Správy o systémových zmenách v školstve na rokovanie Vlády SR s cieľom, aby bol tento dôležitý dokument schválený a výstupy z neho boli čo najskôr zapracované do školskej legislatívy.

17. januára 2014 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil novoročného prijatia u prezidenta SR Ivana Gašparoviča.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7