ARCHÍV 2013

dátum uverejnenia: 2. 5. 2013
čas: 14:13
kategórie: Zväz

ARCHÍV 2013

50. a 51. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (9. december – 22. december 2013)

9. decembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja..

10. decembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil porady riaditeľov stredných škôl košického kraja. Predmetom stretnutia boli otázky financovania škôl, kredity, normatívy študijných a učebných odborov podľa ekonomickej náročnosti, kolektívna zmluva vyššieho stupňa a navýšenie platov od 1.1.2014.

V ten istý deň sa predseda zväzu zúčastnil na akcii Gastrodni 2013, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku.

10. decembra 2013 sa Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva, zúčastnil školenia predsedov ZO Nitrianskeho kraja.

10. decembra 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil zasadnutia Dozornej rady KŠV Brno.

11. decembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Predstavenstva KOZ SR.

11. decembra 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na zasadnutí sekcie štátnej školskej inšpekcie.

12. decembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Rady združenia SŠ pre kraje ZA,TN,BB, ktorú viedla predsedníčka Iveta Majerová. ä

12. decembra 2013 sa Miroslav Habán, podpredseda zväzu, zúčastnil 23. Valnej hromady Klubu školství a vědy v Brne. Predmetom rokovania bol rozbor hospodárenia za rok 2013 a činnosť Dozornej rady KŠV Brno v roku 2013.

12. decembra 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na zasadnutí Rady ZO OZ PŠaV okresu Senica.

12. decembra 2013 sa Martin Maták, predseda Združenia stredných škôl zúčastnil rokovania výboru Rady ZO OZ ZSŠ pre kraje Stredoslovenského regiónu.

16. decembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. Na rokovaní položil otázku prečo Správa o stave školstva prerokovaná 10.10.2013 na HSR SR zatiaľ nebola predložená na rokovanie vlády SR. Predseda rady pán Richter odporučil položiť túto otázku rezortnému ministrovi, ktorý nebol na dnešnom rokovaní.

V ten istý deň sa predseda zväzu zúčastnil rokovania JMF.

16. decembra 2013 sa Miroslav Habán, podpredseda zväzu zúčastnil zasadnutia Rady Fondu na podporu vzdelávania v Bratislave, ktorého hlavným bodom bola voľba riaditeľa FNPV. Radou fondu bol z dvoch uchádzačov na pozíciu riaditeľa na základe výsledku výberového konania zvolený PhDr. Pavol Kučmáš.17. decembra 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na pracovnom stretnutí riaditeľov ZŠ a MŠ okresov Poprad a Kežmarok.

17. decembra 2013 sa podpredseda OZ Martin Maták zúčastnil rokovania Rady ministra pre systémové zmeny v školstve.

18. decembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil stretnutia Rady predsedov KOZ SR.

49. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (2. december – 9. december 2013)

2. decembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Rady ZO OZ Združenia ZŠ okresu Topoľčany pod vedením predsedníčky p. Pavelkovej.

3. decembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda Združenia základných škôl František Šary zúčastnili v Trenčianskych Tepliciach rokovania Rady ZO OZ Združenia ZŠ okresu Trenčín pod vedením p. Jarabinskej.

4. - 5. decembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda združenia SŠ Martin Maták zúčastnili rokovania výboru Rady ZO OZ Združenia stredného školstva východoslovenského regiónu v Kežmarských Žľaboch pod vedením jej predsedu p. Kvašňáka.

6. decembra 2013 sa v Kežmarských Žľaboch uskutočnilo stretnutie členov výboru Rady ZO OZ Združenia stredného školstva východoslovenského regiónu, na ktorom predseda rady Ľuboš Kvašňák a predseda zväzu Pavel Ondek privítali delegáciu poľského Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) z Krakowa pod vedením p. Gražiny Ralskej.

5. decembra 2013 sa Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva zúčastnil rokovania Rady predsedov ZO Trenčianskeho kraja v Trenčianskych Tepliciach.

6. decembra 2013 sa podpredseda OZ Martin Maták zúčastnil na prvom slávnostnom rokovaní zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v aule MTF STU v Trnave.

48. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (25. november – 1. december 2013)

25. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR a zároveň aj podpísania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2014 na úrade vlády SR.

27. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek, predseda združenia ZŠ František Šary a ďalší zástupcovia zväzu zúčastnili na rokovaní snemu KOZ SR.

Podvečer sa predseda zväzu zúčastnil slávnostného otvorenia 22. ročníka celoslovenského školského podujatia žiakov základných a stredných škôl JUVYR a 16. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem.

27. novembra 2013 sa predseda združenia SŠ Martin Maták zúčastnil rokovania výboru asociácie stredných odborných škôl v Trnave.

28. novembra 2013 privítal Pavel Ondek, predseda zväzu účastníkov konferencie ETUCE s názvom Úloha školských odborov pri prevencii predčasného odchodu detí zo škôl použitím informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní.

O 14:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu so špecialistkou Združenia ZŠ Yvonne Furdíkovou zúčastnili zasadnutia Rady ZO OZ okresu Levice. S predsedom Rady ZO OZ Romanom Hromadíkom, predsedníčkou krajskej Rady Evou Pavelkovou a účastníkmi diskutovali najmä o problémoch financovania škôl.

O 18:00 sa predseda zväzu spolu s vedúcim Úradu zväzu Jurajom Stodolovským zúčastnil večerného programu v rámci konferencie ETUCE.

28. novembra 2013 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil porady riaditeľov ZŠ regiónu Spiš, Tatry a Podhorie v Poprade.

V ten istý deň sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na zasadnutí Rady ZO OZ PŠaV okresu Košice I. v Kežmarských Žľaboch a tiež na zasadnutí Rady ZO OZ PŠaV okresu Poprad v Kežmarských Žľaboch.

29. novembra 2013 sa predseda zväzu zúčastnil druhého dňa konferencie ETUCE v Bratislave.

29. novembra 2013 sa predseda združenia SŠ Martin Maták zúčastnil konferencie o odbornom vzdelávaní žiakov základných a stredných škôl JUVYR v Bratislave.

29. novembra 2013 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na porade riaditeliek MŠ regiónu Spiš, Tatry a Podhorie v Poprade a následne na zasadnutí KR Z ZŠ Žilinského kraja v Ružomberku.

47. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (18. november – 24. november 2013)

18. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s vedúcim úradu Jurajom Stodolovským a predsedom rady BA,TT,NR Ivanom Šóšom zúčastnil stretnutia na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva p. Zdenko Krajčírom a generálnym riaditeľom sekcie informatiky p. Ľubomírom Šimašekom v súvislosti s pripravovanou konferenciou ETUCE ohľadom využívania informačno-komunikačných technológií pri predchádzaní predčasného odchodu detí zo škôl.

Po uvedenom stretnutí sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu Miroslavom Habánom a predsedom stravovacej komisie na VŠ p. Tiborom Faragóm zúčastnili rokovania ma MŠVVaŠ SR. Ministerstvo zastupovala generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu p. Eva Bizoňová a p. Peter Viest. Predmetom rokovania bola problematika súvisiaca s navýšením platov zamestnancov študentských a zamestnaneckých jedální, ktoré nie sú v ekonomickom prenájme.

18. novembra 2013 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na slávnostnej akadémii pri príležitosti 50. výročia vzniku ZŠ Polianska Košice.

19. novembra 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil zasadnutia Rady ZO a stretnutia riaditeľov okresu Medzilaborce.

19. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil záverečného rokovania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Následne sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na zasadnutí Asociácie samosprávnych škôl SR, na ktorom prezentoval postoj zväzu k financovaniu základných škôl a k správe o systémových zmenách.

19. novembra 2013 sa Martin Maták predseda Združenia stredných škôl zúčastnil na školení predsedov ZO Bratislavského kraja.

20. novembra 2013 sa Martin Maták zúčastnil v Bratislave workshopu organizovaného odborom stredných škôl MŠ SR pre odborné vzdelávanie a zamestnávateľov k otázkam duálneho vzdelávania.

20. novembra 2013 sa uskutočnila členská schôdza ZO OZ PŠaV pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Predstavitelia zväzu v zastúpení predseda - Pavel Ondek, podpredseda - Miroslav Habán, a Eva Čahojová sa stretli s riaditeľom ústavu p. Viliamom Kratochvílom, predsedom ZO p. Jozefom Kuzmom a odborármi zo ŠPÚ, pričom sa vzájomne informovali o aktuálnych problémoch školstva a priamo riadených organizácií. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle zväzu: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/Rokovanie-na-zakladnej-organizacii-OZ-PSaV-Statneho-pedagogickeho-ustavu-v-Bratislave.alej

Následne sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na rokovaní výboru združenia ZŠ pod vedením podpredsedu zväzu Františka Šaryho a výboru združenia SŠ zvolaného podpredsedom zväzu Martinom Matákom.

21. novembra 2013 sa uskutočnila Rada zväzu, na ktorej sa okrem vedenia zväzu a členov Rady zúčastnili aj zástupcovia MŠVVaŠ SR na čele s ministrom Dušanom Čaplovičom.

22. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek, spolu so zamestnankyňami zväzu Danou Peťkovou a Máriou Virgovičovou zúčastnil osláv 60. výročia EXOD v Kežmarských Žľaboch.

23. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na školení vedenom predsedom rady BA,TT,NR Ivanom Šóšom v rámci projektu Innovation Norway finančne podporovanom zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu.

46. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (11. november – 17. november 2013)

11. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil stretnutia členskej schôdze na SPŠ stavebná a geodetická Drieňová 35, v Bratislave. Členskej schôdze, ktorú viedla predsedníčka ZO p. Kaľavská, sa zúčastnil aj Ivan Šóš, predseda Rady ZO okresov Bratislava, Pezinok, Senec. Predmetom stretnutia boli problémy financovania školy a prerozdelenia normatívov.

12. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu Martinom Matákom zúčastnili členskej schôdze na gymnáziu Nedožierskeho Prievidza. Na stretnutí sa zúčastnili aj krajská predsedníčka Iveta Majerová a predsedníčka ZO p. Malatová. Témou stretnutia bolo financovanie škôl a politika OZPŠaV na Slovensku.

12. novembra 2013 sa podpredseda zväzu Martin Maták spolu s predsedom OZ zúčastnil pracovného stretnutia s odborármi a zamestnancami stredných škôl v Prievidzi

13. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu so špecialistkou Združenia ZŠ Yvonne Furdíkovou zúčastnili rokovania Rady ZO OZ PŠaV na základnej škole Komárno. Rokovanie viedla predsedníčka ZO p. Horváthová.

13. novembra 2013 sa predseda Združenia stredného školstva Martin Maták zúčastnil školenia predsedov ZO Trnavského kraja v Skalici.

14. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedami zväzu Františkom Šarym, Martinom Matákom a Miroslavom Habánom zúčastnili zasadnutia predsedníctva zväzu.

14. novembra 2013 sa pod vedením predsedu Združenia stredného školstva Martin Matáka uskutočnila porada predsedov regionálnych rád združenia k aktuálnym problémom a úlohám.

15. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil porady predsedov ZO Banskobystrického kraja za účasti krajskej predsedníčky p. Majerovej a právnika zväzu Dušana Kazára.

15. novembra 2013 sa podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnil v Bratislave-Vrakuni workshopu pracovnej skupiny MŠ VVaŠ SR k novele z.184/2009 Z.z.

45. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (4. november – 10. november 2013)

5. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania na KOZ SR ohľadom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

5. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil porady s inšpektormi BOZP.

5. novembra 2013 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil stretnutia s odborármi ohľadne riešenia požiadaviek nepedagogických zamestnancov.

6. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil kolektívneho vyjednávania na MPSVaR SR ohľadom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

7. – 8. novembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s predsedom združenia ZŠ Františkom Šarym a predsedom združenia VŠ Miroslavom Habánom zúčastnili zasadnutia Rady ZO OZ PŠaV okresov Malacky, Pezinok, Senec. Miroslav Habán informoval prítomných o prebiehajúcom projekte Innovation Norway 2012/104597 Sociálny dialóg ako základ na vytvorenie dôstojnej práce.

8. novembra 2013 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil na oslavách 80. výročia založenia ZŠ s MŠ Liptovská Teplička.

44. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (28. október – 3. november 2013)

28. októbra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na rokovaní Jednotného majetkového fondu.

29. októbra 2013 predseda zväzu Pavel Ondek, spolu s podpredsedami zväzu Martinom Matákom, Miroslavom Habánom a vedúcim úradu zväzu Jurajom Stodolovským zúčastnili rokovania s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Dušanom Čaplovičom a ďalšími zástupcami ministerstva Evou Bizoňovou (generálnou riaditeľkou sekcie financovania a rozpočtu), Janou Sládečkovou, (riaditeľkou odboru financovania regionálneho školstva), Petrom Plavčanom (generálnym riaditeľom sekcie vysokých škôl) a Zdenkom Krajčírom (generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva). Hlavnými témami stretnutia boli:

zásadná pripomienka ministra financií ku každoročnému zvyšovaniu finančných prostriedkov v správe o stave školstva na Slovensku, tzv. vyrovnávka platov majstrov odbornej výchovy a iných pedagogických zamestnancov so stredoškolským vzdelaním, viazanosť financií pre vysoké školy, prerozdelenie finančných prostriedkov na zvýšenie platov od 1. 1. 2014

29. októbra 2013 sa podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnil na pracovnom stretnutí Rady fondu na podporu vzdelávania, kde boli prerokovávané kritéria na poskytnutie pôžičiek pre pedagógov a ich finančné krytie.

29. októbra 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil zasadnutia dozornej rady KŠV Brno

30. októbra 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na kolaudácii projektu slnečných kolektorov v RZ Crocus v kežmarských Žľaboch.

43. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (21. október – 27. október 2013)

22. októbra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedami zväzu Františkom Šarym a Miroslavom Habánom zúčastnili zasadnutia Rady ZO OZ PŠaV okresu Hlohovec v Kežmarských Žľaboch vedenou p. Kamendyovou. Miroslav Habán informoval prítomných o prebiehajúcom projekte Innovation Norway 2012/104597 Sociálny dialóg ako základ na vytvorenie dôstojnej práce.

22. októbra 2013 sa Martin Maták podpredseda OZ zúčastnil konferencie o odbornom vzdelávaní v Nitre

23. októbra 2013 Martin Maták podpredseda OZ zastupoval predsedu OZ na rokovaní Rady predsedov KOZ SR

23. – 24. októbra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s vedúcim úradu zväzu p. Stodolovským zúčastnili rokovania výboru ETUCE v Bruseli, kde za účasti predsedov všetkých odborových zväzov školstva v Európe diskutovali o aktuálnych problémoch a výzvach európskeho školstva.

25. októbra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia komisie mladých stredných škôl východoslovenského regiónu organizovanou p. Kvašňákom v Kežmarských Žľaboch.

23. októbra 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil inventarizačnej komisie v KŠV Brno.

24. októbra 2013 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil spoločného zasadnutia sekcií ŠJ, robotníckych povolaní a THP Združenia ZŠ ohľadne riešenia problémov nepedagogických zamestnancov za Združenie ZŠ.

24. októbra 2013 sa Martin Maták predseda Združenia stredného školstva zúčastnil rokovania Rady predsedov ZO Žilinského kraja v Kežmarských Žľaboch

42. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (14. október – 20. október 2013)

14. októbra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu Miroslavom Habánom, vedúcou ekonomického oddelenia zväzu p. Koperovou a vedúcim úradu zväzu p. Stodolovským stretli so zástupcami ministerstva školstva p. Bizoňovou a p. Mederlym ohľadom podrobnejších informácií k rozpočtu školstva na rok 2014.

16. októbra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predseda združenia VŠ Miroslav Habán zúčastnili zasadania Slovenskej rektorskej konferencie vo Zvolene. Na rokovaní bolo hlavnou témou financovanie VŠ v roku 2014.

16. – 17. októbra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s predsedom združenia VŠ Miroslavom Habánom zúčastnili zasadnutia pléna VŠ v Kežmarských Žľaboch.

17. októbra 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil ako hosť zasadnutia pléna združenia VŠ v v Kežmarských Žľaboch.

18. októbra 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil zasadnutia Rady základných organizácií okresu Revúca.

15. októbra 2013 podpredseda zväzu Martin Maták vystúpil s informáciou o aktuálnej činnosti OZ PŠaV na rokovaní Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií v Geralchove.

16. októbra 2013 sa podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnil na rokovaní pracovnej skupiny MŠ VVaŠ SR k novele Z.č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave.

41. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (7. október – 13. október 2013)

7. októbra 2013 o 15:00 a 18:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil ďalších dvoch kôl kolektívneho vyjednávania ohľadom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2014. Rokovania sa zúčastnili okrem ministra práce Jána Richtera a ministra financií Petra Kažimíra aj štátni tajomníci pp. Pelegríni, Ondruš, Saloň a Chudoba, zástupcovia ZMOS, VÚC a KOZ. K dohode však nedošlo.

8. októbra 2013:

- o 8:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu Martinom Matákom a ekonómkou zväzu Tatianou Koperovou zúčastnili rokovania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR s generálnou riaditeľkou rozpočtu ministerstva p. Bizoňovou, p. Sládečkovou a p. Mederlym.

o 17:30 sa predseda zväzu Pavel Ondek a zúčastnili ďalšieho rokovania ohľadom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na ktorom došlo ku konečnej dohode medzi vládou. zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov – tarifné platy stúpnu od budúceho roka o 16 EUR.

o 19:30 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedovia Martin Maták a Miroslav Habán za účasti zástupcov ZMOS zúčastnili na ministerstve školstva rokovania k financovaniu školstva v roku 2014. Na tomto rokovaní k dohode nedošlo.

9. októbra 2013:

o 9:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania Rady predsedov KOZ SR

o 9:30 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedovia Martin Maták a Miroslav Habán zúčastnili rokovania na MŠVVaŠ s generálnou riaditeľkou rozpočtu ministerstva p. Bizoňovou a ďalšími zástupcami ministerstva ohľadom upresnenia počtu zamestnancov regionálneho a vysokého školstva.

o 16:00 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie medzi vedením zväzu (Ondek, Maták, Habán) a zástupcami ministerstva práce a ministerstva financií ohľadom zvyšovania platov zamestnancov v školstve. K dohode však nedošlo.

o 21:00 došlo k dohode medzi vedením zväzu (Ondek, Maták, Habán) a ministrom školstva, ministrom práce, jeho štátnym tajomníkom, ministrom financií a jeho štátnym tajomníkom tak, že tarifné platy pedagogických zamestnancov budú v roku 2014 zvýšené o 5%.

o 23:00 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedovia Martin Maták a Miroslav Habán zúčastnili tlačovej konferencie spolu s ministrom školstva, ministrom financií a štátnym tajomníkom ministerstva práce.

10. októbra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia HSR.

10. októbra 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil zasadnutia sekcie Materských škôl.

11. októbra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil osláv 70. výročia založenia SOŠ podnikania v Trenčíne

11. októbra 2013 predseda Združenia stredného školstva zväzu Martin Maták rokoval s vedením SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši o problémoch vo financovaní odborného školstva.

12. októbra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil 46. ročníka súťaže Chalupkovo Brezno.

40. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (30. september – 6. október 2013)

30. septembra 2013 sa Miroslav Habán, podpredseda zväzu zúčastnil na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR rokovania pracovnej skupiny sekcie vysokých škôl ku vyhodnoteniu Správy o stave školstva na Slovensku. Na rokovaní odzneli ďalšie námety a pripomienky ku koncepcii vysokých škôl zo strany reprezentatívnych organizácií zastupujúce vysoké školy. Bližšie informácie na stránke: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/ROKOVANIE-PRACOVNEJ-SKUPINY-VYSOKEHO-SKOLSTVA-NA-MSVVaS-SR.alej

30. septembra 2013 sa predseda zväzu p. Pavel Ondek zúčastnil rokovania JMF, na ktorom bolo hlavnou témou hospodárenie fondu.

1.–2. októbra 2013 sa predseda zväzu p. Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu p. Františkom Šarym zúčastnili školenia predsedov Rád základných organizácií združenia základného školstva v Kežmarských Žľaboch, na ktorom okrem iného rokovali aj o správe o stave školstva a systémových zmenách.

2. októbra 2013 sa predseda zväzu p. Pavel Ondek spolu s p. Miroslavom Mackulínom -konateľom Vzdelávacieho a regeneračného centra s.r.o. zúčastnil rokovania na mestskom úrade mesta Vysoké Tatry k zabezpečeniu rekonštrukcie verejného osvetlenia v Kežmarských Žľaboch .

3. októbra 2013 sa predseda zväzu p. Pavel Ondek zúčastnil rokovania na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny ohľadom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

4. októbra 2013 predseda združenia stredného školstva Martin Maták a predseda zväzu p. Pavel Ondek privítali v RZ CROCUS zástupcov ministerstva školstva, vedúcich odborov samosprávnych krajov a okresných úradov, predstaviteľov asociácií pôsobiacich v strednom a špeciálnom školstve, ako aj krajských predsedov Rád združenia stredných škôl. Konalo sa tak tradičné stretnutie zástupcov združenia a zamestnávateľov. V programe rokovania vystúpil riaditelia odborov MŠ VVaŠ SR, predseda OZ PŠaV a väčšina účastníkov v diskusii.

39. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (23 september – 29. september 2013)

23. septembra 2013 sa predseda zväzu p. Pavel Ondek zúčastnil rokovania HSR, na ktorom boli prerokované navrhované zákony. Štátny rozpočet ani Správa o stave školstva však predložené neboli.

24. septembra 2013 sa vedenie zväzu zúčastnilo zasadnutia komisie pre prípravu rozpočtu zväzu na budúci rok.

25. septembra 2013 sa podpredseda zväzu p. František Šary zúčastnil stretnutia v súvislosti s prípravou podkladov pre projekt Innovation Norway.

25. septembra 2013 sa podpredseda zväzu p. Miroslav Habán zúčastnil slávnostného otvorenia akademického roka 2013/2014 na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Súčasťou podujatia bolo zasadnutie Vedeckej rady KU konané pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris causa J. Em. Zenonovi kardinálovi Grocholewskému. Popoludní nasledovalo otvorenie novej Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku.

25. septembra 2013 podpredseda OZ p. Martin Maták pracovne rokoval k problematike financovania stredných škôl s riaditeľkou odboru RŠ p. Janou Sládečkovou.

26. septembra 2013 sa podpredseda zväzu p. František Šary zúčastnil na pracovnom stretnutí zriaďovateľov škôl a školských zariadení.

26. septembra 2013 sa predseda zväzu p. Pavel Ondek zúčastnil rokovania s ministrom školstva vedy výskumu a športu v súvislosti so správou o systémových zmenách v školstve.

26. septembra 2013 sa predseda združenia stredného školstva p. Martin Maták zúčastnil porady predsedov ZO Rady východoslovenského regiónu dopoludnia v Košiciach, popoludní v Prešove.

26. septembra 2013 sa vedúci úradu zväzu p. Juraj Stodolovský zúčastnil 191.stretnutia Medzinárodného klubu SR, na ktorom boli odprednášané príspevky p. Petra Magvašiho – Stratégia inteligentnej špecializácie vedy a techniky SR a p. Milana Gregora – Príklad úspešných inovácií v spracovateľskom priemysle SR. Zúčastnení si mali neskôr možnosť prezrieť vybavenie Stredoeurópskeho technologického inštitútu a vypočuť informácie o jeho činnosti.

26. septembra 2013 sa podpredseda zväzu p. Miroslav Habán zúčastnil rokovania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR medzi p. Dušanom Čaplovičom, ministrom školstva a p. Pavlom Ondekom, predsedom zväzu. Predmetom rokovania bola Správa o stave školstva na Slovensku a systémové kroky na podporu ďalšieho rozvoja. Bližšie informácie na: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/Rokovanie-s-ministrom-skolstva.alej

27. septembra 2013 sa podpredseda zväzu p. František Šary zúčastnil prípravy školenia predsedov rád ZO združenia základných škôl.

27. septembra 2013 sa podpredseda OZ p. Martin Maták zúčastnil v Kysuckom Novom Meste pracovného rokovania skupiny Ministerstva školstva pre novelu z. 184/2009Z.zv.

38. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (16. september – 22. september 2013)

16. septembra 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil rokovania dozornej rady KŠV Brno.

17. septembra 2013 sa predseda zväzu sa Pavel Ondek, predseda zväzu spolu s Miroslavom Habánom, podpredsedom zväzu zúčastnili slávnostného otvorenia akademického roku 2013/2014 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na otvorení vystúpila s hlavným príhovorom Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka univerzity. Po slávnostnom otvorení nasledovalo rokovanie s Mgr. Zuzanou Piliarovou, predsedníčkou Rady základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UMB.

17. septembra 2013 sa podpredseda OZ Martin Maták zúčastnil rokovania Rady ministra školstva pre Správu o systémových zmenách v školstve.

18. septembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia na KOZ SR, ktorého cieľom bola príprava HSR SR.

18. septembra 2013 predseda združenia stredného školstva Martin Maták sa zúčastnil rokovania s výborom ZO pri SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi.

18. – 19. septembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek a predsedovia jednotlivých združení zúčastnili na rokovaní predsedníctva zväzu v Čingove. Na rokovaní sa diskutovalo o vnútorných a vonkajších otázkach činnosti zväzu.

19. septembra 2013 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil porady samosprávnych okresov Podtatranského regiónu, na ktorom informoval o aktivitách OZPŠaV na Slovensku.

19. septembra 2013 podpredseda OZ a predseda združenia stredného školstva Martin Maták, zvolal a viedol spoločné stretnutie výborov regionálnych rád v Novom Tekove.

20. septembra 2013 sa predseda združenia ZŠ zaoberal prípravou podkladov na školenie predsedov Rád ZO.

20. - 21. septembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu Martinom Matákom zúčastnil rokovania výboru rád združenia stredného školstva, na ktorom diskutovali najmä ohľadom problematiky prenesených a originálnych kompetencií.

37. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (9. september – 15. september 2013)

10. septembra 2013 sa podpredseda zväzu a predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil rokovania predsedov krajských rád združenia ZŠ.

Dňa 10. septembra 2013 sa Pavel Ondek a Miroslav Habán zúčastnili Futbalového turnaja troch univerzít o putovný pohár rektora, ktorú organizoval Výbor UO OZPŠaV pri SPU v Nitre pod záštitou Dr. h. c. prof. Petra Bielika, CSc., rektora univerzity. Okrem športovej časti nasledovalo aj rokovanie s doc. RNDr. Zuzanou Hlaváčovou, CSc., predsedníčkou Výboru univerzitnej organizácie OZPŠaV pri SPU v Nitre. Bližšie informácie na http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/Futbalovy-turnaj-troch-univerzit-o-putovny-pohar-rektora.alej

11. septembra 2013 sa podpredseda zväzu a predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil stretnutia ohľadom riešenia problémov v ZUŠ Gbely.

11. septembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil predstavenstva KOZ SR.

11. septembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek v NRSR zúčastnil stretnutia s predkladateľkami návrhu novely zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, na ktorom ich informoval o zásadnej pripomienke zväzu k vypusteniu § 35 ods. 6 daného zákona, čím by sa hrubým spôsobom zamedzilo učiteľom v overovaní svojich profesijných kompetencií.

12. septembra 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek stretol s poslancom NRSR p. Vašečkom a za účasti p. Klikáčovej a p. Šóša ho informoval o najväčších problémoch návrhu novely zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zároveň ho požiadal o predloženie pozmeňujúceho návrhu k predmetnej novele.

12. septembra 2013 sa podpredseda zväzu a predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil porady riaditeliek MŠ okresov Poprad a Kežmarok.

13. septembra 2013 pripravoval predseda združenia ZŠ František Šary podklady na poradu predsedov Rád základných organizácií združenia ZŠ.

35. a 36. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (26. august – 8. september 2013)

26. augusta 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na zasadnutí Rady ZO OZ PŠaV okresu Žilina.

27. augusta 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na porade riaditeľov ZŠ z okresov Poprad a Kežmarok.

28. augusta 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na riešení problémov ZO a zaoberal sa prípravou podkladov na pracovné stretnutie predsedov krajských rád zruženia ZŠ.

28. augusta 2013 zvolal predseda združenia stredného školstva Martin Maták rokovanie sekcie špeciálneho školstva. Prítomná bola aj riaditeľka sekcie MŠ VVaŠ p. M. Tekelová. Hlavnou témou bolo otázka integrácie a inklúzie v školskom systéme SR.

2. septembra 2013 rokoval podpredseda OZ Martin Maták s vedením SOŠ Na pántoch 9 Bratislava k problémom rušenia školy a presunu odborov.

3. septembra 2013 sa podpredseda zväzu Miroslav Habán a Eva Čahojová zúčastnili diskusného seminár na aktuálnu tému hodnotenia kolektívneho vyjednávania v zdravotníctve a školstve v Estónsku, Maďarsku a na Slovensku. Výsledky svojho výskumu na túto tému odprezentoval hosť Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce p. Imre Gergely Szabó zo Stredoeurópskej univerzity v Budapešti

4. septembra 2013 sa podpredseda OZ Martin Maták zúčastnil rokovania rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu na MŠ VVaŠ SR. Témou boli študijné a učebné odbory s nedostatkom žiakov a ponukou na trhu práce, tiež odbory s prebytkom absolventov nad potreby trhu práce

4. september 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania so zástupcami mesta Vysoké Tatry a p. Frankom ohľadom zmluvy o združení v súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Kežmarských Žľaboch.

5. september 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil Rady ZO OZ okresu Michalovce, na ktorej spolu s krajskou predsedníčkou p. Gamčíkovou, predsedníčkou p. Dojčákovou, riaditeľmi základných škôl v okrese a primátorom mesta Michalovce p. Viliamom Zahorčákom rokovali o možnostiach zlepšenia financovania školstva.

5. septembra 2013 sa podpredseda OZ Martin Maták zúčastnil rokovania predsedov nevýrobných zväzov KOZ (ako zastupujúci), rokovanie bolo k téme kolektívneho vyjednávania KZVS 2013 a KZVS 2014.

34. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (19. august – 25. august 2013)

19. augusta 2013 sa predseda zväzu p. Ondek, podpredseda zväzu p. Maták a p. Koperová zúčastnili na rokovaní so zástupcami ministerstva školstva ohľadom financovania školstva v návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2014.

21. augusta 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek a krajský predseda združenia SŠ Ivan Šóš zúčastnili na porade riaditeľov stredných škôl, bilinguálnych gymnázií a reedukačných domovov na obvodnom úrade v Bratislave, kde informovali o významných bodoch správy o stave školstva na Slovensku, stave projektu Innovation Norway a ďalšej spolupráci zväzu s týmito organizáciami

22. augusta 2013 sa Miroslav Habán, predseda združenia VŠ a PRO zúčastnil zasadnutia Rady fondu na podporu vzdelávania, na ktorom bol prerokovaný organizačný poriadok fondu, podmienky pre zverejnenie výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa fondu a základné návrhy na úpravu zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania.

28. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (8. júl – 14. júl 2013)

11. júla 2013 sa predseda OZ PŠaV Pavel Ondek a podpredsedovia František Šary, Martin Maták a Miroslav Habán zúčastnili na MŠVVaŠ SR rokovania štvorpartity, ktorú zvolal minister školstva Dušan Čaplovič. Hlavnou témou bola informácia o priebehu novelizácie dôležitých zákonov (č. 245/2009 Z.z., 596/2003 Z.z., 597/2003 Z.z. a 184/2009 Z.z.), odpočet plnenia programu "Milénium" a posúdenie dôležitých súvislostí spojených s týmto procesom. Predseda zväzu pri tej príležitosti všetkých prítomných upozornil na vážne nedostatky v napĺňaní Milénia a to najmä v oblasti odmeňovania.

26. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (24. jún – 30. jún 2013)

28. júna 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil školiaceho semináru organizovaného podpredsedom zväzu Martinom Matákom v Kežmarských Žľaboch v rámci projektu Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu financovaného z Nórskych fondov.

28. júna 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na slávnostnom ukončení školského roku a besedy s učiteľmi základných škôl školských úradov Prešovského kraja.

27. júna 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na slávnostnej akadémii k ukončeniu školského roka.

27. júna 2013 podpredseda OZ Martin Maták poverený koordináciou 2.aktivity projektu Innovation Norway zabezpečoval 3.vzdelávací kurz.

26. júna 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia vedúcich odborov školstva a vedúcich finančných odborov samosprávnych krajov (VÚC). Účastníci diskutovali o problémoch financovania škôl a školských zariadení v pôsobnosti VÚC.

26. júna 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil ako zástupca predsedu zväzu na rokovaní Rady predsedov KOZ SR.

25. júna 2013 rokoval predseda Združenia stredného školstva Martin Maták na MŠVVaŠ SR u riaditeľky osobného úradu p. Kapucianovej . Stretnutia sa zúčastnil generálny riaditeľ sekcie RŠ p. Krajčír, p. Tekelová, p. Sládečková, p. Belešová a p. Kuľhavá. Témou rokovania boli problémy pracovného prostredia zamestnancov reedukačných centier a hľadanie spôsobu ich zohľadnenia a úpravy.

25. júna 2013 sa uskutočnilo rokovanie Právnej komisie pri KOZ SR v budove KOZ SR, Odborárske nám. 3, Bratislava. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v tejto komisii zastupuje Yvonne Furdíková, prom. práv. špecialistka združenia ZŠ OZPŠ a V na Slovensku. Predmetom rokovania boli návrhy okruhov tém za KOZ SR k prípravezákona, resp. novely zákona o kolektívnom vyjednávaní v znení zmien a doplnkov.

Podklady rokovania tvoril materiál spracovaný z návrhov zaslaných jednotlivými odborovými zväzmi na základe výzvy prezidenta KOZ SR.

25. júna 2013 podpredseda zväzu František Šary inicioval poradu Združenia základného škôlstva.

24. júna 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastni rokovania s predstaviteľom Jednotného majetkového fondu (JMF), p. Pokorným, ohľadom výšky nájomného za kancelárie JMF.

25. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (17. jún – 23. jún 2013)

21. júna 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil rokovania rady stredných škôl východoslovenského regiónu.

20. júna 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil porady riaditeľov stredných škôl Košického samosprávneho kraja, na ktorej sa diskutovalo o najmä o financovaní škôl a o úprave normatívu.

20. júna 2013 sa podpredseda zväzu František Šary individuálne stretol s členmi zväzu a diskutoval s nimi k aktuálnym témam v školstve.

20.6.2013 sa predseda Združenia stredného školstva Martin Maták zúčastnil rokovania Rady vlády pre odborné vzdelávanie pod vedením ministra školstva p. Čaploviča na Ekoiuvente v Bratislave.

20.6.2013 predseda Združenia stredného školstva Martin Maták rokoval s riaditeľkou RC Hlohovec k problematike RC.

19. júna 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s právnym poradcom zväzu JUDr. Rastislavom Bajánkom zúčastnili pripomienkového konania k návrhu novely školského zákona, ktorá sa týka najmä zvyšovania počtu žiakov v triedach základných škôl.

19. júna 2013 sa predseda Združenia vysokého školstva a priamo riadených organizácií Miroslav Habán spolu s predsedom zväzu Pavlom Ondekom a samostatnou referentkou združenia VŠ a PRO zúčastnili mimoriadnej konferencie základných organizácií OZ PŠaV na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na konferencii bol zvolený nový predseda rady základných organizácií EÚ p. Peter Šínsky a tiež odznela správa o činnosti odborovej organizácie a správa revíznej komisie.

19.6.2013 sa predseda Združenia stredného školstva Martin Maták zúčastnil celodenného rokovania pracovnej skupiny pri MŠ SR k novele zákona č.184/2009 Z. z. o Odbornom vzdelávaní a príprave.

18. júna 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil regionálneho stretnutia s predstaviteľmi ZMOS v Čingove, na ktorom diskutovali o problémoch regionálneho školstva.

18. júna 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu Martinom Matákom zúčastnil majstrovstiev SŠ v nohejbale, ktoré sa konali v Tornali pod záštitou podpredsedu zväzu a predsedu združenia stredných škôl Martina Matáka.

18. júna 2013 sa podpredseda zväzu František Šary stretol s členmi základných organizácií v Bratislavskom kraji.

18.6.2013 predseda Združenia stredného školstva Martin Maták rokoval so zamestnancami RC Tornaľa na tému psychohygieny a stresovej záťaže v prostredí RC.

17. júna 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia predstavenstva KOZ SR, ktorého hlavnými bodmi programu boli: Národný projekt ,,Centrum sociálneho dialógu“, kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014, štatút Rady mladých a štatút Komisie rovnosti príležitostí žien a mužov, podpísanie dohody s NIP SK.

17. júna 2013 predseda Združenia stredného školstva Martin Maták rokoval s vedením SOŠ stavebnej v Nitre o súvislostiach so zriadením centra odborného vzdelávania.

17. júna 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil porady ohľadom prípravy príprava podnetov a návrhov k zákonu 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

17. júna 2013 sa podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnil rokovania Rady študentského pôžičkového fondu, na ktorom bol okrem iného zvolený za predsedu na nové dvojročné funkčné obdobie p. Roman Maroš.

17. júna 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil odbornej diskusie ohľadom situácie v regionálnom školstve, ktorá sa konala v ústredí KDH za účasti exministrov školstva Martina Fronca, Lászla Szigetiho a Eugena Jurzycu.

24. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (10. jún – 16. jún 2013)

15. júna 2013 sa uskutočnilo spoločné rokovanie podpredsedníčky ČMOS PŠ, podpredsedu OZ PŠaV a predsedu Združenia ZŠ so sekciou mladých odborárov pri ČMOS PŠ ohľadne vzájomnej spolupráce.

14. júna 2013 – sa v Kežmarských Žľaboch uskutočnilo spoločné rokovanie Rady OZ PŠaV na Slovensku a Predsedníctva ČMOS PŠ.

13. júna 2013 sa v Kežmarských Žľaboch uskutočnilo rokovanie výboru Združenia stredného školstva pod vedením predsedu združenia Martina Matáka.

13. júna 2013 sa na záver rokovania rady zväzu predseda a podpredsedovia zväzu zúčastnili diskusie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu p. Dušanom Čaplovičom. Témou diskusie boli najrôznejšie otázky zo všetkých oblastí slovenského školstva, najmä: správa o stave školstva, menovanie riaditeľov škôl, financovanie súkromných a cirkevných škôl, zvýšenie spodnej hranice počtu žiakov v triedach, normatívne financovanie, tzv. lietajúci profesori na vysokých školách, školské kluby detí, centrá voľného času, termín Edu-zberu, školské jedálne, atď

13. júna 2013 – sa v Kežmarských Žľaboch pod vedením predsedu Združenia základného školstva Františka Šaryho uskutočnilo zasadnutie Výboru Združenia ZŠ.

12. júna 2013 sa predseda zväzu a predsedovia združení zúčastnili rokovania predsedníctva OZ v Kežmarských Žľaboch. Prijaté uznesenia budú súčasťou zápisu z rokovania.

12. júna 2013 sa Miroslav Habán, predseda združenia vysokých škôl a PRO spolu s predsedom zväzu Pavlom Ondekom zúčastnili 6. rokovania Výboru združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií, ktoré sa uskutočnilo v Kežmarských Žľaboch. K hlavným bodom programu patrilo aj prerokovanie Správy o stave školstva na Slovensku (časť týkajúca sa vysokých škôl) a jej pripomienkovaníe v rámci verejnej diskusie.

11. júna 2013 – sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil pracovného stretnutia s riaditeľom ZŠ Spišské Podhradie – p. Jurečkom, predmetom ktorého bola diskusia na tému: "Slovenské školstvo"

10. jún 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil verejnej členskej schôdze základnej organizácie OZ na základnej škole v Kapušanoch pri Prešove za účasti predsedu ZO p. Hudáka, riaditeľa školy p. Ruščáka a krajskej predsedníčky zväzu p. Nagyovej. Hlavnou témou schôdze boli problémy financovania regionálneho školstva a členstvo v OZ PŠaV na Slovensku.

10. júna 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na zasadnutí Výboru Rady ZO OZ PŠaV okresu Žilina.

23. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (3. jún – 9. jún 2013)

6. – 7. jún 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia rád základných organizácii OZ PŠaV okresov Bardejov, Kežmarok, Stará Ľubovňa. Zasadnutie sa konalo v Kežmarských Žľaboch a jeho hlavnou témou bola situácia v školstve v danom regióne a financovanie v roku 2013.

7. júna 2013 – sa predseda Združenia základného školstva František Šary zúčastnil na zasadnutí Rád ZO OZ PŠaV okresov Kežmarok, Stará Ľubovňa a Bardejov v Kežmarských Žľaboch.

6. - 9. júna 2013 sa v Aténach (Grécko) uskutočnil Alter summit za prítomnosti približne 5 000 účastníkov z najrôznejších Európskych hnutí a organizácií. Slovensko na ňom zastupovali predstavitelia OZ PŠaV Miroslav Habán, predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií a podpredseda zväzu a Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu. Na samite prezentovali prácu, požiadavky, úspechy OZ PŠaV na Slovensku, ako aj súčasnú situáciu v slovenskom školstve.

7. júna 2013 podpredseda OZ PŠaV Martin Maták prijal početnú delegáciu kolegov odborárov zo Slovinska. Po jeho prezentácii o súčasnej situácii v našom školstve, mali hostia záujem o naše aktivity, čo prejavili v bohatej diskusii.

6. júna 20123 sa Martin Maták, predseda Združenia stredného školstva zúčastnil na aktivite a rokovaní výboru Rady ZO krajov Banská Bystrica, Žilina a Trenčín.

6. júna 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil na zasadnutí dozornej rady KŠV Brno.

5. júna 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil porady predsedov Rád združenia v Banskej Bystrici na pozvanie jej predsedníčky p. Ivety Majerovej.

5. júna 2013 sa predseda Združenia stredného školstva Martin Maták zúčastnil a viedol poradu predsedov Rád združenia v Banskej Bystrici, k aktuálnym problém OZ a združenia.

4. júna 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu Martinom Matákom zúčastnil okrúhleho stola o stave školstva na Slovensku, ktorý organizovala v priestoroch UK v Bratislave iniciatíva Učiteľ 2020.

4. júna 2013 navštívil predseda Združenia základného školstva ZŠ Školská 2 v Holíči a zároveň sa zúčastnil na zasadnutí Rady ZO OZ PŠaV okresu Skalica.

3. júna 20013 sa predseda Združenia základného školstva spolu s právnikom zväzu p. Bajánkom zapojil do riešenia pracovnoprávnych záležitostí na ZUŠ Gbely.

22. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (27.5 – 2.6.2013)

31. mája 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil semináru v Kežmarských Žľaboch v rámci prebiehajúceho projektu Innovation Norway.

31. mája 2013 rokoval Martin Maták predseda Združenia stredného školstva s riaditeľkou OÚ MŠ SR na tému psychických záťaží zamestnancov reedukačných centier, k tej istej téme následne rokoval aj s riaditeľkou odboru špeciálneho školstva MŠVVaŠ SR.

30. mája 2013 sa predseda zväzu zúčastnil rady združenia základných škôl okresu Martin na pozvanie jej predsedníčky Evy Strakovej. Hlavným predmetom rokovania rady boli otázky financovania školstva, problémy materských škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času, školských klubov detí a základných škôl.

29. – 30. mája 2013 sa podpredseda zväzu František Šary spolu s vedúcim úradu Jurajom Stodolovským zúčastnili v Slovinskej Ľubľane semináru ETUCE na tému Rozvoj učiteľskej profesie v čase ekonomickej krízy ako kľúčová úloha pre sociálnych partnerov v školstve. Hľadanie spoločných stratégií na posilnenie vzťahov medzi vzdelávaním a pracovným trhom.

29. mája 2013 rokoval na MŠVVaŠ SR Martin Maták predseda Združenia stredného školstva s riaditeľkou odboru financovania reedukačných centier. Témou boli otázky financovania a rozvoja RC.

28. mája 2013 sa podpredseda zväzu Miroslav Habán zúčastnil tretieho zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania v Bratislave, na ktorom bol schválený rozpočet fondu na rok 2013.

27. mája 2013 predseda zväzu sa zúčastnil plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR. V oblasti školstva bola najdôležitejším bodom programu diskusia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.

27. mája 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil zasadnutia Rady ZO OZ PŠaV okresu Nové Zámky v Kežmarských Žľaboch.

27.5.2013 rokoval predseda Združenia stredného školstva Martin Maták s riaditeľom odboru školstva VÚC Bratislava na tému siete škôl v kraji a k ostatným súvisiacim problémom.

21. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (20. – 26. máj 2013)

23. – 25. mája 2013 sa zúčastnili v Prahe predstavitelia zväzu v zložení Pavel Ondek, Miroslav Habán, Martin Maták a Dana Peťková medzinárodnej konferencie usporiadanej ČMOS pri príležitosti 60. výročia EXOD (exkurzný odbor), kde s príspevkom k hodnoteniu vzájomnej spolupráce medzi SR a ČR vystúpili Pavel Ondek a Dana Peťková.

Po konferencii nasledoval mimoriadny zjazd, ktorého hlavným cieľom bolo prerokovanie návrhu zlúčenia Českomoravského odborového zväzu pracovníkov školstva s Vysokoškolským odborovým zväzom ČR. K delegátom mimoriadneho zjazdu sa prihovoril Pavel Ondek, ktorý informoval o aktuálnom dianí v OZ PŠaV na Slovensku. O výhodách členstva vysokoškolských odborárov v OZ PŠaV na Slovensku, ktorý združuje odborárov regionálneho a vysokého školstva referoval Miroslav Habán.

23. – 24. mája 2013 sa predseda združenia základného školstva František Šary zúčastnil na pracovnej porade riaditeliek MŠ v Kežmarských Žľaboch s nasledovným programom: Aktuálne informácie z OZ PŠaV , Informácie o zisteniach z kontrolnej činnosti v materských školách, Aktuálne informácie z regionálneho školstva, Aktuálne legislatívne zmeny a otázky na úseku materských škôl.

22. – 23. mája 2013 sa uskutočnila v rekreačnom zariadení Crocus Kežmarské Žľaby celoslovenská Konferencia o stravovaní na vysokých školách, na ktorej bolo prítomných 62 účastníkov z radov manažérov stravovacích zariadení a študentských jedální. Za účasti zástupcu MŠ VVaŠ SR a členov OZ, predsedu zväzu a predsedu Združenia VŠaPRO sa dohodli na záveroch, ktoré budú adresované na ministerstvo. S hlavnými referátmi vystúpila Silvia Tokárová z MŠVVaŠ SR, predseda stravovacej komisie VŠaPRO Tibor Faragó, podpredseda zväzu Miroslav Habán, zástupcovia subjektov zabezpečujúcich stravovanie na verejných vysokých školách, zástupcovia zmluvných dodávateľov a firiem, ktoré podporili celoslovenskú odbornú konferenciu.

22. mája 2013 rokoval predseda združenia stredného školstva Martin Maták s vedením SOŠ stavebnej v Nitre Nábrežie mládeže. Témou bol záujem školy o zaradenie nového študijného odboru.

21. – 22. mája 2013 – sa predseda združenia základného školstva František Šary zúčastnil na pracovnej porade riaditeľov ZŠ v Kežmarských Žľaboch s nasledovným programom: Aktuálne informácie z OZ PŠaV , Aktuálne informácie z regionálneho školstva, Informácie o zisteniach z kontrolnej činnosti v základných školách, Zistenia z prešetrovaných sťažností, Poznatky z kontrolnej činnosti ObÚ, Riadenie a kofinancovanie rozvojových projektov MŠVVaŠ SR.

20. mája 2013 sa Martin Maták, predseda združenia stredného školstva zúčastnil rokovania Regionálnej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri VÚC Trnava. Najvážnejším problém rokovania bola sieť škôl v regióne a jej optimalizácia pre potreby kraja, s prihliadnutím na požiadavky zamestnávateľov a štatistiky Úradu práce.

20. mája 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia Jednotného majetkového fondu OZ SR.

17. mája 2013 sa predseda združenia stredného školstva Martin Maták zúčastnil rokovania Regionálnej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri VÚC Nitra. Hlavnou témou rokovania bol rozvoj odborného vzdelávania v regióne, posúdenie žiadostí o vyradenie a zaradenie odborov v školskom roku 2004/2015.

20. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (13. mája – 19. mája 2013)

16. mája 2013 sa podpredsedovia zväzu doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a Ing. František Šary zúčastnili 189. stretnutia Medzinárodného klubu SR, ktorý bol zameraný na témy „Aktuálne otázky vývoja svetovej ekonomiky“ a „Perspektívy vývoja v eurozóne“ .

16. mája 2013 sa Ing. Pavel Ondek, predseda zväzu spolu s Ing. Františkom Šarym, podpredsedom zväzu zúčastnili snemu Asociácie základných umeleckých škôl pod vedením jeho predsedníčky p. Anny Gonddášovej. Na sneme boli okrem iných prítomní aj poslanci NR SR Ing. Ľubomír Petrák, CSc, podpredseda výboru NRSR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. člen výboru NRSR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

15. mája 2013 sa Ing. Pavel Ondek, predseda zväzu zúčastnil zasadnutia predstavenstva KOZ SR

14. mája 2013 sa Ing. Pavel Ondek, predseda zväzu spolu s Ing. Františkom Šarym, predsedom združenia ZŠ zúčastnili pracovného stretnutia s vedením ZMOS-u zastúpeným jeho predsedom Doc. Ing. Jozefom Dvončom, CSc a výkonným podpredsedom Ing. Jozefom Turčánym. Predmetom rokovania boli otázky financovania školských zariadení a možnosti uzatvorenia dohody o spolupráci medzi ZMOS a OZPŠaV na Slovensku.

13. - 14. mája 2013 sa Ing. Martin Maták, podpredseda zväzu zúčastnil pracovného výjazdu do prostredia obcí s výrazným podielom marginalizovaného obyvateľstva. Konkrétne obce Nálepkovo, Vikartovce a Jakubany. Cieľom bolo sledovať spôsob a motiváciu vo vzdelávaní tejto skupiny. Celú výjazdovú skupinu viedol prof. Miron Zelina. Poznatky boli veľmi zaujímavé, rozdielne a mnohé aj motivačné. Pre zástupcu OZ to bola téma súvisiaca s problematikou integrácie a inklúzie v školstve.

13. mája 2013 dopoludnia sa uskutočnilo pracovné stretnutie s hospodárkou UO OZPŠaV pri SPU v Nitre. Poobede sa uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie v Trenčianskych Tepliciach v priamo riadenej organizácii pri Domove speváckeho zboru slovenských učiteľov s jeho predsedníčkou Danielou Konečnou , členmi výboru ZO a s riaditeľom Domovu speváckeho zboru slovenských učiteľov. Stretnutia za zväz sa zúčastnili Ing. Pavel Ondek, predseda zväzu, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., predseda združenia VŠaPRO a pracovníčka združenia VŠaPRO Eva Čahojová.

19. týždeň vo zväze (6. máj – 11. máj)

10. mája 2013 dopoludnia sa predseda zväzu zúčastnil pracovného stretnutia na základnej škole Jenisejská s riaditeľom p. Robertom Schwarzom k problémom v školstve za účasti krajskej predsedníčky p. Ingy Gamčíkovej. Popoludní sa predseda zväzu zúčastnil pracovného stretnutia na úrade Košického samosprávneho kraja, odbor školstva k otázkam financovania školských zariadení (originálne kompetencie) za účasti vedúceho odboru školstva p. Štefana Kandráča a krajského predsedu združenia SŠ p. Ľuboša Kvašňáka .

10. mája 2013 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil zasadnutia Rád ZO OZ PŠaV Ružomberok a Liptovský Mikuláš v Kežmarských Žľaboch.

9. Mája 2013 sa predseda zväzu zúčastnil stretnutia so zamestnancami a odborármi ZŠ Široké v okrese Prešov k problematike financovania základných škôl za účasti riaditeľky školy p. Renáty Gazdovej, predsedníčky základnej organizácie p. Adriany Kočerhovej a krajskej predsedníčky p. Dariny Nagyovej

07. mája 2013 – sa vedenie a zamestnanci zväzu zúčastnili Podporného zhromaždenia na presadenie svojich požiadaviek v Správe a systémových zmenách v školstve Bratislava. Zhromaždenie za účasti asi 3000 pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení sa začalo na Námestí Slobody a pokračovalo pochodom pred Národnú radu SR. Vedenie zväzu na zhromaždení prednieslo okrem iného výzvu účastníkov adresovanú predstaviteľom rezortu školstva a podporné stanovisko prezidenta ETUCE.

06. mája 2013 sa uskutočnila pracovná porada združenia ZŠ k Podpornému zhromaždeniu

6. mája 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnili rokovania na Ministerstve financií SR za účasti ministra p. Petra Kažimíra, štátneho tajomníka p. Petra Pellegriniho, riaditeľa rozpočtu a riaditeľa inštitútu finančnej politiky. Cieľom stretnutia bola diskusia o možnostiach financovania školstva v zmysle správy o systémových zmenách v školstve.

18. TÝŽDEŇ VO ZVÄZE (29. apríl – 5. máj 2013)

3. mája 2013 sa zástupcovia OZ PŠaV zúčastnili pietneho zhromaždenia z príležitosti Medzinárodného dňa BOZP a uctili si na pôde MPSVaR spolu s ostatnými kolegami z KOZ pamiatku obetí pracovných úrazov a ťažko zranených za rok 2012.

2. mája 2013 sa podpredseda zväzu Martin Maták a predseda rady ZO OZ krajov BA,TT,NR Ivan Šóš zúčastnili verejnej diskusie zamestnancov SOŠ veterinárnej v Nitre k aktuálnym otázkam a problémom v školstve a s tým súvisiacimi aktivitami nášho OZ.

1. mája 2013 sa v nádvorí Budatínskeho zámku pri Žiline uskutočnili celoslovenské oslavy sviatku práce. Tohtoročný prvý máj sa niesol v znamení záruky zabezpečenia dostatočných pracovných príležitostí pre obyvateľov Slovenska v produktívnom veku aj v čase globálnej ekonomickej krízy. Podujatie organizovala Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci s členskými odborovými zväzmi. K zúčastneným sa prihovorili primátor mesta Žilina Igor Choma, predseda VÚC Juraj Blanár, premiér Róbert Fico, prezident KOZ SR Jozef Kollár. Po oficiálnej časti nasledoval bohatý kultúrny program, účastníci mali možnosť navštíviť obnovený Budatínsky park, trhové mestečko. Pre deti boli pripravené športovo-zábavné súťaže, napr. preťahovanie lanom, skok vo vreci a pod.

Za OZPŠaV na Slovensku sa organizačne na celoslovenských prvomájových oslavách podieľali Nora Dostálová, Iveta Majerová a Peter Varša. Za zväz boli prítomní Pavel Ondek a Miroslav Habán. Celkovo sa podujatia zúčastnilo okolo 150 školských odborárov regionálneho a vysokého školstva, ktorí sú členmi OZ PŠaV na Slovensku.

30. apríla 2013 sa podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnil rokovania dozornej rady Asociácie riaditeľov stredných odborných škôl na pôde SPŠ strojníckej Fajnorovo náb. v Bratislave. Vo svojom vystúpení poukázal na všetky problémy a súvislosti v odbornom školstve z pohľadu OZ PŠaV.

29. apríla 2013 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Martin Maták zúčastnili okrúhleho stola ministra školstva k otvoreniu verejnej diskusie k Správe o systémových zmenách v školstve. Obaja naši zástupcovia vystúpili v diskusii k aktuálnym témam, ktoré sú pre záujmy nášho zväzu kľúčové. Ich pozornosť smerovala najmä na nutnosť záväzku vlády k efektívnemu financovaniu celého rezortu v záujme skvalitnenia vzdelávania na všetkých typoch škôl a to neodkladným systémom pravidelného zvyšovania financií z verejných zdrojov už v tomto volebnom období.

29. apríla 2013 sa v priestoroch Národnej rady SR v Bratislave uskutočnil v poradí druhý okrúhly stôl ľudovej platformy, ktorý viedol poslanec Miroslav Beblavý. Na diskusnom fóre sa zúčastnili poslanci Arpád Érsek, Jana Žitňanská a Richard Vašečka. Za zväz boli prítomní František Šary a Miroslav Habán. Cieľom okrúhleho stola bola diskusia k predkladanej Správe o systémových zmenách v školstve.

17. týždeň 22. – 28 4. 2013

25. – 26. 4. 2013 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek spolu s vedúcim Úradu zväzu Mgr. Jurajom Stodolovským zúčastnil zasadnutia výboru ETUCE (Európsky odborový výbor pre vzdelávanie) v Bruseli, ktorého je členom. Témou stretnutia bola činnosť ETUCE, organizačné a vnútorné záležitosti výboru a informácie a stave na aktuálnych problémoch školstva v členských krajinách.

25.4.2013 sa podpredseda OZ Martin Maták zúčastnil medzinárodnej konferencie o odbornom vzdelávaní v hoteli Bôrik v Bratislave. V diskusii sa zaujímal o riešenie optimálnosti siete škôl a vyváženého pomeru žiakov na technických a netechnických odborných školách v okolitých štátoch.

23.-24.4.2013 sa predseda združenia Ing. Martin Maták zúčastnil rokovania Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií. Pred plénom asociácie sa vyjadril k Správe o systémových zmenách v školstve a to z pohľadu člena rady pre systémové zmena ako aj z pohľadu funkcionára OZ. V diskusii boli vznesené názory oboch strán k rôznym častiam materiálu. V druhom vystúpení informoval plénum a akruálnych aktivitách OZ PŠaV v sociálnom dialógu.

23.4.2013 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu Ing. Františkom Šarym zúčastnil zasadnutia združenia samosprávnych škôl Slovenska na pozvanie jeho prezidentky Mgr. Aleny Petákovej. Zasadnutia sa zúčastnilo približne 300 riaditeľov základných škôl z celého Slovenska a hlavnou témou diskusie boli navrhované systémové zmeny v školstve.

22.4.2013 sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek zúčastnil plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. HSR SR sa okrem iného zaoberala aj pripomienkami zväzu ku Správe o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu, diskutovalo sa tiež o návrhoch zväzu v súvislosti s Národným programom reforiem Slovenskej republiky 2013 a návrhom zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, 2 viď nižšie).

22.4.2013 (popoludní) sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek spolu s podpredsedom zväzu doc. Ing. Miroslavom Habánom, PhD. zúčastnil stretnutia výborov 4 východoslovenských univerzít (TU Košice, UVLF Košice, UPJŠ Košice a Prešovská univerzita). Predmetom rokovania účastníkov bola najmä súčasná situácia vo financovaní vysokého školstva na Slovensku.

22.4.2013 (večer) sa predseda zväzu Ing. Pavel Ondek sa spolu s podpredsedom zväzu doc. Ing. Miroslavom Habánom, PhD. zúčastnil 7. ročníka Zlatý Amos, na ktorom za zväz odovzdal 4 poukazy na víkendové pobyty v rekreačnom centre Kežmarské Žľaby ocenením v kategórii Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7