36.-40. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 11. 10. 2018
čas: 14:29
kategórie: Zväz

36.-40. týždeň vo zväze

(3. september 2018 – 7. október 2018)

12. september 2018,  Košice.  M. Habán sa zúčastnil Futbalového turnaja troch univerzít (SPU Nitra, UVLF Košice, TU Zvolen).

Viac informácií na: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/futbalovy-turnaj-troch-univerzit.alej

Dňa 18. septembra 2018 sa predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu M. Habán zúčastnili slávnostného otvorenia akademického roka 2018-2019 na Prešovskej univerzite. Zúčastneným hosťom a členom akademickej obce sa prihovoril  rektor Prešovskej univerzity Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

17. september 2018, Kežmarské Žľaby. Vedenie zväzu (P. Ondek, M. Habán, F, Šary, I. Šóš) a vedúci úradu zväzu J. Stodolovský sa zúčastnili pracovného stretnutia s p. Frankom, na ktorom bol dohodnutý postup pri odovzdávaní nehnuteľného majetku, ktorý získal OZ PŠaV na Slovensku kúpou od Frankovcov.

Dňa 19. septembra 2018 rokovalo vedenie zväzu so zástupcami MŠVVaŠ SR k navýšeniu platov pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov VŠ.

20. september 2018, Nitra.  M. Habán sa zúčastnil na Športovom dni Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU.

21. september 2018, Nitra. M. Habán sa zúčastnil slávnostného otvorenia akademického roka, ktoré sa uskutočnilo v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. V úvode otvorenia bola inaugurovaná nová rektorka univerzity doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Viac informácií na:
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/sl%C3%A1vnostn%C3%A9-otvorenie-akademick%C3%A9ho-roka-na-spu-aj-za-%C3%BA%C4%8Dasti-ministerky-gabriely-mate%C4%8Dnej/

Dňa 25. septembra 2018 sa predseda zväzu P. Ondek zúčastnil otvorenia akademického roka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

25. september 2018, Nitra. M. Habán sa zúčastnil slávnostného otvorenia 60. akademického roka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Program začal inauguráciou rektora Univerzity Konštantína Filozofa prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. a dekanov troch fakúlt.

Viac informácií na: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/2282-60-slavnostne-otvorenie-akademickeho-roka

Dňa 26. septembra 2018 sa vedenie zväzu zúčastnilo rokovania predsedníctva zväzu a následnej besedy s členmi zväzu v okrese Žiar nad Hronom.

1. október 2018, Bratislava. M. Habán sa zúčastnil zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania, na ktorej boli schválené žiadosti o pôžičku pre študentov predložená do 15. 9. 2018.

3. október 2018, Bratislava. Členka Rady zväzu A. Ujhelyiová sa zúčastnila 12. rokovania Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie. Na rokovaní boli schválené hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP Vai – MŠVVaŠ SR a Revízia OP VaI (verzia 5.0).

Dňa 4. októbra 2018 sa vedenie zväzu zúčastnilo zasadnutia pléna združenia ZŠ, na ktorom bola zvolená nová predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková. Doterajší predseda združenia a podpredseda zväzu F. Šary sa vzdal funkcie k 31.12.2018.


 


 


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7