Z rokovania výboru Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku Z-SŠ v krajoch BB, TN a ZA

dátum uverejnenia: 3. 7. 2018
čas: 20:06
kategórie: Združenie stredného školstva

Z rokovania výboru Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku Z-SŠ v krajoch BB, TN a ZA

Za účasti predsedu zväzu Pavla Ondeka a predsedu Združenia stredného školstva Ivana Šóša sa uskutočnilo v pondelok 2. júla t. r. v Banskej Bystrici zasadnutie výboru Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina. Účastníkmi zasadnutia boli aj špecialistka zväzu pre právne služby Renáta Matejová a špecialista BOZP Eugen Bertha.

Účastníci si pozorne vypočuli informácie predsedu zväzu Pavla Ondeka o dosiahnutých výsledkoch v procese kolektívneho vyjednávania pre roky 2019 a 2020 najmä čo sa týka odmeňovania pedagogických, nepedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve ako aj ďalších bonusoch týkajúcich sa pracovného času, výmery dovolenky, odstupného, odchodného, výšky príspevku na DDS a sociálneho fondu.

Aktuálnou správou je pripravovaná novela zákona 553 o odmeňovaní.... ktorá je do 10. júla t. r. v medzirezortnom pripomienkovom konaní s navrhovanou zmenou stupnice platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 2019. K 1. 9. 2019 je pripravovaná aj zmena stupnice platových taríf so zámerom ministerstva školstva zlepšiť odmeňovanie mladých učiteľov. Ďalšie dôležité rezortné zákony /317, 596, 245/ sú v legislatívnych procesoch. V závere svojho vystúpenia poďakoval predseda funkcionárom Rady ZO OZ za aktivitu a podporu zväzu a zaželal príjemné dovolenky.

Podpredseda zväzu a predseda Združenia stredného školstva Ivan Šóš informoval o okrúhlom stole regionálneho školstva Bratislava 18. 5. 2018, na ktorom po prvýkrát predstavila ministerka školstva, vzdelávania, vedy a športu SR Martina Lubyová Národný program RVaV, o medzinárodnom seminári zameranom na problematiku odborného školstva, pričom poďakoval Petrovi Dankovi /členovi Rady vlády SR pre OVaP / za pomoc a presadzovanie záujmov stredného odborného školstva v novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Upozornil tiež na ďalšie aktuálne otázky.

Členovia výboru v diskusii upozornili na problematiku kreditového vzdelávania, nutnosť dosledovať čo najvýhodnejšie zaradenie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení od 1. 1. 2019 v novom systéme odmeňovania a tiež na požiadavku tzv. definitívy pre pedagogických zamestnancov v súvislosti s neustále sa predlžujúcim vekom odchodu na dôchodok.

V ďalšej časti rokovania pod vedením predsedníčky Ivety Majerovej zhodnotili členovia výboru činnosť Rady základných organizácií v I. polroku, finančnú situáciu, činnosť krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu pri jednotlivých samosprávnych krajoch a vyhodnotili už 9. ročník súťaže "O získanie najviac nových členov", prerokovali a odporučili zväzu na schválenie podpory z prostriedkov Podporného fondu členov a dohodli sa na zabezpečení aktivít do konca roku 2018.

Výhercom súťaže v tomto ročníku je pán JAROSLAV KOČIŠ, ktorý inicioval založenie odborovej organizácie pri DED TORNAĽA.

Výhercovi ďakujeme a blahoželáme.

Špecialistka pre právne služby Renáta Matejová informovala o aktuálnej situácii v oblasti právneho poradenstva a rozmáhajúcom sa dopyte nečlenov odborov na bezplatné právne poradenstvo. Upozornila na aktuálnu novelu Zákonníka práce a úkonoch v súvislosti s GDPR.

Špecialista BOZP Eugen Bertha informoval o aktivitách v oblasti BOZP a nedostatkoch, ktoré sú zistené na vykonaných kontrolách na školách.

Na záver sa predsedníčka Rady ZO OZ Iveta Majerová poďakovala všetkých členom výboru a hosťom rokovania za aktivitu a zaželala príjemné dovolenky.

Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch BB, TN, ZA


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7